دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران

 دانلود پروژه فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران

فهرست مطالب

مقدمه و هدف
1-  كليات
1-1-  توليد شكر و نيشكر در جهان ………………………………………………………9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ……………………………………………………….10
1-2-1-  نيشكر كاري در ايران …………………………………………………………….10
1-2-2-  توليد شكر نيشكري در ايران ………………………………………………….11
1-3-  نيشكر كاري در خوزستان ………………………………………………………….12
1-4-  كشت و صنعت كارون …………………………………………………………….14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1-  مواد آلي غير از ساكاروز ………………………………………………………….19
2-2-  اسيد هاي آلي ……………………………………………………………………….20
2-3-  تركيبات غير آلي ……………………………………………………………………20
2-4-  تركيبات ازت دار …………………………………………………………………..20

3–  فرايند توليد شكر از نيشكر
مقدمه
3-1-  برداشت نيشكر …………………………………………………………………….21
3-1-1-  مواد زائد همراه ني ……………………………………………………………23
3-2-  آماده سازي ني ………………………………………………………………….24-25
3-2-1-  شستشوي ني …………………………………………………………………..25
3-2-2-  خرد كردن ني ………………………………………………………………….25
3-3-  عصاره گيري ……………………………………………………………………….26
3-4- زلال كردن……………………………………………………………………………….26
3-5- صافي هاي خلاء……………………………………………………………………….27
3-6- تبخير كننده ها………………………………………………………………………….27
3-7- تبلور …………………………………………………………………………………….27
3-8- سانتريفوژ ……………………………………………………………………………….27

4- تركيبات شربت نيشكر …………………………………………………………………..28
4-1- پلي ساكاريدها …………………………………………………………………………28
4-1-1- لوان ……………………………………………………………………………………29
4-1-2- پكتين …………………………………………………………………………………29
4-1-3- سلولزان ………………………………………………………………………………29
4-1-4 نشاسته …………………………………………………………………………………29
4-1-5- دكستران …………………………………………………………………………….31
4-1-5-1- مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران…………………………………….31
4-1-5-2- توليد دكستران……………………………………………………………………33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك …………………………………………………………..34

6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند ……………………………………………………….35
6-1- ميكروارگانيسم هاي نيشكر ………………………………………………………….35
6-2- سالم سازي آسياب ها ………………………………………………………………..37

7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران………………………………………………38

8-  پلي ساكاريدهاي نيشكر………………………………………………………………..39
8-1- صمغ درني ترش……………………………………………………………………….41
8-2- پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه …………………………………………………….44

9- ضايعات ناشي از دكستران ………………………………………………………………45
9-1- ضايعات نامعلوم ……………………………………………………………………….45
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند …………………………………………………46
9-3- مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ………………….46
9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها …………………………………………………………46
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن …………………………………………………….47
9-3-3- اثر دكستران بر نارواني ………………………………………………………….47
9-4- اثر بر بلورهاي ساكاروز…………………………………………………………….49
9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ……………………………………………………..49
9-4-2 اثر بر شكل بلورها ………………………………………………………………..49
9-5- اثر بر ظرفيت كارخانه ……………………………………………………………..53
9-6- اثر بر خلوص ملاس نهايي ………………………………………………………54

مواد و روشها
2-1- اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران …………………54
2-1-1- نمونه برداري …………………………………………………………………….55
2-1-2- آزمايشهاي مربوط به ني ………………………………………………………55
2-1-2-1- تعيين ماده خشك …………………………………………………………..56
2-1-2-2- تعيين درصد قند (پلاريمتري)…………………………………………….56
2-1-2-3- درجه خلوص ……………………………………………………………….57
2-1-2-4- تعيين قند معكوس ………………………………………………………….57
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران ………………………………………………………58
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت ……………………………………………………..64
2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون …………………………………………..65
2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ………………………………………………65
2-5- اثر فرمالين …………………………………………………………………………….66
2-6- روش هاي آماري ……………………………………………………………………66
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس …………………………………………………….66
2-6-2- رگرسيون ………………………………………………………………………….66
نتايج و بحث
3-1- آزمايشهاي نيشكر …………………………………………………………………..67
3-1-1- آزمايش قند ……………………………………………………………………….67
3-1-2- آزمايش درجه خلوص ………………………………………………………….67
3-1-3- آزمايش PH ……………………………………………………………………..68
3-1-4- آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام …………………………69
3-1-5- آزمايش دكستران ……………………………………………………………….69
3-1-6- آزمايش قند معكوس ………………………………………………………….69
3-2- آزمايشهاي شربت …………………………………………………………………74
3-2-1- آزمايشهاي قند معكوس……………………………………………………….74
3-2-1- آزمايش دكستران ………………………………………………………………74
3-3- آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري …………………………………..80
3-4- آزمايش اثر فرمالين ………………………………………………………………82
3-5- آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران ……………………………….83
4-  ضميمه …………………………………………………………………………………84
5-  منابع مورد استفاده …………………………………………………………………..92
فهرست جداول

1-    ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام ………………..8
2-    توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان ……………………………9
3-    صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري………………………13
4-    واريته هاي تجاري نيشكر كارون ……………………………………………14
5-    تركيبات شيميايي نيشكر ………………………………………………………19
6-    مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك23
7-    مواد تشكيل دهنده شربت ……………………………………………………28
8-    پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر ………………………………………..30
9-    گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ………………32
10-    تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط………40
11-    مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه ……………………41
12-    اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ………………….42
13-    ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري …..43
14-    درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر ……………….43
15-    ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام …………………………45
16-    منحني استاندارد دكستران …………………………………………………..64
17-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني …………………………….76
18-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت ……………………79
19-    جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين…82

فهرست شكلها

1-    اثر دكستران و نشاسته بر نارواني…………………………………………………..48
2-    اثر دكستران بر افزايش نارواني ……………………………………………………48
3-    بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي…………………………….52
4-    مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز ……………………………….52
5-    اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز…………………………..53
6-    تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ……….72
7-    تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني…. 72
8-    تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ……………..74
9-    تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني…..64
10-    تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني……… 65
11-    تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ……..65
12-    تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ………..73
13-    تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني …..73
14-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77
15-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77
16-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78
17-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ ………78
18-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ ………79
19-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ ………79
20-    رگرسيون بين دكستران و درصد قند ……………………………………. 81
21-    رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري …………………………. 81

 

دانلود پروژه فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد