گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور
طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور      
فهرست مطالب
* فصل اول – مشخصات کارخانه
* 1-مشخصات عمومي کارخانه
* 2-قسمتهاي کلي کارخانه
* 1-2قسمت اداري وعمومي
* 2-2 قسمت توليدونگهداري
* 3-2 قسمت تاسيسات الکتريکي ومکانيکي
* فصل دوم – نحوه خط توليدومراحل کارکارخانه
* مقدمه
* توسعه تکنيک هواي فشرده
* خواص هواي فشرده
* انواع کمپرسورها
* 1)کمپرسورهاي جابجايي مثبت
* 2-کمپرسورهاي گريزازمرکز
* 3-کمپرسورهاي اسکرو(پيچي)
* انواع کمپرسورهاي اسکرو
* 4-کمپرسورهاي ديافراگمي
* 5-کمپرسورهاي پره اي ياVanetype
* قسمت هاي مختلف يک دستگاه کمپرسوراسکروپارس
* فرآيندتوليد
* 1- واحدطراحي مهندسي درزمينه انواع کمپرسور
* 2-واحدCNC
* پوسته ها
* روتورها
* 3- واحدتراشکاري
* 4- واحدکابينت سازي
* 5- واحدآهنگري
* 6- واحدنقاش
* 7- واحدمونتاژ
* 8- واحدلوله کشي
* 9-تست نهايي کمپرسور
* فصل سوم – برآورد بارمصرفي و تامين انرژي موردنياز
* تخمين ضريب همزماني
* فصل چهارم – محاسبه و طراحي سيستم روشنايي
* مقدمه
* 1- کميتهاي اصلي روشنايي
* 1-1) شارنوري يا جريان نوري(Luminous f Lux=)
* 2-1) شدت روشنايي ILLUmination(E)
* 2-لامپها
* 1-2) لامپهاي ملتهب (Incandescent filamentLamps)
* 2-2) لامپهاي تخليه در گاز(Dicharge Lamps)
* 3-2) لامپهاي فلورسنت   (Fluresent Lamps)
* 4-2) لامپهاي با قوس کوتاه (Short are Lamps)
* 1-2) لامپهاي رشته اي
* 2-2) لامپهاي تخليه در گاز
* 1-2-2) لامپهاي تنگستن هالوژن (Tungsten halogen Lamp)
* 2-2-2) لامپهاي سديم
*  لامپهاي سديم با فشار کم
* لامپ سديم با فشار زياد
* 3-2-2) لامپهاي بخار جيوه
* 3-2) لامپهاي فلوئرسانت
* مدار لامپهاي فلوئرسانت
* محاسبه جريان يک لامپ فلوئرسانت
* 3- طراحي روشنايي داخلي
* 2-3) اصول روش لومن
*
* 1-2-3) محاسبه ضريب فضا
* 4-2-3) تعيين مقدار شار نوري
* 5-2-3)تعيين تعداد چراغها
* 6-2-3) برسي فواصل قرارگيري چراغها
* 6-3-3) در صد خطا
* نمونۀ محاسباتروشنايي داخلي اتاق امور اداري در ساختمان اداري
* روشنايي داخلي سالن آهنگري
* 4- طراحي روشنايي خارجي
*  لامپهاي مورد استفاده در روشنايي معابر
* بطور خلاصه طراحي روشنايي معابر شامل مراحل زير خواهد بود
* فرمان روشنايي محوطه
* محاسبه روشنايي محوطه
* فصل پنجم – کليدهاي اتوماتيک وفيوزها
* مقدمه
* طبقه بندي کليد ها
* کليد هاي فشار ضعيف براي جريان متناوب
* 1- کليد دستي
* 2- کليد خودکار
* 3-کليد محافظ موتورMotor circuit-Breaker
* 4- کليد مغناطيسي يا کنتاکتور
* پريزهاي برق
* انواع پريزها
* نکاتي که در مورد نصب پريزها بايد رعايت شود
* تعداد پريزهاي مجاز در هر خط
* ضريب مصرف KI
* ضريب همزماني Kt
* اصول و روشهاي نصب کليد
* سيستم گرمايش
* فصل ششم – شناسايي و انتخاب سيم
* شناسايي و انتخاب کابل
* کابلهاي هوايي
* کابلهاي زميني
* کابلهاي زير آبي
* کابلهاي مخصوص
* انواع کابلها از نظر ساختمان و موتارد استعمال آن
* طرز شناختن کابلهاي جريان زياد
* کابلهاي فشار قوي U>3500
* کابل کشي داخل مراکز صنعتي
* نصب کابل در داخل کانال
* سيني و نردبان کابل (Cabl tra,Cabl Ladder)
* نصب کابلها بر روي سيني کابل
* کانالهاي يش ساخته الکتريکي (با سراکت)
* لوله کشي برق
* جعبه تقسيمها و قوطي کليد
* حفر کانال خاکي
* حداقل شعاع خم کابلها
* محاسبه سطح مقطع هاديها
* 1- تعيين مقدار سيمها و کابلها بر اساس جريان مجاز
* 2- تعيين مقاطع سيمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز
* نمونه محاسبه کابل پريز سه فاز
* نمونه محاسبه كابل ماشين آلات  (واحد تراشكاري ، ميز تراش)
* طبقه تابلوهاي برق
* شينه
* رنگ شينه ها
* تابلوهاي فرمان وسايل موتوري
* انتخاب كنتاكتور و كليد
* تابلوهاي فرعي روشنايي و پريزها
* نمونه محاسبه فيوز انتخابي موتور و كابل تغذيه آن
* نمونه محاسبات تابلوي موتوري موتورخانه DPA
* محاسبه فيوز اصلي و كابل تغذيه تابلو از لحاظ تجربه كاري
* نمونه محاسبات كابل و فيوز مربوط به تابلو نيمه اصلي MDP-1
* فصل هفتم – تصحيح ضريب قدرت
* تاّثير ضريب توان
* تصحيح ضريب توان درکارخانجات
* 1-کمپانزاسيون انفرادي (تکي)
* 2-کمپانزاسيون گروهي
* 3-کمپانراسيون مرکزي
* تابلوي اتصالات کابل
* دستگاه رگلا تور
* تابلوي فرمان
* خازنهاي صنعتي
* روش محاسبه خازن موردنيازبراي حذف توان راکتيو
* محاسبه بانک خازني کارخانه
* محا سبه قدرت مصرفي کا رخا نه جهت درخواست ترانس
* فصل هشتم – سيستم اتصال زمين
* انواع الکترودهاي زمين
* مشخصات هاديهاي سيستم اتصال زمين
* اصول وروشهاي نصب سيستم اتصال زمين و آزمايش مقاومت نهايي آن
* عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه اي
* طرح سيستم اتصال زمين پروژه
* خصوصيات زمين پروژه
* شرايط لازم براي موثر واقع شدن زمين کردن حفاظتي
*  فصل نهم – طراحي سيستم برق اضطراري
* مقدمه
* کاربردبرق اضطراري وقوانين حاکم برآن
* موتورديزل
* ژنراتور
* رگولاتورولتاژ
* تابلوي کنترل الکتريکي
* 1- Short Break
* 2-NO Break
* 3-Stand by
* بعضي ازمشخصات فني مولدهاي برق اضطراري
* مشخصات ژنراتورشرکت پارس کمپرسور
* فصل دهم –  طراحي سيستم تلفن مرکزي ودوربين مداربسته
* 1-تلفن مرکزي
* لزوم بهره گيري ازسيستم تلفن مرکزي
* کابلهاي مخابراتي
* 2- دوربين مداربسته
* فصل يازدهم – طراحي سيستم صوتي
* مقدمه
*  اکو
* اصوات مزاحم(Noise)
* اختلاف فشارصوتي(Sond pressure difference)
* ضريب افزايش فشار(Peak Factor)
* محاسبه فشارصداي خروجي بلندگو(Out put speaker pressure)
* بلندگوها(Speaker)
* قدرت مجاز و رود به بلندگو
* افزايش فشارصوتي
*  انواع بلندگوازنظرکاربرد
* انتخاب بلندگو
* ترتيب قرارگرفتن بلندگو
* سيستم متمرکز
* جداول مهم براي انتخاب بلندگو
* انتخاب تقويت کننده (آمپلي فاير)
* زون بندي سيستم صوتي کارخانه
* نمونه محاسبات سيستم صوتي مربوط به شرکت پارس کمپرسور
* روش محاسبه سيستم صوتي سالن غذاخوري
* نمونه محاسبه سيستم صوتي سالن آهنگري
* فصل دوازدهم – سيستمهاي اطفاي حريق
* مقد مه
* سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق
* فاصله لازم جهت نصب دتکتورها
* 1- در موردي دتکتور دودي
* 2- درمورد دتکتورهاي حرارتي
* 3- در مورد راهروها
* زون بندي سيستم اعلام حريق
* منبع تغذيه
* اطفاي حريق
* سيستم هاي اطفاي حريق خودکار
* منابع…………

فرمت : WORD | صفحات:200

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است