گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه کارآفرینی » دانلود پروژه طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت
دانلود پروژه طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت

دانلود پروژه طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت

طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت

فهرست :‌
مقدمه
شرکتهای سهامی
انواع شرکتهای سهامی
اساسنامه قانونی شرکت :‌
۱)    اسم و مرکز شرکت
۲)     موضوع شرکت
۳)    مدت شرکت
۴)    مقدار سرمایه
۵)    نوع سهام
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتیازات سهام ممتاز
تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
عملیات حسابداری ثبت سرمایه
مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومی صاحبان سهام
تغییرت در سرمایه  شرکت سهامی
موارد افزایش سرمایه شرکت
موارد تبدیل سهام شرکت
الف )  شناسنامه شرکت :‌
۱)    تاریخچه ومالکیت
۲)     تجهیزات وتسهیلات
ب ) سازمان وساختار مدیریتی
خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی
ج) فعالیتها وخدمات :‌
۱)    برنامه ریزی وکنترل پروژه
۲)    مشاوره  مدیریت  ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا
۳)    مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب
۴)    مشاور  مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها
راهنمای نگارش
خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی
خلاصه سابقه کار
انواع فرمهای موجود درشرکت
فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان
فرم درخواست تأمین نیروی انسانی
برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت
آمار کارکنان برحسب کار وگروههای شغلی وتخصصی
فرم مراحل انجام کار ـ اطلاع رسانی
تعیین وتصویب ضروابط استخدامی
آمار تغییرات نیازهای استخدامی
پرسشنامه نویسی
درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراکلینیکی
قرارداد خرید خدمت کارشناسی
فرم درخواست سرویس کامپیوتری
فرم درخواست آموزش کامپیوتری
فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم
فرم مراحل انجام کار ـ سخت افزار وشبکه
فرم برنامه ریزی آموزشی کامپیوتر
 فرم درخواست سرویس اضطراری
فرم عضویت در شبکه
فرم درخواست سرویس اینترنت
فرم تمدید اشتراک اینترنت
تصاویر
مقدمه
به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی  توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه  نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار   درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از  اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار  کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل ۸۰۰۰۰۰ فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران ۳۵۰۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت  رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی  تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .
توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی  به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر  آن قلمداد می شود . بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشور‌ما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس  آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال ۷۲‌، ۹/۵۲ درصد جمعیت کشور افراد بین ۱۵تا ۱۴ سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .
از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال کشور یعنی ۳۶% ونیمی از افراد زیز ۱۴ سال یعنی ۲۱% را دختران تشکیل می  دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : ‌چگونه ۲۶% از افراد جامعه دریک کشور که جمعیت فعال مردان می باشند می‌توانند برای ۱۰۰% جمعیت تولیدو خدمات  رابه وجود آورند؟
چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال که از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .
درایران نیز امروزه جوانان قبل از فکر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مکفی هستندو صد البته که درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا که دولت به جهت انباشتگی مشکلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می‌آید که به راستی چه باید کرد؟
بسیاری از کارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فکری و جسمی توانستند کار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .

پیشگفتار :‌
پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر وسریعتر می کند. با تقسیم کار وتخصصی شدن تولید لازم شدکه هر تولید کننده آنچه را که بیش ازمصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله کالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.
شکل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر کرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت که تقسیم کار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم وکشاوز دیگری خرما تولید کرد . انگاه این د وکشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر  مبادله کردند تانیازهای  خود را آسانتر وبهتر برطرف کنند.
در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت کم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود وفروش کالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.
انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر کرد.
مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از کالاها را به هرمقداری که مایل بودند تولید کنند. مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این کالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .
پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبکهای مدیریت ورشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم راه را برکارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحقیقات اکنون برخلاف گذشته :‌
اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.
ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند.
مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می کنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .
برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،‌اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد‌: ‌تعریف حقوقی وتعریف فنی .
تعریف حقوقی  بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیکه تعریف  فنی بازرگان را باید درکتابهای اقتصاد جستجو کرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیکن تعریف فنی پیوسته دگرگون وکاملتر است . باراثر توسعه وتکامل تعریف فنی  زمانی فر می رسد که کفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می‌گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .

تاریخچه :
خدمات تولیدی درکشور ایران با توجه به تجربیات اقتصادی کشورهای خارجی در سالهای  پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته که طی دودهه اخیر به اوج خود رسیده است . لذا دراین راستا اساس وطرح تولیدی یکی از واحدهای تولید روغن های روان کننده در شهر تهران به اجرا درآمد لازم به توضیح است که بنا به تقاضای زیاد بازار مدیران این واحد تولیدی نسبت به احداث این واحد اقدام کردند .
اساساً روغن جزء بهترین روان کننده های موجود می باشد وباید بهترین آنها باشد این فرآورده نفتی معمولاً درکشورهای نفت خیز باکیفیت بهتر ودر دسترس تر از سایر نقاط دنیاست بهتر است درمورد تاریخچه این شرکت عنوان کند که شرکت روغن صنعتی جنوب از سال ۱۳۷۳ مراحل طرح وبرنامه ریزی را طی کرد واستارت کارش زده شد . که در طی دوسال تلاش مداوم ومستمر در سال ۱۳۷۵ توسط جناب آقای دکتر حبیبی معاول اول رئیس جمهور وقت درشهرکت صنعتی شهر تهران شروع به فعالیت کرد .
قابل توجه که مدیرعامل این شرکت درحدود سالهیا ۵۶ـ۵۵ مدرس رشته های تحصیلی انسانی بوده وبا مدرک لیسانس در رشته الهیات شروع به کار نموده که پس ا زگذراندن چندسال به شغل آزاد روی آورده ودر حدود سالهای  ۷۲ـ۷۰ درراستای اهداف اقتصادی کشوری طرح احداث این واحد تولیدی را در افکار خود پروراند تا اینکه با تلاشهای بی وقفه شبانه روزی موفق به شروع ونهایتاً در سال ۱۳۷۵ موفق به بهره برداری از آن گشت .

هدف از پروژه :‌
یکی از اهداف مهم درسی پروژه وکارآفرینی ایجاد انگیزه واعتقاد کافی در دانشجویان برای کاروتلاش ومشارکت جدی در فعالیتهای سالم اقتصادی است که لازمه آن چگونگی بکار بستن تخصصی از یک طرف واز طرف دیگر بکار گیری  مهارتهای لازم برای راه اندازی یک واحد کاری ویا انجام کار مفید در محیط های کاری می باشد . از این نظر بعضی از صاحب نظران توسعه کارآفرینی را انرژی محکم موتور توسعه اقتصادی در کشور دانسته اند .
هدف ا زنگارش پروژه برای دانشجویان رشته حسابداری آشنایی با چگونگی ایجاد وراه اندازی یک واحد صنعتی یا خدماتی با توجه به  نیاز جامعه وتواناییهای افراد می باشد .

سوابق علمی وتجربی مدیران
ردیف    سمت    درجه تحصیل    رشته تحصیلی    نوع تخصص    سوابق تجربی
۱    مدیرعامل    کارشناس    الهیات    مدیریت وبرنامه ریزی    ۲۰سال
۲    مدیر تولید    کارشناس    شیمی    مدیریت تولید    ۸سال
۳    مدیر فروش    کارشناس    مکانیک سیالات    مدیریت فروش    ۴سال
شرکت روغن صنعتی جنوب سهامی خاص بوده متشکل از ۶سهامدار به سهم های مساوی به شماره ثبت ۲۱۹
محل کارخانه شرکت صنعتی کرج
دفتر مرکزی : تهران ،‌میدان ولیعصر ،‌ساختمان ۶۳۷ ،‌طبقه ۸ واحد ۸۰۲
دفاتر قانونی شرکت عبارتند از معین ، کل ،‌جزء‌،‌انبار ،‌روزنامه .
سرمایه شرکت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
سرمایه درگردش ازمحل در آمد تسهیلات بانکی واعتبار فروشندگان وپیش دریافت فروش محصولات تأمین می شود . درمورد قیمت گذاری محصولات کارخانه هزینه هامورد نظر قرار گرفته مواد اولیه ـ هزینه تولید حساب می شود بعد با درنظر گرفتن درصدی سود قیمت گذاری می شود .
سازمان حمایت از مصرف کننده برروی قیمت تولیدات کنترل داشته ومحدودیت اعمال می کنند.
مراحل اخذ مجوز جهت تأسیس شرکت :‌
برای تأسیس بایدطرح توجیهی احداث کارخانه به موافقت اداره کل صنایع استان رسیده وبعد از تصویب طرح توجیهی توسط کارشناس اداره صنایع موافقت اصول احداث کارخانه به متقاضی داده می شوند . بعد از دریافت  موافقت اصولی با مراجعه با اداره ثبت اسناد واملاک کشور دایره ثبت شرکتها وپس از مشخص شدن هیأت مدیره ومدیر عامل واعضاء هیات مدیره وبازرسان شرکت رسمیت پیدا می کند وبعد از رسمیت یافتن شرکت ودرج مشخصات شرکت در روزنامه‌رسمی وکثیرالانتشار پروانه بهره برداری تولیدبه صاحبان شرکت یا مؤسسه داده می شود . بطور کلی  کسب مجوز برای تأسیس یک شرکت از طریق مراجعه به نهادها وارگانهای  زیر صورت می گیرد:
۱)    وزارت صنایع
۲)    اداره ثبت اسناده واملاک کشور
وزارت صنایع :
دریافت موافقت اصولی طی مراحل زیر صورت می گیرد:
مرحله اول :‌مراجعه به اداره کل صنایع دارای تقاضانامه جهت دریافت موافقت اصولی
مرحله دوم :‌دریافت پرسشنامه از سوی کارشناسان مربوطه ودر آخر صدور موافقت اصولی تحقیق از وزارت صنایع دریافتید قبل از تنظیم پرسشنامه جواز تأسیس پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی یابد مورد توجه قرار گیرد.
۱)    صدور موافقت اصولی موکول به مقایسه وانطباق پرسشنامه های تکمیل شده دریافتی با معیارهای مانند :‌مناسب ترین قیمت تمام شده صرفه جویی  ارزی بیشتر ،‌استفاده حداکثر از منابع داخلی ایجاد ارزش افزوده بالاترانتخاب تکنولوژی مناسب انطباق ویژگی های کالا با استاندار عملی وبا استانداردهای قابل قبول اثر طرح درایجاد صنایع نقش طراح دردیگر بخشهای اقتصادی  پیش بینی جلوگیری از آلودگی های محیطی ،‌ارائه خدمات  بعد از فروش ودیگر معیارهای مشابه می باشد.
۲)    به طرح های پذیرفته شده در حداکثر ۴ماه پس از دریافت طرح موافقت اصول داده می شود ودر مورد طرح های بزرگ ویژه این جهت با نظر معاون طرح وبرنامه قابل تمدید می باشد.
۳)     از آنجا که درمورد موافقت اصولی ا زذکر عناوین کلی خودداری شود بنابراین متقاضیان با یک نام ،‌ویژگی ها و فرمول انواع فرآورده های مورد درخواست رابه صورت تفکیکی در پرسشنامه قید کنند.
۴)    چنانچه متقاضی موافقت اصولی شخص یا اشخاص حقیقی باشد تازمانیکه  نسبت به تشکیل شرکت اقدام ننموده‌اند .
موافقت اصولی صادره به نام شخص یا اشخاص حقیقی صادرمی شود واگر متقاضی شخص یا اشخاص حقوقی باشد صدور موافقت اصولی به نام شخس یا اشخاص حقوقی  موکول به دریافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد.
۵)    متقاضی نمی تواند در یک زمان بیش از دو موافقت اصولی در دست اجرا داشته باشد ودر مورد صدور موافقت اصولی دوم نیز در شرایط مساوی حق تقدم با کسانی است فاقد موافقت اصولی می باشند.
۶)    در صورتی که در یک زمینه خاص متقاضی واحدشرایط وجودنداشته باشد صدور موافقت اصول دوم بلا مانع است .
۷)    مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ صدور یک سال می باشد وحداکثر سه بار و درهر باربه مدت ۶ ماه با توجه به پیشرفت اقدامات اجرایی طرح توسط مرجع صادرکننده موافقت  اصولی قابل تمدید می باشد.
۸)    درمناطقی که شرکتهای صنعتی قادر به ارائه خدمات مورد لزوم ارقبیل واگذاری زمین وتأمین آب وبرق بوده ویا ظرف مدت ۶ماه بعد از عقد قرار داد بتواند خدمات موردنیاز را براساس قرار داد ارائه نماید متقاضی لزوم به احداث واحد صنعتی در شهرک خواهد بود درغیر اینصورت چنانچه متقاضی به مالک زمین مجاز بوده ویا از منابع غیردولتی زمین مناسبی را خریداری  می نماید ومی تواند در این زمین با رعایت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد نماید .
ـ موافقت اصولی را با توجه به مقایسه وانطباق پرسش نامه های تکمیلی دریافتی وبا معیارهایی ازقبیل مناسبترین محل ایجاد طرح انتخاب تکنولوژی مناسب انطباق وویژگی های کالا با استاندارد قابل قبول مناسبترین قمیت تمام شده ،‌صرفه جویی ارزی استفاده بیشتراز منابع داخلی ایجاد ارزش افزوده بالاتر اثر طرح در ایجاد .
بخش اول :‌تأسیس شرکت سهامی وسرمایه پرداخت شده :
الف ـ موارد کلی وسرمایه درموقع تأسیس شرکت سهامی :‌
تعریف شرکتهای سهامی ـ عملیات تجاری همواره توسط اشخاص حقیقی انجام نمی شود بلکه اغلب از طریق اجتماع اشخاص متعدد وتحت عنوان شرکت انجام می گیرد تا از طریق جمع آوری وتمرکز سرمایه های افراد بهتر بتوان وسایل پیشرفت هدفهای تجارتی ورسیدن به منافع مورد نظر را فراهم آورد .
اصطلاح شرکت درقانون تجارت تعریف نشده است اما قانون مدنی شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو ا شاعه تعریف کرده است . طبق قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری . شرکت ممکن است تجارتی یا مدنی نیز باشد . شرکت تجارتی شرکتی است که به امور تجاری به شرطی که درقانون تجارت تعریف شده است. اشتغال داشته باشد. شرکت مدنی شرکتی است که درعین حال که به قصد انتفاع تأسیس شده است عملیا آن جزء عملیات تجاری محسوب نگردد. مانند شرکتی که برای معاملات  غیر منقول تشکیل می شود .
طبق ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. همچنین طبق ماده ۲ لایحه قانونی مزبور شرکت سهامی شرکتی بازرگانی محسوب می شود ولا آنکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ـ معمولاً درهرکشوری از طریق وضع قوانین تجاری خاص برچگونگی تشکیل ونحوه فعالیت شرکتهای سهامی نظارت می شود . قوانین مزبور مواردی از قبیل شرایط صدور سهام ،‌مفهوم سرمایه‌،  محدودیت در توزیع سود سهام وشرایط حاکم برسهام خزانه وبازخرید سهام را مشخص می کند در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ مقررات وتشریفات مربوط به تشکیل شرکتهای سهامی بیان شده است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است