کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

فهرست مطالب
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مقدمه – تعریف ۳
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۳
مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس ۹
آئین نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران ۱۴
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۱۵
فصل دوم – شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوه انتخاب آنان ۱۷
فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی ۱۸
فصل دوم ۲۰
الف- دریافت موافقت اصولی ۲۵
ب- دریافت مجوز راه  اندازی ۲۶
ج- دریافت پروانه تاسیس ۲۶
پروانه تاسیس مدرسه غیر انتفاعی ۳۳
مصوبه شورا درباره رسیدگی به متقاضیان مدارس غیر انتفاعی ۳۵
مصوبه شورا ۳۶
الف- کودکستان: ۳۸
ب- مجتمع: ۳۸
ج- آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی: ۳۸
تضمین موسساتی جدید مدارس غیر انتفاعی ۴۰
شرایط ارائه درخواست مجدد متقاضیان تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۴۵
دستور العمل تشکیل موسسه آموزشی فرهنگی غیر انتفاعی ۴۶
فصل اول – کلیات ۴۷
فصل دوم- ارکان موسسه ۵۱
مقررات مختلف ۶۱
فصل سوم – امور مالی ۶۲
ج – قبول هدایا و یا موقوفه ۶۵
فصل چهارم ۶۹
مصوبه شورا مبنی بر عدم اجبار به استفاده دانش آموزان از لباس فرم یکدست ۷۵
فعالیت‌های تربیتی در مدارس غیر انتفاعی ۷۶
مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش در خصوص ثبت نام درکلاسهای آمادگی ۷۸
اصول برنامه‌های فرهنگی، تربیتی مدارس غیر انتفاعی ۸۰
الف ) ضوابط اجرایی : ۸۳
الف) ضوابط اجرایی: ۸۴
ب) ضوابط گزینشی: ۸۸
دستورالعمل انتصاب مدیران مدارس غیر انتفاعی ۹۱
ج: عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروههای منحرف غیر قانونی ۹۲
دستور العمل اداری، مالی مدارس غیر انتفاعی: ۹۸
شرح وظایف مدیران مدراس غیر انتفاعی ۹۸
ماده ۱۱- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی: ۹۹
شرایط فضای بهداشتی مدارس ۱۰۲
ب- شرایط اختصاصی کلاسهای درس- خدمات رفاهی مدارس ۱۰۵
۲- مؤسس حقیقی یا حقوقی ۱۱۲
۳- اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۱۳
۴- اداره کل آموزش و پرورش استان ۱۱۵
۵- اداره کل امور مدارس غیرانتفاعی ۱۱۷
منابع
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۵/۳/۱۳۶۷
مقدمه – تعریف
ماده۱- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
ماده۲- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد  حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
ماده۳=  موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای  از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ – تاهل و داشتن حداقل ۳۰ سال سن.
و- داشتن سابقه آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصره ۱:   در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره ۲:  مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده ۱۵ این قانون می باشد.
تبصره ۳:  موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع  این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
ماده۴- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیه فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
ماده ۵-  مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل ۳۰سال سن.
تبصره-  مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل  آنها باشند:
دبستان:  دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
ماده ۶-  مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در ماده ۵ و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده ۱۵ در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره-  انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
ماده ۷- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصره ۲- میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصره ۳-  شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
۱- نماینده موسس یا موسسان.
۲- نماینده معلمان واحد آموزشی.
۳- دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
۴- مدیر واحد آموزشی.
تبصره ۴- موسس یا موسسان موظفند سالیانه ترازنامه مالی را برای اطلاع اولیای دانش آموزان منتشر نمایند.
ماده ۸- ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.
تبصره-  حقوق و مزایای این گونه ماموران بر حسب توافق موسسه ذیربط بامدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقه خدمت این گونه ماموران در مدراس غیر انتفاعی از لحاظ گروه رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مکاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی
ماده ۹- برنامه‌های آموزشی و تربیتی- کتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده ۱۰- مربیان امور تربیتی واحد آموزشی بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون شرایط موسس یا موسسان به آموزش و پروش معرفی و پس از تایید مشغول به کار می شوند.
ماده ۱۱- کارکنان آموزشی واداری مورد نیاز بر اساس ضوابط علمی و گزینشی که در وزارت آموزش و پرورش مجری است به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایید موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۲- آیین نامه استقرارمدارس غیرانتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۳- همه ساله حداقل پنجاه درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.
تبصره ۱- به ازای کمکهای دریافتی از دولت یا افراد و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
تبصره ۲- خانواده های شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بی‌سرپرست در اولویت می‌باشند.
ماده۱۴- کلیه درآمدها و هزینه‌های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور در تبصره ۳ ماده ۷ برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
ماده ۱۵- برای نظارت بر اجرای این قانون شورایی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر که مسئولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.
۲- یک نفر به انتخاب (رئیس جمهور)
۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش
۵- یک نفر به انتخاب سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان
تبصره- شورای مذکور شوراهایی با ترکیب  نمایندگان اعضای شورای فوق الذکر در سطح استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئولیت رئیس آموزش و پرورش تشکیل می دهد. در صورت اعتراض، متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع برای رسیدگی به شورای بالاتر از ارجاع می گردد.
ماده ۱۶- شورای نظارت علاوه بر نظارت کلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذکور در سایر مواد این قانون، به شکایات مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی می نماید.
ماده ۱۷- در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده ۳ شوند و یا در اجرای مقررات این قانون، با بی‌توجهی به تذکرات مسوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت می توانند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامه کار مدرسه به عهده آموزشی و پرورش خواهد بود.
تبصره۱-  در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
تبصره۲- در صورت انحلال، اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.
ماده۱۸- بانکهای کشور موظفند بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان غیر انتفاعی را که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزش و تامین تجهیزان و امکانات به صورت وام فرض الحسنه تامین نماید.
ماده۱۹- معلمان و کارکنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون تامین اجتماعی از بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.
ماده۲۰- از تاریخ تصویب این قانون؛ آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۲۱- با تصویب این قانون، کلیه قوانین ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی شورای اسلامی تصویب و بند (د) ماده ۳ آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده و در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسیده است.

آئین نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران «شماره ۱۴۰۱۲۰/ت ۹۶۶ مورخ ۲۷/۱۲/۶۷»
ماده۱- مدارس غیر انتفاعی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد این آیین نامه منحصراً  در محل و منطقه ای که مورد موافقت قرار گرفته است تاسیس می گردد.
ماده۲- اولویت برخورداری از کمک‌های دولت در تاسیس مدارس غیر انتفاعی با موسس و موسساتی می باشد که در محل ومناطق آنها تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.
تبصره- محلها ومناطق موضوع این ماده بر اساس تراکم جمعیت دانش آموزی، کمبود فضای آموزشی و برنامه ریزیهای وزارت آموزشی و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعیین و ابلاغ می گردد.
ماده۳- در دو سال اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی محدودیتی در مورد محل و منطقه استقرار این مدارس وجود نخواهد داشت و پس از این مدت اولویت های مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می شوند.
آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران
«شماره ۱۱۶/۱۴۰/ت، تاریخ ۲۷/۱۲/۶۷ و اصلاحیه شماره ۴۵۹/ت ۵۷۰ ه مورخ ۱۹/۱/۷۱»
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی
ماده ۱- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.
تبصره- منظور از غیر انتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.
ماده ۲- مدارس غیر انتفاعی در هر یک از دوره های زیر به وسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاسیس خواهد شد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است