دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

فهرست مطالب
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مقدمه – تعریف 3
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی 3
مبحث دوم- برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس 9
آئين نامة استقرار مدارس غيرانتفاعي مصوب هيأت محترم وزيران 14
فصل اول- ضوابط تاسيس مدارس غير انتفاعي 15
فصل دوم – شرايط مدير و كاركنان و وظايف ونحوة انتخاب آنان 17
فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطي در مدارس غير انتفاعي 18
فصل دوم 20
الف- دريافت موافقت اصولي 25
ب- دريافت مجوز راه  اندازي 26
ج- دريافت پروانة تاسيس 26
پروانة تاسيس مدرسه غير انتفاعي 33
مصوبه شورا دربارة رسيدگي به متقاضيان مدارس غير انتفاعي 35
مصوبه شورا 36
الف- كودكستان: 38
ب- مجتمع: 38
ج- آموزشگاههاي آمادگي كنكور و كلاسهاي تقويتي: 38
تضمين موسساتي جديد مدارس غير انتفاعي 40
شرايط ارائه درخواست مجدد متقاضيان تاسيس مدارس غير انتفاعي 45
دستور العمل تشكيل موسسة آموزشي فرهنگي غير انتفاعي 46
فصل اول – كليات 47
فصل دوم- اركان موسسه 51
مقررات مختلف 61
فصل سوم – امور مالي 62
ج – قبول هدايا و يا موقوفه 65
فصل چهارم 69
مصوبه شورا مبني بر عدم اجبار به استفاده دانش آموزان از لباس فرم يكدست 75
فعاليت‌هاي تربيتي در مدارس غير انتفاعي 76
مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش در خصوص ثبت نام درکلاسهای آمادگی 78
اصول برنامه‌هاي فرهنگي، تربيتي مدارس غير انتفاعي 80
الف ) ضوابط اجرايي : 83
الف) ضوابط اجرایی: 84
ب) ضوابط گزینشی: 88
دستورالعمل انتصاب مدیران مدارس غیر انتفاعی 91
ج: عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروههای منحرف غیر قانونی 92
دستور العمل اداری، مالی مدارس غیر انتفاعی: 98
شرح وظایف مدیران مدراس غیر انتفاعی 98
مادة 11- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی: 99
شرایط فضای بهداشتی مدارس 102
ب- شرایط اختصاصی کلاسهای درس- خدمات رفاهی مدارس 105
2- مؤسس حقیقی یا حقوقی 112
3- ادارة آموزش و پرورش منطقه 113
4- ادارة كل آموزش و پرورش استان 115
5- ادارة كل امور مدارس غيرانتفاعي 117
منابع
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
مقدمه – تعریف
ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد  حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
مادة3=  موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای  از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ – تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصرة 1:   در صورتي كه موسس يا موسسان از اشخاص حقوقي باشند، فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده يا نمايندگان موسس يا موسسان معرفي مي شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند.
تبصره 2:  مرجع تحقيق و رسيدگي و اعلام صلاحيت موسس يا موسسان شوراي نظارت مذكور در ماده 15 اين قانون مي باشد.
تبصرة 3:  موسسان مدارس اقليتهاي ديني شناخته شدة موضوع  اين قانون شرايط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تائيد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي شوند.
مادة4- وظايف موسس يا موسسان به قرار زير مي‌باشد:
الف- اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش براي تاسيس واحد يا واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي (كودكستان، دبستان، مدرسة راهنمايي، دبيرستان و آموزشگاههاي آمادگي براي كنكور و كلاسهاي تقويتي).
ب- تضمين منابع مالي لازم براي تامين هزينه هاي واحد آموزشي، حداقل به مدت يك سال.
ج- پيش بيني و تهية فضاي آموزشي مناسب و تجهيزات و امكانات آموزشي و تربيتي مورد نياز واحد آموزشي بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضاي آموزشي اين گونه مدارس همانند مدارس دولتي موجود در منطه است، مگر آنكه براي موسسين امكان استفاده از فضاي بيشتر باشد.
د- پيشنهاد سه نفرواجد شرايط به آموزش و پرورش براي صدور حكم مديريت واحد آموزشي به نام يكي از آنها.
مادة 5-  مدير واحد آموزشي بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلامي و ولايت فقيه وقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب- سلامت رواني و نداشتن نقص عضو، به طوري كه مانع انجام وظيفه شود.
ج- عدم وابستگي به رژيم گذشته و گروهكهاي منحرف غير قانوني.
د- داشتن آشنايي با مسائل آموزشي.
ه- تاهل براي مردان
و- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ز- داشتن حداقل 30سال سن.
تبصره-  مديران مدارس غير انتفاعي بر حسب دوره هاي تحصيلي واحد آموزشي بايد حداقل داراي يكي از مدارك زير يا معادل  آنها باشند:
دبستان:  ديپلم، راهنمايي، كارداني (فوق ديپلم)، دبيرستان: كارشناسي (ليسانس).
مادة 6-  مدير مدارس غير انتفاعي باتوجه به شرايط مندرج در مادة 5 و بر اساس پيشنهاد موسس يا موسسان و حكم آموزش و پرورش منصوب مي گردد. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم صادر نشود، شوراي نظارت مذكور در ماده 15 در مورد فرد يا افراد پيشنهاد شده از طرف موسس و يا موسسان اتخاذ تصميم خواهد نمود.
تبصره-  انتخاب مجد مدير قبلي بلامانع است.
مادة 7- منابع مالي مدارس غير انتفاعي عبارتند از:
الف- شهريه دريافتي از اولياي دانش آموزان.
ب- كمكهاي دريافتي از اولياي دانش آموزان و افراد خير و موسسات خيريه.
تبصرة 1- وزارت آموزش و پرورش مي تواند به مدارس غير انتفاعي كمك نمايد، ميزان و موارد كمك هاي مذكور در آيين‌نامة خاصي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مشخص خواهد شد.
تبصرة 2- ميزان شهرية قابل دريافت با توجه به سطح آموزشي و همچنين هزينه‌هاي سال قبل، هر سال به پيشنهاد موسس يا موسسان و تاييد آموزش و پرورش تعيين خواهد شد.
تبصرة 3-  شهريه و كمكهاي دريافتي از افراد يا آموزش و پرورش تحت نظر شورايي مركب از افراد ذيل هزينه خواهد شد:
1- نمايندة موسس يا موسسان.
2- نمايندة معلمان واحد آموزشي.
3- دو نفر نمايندة انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي.
4- مدير واحد آموزشي.
تبصرة 4- موسس يا موسسان موظفند ساليانه ترازنامة مالي را براي اطلاع اولياي دانش آموزان منتشر نمايند.
مادة 8- ماموريت مستخدمين وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت، موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي به مدارس غير انتفاعي بنا به تقاضاي اين مدارس و موافقت دستگاه ذيربط امكان پذير است.
تبصره-  حقوق و مزاياي اين گونه ماموران بر حسب توافق موسسة ذيربط بامدارس غير انتفاعي قابل پرداخت خواهد بود. سابقة خدمت اين گونه ماموران در مدراس غير انتفاعي از لحاظ گروه رتبه، پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مكاتبات مربوط از طريق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
مبحث دوم- برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس غير انتفاعي
مادة 9- برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي- كتب درسي و امتحانات مدارس غير انتفاعي طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مادة 10- مربيان امور تربيتي واحد آموزشي بر طبق آيين‌نامة اجرايي اين قانون شرايط موسس يا موسسان به آموزش و پروش معرفي و پس از تاييد مشغول به كار مي شوند.
مادة 11- كاركنان آموزشي واداري مورد نياز بر اساس ضوابط علمي و گزينشي كه در وزارت آموزش و پرورش مجري است به پيشنهاد مدير واحد آموزشي و تاييد موسس يا موسسان انتخاب خواهند شد.
مادة 12- آيين نامة استقرارمدارس غيرانتفاعي در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
مادة 13- همه ساله حداقل پنجاه درصد از كل ظرفيت پذيرش مدارس غير انتفاعي به دانش آموزان محل اختصاص مي يابد.
تبصرة 1- به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت يا افراد و موسسات خيريه، مدارس غير انتفاعي موظفند از دانش آموزاني كه امكان پرداخت شهريه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
تبصرة 2- خانواده هاي شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بي‌سرپرست در اولويت مي‌باشند.
مادة14- كليه درآمدها و هزينه‌هاي اين مدارس در دفاتر رسمي ثبت مي شود و عنداللزوم مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار مي گيرد. تراز سالانه اين مدارس همه ساله توسط مدير واحد آموزشي تنظيم و پس از تاييد شوراي مذكور در تبصرة 3 مادة 7 براي رسيدگي به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌گردد.
مادة 15- براي نظارت بر اجراي اين قانون شورايي در وزارت آموزش و پرورش به رياست وزير آموزش و پرورش با تركيب زير تشكيل مي شود:
1- وزير آموزش و پرورش و در غياب وي معاون وزير كه مسئوليت امور مدارس غير انتفاعي را به عهده دارد.
2- يك نفر به انتخاب (رئيس جمهور)
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
4- يك نفر به انتخاب شوراي عالي آموزش و پرورش
5- يك نفر به انتخاب سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان
تبصره- شوراي مذكور شوراهايي با تركيب  نمايندگان اعضاي شوراي فوق الذكر در سطح استانها به رياست مدير كل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همين ترتيب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئوليت رئيس آموزش و پرورش تشكيل مي دهد. در صورت اعتراض، متقاضيان به تصميمات اين شوراها، موضوع براي رسيدگي به شوراي بالاتر از ارجاع مي گردد.
مادة 16- شوراي نظارت علاوه بر نظارت كلي و بازرسي و انجام ديگر وظايف مذكور در ساير مواد اين قانون، به شكايات مربوط به عدم صدور مجوز و تعيين ميزان شهريه رسيدگي مي نمايد.
مادة 17- در صورتي كه موسس يا موسسان فاقد برخي از شرايط مذكور در مادة 3 شوند و يا در اجراي مقررات اين قانون، با بي‌توجهي به تذكرات مسوولين آموزش و پرورش تخلفاتي در زمينه هاي آموزشي، تربيتي و اداري به طور مكرر مرتكب شوند، شوراي نظارت مي توانند پروانه و يا مجوز تاسيس اين گونه مدارس را لغو نمايد و تا پايان سال تحصيلي ادامة كار مدرسه به عهدة آموزشي و پرورش خواهد بود.
تبصرة1-  در صورتي كه موسس يا موسسان نسبت به راي صادره شوراي نظارت اعتراض داشته باشند مي توانند به دادگاه صالح شكايت كنند.
تبصرة2- در صورت انحلال، اموال باقيمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشي به مصرف خواهد رسيد.
مادة18- بانكهاي كشور موظفند بر طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نيازهاي مالي موسس يا موسسان غير انتفاعي را كه فرهنگي و يا از مستخدمين ديگر دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت باشند براي تهيه فضاي آموزش و تامين تجهيزان و امكانات به صورت وام فرض الحسنه تامين نمايد.
مادة19- معلمان و كاركنان تمام وقت غير دولتي مدارس غير انتفاعي بر اساس قانون تامين اجتماعي از بيمة بازنشستگي و خدمات درماني بهره مند مي گردند.
مادة20- از تاريخ تصويب اين قانون؛ آيين نامة اجرايي آن ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مادة21- با تصويب اين قانون، كلية قوانين ملغي مي گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني شوراي اسلامي تصويب و بند (د) ماده 3 آن مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيده است.

آئين نامة استقرار مدارس غيرانتفاعي مصوب هيأت محترم وزيران «شمارة 140120/ت 966 مورخ 27/12/67»
مادة1- مدارس غير انتفاعي پس از اخذ موافقت نهايي وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد اين آيين نامه منحصراً  در محل و منطقه اي كه مورد موافقت قرار گرفته است تاسيس مي گردد.
مادة2- اولويت برخورداري از كمك‌هاي دولت در تاسيس مدارس غير انتفاعي با موسس و موسساتي مي باشد كه در محل ومناطق آنها تنگناها و كمبود فضاهاي آموزشي وجود داشته باشد.
تبصره- محلها ومناطق موضوع اين ماده بر اساس تراكم جمعيت دانش آموزي، كمبود فضاي آموزشي و برنامه ريزيهاي وزارت آموزشي و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعيين و ابلاغ مي گردد.
مادة3- در دو سال اجراي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي محدوديتي در مورد محل و منطقه استقرار اين مدارس وجود نخواهد داشت و پس از اين مدت اولويت هاي مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين و اعلام مي شوند.
آيين نامة اجرايي مدارس غير انتفاعي مصوب هيأت وزيران
«شمارة 116/140/ت، تاريخ 27/12/67 و اصلاحية شماره 459/ت 570 ه مورخ 19/1/71»
فصل اول- ضوابط تاسيس مدارس غير انتفاعي
مادة 1- مدارس غير انتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره مي شود.
تبصره- منظور از غير انتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفا صرف هزينه هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد.
مادة 2- مدارس غير انتفاعي در هر يك از دوره هاي زير به وسيلة اشخاص حقيقي و يا حقوقي تاسيس خواهد شد.

دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد