آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه فسخ نکاح
دانلود پروژه فسخ نکاح

دانلود پروژه فسخ نکاح

 فسخ نکاح

فهرست مطالب
مقدمه    ۱
تعریف خانواده :    ۱
اهمیت خانواده    ۳
خانواده از لحاظ  اجتماعی :    ۳
تعریف ازدواج :    ۴
چکیده مطالب :    ۶
موارد انحلال عقد نکاح    ۷
فصل اول : فسخ نکاح    ۸
گفتار اول :    ۸
وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :    ۸
وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :    ۹
گفتار دوم :    ۱۰
شروع عده :    ۱۱
گفتار سوم :    ۱۲
موارد فسخ نکاح    ۱۲
مبحث نخست :    ۱۳
– عیوب    ۱۳
تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی :    ۱۶
تعریف قرن:    ۱۶
تعریف  برص :    ۱۶
تعریف افضاء :    ۱۶
تعریف عنن :    ۱۷
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :    ۱۷
تشخیص عنن :    ۱۸
– سوم  :عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند:    ۱۹
مسئله :    ۲۲
مبحث دوم    ۲۴
– خیار تدلیس    ۲۴
بند دوم :    ۲۹
ارکان تدلیس :    ۲۹
بند سوم    ۳۰
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :    ۳۰
مبحث سوم :    ۳۲
– خیار تخلف از شرط :    ۳۲
مبحث چهارم :    ۳۳
خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم :    ۳۳
گفتار چهارم    ۳۴
قواعد حق فسخ :    ۳۴
فصل دوم    ۳۶
طلاق    ۳۶
گفتار  اول :    ۳۶
تعریف طلاق :    ۳۶
گفتار دوم    ۳۸
اقسام طلاق    ۳۸
مبحث نخست  : طلاق بائن    ۳۸
بند یکم  :    ۳۹
طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود    ۳۹
بند دوم  :    ۴۰
طلاق  یائسه    ۴۰
بند سوم :    ۴۰
طلاق  خلع ومبارات    ۴۰
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی    ۴۴
بندچهارم :    ۴۶
سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی    ۴۶
«الف – زن سه مرتبه  متوالی  زوجه یک نفر  باشد :    ۴۶
ب – نکاح  زوجین دائم  باشد :    ۴۷
شرایط نکاح  مجددشوهر با زن سه طلاق پس از ازدواج  بامرد دیگری:    ۴۸
بند پنجم :    ۵۰
نه طلاق    ۵۰
مبحث دوم:    ۵۴
طلاق رجعی    ۵۴
بند یکم:    ۵۴
ماهیت رجوع :    ۵۴
بند دوم :    ۵۶
بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی :    ۵۶
بندسوم :    ۵۷
ویژگی های مقرری  ماهانه :    ۵۷
بندچهارم :    ۵۹
رجوع :    ۵۹
بند پنجم :    ۶۱
روابط غیر مالی در طلاق  رجعی :    ۶۱
بندششم :    ۶۲
نمایندگی  دررجوع :    ۶۲
مبحث اول :    ۶۳
اجازه طلاق :    ۶۳
گواهی سلامت  روانی زوجین    ۶۵
مبحث دوم :    ۶۵
داوری  در طلاق:    ۶۵
مبحث سوم :    ۶۷
تشریفات  اجرای صیغه ی طلاق:    ۶۷
مبحث چهارم :    ۶۸
ثبت طلاق:    ۶۸
تشریفات ثبت طلاق :    ۶۸
گفتار چهارم :    ۷۰
شرایط صحت طلاق    ۷۰
گفتارپنجم : موجبات  طلاق    ۷۳
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:    ۷۳
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی :    ۷۳
مبحث دوم :    ۷۵
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن    ۷۵
مبحث سوم :    ۷۶
وکالت  درطلاق    ۷۶
مبحث چهارم :    ۷۹
طلاق  توافقی :    ۷۹
منابع وماخذ    ۸۲

 

مقدمه
تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند  »« ماده  ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .
«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :
۱-    بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
۲-    بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
۳-    بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . »…..

چکیده مطالب :
دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .
درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.
بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید . …
 

منابع وماخذ
۱-    دعاوی  خانوادگی  – عارفه  مدنی کرمانی  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .
۲-    مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  – چاپ هشتم ۱۳۸۴
۳-    حقوق خانواده  – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – ۱۳۷۷٫
۴-    حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – ۱۳۸۲ جلد اول
۵-    لمعه  الدمشقیه  – شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  – قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .
۶-    حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد ۵- ۱۳۷۶
۷-    حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  – ۱۳۸۲ جلد ۱-
۸-    دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  – سال  ۱۳۷۹  دوره  چهارم  -شماره  ۲۴٫
۹-    دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال ۱۳۷۹ – دوره چهارم – شماره  ۴
۱۰- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  – چاپ اول – ۱۳۸۰
۱۱- بهشت خانواده  – دکتر سید جواد  مصطفوی  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم –  ۱۳۸۰ جلد اول .
۱۲- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش –  چاپ چهاردهم  ۱۳۸۳
۱۳- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
۱۴- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور
۱۵- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است