دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ)

فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ)

فهرست مطالب :

فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ)
مايعات سرد كننده و گرم كننده
1)batch دماي مايع
مقدمه
batchهاي تكان داده شده خنك ساز و گرم كن
Batchهاي تكان داده شدة خنك ساز يا گرم كنندة جريان متقابل
كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسطه خنك سازي ايزوترمال
كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط گرم ساز غير ازوترمال
كويل در تانك، واسط خنك ساز غير ايزوترمال
مبدل حرارت خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده ه تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي 2-1، گرم كردن
مبدل خارجي 2-1، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، خنك سازي
خنك كردن و گرم كردن بدون تلاطم (تكان دادن)
مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال
مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة غير ايزوترمال
مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة غير ايزوترمال
مبدل 2-1 خارجي، خنك سازي و گرم كردن
مبدل خارجي 4/2 گرم كردن و سرد كردن
دوباره گرم ساز و چگالنده
جامدات خنك كننده و گرم كننده
2a)دماي مياني ثابت
-ديوار با ضخامت نامتناهي، گرم شده روي يك طرف
ديوار با ضخامت متناهي از يك طرف گرم شده
ديوار با ضخامت متناهي، گرم شده از هر دو طرف
ديوار با ضخامت متناهي كه به وسيلة يك سيال با
مقاومت تماسي گرم شده است
شكلهاي متناهي و نيمه متناهي گرم شده بوسيلة سيال با مقاومت تماسي
روش نيومن براي شكلهاي رايج و تركيبي
تعيين تصوير براي توزيع دما- زمان
توزيع دما- زمان با مقاومت تماسي
2b. دماهاي متغير به صورت متناوب
تغيير متناوب دماي سطح
c-پس سازها (رژنراتورها)
مقدمه
تغييرات دما در پس سازها
2d- انتقال حرارت مواد دانه اي بسترها
فصل 19
محاسبات كوره
بويلرهاي بخارساز
كوره هاي پالايش نفت
عوامل انتقال حرارت تابشي
چاه حرارتي

دانلود پروژه فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ)
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد