باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
دانلود پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فهرست مطالب

۱- پیشگفتار                 ۱
۲- مقدمه                 ۲          

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت               ۴
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                      ۵
ب-  مفهوم کلی مسئولیت            ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم                      ۷

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

د- مسئولیت اخلاقی                           ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی            ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                    ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت             ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه          ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری            ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری             ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی             ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف            ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت            ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت            ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت               ۲۲

رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                     ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                    ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات         ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت          ۳۱
– در ایران باستان                  ۳۱
– در روم باستان                     ۳۳
– در یونان باستان                     ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                     ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                     ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام               ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                  ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام         ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                   ۴۰

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                  ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                   ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                   ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                   ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران           ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                   ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                   ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                   ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                    ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                   ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                      ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا             ۵۱
الف- اهلیت جنایی                         ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی                      ۵۲
ج- اهلیت جزائی            ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                    ۵۴ 

 اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                    ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری            ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا              ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع           ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده        ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده         ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود                      ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات          ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری              ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا            ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی           ۶۳

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

ب- اسناد یا انتساب معنوی           ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری                     ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری            ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی            ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی              ۶۸
رکن اول- ادراک              ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز           ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری          ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک           ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران           ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام           ۷۶
رکن دوم- اختیار               ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار           ۷۸
الف- اختیار در لغت            ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی          ۷۹
بند اول- عنصر قدرت          ۸۰
بند دوم- عنصر اراده          ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی                    ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده                    ۸۱

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                 ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم        ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق     ۸۳
۱- اختیارات در لغت       ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات      ۸۴
رکن سوم- علم به قانون         ۸۵
الف- مفهوم قانون          ۸۵
بند اول- نص جزایی        ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی      ۸۶

ب- نقش علم به قانون        ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی    ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری    ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات     ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                            ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری         ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری          ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت       ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل     ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری       ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی      ۹۳

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی     ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت       ۹۴
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت   ۹۴
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات           ۹۶
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان              ۹۷

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی             ۹۷
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری        ۹۹
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری      ۱۰۰
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت         ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون              ۱۰۲
کودکی و مسئولیت کیفری            ۱۰۳
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال           ۱۰۳
طفل کیست؟              ۱۰۴
مفهوم بلوغ              ۱۰۸
الف- مفهوم علمی بلوغ           ۱۰۸
ب- معیار بلوغ در قفسه            ۱۱۰
بند اول- معیار بلوغ در کتاب          ۱۱۰
بند دوم- معیار بلوغ در سنت          ۱۱۱
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ       ۱۱۱
اهمیت جرایم اطفال            ۱۱۳
مسئولیت جزایی اطفال            ۱۱۴
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره       ۱۱۵
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز          ۱۱۶
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز            ۱۱۷
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ        ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران         ۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴       ۱۲۱
ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲        ۱۲۲
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱        ۱۲۳
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام         ۱۲۵
الف- بلوغ          ۱۲۵
ب- ادراک یا تمیز          ۱۲۶
بند اول- حقوقی         ۱۲۷
بند دوم- جزائیات         ۱۲۸
سن تمییز در حقوق جزای اسلام        ۱۲۹

الف- سن عدم مسئولیت جزایی       ۱۳۰
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی       ۱۳۰
ج- سن مسئولیت جزایی کامل          ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون          ۱۳۳
جنـون            ۱۳۳
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        ۱۳۳
جنون از مسایل موضوعی است         ۱۳۵
تعریف جنون            ۱۳۶
انواع جنون            ۱۳۷
اول- اختلالات سیستم عصبی       ۱۳۸
دوم- جنون اخلاق         ۱۴۰
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر   ۱۴۰
ارزیابی یا نحوه احراز جنون        ۱۴۶
الف- کارشناس روانی        ۱۴۶
ب- همکاری کارشناس و قاضی       ۱۴۷
جنون در قوانین سابق جزایی ایران        ۱۴۸
جنون در قانون مجازات اسلامی        ۱۴۹
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون        ۱۵۰
آثار جنون           ۱۵۲
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم       ۱۵۵
الف- تقارن جنون یا جرم        ۱۵۵
ب- تلازم جنون یا جرم        ۱۵۷
ج- جنون کامل         ۱۵۷
تأدیب مجنون           ۱۵۸
تشریفات اداری نگاهداری مجنون        ۱۵۸
مسئولیت مدنی مجنون         ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه        ۱۶۰
بخش اول- مفاهیم اجبار        ۱۶۱
الف- تعریف اجبار        ۱۶۱
ب- اجبار و اختیار        ۱۶۱

 ج- اجبار و اکراه        ۱۶۴
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار    ۱۶۷
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه      ۱۶۷
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون      ۱۶۷
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار      ۱۶۷
بخش دوم- انواع مختلف اجبار       ۱۶۸
الف- اجبار مادی        ۱۶۸
بند اول- علل اجبار مادی      ۱۶۸
بند دوم- شرائط اجبار مادی      ۱۶۸
اجبار مادی با منشأ درونی      ۱۷۳
ب- اجبار معنوی        ۱۷۴
بند اول- اجبار معنوی خارجی      ۱۷۴
شرایط اجبار معنوی خارجی      ۱۷۴
بند دوم- اجبار معنوی داخلی      ۱۷۷
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری     ۱۷۷
نقش تحریک در مسئولیت کیفری      ۱۷۸
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر      ۱۷۹
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران     ۱۷۹
الف- قانون مجازات عمومی       ۱۷۹
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی      ۱۷۹
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار       ۱۸۱
الف- اکراه در قتل        ۱۸۱
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد     ۱۸۲
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات      ۱۸۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      ۱۸۲
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار       ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه        ۱۸۳
بخش اول- مفاهیم جهل        ۱۸۴
تعریف اشتباه         ۱۸۴
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن      ۱۸۵ 

 الف- جهل        ۱۸۵
ب- اشتباه         ۱۸۶
ج- غلط         ۱۸۷
د- خطا         ۱۸۸
هـ – سهو         ۱۸۸
و- غفلت         ۱۸۹
ز- نسیان         ۱۸۹
تفاوت میان جهل و نسیان        ۱۹۰
جایگاه اشتباه در حقوق جزا        ۱۹۲
الف- اشتباه در قانون       ۱۹۲
ب- اشتباه در عمل        ۱۹۴
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      ۱۹۵
الف- جهل مرکب        ۱۹۵
ب- جهل بسیط (شبهه)       ۱۹۷
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه     ۲۰۳
الف- جهل و شبهه حکمیه       ۲۰۴
ب- جهل و شبهه موضوعیه       ۲۰۴
ج- جهل تقصیری        ۲۰۶
د- جهل قصوری        ۲۰۶
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی      ۲۰۷
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد      ۲۰۷
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات   ۲۱۰
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات    ۲۱۴
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی   ۲۱۷
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری     ۲۱۷
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری     ۲۱۸
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی   ۲۱۸
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری    ۲۱۸
بند اول- ادله برائت       ۲۱۹

بند دوم- قاعده درأ       ۲۲۰
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل    ۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری    ۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل    ۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام     ۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی    ۲۲۷
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران  ۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد   ۲۳۲
۱- جرم زنان        ۲۳۳
۲- حد مسکر        ۲۳۴
۳- جرم سرقت       ۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص   ۲۳۶
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)    ۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)   ۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه   ۲۴۱
بند اول- جهل حکمی       ۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی      ۲۴۴
خلاصه بحث           ۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است