دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فضاي سبز، فضاهايي براي حفظ كيفيت زندگي

فضاي سبز، فضاهايي براي حفظ كيفيت زندگي 

فهرست مطالب

فضاي سبز: عامل تعادل زيست محيطي 12
فضايي براي دوران طفوليت 12
ارتباط كودكان با طبيعت 14
اهميت آن براي رشد بچه ها 14
تاريخچه بچه ها در تماس با طبيعت 14
نابودي تجربه كودكان 15
تجربيات تبديل شده 15
عدم تماس با طبيعت از دست دادن طبيعت است 15
كودك و ضرورت تماس با طبيعت 16
جذابيت فضاي طبيعي 17
پارك كودكان 17
روانشناسي كودك 19
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد 20
(تعريف مفاهيمي كه در روانشناسي ازآنها استفاده مي شود) 20
تعريف رشد 20
مفهوم پختگي 20
فرآيند رشد و پرورش 20
گونه هاي تغيير در فرآيند رشد 21
مباني زيستي و محيطي رشد 22
عوامل موثر بر رشد 22
1ـ راهكارها 22
نظريه ها 24
نظريه رشد شناختي برونر 24
مراحل رشد از نظر ژان پياژه 25
الف- مرحله حسي – حركتي   از تولد تا 3 سالگي 25
ب- مرحله پيش عملياتي (از 3 تا 6 سالگي) 25
ج- مرحله عمليات عيني ( 7-13 سالگي) 26
چگونگي رشد زبان 26
عوامل زير در رشد زبان مؤثرند: 26
د- مرحله عمليات صوري (18-13 سالگي) 26
مراحل رشد از نظر برونر 26
زمينه هاي رشد 27
تقسيم بندي دوران كودكي 28
ويژگي هاي دوره هاي مختلف كودكي 28
ويژگي هاي دوران دوم كودكي (از 3 تا 6 سالگي) 28
ـ رشد جسماني 28
ـ رشد شناختي و ذهني 29
ـ رشد گويايي در دوره دوم كودكي 29
ـ تكامل مهارتهاي ادراكي 30
ـ رشد تكامل شخصيت 30
1ـ ويژگيهاي هيجاني 30
2ـ تمايلات اتكائي و رشد استقلال 31
3ـ‌ رشد اجتماعي 31
ـ همانند سازي 31
4ـ رشد اخلاقي 32
5ـ انگيزه كسب موفقيت 32
تأثير عوامل خارج از محيط خانواده بركودك 32
خصوصيات دورة دبستاني  دوره سوم كودكي (از 6 تا 12 سالگي) 33
دوره اول دبستان (از 6 تا 9 سالگي ) 33
ـ  رشد جسماني 33
ـ ويژگيهاي بدني 33
ـ پيدايش و تحول مهارتهاي حركتي 34
ـ رشد شناختي براساس نظريه پياژه 34
رشد گويايي 34
رشد اجتماعي و تكامل شخصيت 35
ويژگيهاي عاطفي 35
ـ دوره دوم دبستان (از 9 تا 12 سالگي) 37
ـ ويژگي هاي بدني 37
ـ ويژگي هاي هيجاني 37
ـ ويژگي هاي اجتماعي 37
ـ رشد معيارهاي نقشهاي جنسي 38
ـ رشد عاطفي 38
ـ ويژگي هاي عقلي و رواني 38
نگرش و رفتار اخلاقي 39
تأثيرات گروه بر كودك 39
نيازهاي اساسي كودكان 40
بازي 41
تعريف بازي 41
ديدگاه هاي نظري 1 42
نظريه هاي كلاسيك 42
نظريه مازاد انرژي2 43
نتيجه 42
نظريه تجديد انرژي1 43
نظريه تفريح و باز آفريني2 43
نظريه باز پيدايي خصوصيات اجدادي؛ تكرار سير تكامل 3 43
نظريه آماده شدن براي دوران  بزرگسالي4 43
نظريه هاي مدرن 44
نظريه هاي روانكاوانه1 44
نظريه شناختي 3 44
نظريه تعديل انگيزه هاو محركها 4 45
نظريه ارتباطات و تغيير ارتباطات1 45
نظريه شناخت ازخود4 45
نظريه اجتماعي ـ فرهنگي 5 46
خصوصيات بازي 46
1ـ تحرك 46
2ـ لذت 46
3ـ  نتيجه بخش و هدف دار بودن 47
فرآيند بازي 46
4ـ فردي يا گروهي بودن 47
5ـ زمان و مكان بازي 47
6ـ متناسب با رشد 47
محتواي بازي 48
خصوصيات اجرايي بازي 47
انواع بازي 48
1ـ انواع بازيها از نظر شكل اجرا 48
الف) تقسيم بندي اول 48
ب) تقسيم بندي دوم 49
ج) تقسيم بندي سوم 49
2ـ بازي از جهت محتوا و كاربرد. 49
الف) بازيهاي جسماني 49
ب) بازيهاي تقليدي 50
ج) بازيهاي نمايشي 50
د) بازيهاي نمادي1 51
ه) بازيهاي تخيلي 51
و) بازي هاي آموزشي 52
3ـ طبقه بندي بازيها براساس پيچيدگي و تنوع 52
1ـ  تعريف پيچيدگي 52
واحد بازي ساده 53
واحد بازي پيچيده 53
واحد بازي فوق العاده (بسيار پيچيده) 53
تبديل واحدهاي بازي 54
2ـ تنوع 54
تغيير تنوع 54
بازي خلاقانه 55
3ـ دخالت و دستكاري 55
نقش بازي در رشد و پرورش كودك 56
1ـ بازي و رشد جسمي 56
2ـ بازي و رشد و توسعه سيستم هاي ارگانيك بدن 56
3ـ بازي و رشد ذهني 56
4ـ بازي و تأثير آن بر روي هوش 57
5ـ بازي و تأثيرات رواني 57
6ـ بازي و استقلال كودك 58
7ـ بازي و رشد شخصيت 58
8ـ بازي و رشد اجتماعي 58
همانند سازي 59
روابط دوستي ها 59
بازي و رشد حس رقابت و پيروزي در كار 59
9ـ بازي و رشد عاطفي 59
عدم بروز رفتارهاي اضطرابي 60
10ـ بازي و ارزش درماني 60
11ـ تأثيرات پرورشي بازي 61
بازي زبان كودك است 60
بازي و شيوه اي براي آموزش 62
روشهاي آموزش 62
ـ روشهاي آموزش مستقيم 62
ـ روشهاي آموزش غيرمستقيم 63
تأثير بازي در آموزش كودكان 63
نتايج 64
عوامل مؤثر در بازي 65
1ـ نقش محيط در بازي 65
2ـ نقش سن در بازي 65
ـ بازي در مرحله دوم كودكي (3- 6 سالگي) 66
ـ بازي در مرحله سوم كودكي (6-12 سالگي) 67
نقش عامل جنسيت در بازي 67
نقش هوش كودك در بازي 69
الف) هوش 69
ب) خلاقيت 70
زمان استفاده از ابزار بازي 70
مراحل رشد و استفاده از اسباب بازي 71
ابزار بازي 71
وسايل بازي 71
ملاحظات مربوط به طراحي و انتخاب وسايل بازي 72
1ـ عوامل محيطي مؤثر بر وسايل بازي 72
الف ) 72
ب) تابش آفتاب 72
ج)  باد 73
2ـ تنوع و جاذبه بصري 73
ـ رنگ 73
3ـ ايمني وسايل و سهولت نگهداري 74
4ـ ملاحظات مربوط به سطح پوشش زمين بازي 75
ضربه گيري و ارتفاع بحراني 75
عملكرد 75
صرفه اقتصادي 76
ارزيابي انواع جنس پوشش سطح محوطه بازي 77
الف ) مواد پركننده نرم 77
1ـ خرده چوب 77
2ـ ماسه 77
3ـ شن و سنگريزه ( باقطر 18-12 ميلي متر) 77
ب )  كف پوش هاي گياهي مقاوم 77
ج) مواد مصنوعي با خاصيت ارتجاعي 78
جنسيت وسايل بازي 78
رنگ در زمين بازي 80
كودكان و هنر 81
نقاشي كودكان 81
مراحل نقاشي كودكان 81
مراحل نقاشي كودكان از 2- 7 سالگي 82
1ـ مرحله خط خطي كردن (از 2 تا 4 سالگي) 82
2-مرحله طرح ريزي (4تا5 سالگي) 82
3-مرحله شكل سازي و تصويرگري (5 تا 7 سالگي) 82
ويژگي نقاشي كودكان 82
4- از 7 سالگي تا نوجواني 83
فرآيند نقاشي 83
توجه به نقاشي به صورت گروهي 83
قصه گويي 83
اهميت قصه و قصه گويي 84
قصه گويي و رشد 85
موسيقي و كودك 86
آواز 87
روند تكامل آواز خواني 88
تشويق به جنبش و حركات موزون 88
ملاحظات معماري 88
تئاتر و هنرهاي نمايشي 89
تئاتر براي بچه ها 89
تئاتر به وسيله بچه ها 90
تئاتر سازنده 91
مقدمه اي بر معماري كودكان 92
محيطهاي مناسب براي كودكان 92
مباني ادراك فضا 93
ظرفيت ادراك 94
2_ نظريه گشتالت 96
1ـ2 نحوه ادراك كل و اجزاء 96
2ـ2 هويت كل 96
3ـ يكمرتبگي يا غير مترقبه بودن 96
4_ اصل تشابه 97
5_ عناصر تكراري و مجرد 97
ادراك محيط 97
نظريه پياژه 98
1- شيء دائم 98
2-فضا و زمان 98
3-عليت 99
نظم اشياء دائم و جابجائي آنها. 99
كشف روابط فضايي 102
(تصور از هندسه، فضا، زمان) 102
هندسه توپولوژيك 102
هندسه فراتابي 103
هندسه اقليدسي 103
درك كودك از مفاهيم طول، عرض، ارتفاع 103
درك كودك از مفاهيم زمان و مكان 104
زمان و عمل 104
زمان توالي و تداوم 104
تفاوت درك محيط و مفاهيم 105
خلاصه و نتايج 105
معيارهاي كيفيت فضا 106
1ـ سازماندهي 106
2ـ زمان و مسير 106
3- جزء و كل 107
4- هماهنگي 107
مقياس و تناسب 108
5-فرم 108
6ـ نور 109
7ـ علائم 109
8ـ اثرات رواني رنگ 109
سازماندهي مسيرها و مراكز 112
1ـ خوانايي 112
2ـ وضوح 112
3ـ تضاد يا زمينه 113
4ـ تراكم 113
5_ دسترسي 113
كودكان چه فضاهايي را بيشتر دوست دارند 114
فضاهاي مورد علاقه و جاهاي جالب از نظر كودكان 114
گوشه هاي دنج ، گوشه هاي پنهان 114
سكو، پل 114
جلگه هاي چوبي ، ابزار چوبي 115
برج ها، خانه هاي درختي و مكانهاي بالا 115
درختان انبوه، باغ بزرگ و پرداخت 115
اشياء بزرگترها 115
اشكال هندسي خاص 115
نمايشگاه ها و نگارخانه ها 116
سقف هاي هيجان انگيز 116
ماشين پليس، ماشين آتش نشاني و … 116
ديوارهاي نقاشي چون مي توانند چيزهاي بزرگ را نقاشي كنند. 116
جاهاي زشت به نظر كودكان 116
ويژگيهاي كالبدي محيط در پارك كودكان 118
فضا و رفتارهاي گوناگون كودكان 120
تماشا 121
پيوند دوستي 121
كناره گيري 121
تحريك حسي 122
خيالپردازي – تخيل 123
مقياس و اندازه 124
تغييرات مقياس و تخيل كودكان 124
1_ اندازه هاي مينياتوري 125
2_ اندازه بچه ها 125
3_ اندازه هاي بزرگ 126
1ـ‌ شرايط محيطي 127
آب و هوا 127
نور 128
2) ميزان انعكاس سطوح در ابزار بازي 129
3) كنتراست سطوح 129
سروصدا 131
نوفه ها و صداهاي مزاحم 132
ايمني ، حفاظت جسمي 132
ايمني 133
نكات ايمني ابزار و وسايل در پارك 133
نرده هاي ايمني 134
ايمني در مسيرهاي حركت 134
ايمني در مسير پله ها 135
شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي 135
امنيت 136
1_ امنيت و مقياس 136
2_ وجود والدين و احساس امنيت در كودك 136
3_ امنيت اجتماعي ، حفاظت 136
منابع تفرجگاهي 138
مفهوم پارك 138
طبقه بندي پاركها 139
الف- پارك محله اي 141
ب- پارك منطقه اي 141
ج- پاركهاي بسيار بزرگ 141
د_ پاركهاي حاشيه اي 142
طبقه بندي پاركهاي شهري 142
پارك شهري در مقياس همسايگي 142
پارك شهري در مقياس محله 142
پارك شهري در مقياس ناحيه 143
پارك شهري در مقياس منطقه 143
تقسيم بندي فضاي سبز شهري 143
فضاي سبز، فضاهايي براي حفظ كيفيت زندگي 144
فضايي براي دوران طفوليت 145
ارزيابي واحدهاي تفرجگاهي از نظر اقتصادي 146
تاثير عوامل مختلف بر روي تقاضاي تفرجگاهي 147
استانداردها 148
تعريف استاندارد 148
ميزان نياز به فضاي سبز 148
ميزان نياز به فضاي سبز: 152
استانداردهاي موجود در مورد زمينهاي بازي به 153
تفكيك گروه سني 153
1 ) مآخذ : بخشنامة مورخ 22 فوريه 1973، متخصصين فضاهاي سبز شهري 154
ابزار طراحي فضاي باز (در رابطه با كودك) 157
ماسه و خاك و شن 157
توصيه هايي در اين زمينه: 158
وضعيت و موقعيت طبيعي زمين (توپوگرافي) 158
آب 159
1ـ ارزش حسي آب 159
2ـ گونه هاي استفاده از آب 160
كاشت (گياهان و درختان) 161
1ـ گياهان و تحريك حسي 162
2ـ تحريك و تهييج 162
3ـ تعيين و جداسازي 162
4ـ كنترل آب و هوا 162
5ـ يادگيري 163
6ـ ايجاد مسئوليت پذيري 163
7ـ انتخاب گياهان 163
حيوانات 166
عناصر و تجهيزات 168
1ـ اسباب بازي هاي چرخ دار 168
2ـ وسايل نقليه واقعي 168
3ـ  بالا رفتن ، سرخوردن، تاب خوردن 168
4ـ وسايل بازي براي برقراري تعادل 169
5ـ  پرتاب كردن و گرفتن چوب واشياء 170
6ـ قطعات و لوازم در دسترس 170
7ـ  انبار 170
8ـ  تجهيزات و وسايل تعمير و نگهداري 171
9ـ حفاظت و حصار 171
چيزهايي كه بچه ها در فضاي باز دوست دارند شامل: 173
پارك ديانا (لندن ) 174
مناطق و اجزاي مختلف تفكيك آنها 174
باغ تحرك 177
باغ موسيقي 178
پارك دلاويلت 184
ساختار پارك 185
فلي ها 186
پارك دلاويلت از ديدگاه مخاطب آن 190
پارك فرهنگي كودكان 195
خوانايي و سازماندهي فضا 196
استفاده از پرو خالي    (در سطح افقي و عمودي) 196
برجها و سكوها 196
تفكر و خيال 197
استفاده از اشكال ساده 197
ورودي 197
عناصر تكراري و مجرد 197
لؤ لؤ عروس دريا 203
تناسبات انساني 209
اندازه هاي ساختاري بدن كودكان 209
ـ چشمگير بودن موقعيت زمين 224
مطالعات كالبدي 226
موقعيت جغرافيايي 226
مطالعات تاريخي : 226
توسعه شهر مشهد در دوره پهلوي اول : 228
الف) محورهاي شاخص به لحاظ نقش ارتباطي يا سيماي شهري 234
ب) محورهاي شاخص درجه يك : 235
فهرست عناصر شاخص شهر 236
دما و رطوبت هوا : 238
وزش باد 241
تابش آفتاب 242
بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز 243
مواقع گرم و مواقع سرد سال : 245
خلاصه و نتيجه گيري : 249
سيماي اقتصادي شهر مشهد 250
دما و رطوبت هوا : 254
وزش باد 256
تابش آفتاب 257
بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز 259
مواقع گرم و مواقع سرد سال : 260
جدول 4 : انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم بر حسب  BTU/h/A2 262
خلاصه و نتيجه گيري : 263

 

فضاي سبز: عامل تعادل زيست محيطي
در فضاهاي شهري، تعداد منابع مضر زياد است. صداي موتورها و انفجارها، گازهاي آلوده كننده هوا و… به وجود آمدن آب و هوايي منطقه اي و مختص فضاي بيرون شهري ناشي از اين آلودگي هاست كه نوعي تيرگي جوي به دليل وجود غبارهاي آلوده كننده و بخارهاي سمي و فقدان جريان هوا بوجود مي آيد فقدان جريان هوا به دليل وجود ساختمانها كه از جريان هوا جلوگيري مي كند بوده و همين امر سبب تشكيل لايه اي از هوا برروي شهر مي شود و جريان هوا را مجبور به عبور از روي آن مي كند. به دليل آلودگي هوا، كاهش قابل ملاحظه اي در جذب پرتوهاي خورشيدي به وجود مي آيد. فضاي سبز داخل شهري مي توانند درجة حرارت را كاهش دهند و خود نشانگر وجود جريان هوا در سطح زمين هستند. فضاي سبز وظيفه ضدعفوني كردن را نيز به عهده دارد در صورتي كه فضاهاي سبز كوچك در محله هاي پرتراكم و خالي از مناطق سبز با مكيدن غبار از محيط خود آلوده ترند. براي زدودن غبار به طور مؤثر به يك حداقل مساحت و يك ميزان خاصي از فضاي سبز در قبال فضاي ساخته شده نياز است اين كودكان هستند كه بيشترين قرباني هاي اين قضايا هستند. كودكاني كه احتياج به پرتوهاي خورشيدي مفيد، هواي سالم و منزه از آلودگي دارند. – نمودار (الف) طبقه بندي فضاهاي سبز شهري

فضايي براي دوران طفوليت
در اين قرن انسان بيشتر به سرنوشت و آينده كودكان خود احساس توجه مي كند و به همين علت نيز در هيچ يك از زمانها تا به اين حد معلومات خود و در پي آن تدارك فضا براي فعاليتهاي كودك را ناقص و ناكافي نيافته است. مي توان مفهوم فضاي سبز شهري را برمبناي شكل جديدي به نام دوران طفوليت مورد بررسي قرارداد.در واقع اين پرسش كه چگونه بايد محيط زيست مناسب حال كودكان و جوابگوي نيازهاي اساسي از جمله بازي، شادي، فراگيري و فراغتي باشد، كليه مشكلات مربوط به سازماندهي شهر را تحت الشعاع قرار مي دهد. با احداث زمينهاي بازي تلاش شده به اين پرسش پاسخ داده شود اين زمينها فضايي دقيق و خاص براي بازي كودكان هستند. اين پاسخ مطمئنا ابتداي راه حل است. اگر شهر مكاني براي فعاليتهاي شهري ونه تراكمي از مسئوليت ها باشد.
پس فضاهاي بيرون شهري هم مي توانند به عنوان قلمرو كودكان محسوب شوند.
مكان هاي باز كودكان كدامند؟ مي توان فهرستي بي انتها از اين اماكن تهيه كرد. مسيرهاي عابرين فضاي آزاد غيراختصاصي فضاهايي با عملكرد متفاوت به فضاهاي بسته يا نيمه بسته، گوشه اي درامان از هجوم باد، فضاهاي آفتابگير و سايه دار، ورودي ساختمانها، ميدان هاي كوچك، محل هاي ملاقات، گوشه اي براي بازي خردسالان، پارك، زمين ماجراجويي، استراحتگاهها، مدرسه، چمن بازي و ….
اما آيا كودك در شهر به عنوان شهروند جايي دارد همه چيز به لحاظ ديد، جنس، ايمني، …. براي بزرگسالان طراحي شده است. به جز فضاهايي چون مهد كودك ها و فضاهاي بازي كه آنها هم فاقد كيفيت مناسب هستند.

ارتباط كودكان با طبيعت
اهميت آن براي رشد بچه ها
تقريبا 150 سال پيش، روانشناس قرن نوزدهم هربرت اسپنسر1 كتاب خود را به نام اصول روانشناسي منتشركرد كه در آن از نظريه انرژي مازاد طرفداري كرد و آن را دليل اصلي براي بازي بچه ها دانست كه بچه ها بايد از انرژي مازاد خود استفاده كنند. اين نظريه سرانجام بدي دربرداشت كه برروي طراحي فضاي باز براي كودكان اثر سوئي داشت. در نتيجة نظر اسپنسر حياط يا زمين هاي بازي به عنوان فضاهايي براي بازي فيزيكي در نظر گرفته شد.
نظريه مديران و طراحان تسهيلات مبني براينكه حياط بايد براي نظارت بچه ها طراحي شود، اهميت سهولت نگهداري و مراقبت از بچه ها بيشتر از تحريك آنها، به طرح بيهوده وبي نتيجه محيط هاي خارجي (باز) كودك كمك كرده اند.
در اينجا طرح زمين هاي بازي مطرح شد كه در آن نه سايه و پناهگاهي و نه فرصت هايي براي تماس با طبيعت وجود دارد طرح زمين بازي، عدم درك از چگونگي كيفيت مهارت هاي اجتماعي و يادگيري محيطي را منعكس مي كند.
به طوري كه رگرهارت اظهار داشت اين مفهوم نادرست از بازي در فضاهاي بازي كه براي بچه ها ايجاد مي كنيم درز كرده است و محيط هاي بي روح و بي ارزشي را ايجاد مي كند.

تاريخچه بچه ها در تماس با طبيعت
درگذشته انسان ها تكامل يافته و در تماس نزديك با طبيعت- كشت و زرع- گياهان، حيوانات اهلي و خانگي به نياكان ما اجازه مي داد تا در مكان هاي طبيعي زندگي كنند. در طول تاريخ اولين انتخاب بچه ها اغلب گريختن از فضاي زندگي و رفتن به نزديكترين حياط وحش بوده حال اين منطقه ممكن است منطقه اي پوشيده از درختان تودرتو باشد. چندسال قبل بيشتر بچه ها روزهاي خود را اطراف زمين هاي كشاورزي و مراتع يا طبيعت سپري مي كردند. اما امروزه محيط پيرامون آنها پوشيده از پياده روها و پارك ها و خيابانهاست و نسبت به گذشته محدوديت هاي بي شماري را داراست.

نابودي تجربه كودكان
زندگي كودكان امروز بسيار متفاوت است. امروزه كودكان فرصت هاي كمي براي بازي در فضاي خارجي و تماس با طبيعت دارند. محدوديت هاي فيزيكي به چندين عامل بستگي دارد1.
ـ‌ يكي از آنها ترس والدين از ايمني و امنيت بچه هاست. بررسي و تحقيقات سال 2004 نشان مي دهند كه مادراني كه داراي بچه هاي 3 تا 12 سال هستند از مسائل ايمني و جنايي مي ترسند و اجازه نمي دهند بچه ها در فضاي خارجي يا بيرون از خانه بازي كنند.
ـ  عامل بعدي خطر غريبه هاست و يا ترس از اينكه بازي بچه ها باعث مزاحمت همسايه ها شود.
ـ  عامل بعدي اشعه فرانبخش خورشيد است كه باعث سوختگي وبيماري هاي پوستي ديگر مي شود.
فرهنگ اينكه بچه ها مي توانند در خارج از خانه و در فضاي بيروني بازي كنند روزبه روز از بين مي رود و به پرورش و نگهداري در داخل منزل تبديل مي شود. بنابراين تماس بچه ها و بدست آوردن تجربياتي كه خودشان از طبيعت بدست مي آورند كاهش مي يابد.

تجربيات تبديل شده
امروزه زندگي بچه ها هيچ تماسي با طبيعت و حيات طبيعي ندارد. تجربيات آنها اكثرا در رسانه ها تبديل يافته و با عكس ها و نوشته ها شكل مي گيرد. عوامل مجازي جايگزين عوامل طبيعي و واقعي شده است. تلويزيون حيات وحش را به آنها نشان مي دهد. و بازيهاي كامپيوتري جاي تمام بازيهاي كودكانه ديگر را گرفته است.
بچه ها طبيعت خارجي و اطراف خودرا درك نكرده و هيچگونه تماسي با آن ندارند تا اطلاعات و تجربياتي را از دنياي طبيعي بدست آورند.

كودك و ضرورت تماس با طبيعت
در دهة 1960، وقتي كه مربيان و محققان اين فرض را پذيرفتند كه عقل و شعور، مخصوصا در 8 سال اول زندگي اصلاح شدني و متكي برتجربه است. نقش كليدي محيط را هم تصديق كردند. رشد عقلاني و رشد ادراكي، شناختي به تجربه وسيع تري در محيط ارتباط دارد و اين كاملا اثبات شده است كه يادگيري براساس تجربه  و كار عملي مؤثرترين شيوه است.1
تحقيقات نشان مي دهد كه اكثر بزرگسالان از يك فضاي بيروني به عنوان استثنائي ترين و بااهميت ترين خاطره دوران كودكي ياد مي كنند. بسياري از مهارت ها و شايستگي هايي كه در خلال سال هاي اوليه زندگي در كودك ايجاد مي گردد، در محيط بيرون از ساختمان شكل مي گيرد و فضاي بيروني اغلب براي بچه ها جالب تر و جذاب تر است.
اين نظر كه بازي در فضاي آزاد به طور روزانه و موقت غيرضروري است بسيار بد و اسفناك است، مخصوصا براي بچه هاي شهرنشين كه احتمالا در آپارتمان زندگي مي كنند، برعكس تفريحگاه ها و پارك ها در جريان رشد بچه هاي پيش دبستاني مكمل اصلي است و به رشد كودك در زمينه هاي گويايي، خواندن و نوشتن و .. كمك مي كند.
فضاهاي طبيعي و بيروني فرصت هاي بي نهايتي براي يادگيري منظم تر و سازمان يافته تر دربردارد. مثلا در يك باغ مي توانند گياهان را نامگذاري كنند. در آن چاله حفر كنند، دانه بكارند و رشد و نمو گياهان را مشاهده كنند. حشرات، كرمها و… را مورد مشاهده قرار دهند، ميوه ها را جمع آوري كنند، يك ساعت آفتابي، باران سنج، دماسنج و هرنوع وسيله اي كه با آفتاب كار مي كند را مشاهده كنند.
فضاهاي طبيعي براي مفاهيم زمان، فصل، آب و هوا مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان از هربخش فضاي بيرون براي نشان دادن اصول و مفاهيم استفاده كرد. يكي از اجزاء مهم محيط كودك طبيعت و ارتباط با طبيعت است بويژه براي آن دسته از بچه هايي كه اين تنها فرصت انس با طبيعت براي آنان محسوب مي شود.

دانلود پروژه فضاي سبز، فضاهايي براي حفظ كيفيت زندگي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد