دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فسخ نكاح

 فسخ نكاح

فهرست مطالب
مقدمه    1
تعريف خانواده :    1
اهميت خانواده    3
خانواده از لحاظ  اجتماعي :    3
تعريف ازدواج :    4
چكيده مطالب :    6
موارد انحلال عقد نكاح    7
فصل اول : فسخ نكاح    8
گفتار اول :    8
وجودمشتركاني  ميان فسخ نكاح وطلاق :    8
وجود تفاوت  هايي بين فسخ  نكاح وطلاق :    9
گفتار دوم :    10
شروع عده :    11
گفتار سوم :    12
موارد فسخ نكاح    12
مبحث نخست :    13
– عيوب    13
تعاريف بيماري هايي  كه موجب حق فسخ نكاح  است از لحاظ پزشكي :    16
تعريف قرن:    16
تعريف  برص :    16
تعريف افضاء :    16
تعريف عنن :    17
« عوامل اصلي به وجود آمدن عنن :    17
تشخيص عنن :    18
– سوم  :عيوبي كه درمرد  وجود داشته وتنها براي زن حق فسخ ايجاد  مي كند:    19
مسئله :    22
مبحث دوم    24
– خيار تدليس    24
بند دوم :    29
اركان تدليس :    29
بند سوم    30
تدليس درنكاح ساير حقوق كشورها :    30
مبحث سوم :    32
– خيار تخلف از شرط :    32
مبحث چهارم :    33
خيار تخلف  از وصف در منقطع ونكاح دائم :    33
گفتار چهارم    34
قواعد حق فسخ :    34
فصل دوم    36
طلاق    36
گفتار  اول :    36
تعريف طلاق :    36
گفتار دوم    38
اقسام طلاق    38
مبحث نخست  : طلاق بائن    38
بند يكم  :    39
طلاقي  كه قبل از نزديكي  واقع شود    39
بند دوم  :    40
طلاق  يائسه    40
بند سوم :    40
طلاق  خلع ومبارات    40
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحليلي    44
بندچهارم :    46
سومين طلاق  بعد از سه  وصلت متوالي    46
«الف – زن سه مرتبه  متوالي  زوجه يك نفر  باشد :    46
ب – نكاح  زوجين دائم  باشد :    47
شرايط نكاح  مجددشوهر با زن سه طلاق پس از ازدواج  بامرد ديگري:    48
بند پنجم :    50
نه طلاق    50
مبحث دوم:    54
طلاق رجعي    54
بند يكم:    54
ماهيت رجوع :    54
بند دوم :    56
بررسي  طلاق رجعي  از لحاظ تحليلي :    56
بندسوم :    57
ويژگي هاي مقرري  ماهانه :    57
بندچهارم :    59
رجوع :    59
بند پنجم :    61
روابط غير مالي در طلاق  رجعي :    61
بندششم :    62
نمايندگي  دررجوع :    62
مبحث اول :    63
اجازه طلاق :    63
گواهي سلامت  رواني زوجين    65
مبحث دوم :    65
داوري  در طلاق:    65
مبحث سوم :    67
تشريفات  اجراي صيغه ي طلاق:    67
مبحث چهارم :    68
ثبت طلاق:    68
تشريفات ثبت طلاق :    68
گفتار چهارم :    70
شرايط صحت طلاق    70
گفتارپنجم : موجبات  طلاق    73
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:    73
بررسي ماده 1133 قانون مدني :    73
مبحث دوم :    75
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن    75
مبحث سوم :    76
وكالت  درطلاق    76
مبحث چهارم :    79
طلاق  توافقي :    79
منابع وماخذ    82

 

مقدمه
تعريف خانواده :

1«- ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصي  كه به واسطه  قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب  يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود  نكاح ، عقدي است  كه به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشاركت در زندگي  وتعاون  بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين  تعريفي است  كه حقوقدانان  ما تقريبا به طور هم آهنگ  از نكاح نموده اند »
«خانواده به معنای  عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب  ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر  ارث مي برندمواد 862، 1032 قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند  »« ماده  1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .
«ضابطه  اين خانواده  ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء  سببي قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدني  بيان ميدارد  : « نكاح  بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره  ممنوع است :
1-    بين مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي  ورضاعي .
2-    بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر  يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعي باشد .
3-    بين مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه كه باشد  ولو رضاعي  مشروط بر اينكه بين زن وشوهر  زناشويي واقع شده باشد . »
«حتي مامور  اجراي احكام  نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها  قرابت سببي  تا درجه معيني  دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام  مدني ) به هر حال  ،خانواده  به معناي گسترده  درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت  خود را تاحد زيادي از دست داده است.  خانواده  به فضاي خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستي  آنها ست كه معمولا  باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه  تشكيل اين خانواده  همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده 1105 ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده  با شوهر است . »…..

چكيده مطالب :
دراين تحقيق، تلاش شده است كه ازلحاظ جنبه هاي حقوقي وقانوني  به موضوع انحلال نكاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نكاح  عواملي كه براساس آن نكاح به صورت غير ارادي  فسخ مي شود، اشاره شده است. هم چنين درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعريف نموده،  هم چنين ازباب  تشريفات طلاق ونيز شرايط صحت  طلاق مورد  بررسي قرار گرفته است به طوركل بايد اشاره شود كه نگارنده  دراين فصول مقررات وقانون جديد را مورد نقد وبررسي قرار داده وبه هر ترتيب سعي شده است كه مطالب ومسائل  با توجه به  كتب قانوني  معتبر،  تدوين  شود .
درپايان، متذكر مي شوم كه با وجود قوانين متعدد درزمينه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وكشمكش ها بين زن  وشوهر بكاهند . بنابراين،  بهتر است درمرحله اول  زوجين  با ازخود گذشتگي موضوع را خاتمه داد . وبراي مسائل  پيش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نكنند.
بديهي است  وقتي كه هر يك  از اعضاء خانواده  به حقوق ديگري احترام  بگذارند  كا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد كشيد . …
 

منابع وماخذ
1-    دعاوي  خانوادگي  – عارفه  مدني كرماني  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .
2-    مختصر  حقوق  خانواده – دكتر سيد حسين صفايي  ، اسد الله  امامي ،  تهران – انتشارات  ميزان  – چاپ هشتم 1384
3-    حقوق خانواده  – دكتر علي شريف – تهران – نشر دنياي نو – چاپ اول – 1377.
4-    حقوق  مدني – دكترناصر كاتوزيان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول
5-    لمعه  الدمشقيه  – شهيد  اول – ترجمه از علي شيرواني  – قم – انتشارات  دارالفكر  جلد دوم .
6-    حقوق  مدني – دكترسيد حسن امامي – تهران – انتشارات كتابفروشي  اسلاميه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376
7-    حقوق مدني – اشخاص  ومحجورين  دكتر سيد حسين صفايي  ودكتر سيد مرتضي قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامي  چاپ هشتم  – 1382 جلد 1-
8-    دكتر عبد الرسول  دياني – وكالت  در طلاق – شيوه اي  براي تعديل  حق انحلال  يك جانبه – مجله دادرسي  – سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24.
9-    دكتر فرشته ماهوتي  زرعي – وكالت  از زوجين  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4
10- اصول  طب قانوني  ومسموميت  ها ، دكتر  فرامرز  گودرزي  ، دكتر  مهرزاد  كياني – تهران نشر از روزنامه رسمي  جمهوري اسلامي ايران  – چاپ اول – 1380
11- بهشت خانواده  – دكتر سيد جواد  مصطفوي  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم –  1380 جلد اول .
12- ترمينولوژي حقوقي ، محمدجعفر  لنگرودي ،تهران ، كتابخانه  گنج  دانش –  چاپ چهاردهم  1383
13- قانون  مدني درنظم  كنوني – دكتر ناصر كاتوزيان
14- قانون مدني – تدوين  جهانگير  منصور
15- قانون  حمايت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

دانلود پروژه فسخ نكاح
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد