کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه قانون تجارت الکترونیکی
دانلود پروژه قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پروژه قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

فهرست مطالب

(۱) گزارش توجیهی۱
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی۱
۱) واقعیت۱
۲) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌۱
۲-۱- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌۱
۲-۲- رویکرد ‌ دوگانه۱
۲-۳- رویکرد‌ «حداقلی‌»۱
۳) آثار و فروض‌ قانونی‌۱
۳-۱- اثر حقوقی‌۱
۳-۲- فرض‌ قانونی‌۱
۴) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌۱
۴-۱- مسئولیت‌۱
۴-۱-۱‌- زمینه‌۱
۴-۱-۲- رویکرد کشورها۱
۵) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌۱
۵-۱- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌۱
۵-۲- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد۱
۶) شناسایی‌ بین‌المللی‌۱
۶-۱- اقدامات‌ بین‌المللی‌۱
۶-۱-۱ دستورالعمل‌ اتحادیه‌ اروپا۱
۶-۱-۲- آنسیترال‌۱
۶-۱-۳- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌۱
۶-۱-۴- OECD1
۶-۱-۵- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌۱
۷) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌۱
۷-۱- حمایت از مصرف‌کننده۱
۷-۲- حمایت از داده/حریم خصوصی۱
۷-۲-۱- حمایت‌ از داده‌۱
۷-۲-۲- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌۱
۷-۲-۳- شورای‌ اروپا۱
۷-۲-۴- OECD1
۷-۲-۵- سازمان‌ ملل‌۱
۷-۲-۶- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌۱
۷-۲-۷- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌۱
۷-۳- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)۱
(ب) ابعاد جزایی۱
۱) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت۱
۲) جرایم جدید۱
۲-۱- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص۱
۲-۲- جعل خاص۱
۲-۳- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)۱
۲-۴- نقض حق تألیف۱
۲-۵- نقض حقوق مصرف‏کننده۱
۲-۶ نقض حقوق رقابت۱
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار۱
بخش اول – حقوقی۱
اقدامات فوری۱
۱-‌ آیین‌نامه‌ها۱
۲- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی۱
اقدامات ضروری۱
۱- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی۱
۲- تدوین قوانین اصلی۱
۳-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک۱
بخش دوم – جزایی۱
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه۱
۱- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی۱
۲- جرایم دیگر۱
۳- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی۱
۴- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی۱
الف ـ مقدمه۱
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک۱
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی۱
ضمایم۱
ضمیمه ۱۱
کلاه‌برداری کامپیوتری۱
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری۱
مجازات کلاه‌برداری۱
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری۱
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری۱
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک۱
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت۱
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی۱
پدیده جرم کامپیوتری۱
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر۱
ب _ روش‌های سوء استفاده۱
ج _ مرتکبین۱
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری۱
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون۱
و- تحول مصادیق۱
ضمیمه ۲۱
جعل کامپیوتری۱
۱- مقدمه۱
۲- طرح بحث۱
۳- تاریخچه۱
۴- تعریف۱
۵- منبع شناسی۱
۶- جمع بندی و پیشنهاد۱
ضمیمه ۳۱
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه۱
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی۱
طرح مصوبه : متن۱
بخش ۱ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی۱
بخش ۲ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:۱
بخش ۳ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی۱
بخش ۴ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی۱
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه ۱۳ مارس ۲۰۰۰۱
آزادی گردش در بازار داخلی۱
اختیارات کمیسیون۱
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی۱
سیستم تأیید اختیاری۱
مسئولیت‏ها۱
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت۱
ضمیمه ۴۱
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال ۲۰۰۰۱
ضمیمه ۵۱
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران۱
ضمیمه ۶۱
فرمت X509v31
(۲) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی۱
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی۱
فهرست عناوین۱
باب اول – مقررات عمومی‌-مبحث اول – درکلیات۱
فصل اول: قلمرو و شمول قانون – ماده ۱۱
فصل دوم – تعاریف – ماده ۲۱
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد ۳ و ۴۱
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده ۵۱
مبحث دوم – در احکام »داده«۱
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد ۶ الی ۱۱۱
مبحث سوم – »داده« مطمئن۱
فصل ششم – امضای الکترونیکی مطمئن – ماده ۱۲۱
فصل هفتم – ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده ۱۳۱
فصل هشتم – آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد ۱۴ الی ۱۶۱
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« – مواد ۱۷ الی ۲۱۱
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« – ماده ۲۲۱
مبحث چهارم – مبادله »داده«۱
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد ۲۳ و ۲۴۱
فصل دوازدهم – انتساب »داده« – مواد ۲۵ الی ۲۹۱
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد ۳۰ الی ۳۵۱
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« – مواد ۳۶ الی ۴۰۱
باب دوم۱
دفاتر خدمات الکترونیکی۱
مبحث اول – کلیات۱
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد ۴۱ الی ۴۸۱
مبحث دوم – دفتردار کل۱
فصل دوم – دفتردار کل – مواد ۴۹ الی ۵۷۱
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد ۵۸ الی ۶۳۱
مبحث سوم – وظایف۱
فصل چهارم – وظایف دفتر خدمات الکترونیکی – مواد ۶۴ و ۶۵۱
فصل پنجم – وظایف امضاءکننده – ماده ۶۶۱
فصل ششم – وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده ۶۷۱
مبحث چهارم – دفتر خدمات الکترونیکی خارجی۱
فصل هفتم – شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد ۶۸ الی ۷۵۱
باب سوم۱
در قواعد مختلف۱
مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی۱
فصل اول – حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات – مواد ۷۶ الی ۱۰۱۱
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد ۱۰۲ الی ۱۰۴۱
مبحث دوم – حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی۱
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد ۱۰۵ الی ۱۰۷۱
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد ۱۰۸ و ۱۰۹۱
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد ۱۱۰ و ۱۱۱۱
باب چهارم۱
جرایم و مجازات‌ها۱
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده ۱۱۲۱
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده ۱۱۳۱
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد ۱۱۴ و ۱۱۵۱
مبحث چهارم – نقض حق مولف – ماده ۱۱۶۱
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد ۱۱۷ الی ۱۲۱۱
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد ۱۲۲ و ۱۲۳۱
باب پنجم۱
جبران خسارت – ماده ۱۲۴۱
باب ششم۱
متفرقه – مواد ۱۲۵ الی ۱۳۴۱
(۳) شرح مواد قانونی۱
(۴) منابع۱
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است