برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه فرایند تولید شکر و نیشکر
دانلود پروژه فرایند تولید شکر و نیشکر

دانلود پروژه فرایند تولید شکر و نیشکر

فرایند تولید شکر و نیشکر

مقدمه و هدف:
نیشکر از گیاهان زراعی است که ظاهراً اهلی کردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی کشت نیشکر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشکر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود که در سطح تجارتی برای تولید شکر کشت می شد.
تولید شکر از اجزاء مهم اقتصادی کشاورزی بسیاری از کشورهاست در مقیاس جهانی عملکرد قند چغندر و قند نیشکر در واحد سطح تقریباً مساوی است.
سابقه تولید نیشکر در ایران به سال ۶۰۰ میلادی می رسد در این زمان شکر تصفیه شده از نیشکر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشکر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا کلمه خوز به معنی نیشکر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشکر در سال ۱۳۲۹ در خوزستان انجام گردید. (۳)
اکنون صنعت قندسازی کاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تکنیک های کاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت که به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به کار دارند………………….

فهرست مطالب
مقدمه و هدف
۱-  کلیات
۱-۱-  تولید شکر و نیشکر در جهان ۹
۱-۲- تولید شکر و نیشکر در ایران ۱۰
۱-۲-۱-  نیشکر کاری در ایران ۱۰
۱-۲-۲-  تولید شکر نیشکری در ایران ۱۱
۱-۳-  نیشکر کاری در خوزستان ۱۲
۱-۴-  کشت و صنعت کارون ۱۴
۲- ترکیب شیمیایی نیشکر
۲-۱-  مواد آلی غیر از ساکاروز ۱۹
۲-۲-  اسید های آلی ۲۰
۲-۳-  ترکیبات غیر آلی ۲۰
۲-۴-  ترکیبات ازت دار ۲۰
۳-  فرایند تولید شکر از نیشکر
مقدمه
۳-۱-  برداشت نیشکر ۲۱
۳-۱-۱-  مواد زائد همراه نی ۲۳
۳-۲-  آماده سازی نی ۲۴-۲۵
۳-۲-۱-  شستشوی نی ۲۵
۳-۲-۲-  خرد کردن نی ۲۵
۳-۳-  عصاره گیری ۲۶
۳-۴- زلال کردن۲۶
۳-۵- صافی های خلاء۲۷
۳-۶- تبخیر کننده ها۲۷
۳-۷- تبلور ۲۷
۳-۸- سانتریفوژ ۲۷
۴- ترکیبات شربت نیشکر ۲۸
۴-۱- پلی ساکاریدها ۲۸
۴-۱-۱- لوان ۲۹
۴-۱-۲- پکتین ۲۹
۴-۱-۳- سلولزان ۲۹
۴-۱-۴ نشاسته ۲۹
۴-۱-۵- دکستران ۳۱
۴-۱-۵-۱- مشخصات فیزیکی شیمیایی دکستران۳۱
۴-۱-۵-۲- تولید دکستران۳۳
۵ مشخصات جنس لوکونوستوک ۳۴
۶ میکربهای موجود در کارخانه قند ۳۵
۶-۱- میکروارگانیسم های نیشکر ۳۵
۶-۲- سالم سازی آسیاب ها ۳۷
۷- روش های سریع اندازه گیری دکستران۳۸
۸-  پلی ساکاریدهای نیشکر۳۹
۸-۱- صمغ درنی ترش۴۱
۸-۲- پلی ساکاریدهای بخش تصفیه ۴۴
۹- ضایعات ناشی از دکستران ۴۵
۹-۱- ضایعات نامعلوم ۴۵
۹-۲- تداخل در اندازه گیری درصد قند ۴۶
۹-۳- مشکلات ناشی از دکستران در تصفیه و تولید شکر خام ۴۶
۹-۳-۱ اثر بر شربت زلال کنندها ۴۶
۹-۳-۲- اثر دکستران بر صاف شدن ۴۷
۹-۳-۳- اثر دکستران بر ناروانی ۴۷
۹-۴- اثر بر بلورهای ساکاروز۴۹
۹-۴-۱- اثر بر سرعت رشد بلورها ۴۹
۹-۴-۲ اثر بر شکل بلورها ۴۹
۹-۵- اثر بر ظرفیت کارخانه ۵۳
۹-۶- اثر بر خلوص ملاس نهایی ۵۴
مواد و روشها
۲-۱- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل دکستران ۵۴
۲-۱-۱- نمونه برداری ۵۵
۲-۱-۲- آزمایشهای مربوط به نی ۵۵
۲-۱-۲-۱- تعیین ماده خشک ۵۶
۲-۱-۲-۲- تعیین درصد قند (پلاریمتری۵۶
۲-۱-۲-۳- درجه خلوص ۵۷
۲-۱-۲-۴- تعیین قند معکوس ۵۷
۲-۱-۲-۵- اندازه گیری دکستران ۵۸
۲-۲- آزمایشهای مربوط به شربت ۶۴
۲-۳- اثر دکستران بر انحراف پلاریزاسیون ۶۵
۲-۴- اثر استات سرب بر حذف دکستران ۶۵
۲-۵- اثر فرمالین ۶۶
۲-۶- روش های آماری ۶۶
۲-۶-۱- روش های تجزیه واریانس ۶۶
۲-۶-۲- رگرسیون ۶۶
نتایج و بحث
۳-۱- آزمایشهای نیشکر ۶۷
۳-۱-۱- آزمایش قند ۶۷
۳-۱-۲- آزمایش درجه خلوص ۶۷
۳-۱-۳- آزمایش PH 68
۳-۱-۴- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام ۶۹
۳-۱-۵- آزمایش دکستران ۶۹
۳-۱-۶- آزمایش قند معکوس ۶۹
۳-۲- آزمایشهای شربت ۷۴
۳-۲-۱- آزمایشهای قند معکوس۷۴
۳-۲-۱- آزمایش دکستران ۷۴
۳-۳- آزمایش اثر دکستران بر انحراف پلایمتری ۸۰
۳-۴- آزمایش اثر فرمالین ۸۲
۳-۵- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دکستران ۸۳
۴-  ضمیمه ۸۴
۵-  منابع مورد استفاده ۹۲
فهرست جداول
شماره جدول
۱-       ضایعات قندی بر اساس دکستران موجود در شکر خام ۸
۲-       تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر در جهان ۹
۳-       صورت عملکردبهره برداری کارخانه های نیشکری۱۳
۴-       واریته های تجاری نیشکر کارون ۱۴
۵-       ترکیبات شیمیایی نیشکر ۱۹
۶-       مقادیر ترکیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشک، برگ سبز سرنی و برگهای خشک۲۳
۷-       مواد تشکیل دهنده شربت ۲۸
۸-       پلی ساکاریدهای موجود در نیشکر ۳۰
۹-       گروه های مختلف دکستران بر اساس پیوندهای موجود ۳۲
۱۰-        تجزیه پلی ساکاریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط۴۰
۱۱-        مقایسه ترکیبات صمغ جدا شده از نی تازه و کهنه ۴۱
۱۲-        اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ۴۲
۱۳-        میزان صمغ در نی های خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداری ۴۳
۱۴-        درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشکر ۴۳
۱۵-        میزان دکستران و ضایعات قندی در شکر خام ۴۵
۱۶-        منحنی استاندارد دکستران ۶۴
۱۷-        جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی ۷۶
۱۸-        جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ۷۹
۱۹-        جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین…۸۲
فهرست شکلها
۱-       اثر دکستران و نشاسته بر ناروانی۴۸
۲-       اثر دکستران بر افزایش ناروانی ۴۸
۳-       بلور طبیعی ساکاروز و محورهای کریستالوگرافی۵۲
۴-       مقایسه اثر رافینوز و دکستران بر بلور ساکاروز ۵۲
۵-       اثر غلظت های متفاوت دکستران بر بلور ساکاروز۵۳
۶-       تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ۷۲
۷-       تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی۷۲
۸-       تغییرات PH در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ۷۴
۹-       تغییرات نسبت کیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی۶۴
۱۰-        تغییرات شکر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی۶۵
۱۱-        تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ۶۵ 
۱۲-        تغییرات دکستران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ۷۳
۱۳-        تغییرات قند معکوس در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی ۷۳
۱۴-        تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C50ْ..۷۷
۱۵-        تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C60ْ..۷۷
۱۶-        تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C70ْ..۷۸
۱۷-        تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 50ْ ۷۸
۱۸-        تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 60ْ ۷۹
۱۹-        تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 70ْ ۷۹
۲۰-        رگرسیون بین دکستران و درصد قند ۸۱
۲۱-        رگرسیون بین دکستران و انحراف پلاریمتری ۸۱
مقدمه و هدف:
نیشکر از گیاهان زراعی است که ظاهراً اهلی کردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی کشت نیشکر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشکر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود که در سطح تجارتی برای تولید شکر کشت می شد.
تولید شکر از اجزاء مهم اقتصادی کشاورزی بسیاری از کشورهاست در مقیاس جهانی عملکرد قند چغندر و قند نیشکر در واحد سطح تقریباً مساوی است.
سابقه تولید نیشکر در ایران به سال ۶۰۰ میلادی می رسد در این زمان شکر تصفیه شده از نیشکر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشکر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا کلمه خوز به معنی نیشکر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشکر در سال ۱۳۲۹ در خوزستان انجام گردید. (۳)
اکنون صنعت قندسازی کاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تکنیک های کاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت که به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به کار دارند………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است