اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه فضای سبز، فضاهایی برای حفظ کیفیت زندگی
دانلود پروژه فضای سبز، فضاهایی برای حفظ کیفیت زندگی

دانلود پروژه فضای سبز، فضاهایی برای حفظ کیفیت زندگی

فضای سبز، فضاهایی برای حفظ کیفیت زندگی 

فهرست مطالب

فضای سبز: عامل تعادل زیست محیطی ۱۲
فضایی برای دوران طفولیت ۱۲
ارتباط کودکان با طبیعت ۱۴
اهمیت آن برای رشد بچه ها ۱۴
تاریخچه بچه ها در تماس با طبیعت ۱۴
نابودی تجربه کودکان ۱۵
تجربیات تبدیل شده ۱۵
عدم تماس با طبیعت از دست دادن طبیعت است ۱۵
کودک و ضرورت تماس با طبیعت ۱۶
جذابیت فضای طبیعی ۱۷
پارک کودکان ۱۷
روانشناسی کودک ۱۹
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد ۲۰
(تعریف مفاهیمی که در روانشناسی ازآنها استفاده می شود) ۲۰
تعریف رشد ۲۰
مفهوم پختگی ۲۰
فرآیند رشد و پرورش ۲۰
گونه های تغییر در فرآیند رشد ۲۱
مبانی زیستی و محیطی رشد ۲۲
عوامل موثر بر رشد ۲۲
۱ـ راهکارها ۲۲
نظریه ها ۲۴
نظریه رشد شناختی برونر ۲۴
مراحل رشد از نظر ژان پیاژه ۲۵
الف- مرحله حسی – حرکتی   از تولد تا ۳ سالگی ۲۵
ب- مرحله پیش عملیاتی (از ۳ تا ۶ سالگی) ۲۵
ج- مرحله عملیات عینی ( ۷-۱۳ سالگی) ۲۶
چگونگی رشد زبان ۲۶
عوامل زیر در رشد زبان مؤثرند: ۲۶
د- مرحله عملیات صوری (۱۸-۱۳ سالگی) ۲۶
مراحل رشد از نظر برونر ۲۶
زمینه های رشد ۲۷
تقسیم بندی دوران کودکی ۲۸
ویژگی های دوره های مختلف کودکی ۲۸
ویژگی های دوران دوم کودکی (از ۳ تا ۶ سالگی) ۲۸
ـ رشد جسمانی ۲۸
ـ رشد شناختی و ذهنی ۲۹
ـ رشد گویایی در دوره دوم کودکی ۲۹
ـ تکامل مهارتهای ادراکی ۳۰
ـ رشد تکامل شخصیت ۳۰
۱ـ ویژگیهای هیجانی ۳۰
۲ـ تمایلات اتکائی و رشد استقلال ۳۱
۳ـ‌ رشد اجتماعی ۳۱
ـ همانند سازی ۳۱
۴ـ رشد اخلاقی ۳۲
۵ـ انگیزه کسب موفقیت ۳۲
تأثیر عوامل خارج از محیط خانواده برکودک ۳۲
خصوصیات دوره دبستانی  دوره سوم کودکی (از ۶ تا ۱۲ سالگی) ۳۳
دوره اول دبستان (از ۶ تا ۹ سالگی ) ۳۳
ـ  رشد جسمانی ۳۳
ـ ویژگیهای بدنی ۳۳
ـ پیدایش و تحول مهارتهای حرکتی ۳۴
ـ رشد شناختی براساس نظریه پیاژه ۳۴
رشد گویایی ۳۴
رشد اجتماعی و تکامل شخصیت ۳۵
ویژگیهای عاطفی ۳۵
ـ دوره دوم دبستان (از ۹ تا ۱۲ سالگی) ۳۷
ـ ویژگی های بدنی ۳۷
ـ ویژگی های هیجانی ۳۷
ـ ویژگی های اجتماعی ۳۷
ـ رشد معیارهای نقشهای جنسی ۳۸
ـ رشد عاطفی ۳۸
ـ ویژگی های عقلی و روانی ۳۸
نگرش و رفتار اخلاقی ۳۹
تأثیرات گروه بر کودک ۳۹
نیازهای اساسی کودکان ۴۰
بازی ۴۱
تعریف بازی ۴۱
دیدگاه های نظری ۱ ۴۲
نظریه های کلاسیک ۴۲
نظریه مازاد انرژی۲ ۴۳
نتیجه ۴۲
نظریه تجدید انرژی۱ ۴۳
نظریه تفریح و باز آفرینی۲ ۴۳
نظریه باز پیدایی خصوصیات اجدادی؛ تکرار سیر تکامل ۳ ۴۳
نظریه آماده شدن برای دوران  بزرگسالی۴ ۴۳
نظریه های مدرن ۴۴
نظریه های روانکاوانه۱ ۴۴
نظریه شناختی ۳ ۴۴
نظریه تعدیل انگیزه هاو محرکها ۴ ۴۵
نظریه ارتباطات و تغییر ارتباطات۱ ۴۵
نظریه شناخت ازخود۴ ۴۵
نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ۵ ۴۶
خصوصیات بازی ۴۶
۱ـ تحرک ۴۶
۲ـ لذت ۴۶
۳ـ  نتیجه بخش و هدف دار بودن ۴۷
فرآیند بازی ۴۶
۴ـ فردی یا گروهی بودن ۴۷
۵ـ زمان و مکان بازی ۴۷
۶ـ متناسب با رشد ۴۷
محتوای بازی ۴۸
خصوصیات اجرایی بازی ۴۷
انواع بازی ۴۸
۱ـ انواع بازیها از نظر شکل اجرا ۴۸
الف) تقسیم بندی اول ۴۸
ب) تقسیم بندی دوم ۴۹
ج) تقسیم بندی سوم ۴۹
۲ـ بازی از جهت محتوا و کاربرد. ۴۹
الف) بازیهای جسمانی ۴۹
ب) بازیهای تقلیدی ۵۰
ج) بازیهای نمایشی ۵۰
د) بازیهای نمادی۱ ۵۱
ه) بازیهای تخیلی ۵۱
و) بازی های آموزشی ۵۲
۳ـ طبقه بندی بازیها براساس پیچیدگی و تنوع ۵۲
۱ـ  تعریف پیچیدگی ۵۲
واحد بازی ساده ۵۳
واحد بازی پیچیده ۵۳
واحد بازی فوق العاده (بسیار پیچیده) ۵۳
تبدیل واحدهای بازی ۵۴
۲ـ تنوع ۵۴
تغییر تنوع ۵۴
بازی خلاقانه ۵۵
۳ـ دخالت و دستکاری ۵۵
نقش بازی در رشد و پرورش کودک ۵۶
۱ـ بازی و رشد جسمی ۵۶
۲ـ بازی و رشد و توسعه سیستم های ارگانیک بدن ۵۶
۳ـ بازی و رشد ذهنی ۵۶
۴ـ بازی و تأثیر آن بر روی هوش ۵۷
۵ـ بازی و تأثیرات روانی ۵۷
۶ـ بازی و استقلال کودک ۵۸
۷ـ بازی و رشد شخصیت ۵۸
۸ـ بازی و رشد اجتماعی ۵۸
همانند سازی ۵۹
روابط دوستی ها ۵۹
بازی و رشد حس رقابت و پیروزی در کار ۵۹
۹ـ بازی و رشد عاطفی ۵۹
عدم بروز رفتارهای اضطرابی ۶۰
۱۰ـ بازی و ارزش درمانی ۶۰
۱۱ـ تأثیرات پرورشی بازی ۶۱
بازی زبان کودک است ۶۰
بازی و شیوه ای برای آموزش ۶۲
روشهای آموزش ۶۲
ـ روشهای آموزش مستقیم ۶۲
ـ روشهای آموزش غیرمستقیم ۶۳
تأثیر بازی در آموزش کودکان ۶۳
نتایج ۶۴
عوامل مؤثر در بازی ۶۵
۱ـ نقش محیط در بازی ۶۵
۲ـ نقش سن در بازی ۶۵
ـ بازی در مرحله دوم کودکی (۳- ۶ سالگی) ۶۶
ـ بازی در مرحله سوم کودکی (۶-۱۲ سالگی) ۶۷
نقش عامل جنسیت در بازی ۶۷
نقش هوش کودک در بازی ۶۹
الف) هوش ۶۹
ب) خلاقیت ۷۰
زمان استفاده از ابزار بازی ۷۰
مراحل رشد و استفاده از اسباب بازی ۷۱
ابزار بازی ۷۱
وسایل بازی ۷۱
ملاحظات مربوط به طراحی و انتخاب وسایل بازی ۷۲
۱ـ عوامل محیطی مؤثر بر وسایل بازی ۷۲
الف ) ۷۲
ب) تابش آفتاب ۷۲
ج)  باد ۷۳
۲ـ تنوع و جاذبه بصری ۷۳
ـ رنگ ۷۳
۳ـ ایمنی وسایل و سهولت نگهداری ۷۴
۴ـ ملاحظات مربوط به سطح پوشش زمین بازی ۷۵
ضربه گیری و ارتفاع بحرانی ۷۵
عملکرد ۷۵
صرفه اقتصادی ۷۶
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی ۷۷
الف ) مواد پرکننده نرم ۷۷
۱ـ خرده چوب ۷۷
۲ـ ماسه ۷۷
۳ـ شن و سنگریزه ( باقطر ۱۸-۱۲ میلی متر) ۷۷
ب )  کف پوش های گیاهی مقاوم ۷۷
ج) مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی ۷۸
جنسیت وسایل بازی ۷۸
رنگ در زمین بازی ۸۰
کودکان و هنر ۸۱
نقاشی کودکان ۸۱
مراحل نقاشی کودکان ۸۱
مراحل نقاشی کودکان از ۲- ۷ سالگی ۸۲
۱ـ مرحله خط خطی کردن (از ۲ تا ۴ سالگی) ۸۲
۲-مرحله طرح ریزی (۴تا۵ سالگی) ۸۲
۳-مرحله شکل سازی و تصویرگری (۵ تا ۷ سالگی) ۸۲
ویژگی نقاشی کودکان ۸۲
۴- از ۷ سالگی تا نوجوانی ۸۳
فرآیند نقاشی ۸۳
توجه به نقاشی به صورت گروهی ۸۳
قصه گویی ۸۳
اهمیت قصه و قصه گویی ۸۴
قصه گویی و رشد ۸۵
موسیقی و کودک ۸۶
آواز ۸۷
روند تکامل آواز خوانی ۸۸
تشویق به جنبش و حرکات موزون ۸۸
ملاحظات معماری ۸۸
تئاتر و هنرهای نمایشی ۸۹
تئاتر برای بچه ها ۸۹
تئاتر به وسیله بچه ها ۹۰
تئاتر سازنده ۹۱
مقدمه ای بر معماری کودکان ۹۲
محیطهای مناسب برای کودکان ۹۲
مبانی ادراک فضا ۹۳
ظرفیت ادراک ۹۴
۲_ نظریه گشتالت ۹۶
۱ـ۲ نحوه ادراک کل و اجزاء ۹۶
۲ـ۲ هویت کل ۹۶
۳ـ یکمرتبگی یا غیر مترقبه بودن ۹۶
۴_ اصل تشابه ۹۷
۵_ عناصر تکراری و مجرد ۹۷
ادراک محیط ۹۷
نظریه پیاژه ۹۸
۱- شیء دائم ۹۸
۲-فضا و زمان ۹۸
۳-علیت ۹۹
نظم اشیاء دائم و جابجائی آنها. ۹۹
کشف روابط فضایی ۱۰۲
(تصور از هندسه، فضا، زمان) ۱۰۲
هندسه توپولوژیک ۱۰۲
هندسه فراتابی ۱۰۳
هندسه اقلیدسی ۱۰۳
درک کودک از مفاهیم طول، عرض، ارتفاع ۱۰۳
درک کودک از مفاهیم زمان و مکان ۱۰۴
زمان و عمل ۱۰۴
زمان توالی و تداوم ۱۰۴
تفاوت درک محیط و مفاهیم ۱۰۵
خلاصه و نتایج ۱۰۵
معیارهای کیفیت فضا ۱۰۶
۱ـ سازماندهی ۱۰۶
۲ـ زمان و مسیر ۱۰۶
۳- جزء و کل ۱۰۷
۴- هماهنگی ۱۰۷
مقیاس و تناسب ۱۰۸
۵-فرم ۱۰۸
۶ـ نور ۱۰۹
۷ـ علائم ۱۰۹
۸ـ اثرات روانی رنگ ۱۰۹
سازماندهی مسیرها و مراکز ۱۱۲
۱ـ خوانایی ۱۱۲
۲ـ وضوح ۱۱۲
۳ـ تضاد یا زمینه ۱۱۳
۴ـ تراکم ۱۱۳
۵_ دسترسی ۱۱۳
کودکان چه فضاهایی را بیشتر دوست دارند ۱۱۴
فضاهای مورد علاقه و جاهای جالب از نظر کودکان ۱۱۴
گوشه های دنج ، گوشه های پنهان ۱۱۴
سکو، پل ۱۱۴
جلگه های چوبی ، ابزار چوبی ۱۱۵
برج ها، خانه های درختی و مکانهای بالا ۱۱۵
درختان انبوه، باغ بزرگ و پرداخت ۱۱۵
اشیاء بزرگترها ۱۱۵
اشکال هندسی خاص ۱۱۵
نمایشگاه ها و نگارخانه ها ۱۱۶
سقف های هیجان انگیز ۱۱۶
ماشین پلیس، ماشین آتش نشانی و … ۱۱۶
دیوارهای نقاشی چون می توانند چیزهای بزرگ را نقاشی کنند. ۱۱۶
جاهای زشت به نظر کودکان ۱۱۶
ویژگیهای کالبدی محیط در پارک کودکان ۱۱۸
فضا و رفتارهای گوناگون کودکان ۱۲۰
تماشا ۱۲۱
پیوند دوستی ۱۲۱
کناره گیری ۱۲۱
تحریک حسی ۱۲۲
خیالپردازی – تخیل ۱۲۳
مقیاس و اندازه ۱۲۴
تغییرات مقیاس و تخیل کودکان ۱۲۴
۱_ اندازه های مینیاتوری ۱۲۵
۲_ اندازه بچه ها ۱۲۵
۳_ اندازه های بزرگ ۱۲۶
۱ـ‌ شرایط محیطی ۱۲۷
آب و هوا ۱۲۷
نور ۱۲۸
۲) میزان انعکاس سطوح در ابزار بازی ۱۲۹
۳) کنتراست سطوح ۱۲۹
سروصدا ۱۳۱
نوفه ها و صداهای مزاحم ۱۳۲
ایمنی ، حفاظت جسمی ۱۳۲
ایمنی ۱۳۳
نکات ایمنی ابزار و وسایل در پارک ۱۳۳
نرده های ایمنی ۱۳۴
ایمنی در مسیرهای حرکت ۱۳۴
ایمنی در مسیر پله ها ۱۳۵
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی ۱۳۵
امنیت ۱۳۶
۱_ امنیت و مقیاس ۱۳۶
۲_ وجود والدین و احساس امنیت در کودک ۱۳۶
۳_ امنیت اجتماعی ، حفاظت ۱۳۶
منابع تفرجگاهی ۱۳۸
مفهوم پارک ۱۳۸
طبقه بندی پارکها ۱۳۹
الف- پارک محله ای ۱۴۱
ب- پارک منطقه ای ۱۴۱
ج- پارکهای بسیار بزرگ ۱۴۱
د_ پارکهای حاشیه ای ۱۴۲
طبقه بندی پارکهای شهری ۱۴۲
پارک شهری در مقیاس همسایگی ۱۴۲
پارک شهری در مقیاس محله ۱۴۲
پارک شهری در مقیاس ناحیه ۱۴۳
پارک شهری در مقیاس منطقه ۱۴۳
تقسیم بندی فضای سبز شهری ۱۴۳
فضای سبز، فضاهایی برای حفظ کیفیت زندگی ۱۴۴
فضایی برای دوران طفولیت ۱۴۵
ارزیابی واحدهای تفرجگاهی از نظر اقتصادی ۱۴۶
تاثیر عوامل مختلف بر روی تقاضای تفرجگاهی ۱۴۷
استانداردها ۱۴۸
تعریف استاندارد ۱۴۸
میزان نیاز به فضای سبز ۱۴۸
میزان نیاز به فضای سبز: ۱۵۲
استانداردهای موجود در مورد زمینهای بازی به ۱۵۳
تفکیک گروه سنی ۱۵۳
۱ ) مآخذ : بخشنامه مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۷۳، متخصصین فضاهای سبز شهری ۱۵۴
ابزار طراحی فضای باز (در رابطه با کودک) ۱۵۷
ماسه و خاک و شن ۱۵۷
توصیه هایی در این زمینه: ۱۵۸
وضعیت و موقعیت طبیعی زمین (توپوگرافی) ۱۵۸
آب ۱۵۹
۱ـ ارزش حسی آب ۱۵۹
۲ـ گونه های استفاده از آب ۱۶۰
کاشت (گیاهان و درختان) ۱۶۱
۱ـ گیاهان و تحریک حسی ۱۶۲
۲ـ تحریک و تهییج ۱۶۲
۳ـ تعیین و جداسازی ۱۶۲
۴ـ کنترل آب و هوا ۱۶۲
۵ـ یادگیری ۱۶۳
۶ـ ایجاد مسئولیت پذیری ۱۶۳
۷ـ انتخاب گیاهان ۱۶۳
حیوانات ۱۶۶
عناصر و تجهیزات ۱۶۸
۱ـ اسباب بازی های چرخ دار ۱۶۸
۲ـ وسایل نقلیه واقعی ۱۶۸
۳ـ  بالا رفتن ، سرخوردن، تاب خوردن ۱۶۸
۴ـ وسایل بازی برای برقراری تعادل ۱۶۹
۵ـ  پرتاب کردن و گرفتن چوب واشیاء ۱۷۰
۶ـ قطعات و لوازم در دسترس ۱۷۰
۷ـ  انبار ۱۷۰
۸ـ  تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری ۱۷۱
۹ـ حفاظت و حصار ۱۷۱
چیزهایی که بچه ها در فضای باز دوست دارند شامل: ۱۷۳
پارک دیانا (لندن ) ۱۷۴
مناطق و اجزای مختلف تفکیک آنها ۱۷۴
باغ تحرک ۱۷۷
باغ موسیقی ۱۷۸
پارک دلاویلت ۱۸۴
ساختار پارک ۱۸۵
فلی ها ۱۸۶
پارک دلاویلت از دیدگاه مخاطب آن ۱۹۰
پارک فرهنگی کودکان ۱۹۵
خوانایی و سازماندهی فضا ۱۹۶
استفاده از پرو خالی    (در سطح افقی و عمودی) ۱۹۶
برجها و سکوها ۱۹۶
تفکر و خیال ۱۹۷
استفاده از اشکال ساده ۱۹۷
ورودی ۱۹۷
عناصر تکراری و مجرد ۱۹۷
لؤ لؤ عروس دریا ۲۰۳
تناسبات انسانی ۲۰۹
اندازه های ساختاری بدن کودکان ۲۰۹
ـ چشمگیر بودن موقعیت زمین ۲۲۴
مطالعات کالبدی ۲۲۶
موقعیت جغرافیایی ۲۲۶
مطالعات تاریخی : ۲۲۶
توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول : ۲۲۸
الف) محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی یا سیمای شهری ۲۳۴
ب) محورهای شاخص درجه یک : ۲۳۵
فهرست عناصر شاخص شهر ۲۳۶
دما و رطوبت هوا : ۲۳۸
وزش باد ۲۴۱
تابش آفتاب ۲۴۲
بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز ۲۴۳
مواقع گرم و مواقع سرد سال : ۲۴۵
خلاصه و نتیجه گیری : ۲۴۹
سیمای اقتصادی شهر مشهد ۲۵۰
دما و رطوبت هوا : ۲۵۴
وزش باد ۲۵۶
تابش آفتاب ۲۵۷
بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز ۲۵۹
مواقع گرم و مواقع سرد سال : ۲۶۰
جدول ۴ : انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم بر حسب  BTU/h/A2 ۲۶۲
خلاصه و نتیجه گیری : ۲۶۳

 

فضای سبز: عامل تعادل زیست محیطی
در فضاهای شهری، تعداد منابع مضر زیاد است. صدای موتورها و انفجارها، گازهای آلوده کننده هوا و… به وجود آمدن آب و هوایی منطقه ای و مختص فضای بیرون شهری ناشی از این آلودگی هاست که نوعی تیرگی جوی به دلیل وجود غبارهای آلوده کننده و بخارهای سمی و فقدان جریان هوا بوجود می آید فقدان جریان هوا به دلیل وجود ساختمانها که از جریان هوا جلوگیری می کند بوده و همین امر سبب تشکیل لایه ای از هوا برروی شهر می شود و جریان هوا را مجبور به عبور از روی آن می کند. به دلیل آلودگی هوا، کاهش قابل ملاحظه ای در جذب پرتوهای خورشیدی به وجود می آید. فضای سبز داخل شهری می توانند درجه حرارت را کاهش دهند و خود نشانگر وجود جریان هوا در سطح زمین هستند. فضای سبز وظیفه ضدعفونی کردن را نیز به عهده دارد در صورتی که فضاهای سبز کوچک در محله های پرتراکم و خالی از مناطق سبز با مکیدن غبار از محیط خود آلوده ترند. برای زدودن غبار به طور مؤثر به یک حداقل مساحت و یک میزان خاصی از فضای سبز در قبال فضای ساخته شده نیاز است این کودکان هستند که بیشترین قربانی های این قضایا هستند. کودکانی که احتیاج به پرتوهای خورشیدی مفید، هوای سالم و منزه از آلودگی دارند. – نمودار (الف) طبقه بندی فضاهای سبز شهری

فضایی برای دوران طفولیت
در این قرن انسان بیشتر به سرنوشت و آینده کودکان خود احساس توجه می کند و به همین علت نیز در هیچ یک از زمانها تا به این حد معلومات خود و در پی آن تدارک فضا برای فعالیتهای کودک را ناقص و ناکافی نیافته است. می توان مفهوم فضای سبز شهری را برمبنای شکل جدیدی به نام دوران طفولیت مورد بررسی قرارداد.در واقع این پرسش که چگونه باید محیط زیست مناسب حال کودکان و جوابگوی نیازهای اساسی از جمله بازی، شادی، فراگیری و فراغتی باشد، کلیه مشکلات مربوط به سازماندهی شهر را تحت الشعاع قرار می دهد. با احداث زمینهای بازی تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود این زمینها فضایی دقیق و خاص برای بازی کودکان هستند. این پاسخ مطمئنا ابتدای راه حل است. اگر شهر مکانی برای فعالیتهای شهری ونه تراکمی از مسئولیت ها باشد.
پس فضاهای بیرون شهری هم می توانند به عنوان قلمرو کودکان محسوب شوند.
مکان های باز کودکان کدامند؟ می توان فهرستی بی انتها از این اماکن تهیه کرد. مسیرهای عابرین فضای آزاد غیراختصاصی فضاهایی با عملکرد متفاوت به فضاهای بسته یا نیمه بسته، گوشه ای درامان از هجوم باد، فضاهای آفتابگیر و سایه دار، ورودی ساختمانها، میدان های کوچک، محل های ملاقات، گوشه ای برای بازی خردسالان، پارک، زمین ماجراجویی، استراحتگاهها، مدرسه، چمن بازی و ….
اما آیا کودک در شهر به عنوان شهروند جایی دارد همه چیز به لحاظ دید، جنس، ایمنی، …. برای بزرگسالان طراحی شده است. به جز فضاهایی چون مهد کودک ها و فضاهای بازی که آنها هم فاقد کیفیت مناسب هستند.

ارتباط کودکان با طبیعت
اهمیت آن برای رشد بچه ها
تقریبا ۱۵۰ سال پیش، روانشناس قرن نوزدهم هربرت اسپنسر۱ کتاب خود را به نام اصول روانشناسی منتشرکرد که در آن از نظریه انرژی مازاد طرفداری کرد و آن را دلیل اصلی برای بازی بچه ها دانست که بچه ها باید از انرژی مازاد خود استفاده کنند. این نظریه سرانجام بدی دربرداشت که برروی طراحی فضای باز برای کودکان اثر سوئی داشت. در نتیجه نظر اسپنسر حیاط یا زمین های بازی به عنوان فضاهایی برای بازی فیزیکی در نظر گرفته شد.
نظریه مدیران و طراحان تسهیلات مبنی براینکه حیاط باید برای نظارت بچه ها طراحی شود، اهمیت سهولت نگهداری و مراقبت از بچه ها بیشتر از تحریک آنها، به طرح بیهوده وبی نتیجه محیط های خارجی (باز) کودک کمک کرده اند.
در اینجا طرح زمین های بازی مطرح شد که در آن نه سایه و پناهگاهی و نه فرصت هایی برای تماس با طبیعت وجود دارد طرح زمین بازی، عدم درک از چگونگی کیفیت مهارت های اجتماعی و یادگیری محیطی را منعکس می کند.
به طوری که رگرهارت اظهار داشت این مفهوم نادرست از بازی در فضاهای بازی که برای بچه ها ایجاد می کنیم درز کرده است و محیط های بی روح و بی ارزشی را ایجاد می کند.

تاریخچه بچه ها در تماس با طبیعت
درگذشته انسان ها تکامل یافته و در تماس نزدیک با طبیعت- کشت و زرع- گیاهان، حیوانات اهلی و خانگی به نیاکان ما اجازه می داد تا در مکان های طبیعی زندگی کنند. در طول تاریخ اولین انتخاب بچه ها اغلب گریختن از فضای زندگی و رفتن به نزدیکترین حیاط وحش بوده حال این منطقه ممکن است منطقه ای پوشیده از درختان تودرتو باشد. چندسال قبل بیشتر بچه ها روزهای خود را اطراف زمین های کشاورزی و مراتع یا طبیعت سپری می کردند. اما امروزه محیط پیرامون آنها پوشیده از پیاده روها و پارک ها و خیابانهاست و نسبت به گذشته محدودیت های بی شماری را داراست.

نابودی تجربه کودکان
زندگی کودکان امروز بسیار متفاوت است. امروزه کودکان فرصت های کمی برای بازی در فضای خارجی و تماس با طبیعت دارند. محدودیت های فیزیکی به چندین عامل بستگی دارد۱٫
ـ‌ یکی از آنها ترس والدین از ایمنی و امنیت بچه هاست. بررسی و تحقیقات سال ۲۰۰۴ نشان می دهند که مادرانی که دارای بچه های ۳ تا ۱۲ سال هستند از مسائل ایمنی و جنایی می ترسند و اجازه نمی دهند بچه ها در فضای خارجی یا بیرون از خانه بازی کنند.
ـ  عامل بعدی خطر غریبه هاست و یا ترس از اینکه بازی بچه ها باعث مزاحمت همسایه ها شود.
ـ  عامل بعدی اشعه فرانبخش خورشید است که باعث سوختگی وبیماری های پوستی دیگر می شود.
فرهنگ اینکه بچه ها می توانند در خارج از خانه و در فضای بیرونی بازی کنند روزبه روز از بین می رود و به پرورش و نگهداری در داخل منزل تبدیل می شود. بنابراین تماس بچه ها و بدست آوردن تجربیاتی که خودشان از طبیعت بدست می آورند کاهش می یابد.

تجربیات تبدیل شده
امروزه زندگی بچه ها هیچ تماسی با طبیعت و حیات طبیعی ندارد. تجربیات آنها اکثرا در رسانه ها تبدیل یافته و با عکس ها و نوشته ها شکل می گیرد. عوامل مجازی جایگزین عوامل طبیعی و واقعی شده است. تلویزیون حیات وحش را به آنها نشان می دهد. و بازیهای کامپیوتری جای تمام بازیهای کودکانه دیگر را گرفته است.
بچه ها طبیعت خارجی و اطراف خودرا درک نکرده و هیچگونه تماسی با آن ندارند تا اطلاعات و تجربیاتی را از دنیای طبیعی بدست آورند.

کودک و ضرورت تماس با طبیعت
در دهه ۱۹۶۰، وقتی که مربیان و محققان این فرض را پذیرفتند که عقل و شعور، مخصوصا در ۸ سال اول زندگی اصلاح شدنی و متکی برتجربه است. نقش کلیدی محیط را هم تصدیق کردند. رشد عقلانی و رشد ادراکی، شناختی به تجربه وسیع تری در محیط ارتباط دارد و این کاملا اثبات شده است که یادگیری براساس تجربه  و کار عملی مؤثرترین شیوه است.۱
تحقیقات نشان می دهد که اکثر بزرگسالان از یک فضای بیرونی به عنوان استثنائی ترین و بااهمیت ترین خاطره دوران کودکی یاد می کنند. بسیاری از مهارت ها و شایستگی هایی که در خلال سال های اولیه زندگی در کودک ایجاد می گردد، در محیط بیرون از ساختمان شکل می گیرد و فضای بیرونی اغلب برای بچه ها جالب تر و جذاب تر است.
این نظر که بازی در فضای آزاد به طور روزانه و موقت غیرضروری است بسیار بد و اسفناک است، مخصوصا برای بچه های شهرنشین که احتمالا در آپارتمان زندگی می کنند، برعکس تفریحگاه ها و پارک ها در جریان رشد بچه های پیش دبستانی مکمل اصلی است و به رشد کودک در زمینه های گویایی، خواندن و نوشتن و .. کمک می کند.
فضاهای طبیعی و بیرونی فرصت های بی نهایتی برای یادگیری منظم تر و سازمان یافته تر دربردارد. مثلا در یک باغ می توانند گیاهان را نامگذاری کنند. در آن چاله حفر کنند، دانه بکارند و رشد و نمو گیاهان را مشاهده کنند. حشرات، کرمها و… را مورد مشاهده قرار دهند، میوه ها را جمع آوری کنند، یک ساعت آفتابی، باران سنج، دماسنج و هرنوع وسیله ای که با آفتاب کار می کند را مشاهده کنند.
فضاهای طبیعی برای مفاهیم زمان، فصل، آب و هوا مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از هربخش فضای بیرون برای نشان دادن اصول و مفاهیم استفاده کرد. یکی از اجزاء مهم محیط کودک طبیعت و ارتباط با طبیعت است بویژه برای آن دسته از بچه هایی که این تنها فرصت انس با طبیعت برای آنان محسوب می شود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است