دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن

قرارداد کار و شرایط آن

فهرست مطالب
فصل اول   ۱
تعاریف و مفاهیم   ۱
ماده ۱ . پیمان   ۱
ماده ۲٫ موافقتنامه   ۱
ماده ۳ . شرایط عمومی   ۱
ماده ۴٫ شرایط خصوصی   ۱
ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار   ۱
ماده ۶٫ کارفرما   ۲
ماده ۷ . پیمانکار   ۲
ماده ۸ . مدیر طرح   ۲
ماده ۱۰ . رئیس کارگاه   ۲
ماده ۱۱ . پیمانکار جزء   ۲
ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه   ۳
ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل   ۴
ماده ۱۴ . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه   ۵
ماده ۱۵٫ روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها   ۶
فصل دوم   ۷
تاییدات وتعهدات پیمانکار   ۷
ماده ۱۶٫ تاییدات پیمانکار   ۷
ماده ۱۷ . کارکنان   ۸
ماده ۱۸ . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه   ۱۰
ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها   ۱۳
ماده ۲۰٫ تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات   ۱۴
ماده ۲۱ . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم   ۱۸
ماده ۲۲٫ ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها وابلاغ دستور کارها   ۲۲
ماده ۲۳ . حفاظت تاسیسات زیر بنایی وتغییر وضع آنها   ۲۵
ماده ۲۴ . واگذاری ، پیمانکاران جزء   ۲۶
ماده ۲۵ . اجرای کار در شب   ۲۷
ماده ۲۶٫ آثار تاریخی و اشیای عتیقه   ۲۸
ماده ۲۷ . اقامتگاه قانونی   ۲۹
فصل سوم   ۳۰
تعهدات و اختیارات کارفرما   ۳۰
ماده ۲۸٫ تحویل کارگاه   ۳۰
ماده ۲۹٫ تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان   ۳۳
ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان   ۳۶
ماده ۳۱٫ مدیریت اجرا   ۳۸
ماده ۳۲٫ نظارت بر اجرای کار   ۳۸
ماده ۳۳ . مهندس ناظر   ۴۰
فصل چهارم   ۴۳
تضمین ،‌پرداخت ،‌تحویل کار   ۴۳
ماده ۳۴٫ تضمین انجام تعهدات   ۴۳
ماده ۳۵ . تضمین حسن انجام کار   ۴۴
ماده ۳۶٫ پیش پرداخت   ۴۴
ماده ۳۷٫ پرداختها   ۴۵
ماده ۳۸٫ پردختهای ارزی   ۴۸
ماده ۳۹٫ تحویل موقت   ۴۹
ماده ۴۰٫ صورت وضعیت قطعی   ۵۵
ماده ۴۱ . تحویل قطعی   ۵۶
ماده ۴۲٫ مسئولیتهای دوره تضمین   ۵۷
فصل پنجم   ۵۹
حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف   ۵۹
ماده ۴۳٫ بروز حوادث قهری   ۵۹
ماده ۴۴٫ ممنوعیت قانونی   ۶۰
ماده ۴۵٫ حقوق انحصاری ثبت شده   ۶۱
ماده ۴۶٫ موراد فسخ پیمان   ۶۲
ماده ۴۷٫ اقدامات فسخ پیمان   ۶۳
ماده ۴۸٫ خاتمه پیمان   ۶۷
ماده ۴۹ . تعلیق   ۷۱
ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار   ۷۲
ماده ۵۱٫ صورتحساب نهایی   ۷۴
ماده ۵۲٫ تسویه حساب   ۷۵
ماده ۵۳٫ حل اختلاف   ۷۶
ماده ۵۴٫ قوانین و مقرارت حاکم بر پیمان   ۷۸
شرایط خصوصی   ۷۹
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
ماده ۱ . پیمان
پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است.
ماده ۲٫ موافقتنامه
موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
ماده ۳ . شرایط عمومی
شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.
ماده ۴٫ شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار
الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .
ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .
 
ماده ۶٫ کارفرما
کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.
ماده ۷ . پیمانکار
پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده ۸ . مدیر طرح
الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
ماده ۱۰ . رئیس کارگاه
رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.
ماده ۱۱ . پیمانکار جزء
پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.
ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه
الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.
ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .
د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد………….

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد