دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه عوامل موثر بر ارتقا فرایند نوآوری فناورانه در مرکز بهمن موتور

عوامل موثر بر ارتقا فرایند نوآوری فناورانه در مرکز بهمن موتور

فهرست مطالب

الف- بیان مساله: ۵
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹
ج- سوابق تحقیق: ۱۰
د-گزاره های تحقیق: ۱۱
ه- روش شناسی تحقیق: ۱۲
ز- جامعه آماری و نمونه : ۱۴
ح- محدودیت و تنگناههای تحقیق: ۱۵
ط- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق: ۱۵
ب: منابع انگلیسی. ۱۷
مقدمه. ۲۰
نو آوری.. ۲۱
ویژگی های نوآوری.. ۲۶
۳- نوآوری فناورانه ( Technological Innovation) 27
4- مراحل نو آوری.. ۲۹
۵- فرایند نوآوری فناورانه. ۳۲
۶- ویژگی های فرایند نوآوری فناورانه. ۳۴
۴- عدم اطمینان (Uncertainty) 36
7-  یک رویکرد چند بعدی به نوآوری.. ۳۷
۲-۷- نوآوری محصول / فرایند ۳۹
۳-۷- نوآوری اداری / فناورانه. ۴۰
۸- سطوح نوآوری.. ۴۱
۱۰-  الگوهای تکامل فرایند نوآوری فناورانه. ۴۳
۱-۱۰-مدل فشار علم( Science- Push) 44
2-10- کشش بازار  Market – pull)) 45
3-10- مدل اتصالی (Coupling – model) 47
4-10- مدل یکپارچه و شبکه ای ( Integrated& SIN) 48
5-10- مدل زنجیره ارزش”Kline- Rosenberg “. 49
2-11- مدل کل نگرانه فناورانه. ۵۳
۱۲-  عوامل مؤثر بر فرایند نوآوری.. ۵۹
۱-۱۲- عوامل داخلی مؤثر بر فرایند نوآوری شرکتها ۶۱
۳٫     اتفاقات پیش بینی نشده. ۶۲
۱-۱-۱۲- استراتژی.. ۶۳
۲-۱-۱۲- ساختار سازمانی. ۶۵
۳-۱-۱۲- سیستم ها ۷۴
مولد ایده(فکر) ۷۷
نگهبان تکنولوژیک و بازار. ۷۸
پشتیبان پروژه ۷۹
مدیر و رهبر پروژه ۸۰
مربی. ۸۰
۲-۱۲ – عوامل خارجی موثر بر فرایند نوآوری شرکت ها ۸۱
۱-۲-۱۲- پایه مهندسی و علوم و تکنولوژی.. ۸۱
۲-۲-۱۲- وجود شبکه های ارتباطی. ۸۲
۳-۲-۱۲- چارچوبهای حاکم بر جامعه. ۸۴
۱۳- عوامل موثر بر بهبود فرایند نوآوری.. ۸۴
منابع فارسی: ۹۵
منابع انگلیسی: ۹۶
مقدمه. ۱۰۰
۱-۳- روش تحقیق. ۱۰۱
۱-۲-۳- روش مشاهده ۱۰۷
۲-۲-۳- مصاحبه. ۱۰۷
۳-۲-۳- پرسشنامه. ۱۰۸
۳-۳- روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۱۰۹
۱-۳-۳- آزمون فریدمن. ۱۰۹
قاعده تصمیم گیری: ۱۱۱
۴-۳- سوال تحقیق : ۱۱۱
۵-۳- جامعه آماری.. ۱۱۲
۶-۳- نمو نه آماری.. ۱۱۳
۷-۳ الگوریتم تحقیق: ۱۱۴
منابع. ۱۱۶

دانلود پروژه عوامل موثر بر ارتقا فرایند نوآوری فناورانه در مرکز بهمن موتور
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد