خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
دانلود پروژه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
فهرست مطالب
مقدمه 1
1-1- اهداف 4
1-2- فرضيه ها 5
1-3- پنداشت ها (گمان ها) 6
1-4- محدوديت ها 6
1-5- تعاريف 7
فصل دوم 10
مرور مقاله 10
2-1- حفظ انرژي 11
2-2- تئورسي انتقال حرارت 12
2-3- طراحي و عملكرد پنجره 14
2-4- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه 17
2- 5- نشت پذيري هوا و تخلخل 19
2-5-1- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل 21
2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه 22
2-5-3- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا 27
2-5-4- لايه‌هاي چندگانه پارچه 29
2-6- رطوبت 30
2-7- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره 32
2-8- ابزار سازي 63
فصل سوم : رويكرد 67
3-1- پارچه‌ها 68
3-2- ويژگي‌هاي پارچه 69
3-3- شكل هندسي پرده‌ها 75
3-3-1- تعيين سطح اسپيسر 81
3-3-2- تعيين حجم 90
3-3-3- مساحت سطح پارچه 91
3-4- انتقال حرارت 92
3-5- طرح تجربي (آزمايشي) 94
3-6- تحليل آماري 97
فصل چهارم 99
نتايج و بحث 99
4-1- مقدمه 100
4-2- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي 101
4-2-1- تضادها براساس نوع بافت 109
4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت 110
4-2-3- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه 111
 4-3- آزمايش‌هاي دو لايه 112
4-3-1- نوع پارچه 116
4-3-2- فشردگي پرده 117
4-3-3- فشردگي آستري 117
4-3-4- فاصله سه بعدي 118
4-3-5- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري 119
4-3-6- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري 121
4-3-7- رطوبت نسبي 123
4-3-8- خلاصه نتايج چند لايه 124
4-4- ويژگي‌هاي فيزيكي 124
4-4-1- مدل‌هاي تك لايه 125
4-4-2- مدل‌هاي چند لايه 129
4-4-3- ويژگي‌هاي منحصر بفرد 131
4-5- خلاصه 132
فصل پنجم 137
خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها 137
5-1- خلاصه و نتايج 138
5-2- توصيه‌ها 141
2-1. جدول  : ويژگی های فيزيکی پارچه 34
2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر 41
2-10.  جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا 42
2-13.  جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي 42
2-23.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري 44
2-24.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري 45
2-25.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده 46
2-26.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر 46
2-27. جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري 47
2-28 .جدول  ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي 47
2-40. جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز 2 (لايه‌هاي دوگانه) 53
3-5 . جدول  مساحت سطح پارچه 91
3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف) 91
4-7.  جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف) 105
4-14. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت 108
4-15. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي 108
4-16. جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ 108
 4-17. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي 110
4-18. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط رنگ 111
4-19. جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ 112
4-20. جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه 114
4-21. جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده 115
4-31. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل 1 125
4-32. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل 2 127
4-33. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 3 127
4-34. جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 4 128
4-35. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 5 129
4-36. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 1 130
4-37. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 2 131
4-38. جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 3 131
5-39.جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه) 137
 2-2  نمودار  : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G   36
2-5  نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50  درصدی 37
2-6  نمودار:تعيين فشردگی 50 درصدی 37
2-11  نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد 38
2-12  نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد 39
2-13  نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد 40
2-31 نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت 42
2-32 نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي 42
2-33 شكل  .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري 43
2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده 47
2-35 نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل 48
2-36 نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای 49
2-37 نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري 50
2-38 نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل 51
2-39  نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي 52
3-1 نمودار  . فاكتورهاي پارچه 68
3-3 شكل فاكتورهاي شكل 76
3-7 شكل. فشردگي صد در صد 78
3-8 شكل ايجاد كمان داراي فشردگي 100 درصد 78
3-9 شكل اسپيسر آستري 79
3-10 شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه 80
3-14 شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد 84
3-15 شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد 84
3-16 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 50 درصد 85
3-17 شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف وفاصله گذاري  صفر 85
3-18 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 85
3-19 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 85
3-20 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 100 درصد 85
3-21 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر 86
3-22 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 86
3-23 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 86
3-24 شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري 86
3-25 شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي             آستري 87
3-26 شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي 100 درصد 88
3-27 شكل. پنجره آزمايشي 93
3-28 شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك 95
3-29شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو 96
4-30 شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه 105
 مقدمه
كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند.
پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.
اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست.
اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.
پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند.
تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.
رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل  وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود.
خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت.
رابطه بين خصوصيات جذب رطوبت از يك بافت و ويژگي‌هاي عايقي آن در سطوح مختلف رطوبت نسبي توضيح داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رود كه پرده‌هاي داراي بافت‌هاي هيدروليك واكنش بيشتري به تغيير در رطوبت نسبي نسبت به بافت‌هايي نشان خواهند داد از بافت‌هاي هيدروفوبيك تشكيل شده‌اند، اما تأثير اين واكنش روي ويژگي‌هاي عايق پرده در اين مقاله گزارش نشده است.
تعيين انرژي بهينه كه خصوصيات پرده‌ها را حفظ مي‌كند ضروري است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زماني كه در تركيب با پنجره‌هاي خوب عايق‌بندي شده استفاده مي‌شوند، اتلاف انرژي پنجره را به اندازه اتلاف انرژي از طريق ديوارها كاهش خواهد داد، در حالي كه مزاياي مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذيري، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشيدي را موقع نياز و وجود حس زيباشناسي را افزايش مي‌دهد.
اين پروژه بر روابط ميان انتقال حرارت، رطوبت نسبي و چند بافت و پارچه و ويژگي‌هاي ساختاري پرده‌ها متمركز است. متغيرهاي مستقل نوع بافت (هيدروفيليك يا هيدروفوبيك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگي بافت پارچه رويي، و پارچه آستري و فاصله بين روي پارچه پرده و آستر را شامل مي‌شوند. متغير وابسته مقدار انتقال گرمايي از پرده به اضافه پنجره مي‌باشد. مقادير انتقال از مدل‌هاي پرده كه تركيبات سطوح مختلف هر يك از متغيرها را دارا مي‌باشد، به دو روش رطوبت نسبي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود.
- اهداف
اهداف كلي اين تحقيق عبارت بودند از:
1. تعيين نقش رطوبت و هيدروفيليسيتي بافت در جريان گرمايي از طريق دستگاه‌هاي پارچه آستري و پرده منسوج.
2. مطالعه تأثير هندسه دستگاه پرده (صاف و برعكس بودن پارچه‌هاي پرده و آستري كاملاً پليسه‌دار و تمايز سه بعدي بين پارچه‌هاي پرده و آستري) روي جريان حرارتي.
که نتيجه اين كار بررسي تأثير هندسه پارچه (بافت باز) و ويژگي‌هاي مختلف فيزيكي روي جريان حرارتي بود.
3. تعيين تأثير سيستم پرده و پنجره روي جريان حرارتي.
2- فرضيه‌ها
فرضيه‌هاي زير در اين تحقيق بررسي شدند:
1. تفاوت اساسي بين ده نمونه پارچه موجود از نظر مقادير انتقال تا زماني كه با وضعيت صاف و يك لايه شده آزمايش مي‌شود.
2. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفيليك و مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفوبيك وجود خواهد داشت.
3. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي رنگي روشن و پارچه‌هاي رنگي تاريك وجود خواهد داشت.
4. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي داراي بافت باز و پارچه‌هاي داراي بافت متراكم وجود خواهد داشت.
5. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌هاي آزمايش شده با رطوبت نسبي پايين و موارد آزمايش شده با رطوبت نسبي بالا وجود خواهد داشت.
6. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال چهار پارچه رنگي روشن موجود تا زماني كه با وضعيت لايه قرار داده شده با پارچه آستري آزمايش شود.
7. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتي از فشردگي پرده را نشان مي‌دهد.
8. تفاوت اساس بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتي از فشردگي آستر را نشان مي‌دهد.
9. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح مختلفي از فاصله سه بعدي بين پارچه آستري و پارچه پرده را نشان مي‌دهند.
3- پنداشت‌ها (گمان‌ها)
در انجام اين تحقيق، گمان‌هاي زير ايجاد شده‌اند:
1. پارچه‌هاي انتخاب شده براي مطالعه، نمايانگر حداكثر ويژگي‌هاي موجود در  جذب رطوبت، رنگ و گشادي پارچه منسوج هستند.
2. تست پنجره، طرح پرده مصنوعي و دما و رطوبت‌هاي نسبي مورد استفاده براي تست،که نمادي از مواد دريافت شده در محل‌هاي مسكوني هستند.
3. تمام تكنيك‌هاي مورد استفاده معتبر و قابل توليد مجدد هستند.
4ـ محدوديت‌ها
محدوديت‌هاي زير براي اين مطالعه بكار مي‌روند:
1. پارچه‌هاي منتخب براي مطالعه فقط 100 درصد محتواي يك بافت مجزا را نشان مي‌دهند. از هيچ بافت يك دستي استفاده نمي‌شود.
2. مدل‌هاي پرده فقط در دو سطح رطوبت نسبي داخلي، يك سطح دماي داخلي و يك متغير دماي بيروني ـ داخلي ارزيابي مي‌شوند.
3. اشكال سه بعدي براي فاصله بين سه سطح پارچه‌هاي آستري و پرده و فقط يك سطح بين آستري و شيشه پنجره محدود مي‌شوند.
4. فقط دو سطح از فشردگي پرده در برگرفته مي‌شوند و فقط دو سطح از فشردگي آستر با هر سطح از فشردگي پرده ارزيابي مي‌شوند.
5. فقط يك نوع از پارچه آستري به شكل لايه دوگانه مطالعه شد.
6. در زمان آزمايش پرده‌ها كاملاً به پنجره در قسمت بالا، پايين و دو طرف درزبندي مي‌شوند. يافته‌هاي اين مطالعه مستقيماً براي سيستم‌هاي پنجره ـ پرده قابل كاربرد نيستند كه با يك درزبند پرده به ديوار محكم ساخته نشده‌اند.
7. فقط دو تكرار از هر آزمايش وجود داشت.
5- تعاريف
به منظور به دست آوردن اندازه‌هاي شمارشي هر متغير مستقل، از چندين تعريف متفاوت در اين تحقيق از كلي و معمولي مورد استفاده قرار می گيرند . اين اصطلاحات خاص عبارتند از: هيدروفيليسيتي، رنگ، گشادي پارچه، وزن پارچه، ضخامت پارچه، رطوبت نسبي، شرايط جوي استاندارد، اتاق داراي شرايط آزمايشگاهي، نشت گرمايي، انتقال گرمايي و فشردگي.
ماهيت هيدروفيليك يا هيدروفوبيك يك بافت معمولاً به ظرفيت بافت براي جذب آب اشاره مي‌كند. براي اين مطالعه، هيدروفيليسيتي تعريف مشابهي مثل بدست آوردن رطوبت دارد كه توسط ASTM اينگونه تعريف مي‌شود: «مقدار آب داخل يك پارچه كه تحت شرايط مشخص تعيين شده و به عنوان درصدي از كل نمونه بدون آب بيان مي‌شود.»
رنگ به روشني يا تيرگي اشاره مي‌كند كه به وسيله ميانگين برداشت از مقدار L در تفاوت‌سنج رنگ‌ها نترلب (مدل 2D25D) مشخص شده كه يك برداشت L از 100 كاملاً سفيد و يك برداشت L از صفر كاملاً سياه مي‌باشد.
بازي (گشادي) پارچه معمولاً قضاوتي ذهني است كه به قابليت پارچه مربوط مي‌شود كه اجازه دهد روشني از ميان سوراخ پارچه يا نفوذپذيري هوا عبور كند. با اين وجود، در محتواي اين تحقيق، گشادي (بازي) پارچه تعريف مشابهي مثل نفوذپذيري هوا دارد كه توسط ASTM اينگونه تعريف مي‌شود: نسبت جريان هوا از ميان يك پارچه تحت يك فشار متغير بين دو سطح پارچه.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است