دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كابلها و عيب يابي كابلها

فهرست مطالب

مقدمه و تشكر                                                                                                                         1

فصل اول : معيارهاي انتخاب كابل                                                                           2

مقدمه                                                                                                                                     3

 معيارهاي انتخاب كابل                                                                                                           3

ولتاژ نامي                                                                                                                               3

ظرفيت جريان دهي كابلها                                                                                                        4

عوامل موثر در ظرفيت نامي جريان كابل                                                                                   4

افت ولتاژ                                                                                                                                6

تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل                                                                                     7

كابلهاي توزيع قدرت                                                                                                              9

جريان هاي اتصال كوتاه غيرمتقارن                                                                                         13

نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل                                                                              16

اثرات ترموديناميكي                                                                                                               16

طراحي مفصلها و سركابلها                                                                                                      17

اختلاف بين هاديهاي مسي و آلومينيومي                                                                                  17

شرايط نصب و كابل كشي                                                                                                      18

پيوست الف) ظرفيت جريان قابل حمل توسط كابلهاي توزيع با عايق PVC                             19

پيوست ب) ظرفيت جريان قابل حمل توسط كابلهاي توزيع با عايق XLPE                             23

فصل دوم : استاندارد كابلهاي فشار ضعيف توزيع                                                       28

مقدمه                                                                                                                                   29

كليات                                                                                                                                  29

ولتاژ نامي                                                                                                                            30

تركيب غلاف                                                                                                                      30

تعاريف مربوط به آزمونها                                                                                                     30

شرايط آزمون                                                                                                                       31

آزمونهاي معمول                                                                                                                  31

آزمونهاي ويژه                                                                                                                      33

آزمونهاي نوعي- الكتريكي                                                                                                   38

آزمونهاي نوعي- غير الكتريكي                                                                                             40

آزمونهاي الكتريكي بعد از نصب                                                                                            47

جداول                                                                                                                                  48

پيوست الف) حداكثر مقاومت كابلهاي تك رشته و چند رشته                                                 56

فصل سوم : استاندارد كابلهاي فشار متوسط توزيع                                                      58

مقدمه                                                                                                                                    59

مواد عايقي                                                                                                                            59

شرايط آزمون                                                                                                                        59

آزمونهاي معمول                                                                                                                    60

آزمونهاي ويژه                                                                                                                       63

آزمونهاي نوعي- الكتريكي                                                                                                  69

آزمونهاي نوعي- غير الكتريكي                                                                                           74

آزمونهاي الكتريكي بعد از نصب                                                                                         81

جداول                                                                                                                                82

پيوست الف) روش محاسبه فرضي براي ابعاد و پوششهاي محافظ                                           90

پيوست ب) آزمونهاي ضربه بر روي كابلها و وسايل جانبي آن                                               98

فصل چهارم :كابل كشي و شرايط نصب كابل                                                           101

مقدمه                                                                                                                                 102

حداقل دما براي نصب كابل                                                                                                 102

حداقل شعاع خمش                                                                                                             102

كشش مجاز كابل                                                                                                               103

روشهاي مختلف كابل كشي                                                                                                104

توصيه هاي عمومي درباره كابل كشي                                                                                  105

كابل كشي در داخل پست                                                                                                   109

كابل كشي در خارج از پست                                                                                               111

روشهاي مختلف كشيدن كابل                                                                                              116

فصل پنجم : عيب يابي كابل                                                                             120

مقدمه                                                                                                                                  121

ترتيب آزمايش                                                                                                                    121

شناسايي و تشخيص يك عيب كابل                                                                                      122

محدود كردن مقاومت عيب                                                                                                 122

تعيين محل مقدماتي عيب                                                                                                     124

تعيين محل دقيق عيب                                                                                                          125

تشخيص عيب هاي غلاف كابل و عيب يابي آنها در كابلهاي ولتاژ متوسط                             128

مزاياي اجراي عمليات آزمايش غلاف كابل                                                                         128

عيب يابي مقدماي غلاف كابل                                                                                            129

تعيين محل دقيق عيبهاي غلاف                                                                                            131

نتيجه گيري                                                                                                                        136

مراجع                                                                                                                                137

دانلود پروژه كابلها و عيب يابي كابلها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد