دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد
فهرست مطالب
چكيده: 3
ضرورت اجراي طرح : 6
روش مطالعه: 7
بخش دوم : مطالعات باير 10
1- مطالعات فيزيوگرافي : 10
2- مطالعات هوا و اقليم شناسي: 13
– قابليت ها و محدوديت هاي اقليمي: 18
1- محدوديت ها: 18
2- قابليت ها : 19
3- مطالعات منابع آب : 19
– منابع آب موجود در محدوده مطالعاتي: 20
– كيفيت آبهاي زير زميني محدوده : 21
نتيجه گيري: 23
محدوديت ها : 24
4- مطالعات ژئومورفولوژي : 24
4) واحد پهنه‌هاي ماسه بادي (qt3 sand sheet) 28
– ژئومورفولوژي محدوده مطالعاتي: 28
5- مطالعات خاكشناسي: 33
6- مطالعات پوشش  گياهي : 38
7- مطالعات اقتصادي و اجتماعي : 43
8- مطالعات فرسايش بادي 47
– فرسايش بادي : 49
انواع اشكال فرسايش بندي: 50
شكل فرسايشي رگ ريز: 50
– شكل فرسايش سطوح شلجعي: 52
– منابع بيوفيزيكي : 60
از محاسن ديوار گلي ( باد شكن غير زنده) : 75
توجيه اقتصادي پروژه : 75
 چكيده:
بخشي وسيعي از كشور ايران از شرايط حاد اقليمي خاصه خشكي رنج مي برد و در آن مناطق خشكسالي هاي متوالي نيز فشار را بر محيط بيشتر مي كند و پديده بيابانفزاني را افزايش مي دهد. براساس طرح شناسائي كانون هاي بحراني فرسايش بادي، 170 كانون بحراني فرسايش بادي را در 14 استان بياباني داريم. كه در استان يزد 19 مورد مشاهده مي شود. كه يكي از پرخسارت ترين آن ها منطقه ميبد- صدوق هست كه نياز به طرح مطالعاتي اجرائي دارد.
محدود مطالعاتي در حدود 1379 هكتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبي يزد- ميبد حدفاصل كيلومتر 30 تا 45 واقع شده و اين محدوده بخشي از دشت يزد – اردكان مي باشد و به دليل موقعيت خاص توپوگرافي و شراي حساس ژئومورفولوژي همواره در معرض فرسايش بادي و شكل گيري رخساره هاي فرسايش بادي است.
نتايج مطالعات بايد بيانگر آن است كه ، از نظر فيزيوگرافي : دشت با شيب 1% دامنه ارتفاعي 1116 تا 1160 متر مي باشد، متوسط بارندگي ساليانه در حدود 64 ميليمتر و متوسط درجه حرارت  21  و حداقل مطلق آن  16- ودرسال تنها يك ماه مرطوب دارد. اقليم آن فرا خشك مي باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهاي غالب عمدتاً شمالغرب بوده و ميانگين سرعت  5/4 و جهت وزي بادهاي شديد غربي تا جنوب غربي است.
منابع آب تماماً زير زميني و در عمق 60 تا 220 متري مي باشد در هر ساله 50 سانتيمتر افت دارد و كيفيت آن هم نامناسب است.
از نظر زمين شناسي مواد تشكيل دهنده، رسوبات كوارترنري متوسط تا ريزدانه مي باشد.
از نظر ژئوموفولوژي، كل محدوده در واحد دست سمر و داراي دو تيپ دست هر بخش آب و پوشيده مي باشد.
رخساره سطوح سنگفرشي در دست هر بخش آب در مقابل فرسايش وضعيت خوبي دارد. در حالي كه، در دست سرپوشيده، رخساره هاي كلرتك و يار دانگ، رخساره هاي دشت رسي همراه باسطوح شلجعي و رخساره هاي تپه ماسه اي حساسترين رخساره ها در آن جا هستند.
خاكهاي منطقه با رژيم رطوبتي اريدريك و تريك و كلاً جزو خاكهاي تحول نيافته مي باشد. و داراي بافت سنگين و تا سبك مي باشد. وجود سخت لاير نمكي و تارسي از محدوديت هاي بيولوژيك در بخش نسبتاً وسيعي از محدوده مي باشد.
بيش از 8962 هكتار از محدوده مطالعاتي (8/78 درصد) = اراضي لخت و بدون پوشش
و در حدود 2187هكتار از محدوده مطالعاتي (2/19 درصد) = اراضي تاغكاري (1527 هكتار سال قبل از 85 و بقيه در سال 1385)
و تنها 230 هكتار از محدوده مطالعاتي (2 درصد) = اراضي كشاورزي
 در حال حاض ر كمربندي اردكان ميبد داراي طول تقريبي 20 كيلومتر و عرض 4/0 متر و مساحت 800 هكتار است. كه با عبور از بخش مياني محدود مطالعاتي در دست احداث است و منطقه و يا جاده طوفان خيز است.
پروژه هاي مديريتي و اجرائي كه پيشنهاد مي شود:
1) مديريت و حفاظت اراضي سنگفرشي و جلوگيري از آشفتگي- به وسعت 2482 هكتار
2) ايجاد بادشكن با نهالكاري تاغ دررخساره هاي پهنه هاي ماسه اي و بخشي از دشتي رسي ها = به دست 2625هكتار
3) مالچ سنگريزه اي در رخساره دست رسي با آثار شلجعي = به وسعت 500 هكتار
4) 4 رديف بادشكن درختي در اطراف جاده + يك ديوار كلي در طرفين جاده = جمعا به وسعت 240 هكتار
5) ايجاد ديوار گلي دررخساره كلوتك و شلجعي ها و سپس نهالكاري بر روي ماسه هاي تثبيت شده = به وسعت 3069 هكتار
6) تهيه طرح و معرفي متقاضيان اجراي ديوار گلي و يا باد شكن زنده دراطراف مزارع و كارخانجات = 230 هكتار
7) از واگذاري عجولانه ارضي منطقه ( خاصه كلوتكها و دشت رسي ها) به دليل پي نگ نامناسب و ايجاد شق و… به بخشي صنعت جلوگيري شود و پس از تأمين آب منطقه در اختيار متقاضيان كشاورزي قرار گيرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ كه قابليت ضعيفي دارند هدايت شوند.
براي پيشنهادات در محدوده 5 سال اعتبار بالغ بر 126 ميليارد نياز فست و اين در حاليست كه بالغ بر 30 ميليارد ريال  هر ساله خسارت به منطقه وارد مي شود ايمد است به طور غير مستقيم هزينه بعد از چند سال تأمين گردد.
– اهداف طرح :
– ارائه راهكارهاي اجرائي براي مهار فرسايش از طريق تعريف پروژه هايي كه ضمن كاهش فرسايش، و گرد وغبار از خسارات بكاهد.
– ايجاد زمينه اي براي شرايط زيستي بهتر و كاهش مهاجرت
– اثرات مثبت ايجاد شده در اثر اجراي طرح بر روي مناطق دورتر
ضرورت اجراي طرح :
از آنجايي كه يزد همواره در معرض هجوم ماسه هاي روان و وقوع طوفانهاي گرد وخاك قرار دارد و بعضي از محققان هم منشأ تپه هاي ماسه اي دشت يزد- اردكان را كلوتك هاي كانون بحراني ميبد- صدوق معرفي نموده اند.
و از آنجايي كه خسارت فيزيكي و زيستي ناشي از آنها 54 ميليارد ريال برآورد شده است. انجام اين طراح ضروري مي باشد.
روش مطالعه:
بخشي از پروژه حاضر شامل: برآورد سرعت آستانه فرسايش بادي، برآورد خسارت اجتماعي و اقتصادي ناشي از طوفان طراحي شيوه هاي ارائه شده جهت كنترل فرسايشي ماهيت پژوهشي و تحقيقاتي داشته كه با نمونه گيري و اندازه گيري و پرسشگري حاصل شد.
– الگوريتم مطالعات :
– بررسي سوابق مطالعاتي و جرائي در محدوده
– انجام مطالعات بايد 0 فيزيوگرافي، هوا و اقليم، ژئوفولوژي، خاكشناسي، پوشش گياهي، فرسايش بادي، اجتماعي، اقتصادي، سنتر تلفيق)
– تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و ارائه گزينه هاي مختلف اجرئي
– جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه مناسبترين گزينه و راهكار كنترل فرسايش بادي
-برآورد هزينه و جدول زمانبندي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي
5- تجزيه و تحليل كلي و جمع بندي نتايج:
محدوده مطالعاتي پيشنهادي تحت عنوان كانون بحراني فرسايش بادي ميبد – صدوق:
كه بالغ بر 1379 هكتار است كه بخشي از آن (1573هكتار آن : طي سالهاي قبل از مطالعه و حدود 650  هكتار آن، طي سالهاي در حال مطالعه 1385)
تاغكاري شده است.
كه هدف آن به استناد گزارش طرح بيابنزدائي ميبد، مقابله با پيامدهاي مخرب فرسايش بادي و بيابان زائي و كاهش تبهات زيست محيطي طوفانهاي گرد و خاك مي باشد.
لازم به ذكر است كه در بخش شمالي طرح به علت خاكهاي سنگين و شور تاغ هاخوب رشد نميكنند. و از آنجا كه درمنطقه با توجه به شرايط تاغ ها خوب رشد نمي كنند و بسياري از اراضي مطالعاتي توانايي احياء بيولوژيك را ندارند. پس گزينه هاي زير طراحي مي شود:
1- در بخش جنوبي سنگفرشي به علت وجود سنگفرش، فقط بايد با مديريت پوشش سنگفرشي حفظ شود و در محل خشك رودها مي توان به ميزان كم تاغ و يا ؟؟ كاشت.
2-براي اراضي رسي كلوتكي كه داراي سنگين بيش از حد و شوري زياد هستند: روش بيولوژيك پيشنهاد نمي شود و لي از آنجا كه اين اراضي بيشترين فرسايش و رسوبدهي را در دشت يزد دارند و منشأ طوفانها و تپه ها هستند:
– احداث ديوار گلي (بادشكن گلي) پيشنهاد مي شود كه پس از بارگذاري رسوبات بادي در پشت ديواري مي توان در پشت آن تاغ كاري كرد. (براي شيب شن)
3- بر منظور حفاظت جاده كمربندي جديد: احداث كمربند سبز تاغ و بادشكن ورسوبگيري بعد از حريم جاده توصيه مي شود.
دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد