دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌

پروزه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌

فهرست مطالب

پيشگفتار:    7
مقدمه    11
عكاسي‌    11
فصل‌ اول‌:    17
دستگاه‌ بينايي‌    17
دستگاه‌ بينايي‌    18
ژاك‌ لكان    23
(Jacgues Lacan)    23
1-1- لحظه‌ي‌ رويت‌ – چگونگي‌ ديدن‌ از ديدگاه‌ ژاك لكان‌    24
چشم روشنايي    39
رولان بارت    47
فصل‌ دوم:    57
ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس    57
1-3- گزينش‌ كادر    75
فصل‌ چهارم:    79
زيبايي شناسي در عكس    79
زيبايي‌شناسي‌ در عكس‌ (نگاه‌ – معنا)    80
فهرست اعلام:    89
فهرست‌ منابع‌ و مآخذ:    91

پيشگفتار:
مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.
از گذشته تا كنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود كه عكاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌كند. اين دغدغه از ابتداي تحصيل ذهن مرا به خود مشغول كرد. در سال آخر تحصيل هنگامي كه جهت انتخاب پروژه پايان‌نامه به استاد راهنمايم رجوع كردم، موضوع خود را به ايشان گفته و ايشان عنوان نگاه و معنا در عكاسي را براي من انتخاب كردند و از من خواستند تا به مطالعه اين موضوع بپردازم. پس از يافتن چند منبع و پيگيري در مورد چند عكاس و چند نظريه پرداز در حوزه هنر و عكاسي موضوع پيشنهادي را پذيرفتم و شروع به فعاليت كردم.
رسالة مذكور داراي بحث بنيادي و نظري است. عكاسان هنگام ثبت عكسهاي خود به جهان بيرون از دوربين و يا به تعبيري به جهان رودرروي دوربين از طريق انديشة دروني و عنصر بينايي يعني چشمها دست مي يابند. هنر عكاسي هنر عيني است و در مرحله رؤيت، عكاس تصوير خود را ثبت مي كند – در اين فرآيند چشمها عمل نمي كند بلكه جهان،  جهان عكاس كه همان گذشته، حال و تجربيات و نحوة انديشيدن اوست كه در سطح عكسها مؤثر است. مبناي اين تحقيق نظري بر دو مسئله دستگاه بينايي و لحظة رويت و گزينش كادر و ثبت تصوير استوار است.
تحقيق شامل يك چكيده، پيشگفتار و مقدمه اي در باب عكاسي و چهار فصل تحت عنوان دستگاه بينايي و ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس، گزينش كادر و زيبايي شناسي عكس مي باشد. در پايان يك فهرست منابع و مآخذ و يك گزارش عملي درج شده است. نگارنده خود معتقد است كه اين دو مقالة نظري پيچيده، اما در عين حال مهم‌اند. نظريه ژاك لكان در باره فرآيند بينايي و نظرية رولان بارت در زمينة عكاسي همچنان براي من سنگين، اما قابل احترام است. بديهي است مي بايستي حوزة مطالعات دانشجويان عكاسي و همچنين خودم گسترش يابد تا اين گونه موارد را بيشتر درك كنيم.
در پايان هيچ ادعايي در كامل بودن اين تحقيق ندارم و اميدوارم در پژوهشهاي بعدي بيشتر در بارة عكاسي فرا گيرم.
در اينجا بر خود واجب مي دانم از استاد گرامي، جناب آقاي شهاب الدين عادل كه مرا در تمامي مشكلات و در تمامي دوران تحصيل راهنمايي كردند، كمال سپاسگذاري را به جا بياورم.

 

فهرست‌ منابع‌ و مآخذ:
1) حركت‌ نور در زمان‌
light moving in time
William.C.Wess university of california press 1992
2) دوربين‌ – چشم‌، ديالكتيك‌ يك‌ استعاره‌
The camera – Eye. Dialecties of a mataphore.
3) مباني‌ چشم‌ پزشكي‌ – دكتر محمد علي‌ جوادي‌ – انتشارات‌ تيمورزاده‌.
4) [Barthes, Rolan] باروت‌ رولان‌ بارت‌ – فوكرو – آلتوسر – ترجمه‌ =پيام‌ يزدانجو چاپ‌ اول‌ 1379 نشر مركز
5) راهنماي‌ ادراك‌ – نوشته‌ آرام‌ بونيتون‌
Hand book of Perception
6) Le Seminarie نوشته‌ ژاك‌ لكان‌
7) تاريخ‌ سينماي‌ هنري‌ – الريش‌ گرگور و اونوپاتالاس‌ ترجمه‌ دكتر هوشنگ‌ طاهري‌ – انتشارات‌ ماهور
8) An American Century of Phitography From Dry-PIATE TO DIGITAL. چاپ 1999.
9) پايان نامه چشم – دوربين ديالكتيك يك استعاره. نگارنده: عبدالخالق طاهري. استاد راهنما: شهاب الدين عادل. استاد مشاور: اسماعيا بني اردلان
10) پايان نامه انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما. نگارنده: شهرام آذرنگي. استاد راهنما: شهاب الدين عادل. استاد مشاور: اكبر عالمي – دكتر سيروس يگانه.
11) سايت اينترنتي:     www.Art.com

دانلود پروژه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد