سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي
دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

فهرست مطالب

فصل اول
كليات    1
1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي    2
2-قرنطينه    4
3-سابقه قرنطينه در دنيا     4
4-سابقه قرنطينه در ايران    5
5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات     7
6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي    10
فصل دوم:
استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي    14
1-آفات بومي    15
2-آفت قرنطينه اي     15
3-عوامل قرنطينه اي     15
4-نظارت و مراقبت بر وضعيت آفات گياهي در منطقه     15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومي اطلاعات    16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازديدهاي ويژه     16
7-بازديدهاي ويژه از آفت    17
8-بازديدهاي ويژه از كالا    18
9-نظارت صحيح     19
10-نيازهاي فني خدمات تشخيص    19
11-ثبت و نگهداري    19
12-تعيين وضعيت آفت    20
13-شرايط كلي براي تعيين وضعيت آفت    21
14-سوابق آفت    21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت    22
16-ناحيه عاري از آفت    24
17-شرايط كلي نواحي عاري از آفت    25
18-برنامه ريشه كني آفت    28
19-فرايند برنامه ريشه كني    28
20-تيم مديريت و اجراي برنامه ريشه كني    29
21- شرايط قرنطينه اي شدن آفت    34
22- رفتار و خصوصيات عوامل غير بومي و جديد     34
23- مقايسه آفات قرنطينه اي و آفات غير قرنطينه اي تحت كنترل و آفات معمولي    38
24-بازرسي    42
25-بازرسي عيني    43
26-بازرسي ويژه     44
27-كلاس بندي كالاهاي كشاورزي و چگونگي نمونه برداري از آنها    45
28-كالاهاي كلاس يك     50
29-كالاهاي كلاس دو     50
30-كالاهاي كلاس سه     52
31-كالاهاي كالاي چهار    53
32-كالاهاي كلاس پنج     55
33-كالاهاي كلاس شش    56
34-كالاهاي كلاس هفت     58
35-كالاهاي كلاس هشت     58
36-كالاهاي كلاس نه     59
37-كالاهاي كلاس ده    61
فصل سوم: بازرسي و جمع آوري آفات منطقه و چگونگي صدور گواهي بهداشت نباتي
1-روش هاي جمع آوري نمونه حشرات     63
2-نگهداري شفيره و تخم  حشرات     65
3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات    67
4-تهيه پرپاراسيون لارو و حشره    68
5-فرمول تهيه الكل هاي مختلف الغلضه    69
6-تخمين ميزان الودگي مزارع و باغات به آفات گياهي    70
7-محاسبه تخمين آلودگي دانه ها در انبار    74
8-فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغ هاي كشور در ده ساله اخير    78
9-اقدامات بهداشت گياهي براي جلوگيري از انتقال، ريشه كني و كنترل عوامل قرنطينه داخلي در مناطق آلوده كشور    80
10-مقررات صدور گواهي بهداشت نباتي براي كالاهاي صادراتي    83
11-اهداف و مسئوليت هاي مديريت سيستم صدور گواهي بهداشت نباتي    84
12-مسئوليت هاي بازرس    86
13-جايگزيني گواهي بهداشت مفقود شده     87
14-مسئوليت هاي صادر كننده كالا     88
15-روند كار بازرسي و صدور گواهي بهداشت گياهي    89
منابع    90

فصل اول
كليات

1- نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات
مبارزه با آفات بمنظور جلوگيري از خسارات وارده از آنها در كشتزارها و باغها از اوايل قرن هيجدهم ميلادي در دنيا متداول گرديد و با پيشرفت علوم، فن‌آوري و كشف و ساخت تركيبات شيميايي آفت كش بشر موفق گرديد تا بمقدار قابل توجهي از زيان اقتصادي آفات پيشگيري نمايد. اجداد ما در دورانهاي خيلي گذشته در برابر حمله و طغيان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر كنترل آنها موفق نبودند. عمليات اوليه كنترل در گذشته‌هاي دور بر اعتقادات مذهبي و يا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است. بعنوان نمونه ذكر يكي دو مثال كوتاه خالي از لطافت نيست:
قاسم ابن يوسف انونصري هروي نوه شيخ ابونصر طبسي مشهور به پير حاجات كه در هرات سكني داشته دركتاب الرشاد الزراعه كه در تاريخ 921 هجري قمري نگاشته در خصوص دفع ملخ چنين نقل مي‌كند « و آنچه زراعت را نقصان مي‌رساند دعا بر چهار گوشه زمين بر سر چوب كنند بلاها را بگرداند .» جالينوس حكيم گويد « هر كه ملخ سبز را كه در ميان گياه بود بگيرد و در ميان كشتزار آويزد ديگر ملخان از آنجا بگريزند و يا هر كه ملخ را بزهره گاو بيالايد پس بكارد هيچ چيز بدان كشت زيان نرساند .» با گذشت زمان بشر از خواص ضد آفت برخي ازگياهان و املاح معدني پي برد و تجارب تازه‌اي از روشهاي كنترل آفات را آموخت. بعنوان نمونه چند مثال ديگر از الرشاد الزراعه نقل مي‌گردد :
دفع ملخ: هر كه تخم حنظل را با آب بجوشاند چنانچه آب نيك تلخ شود پس قدري نمك بروي افكند و بگرد كشت افشاند ملخ از آن حوالي بگريزد . براي دفع كرم ،‌ديگر هر كه خواهد كه كرم نباشد در باغ و زمين ،‌حنا را با آب ببايد جوشانيد و پيش از آفتاب برآمدن ،‌بگرد زمين افشاند و تخم حنظل نيز مناسب است .
براي محافظت بذر:  افلاطون حكيم گويد چون برگ درخت سرويا برگ چغندر با تخمي كه زراعت خواهد شد مخلوط كرده در خانه نگاه دارند ، هيچ آفت بدان تخم نرسد تا وقتي كه زراعت خواهد شد .
محافظت غله در انبار از موش: انبار از نم و بخار و اصطبل و چهار پايان و مزبله و موضعي كه دباغان كار مي‌كنند و از حمام و آتش خانه ومطبخ دور باشد و خاكي كه با آن اين خانه بنا كنند خاك خالص بايد و آن گل كه زمين و ديوار خانه به آن اندود شود جو عوض كاه با آن گل مخلوط سازند از موش محفوظ بماند و همچين از او ساير حيوانات موذي دور باشد و اگر زمينش نمناك بود بواسطه نم گندم و جو و غير آن ، پايدار نماند و شپشه و كرم در وي افتد و مغز آن بخورند و نابود گردد .
همانطور كه در بالا اشاره شد در دو سه قرن اخير بوده است كه انسان با كشف آفت كشها ( بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم ) و تدوين روشهاي نوين كنترل آفات تحول عظيمي در امر حفظ نباتات و فراورده‌هاي گياهي پديد آورد و اين تحولات همچنان ادامه دارد. با گسترش تبادل كالاهاي كشاورزي در ميان اقوام و ملل گوناگون ، آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز از مبادي اوليه و زيستگاههاي طبيعي خود نيز جابجا و مسايل و مشكلات عديده‌اي براي زراعات و باغات و محصولات گياهي كشوهاي مقصد ايجاد نموده و مي‌نمايد و اين امر موجب گرديد تا كشورها براي سلامت وحفاظت از ساكنين گياهي و مردم خود دست به اقدامات لازم بزنند .
منابع :
1-    ابونصري هروي ، قاسم بن يوسف (‌به اهتمام محمد مشيري ) چاپ دوم 1356، الرشاد الزراعه ، موسسه انتشارات امير كبير تهران .
2-    واژه‌نامه، بهداشت گياهي، 2002، استاندارد شماره 5، فائو. رم.
3-    دستور العمل نظارت ومراقبت، 1997. استانداردشماره 6 فائو. رم.
4-    دستور‌العمل تعيين وضعيت آفت در يك منطقه 1998، استاندارد شماره 8 ،فائو ، رم .
5-    دستور العمل گزارش آفت، 2002، استاندارد شماره 17، فائو ، رم .
6-    دستورالعمل شرايط برقراري مناطق عاري از آفت، 1995، استاندارد‌ شماره 4، فائو، رم.
7-    دستورالعمل تهيه برنامه ريشه كني ، 1998. استانداردشماره 9، فائو ، رم
8-    آفات غير قرنطينه‌اي تحت كنترل ، 2002 ، استانداردشماره 16. فائو ، رم
9-    دستور العمل بازرسي ، 2005 ، استانداردشماره 23، فائو ، رم
10-    سيستم گواهي صادرات، 1997. استاندارد‌ شماره 7، فائو ، رم.
11-     حجت ، س .ح . 1346، روش آزمايش سموم،دفع آفات گياهي. بخش حشره شناسي و دفع آفات دانشكده كشاورزي اهواز. دانشگاه جندي شاپور
12-     دهقانشعار ، مجيد ، 1386. بذر ( سلامت وقرنطينه ) ،ناشر موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال كرج
13-     زمردي ،‌عظيم ، 1370، بهداشت گياهان و فراورده‌هاي كشاورزي. چاپ ديبا ،تهران
14-     زمردي ، عظيم ، 1382 ، تاريخ گياهپزشكي ايران، چاپ نشر آموزش كشاورزي كرج
15-     صلواتيان ،‌مير ، 1375، قرنطينه گياهي در ايران. چاپ نشر آموزش كشاورزي كرج
16-    جليلي مقدم ، مريم، موسوي سيد بهزاد، ايزدي حسين، 1384، دستورالعمل تكميل فرمهاي گواهي بهداشت گياهي ، مديريت قرنطينه سازمان حفظ نباتات .
17-    متن تجديد نظر شده عهدنامه بين المللي حفظ نباتات ، 1997، فائو، رم.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است