دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتw2000

فهرست مطالب
فصل اول : کليات
ـ موضوع                                                                                                         ۱

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ٦
فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨
ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠
ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی                                                  ۱٣
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱٤
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی                                                            ۱٨
ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی                                                              ۱٩
ـ خلاقيت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠
ـ دانش                                                                                                        ٢۱
فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
ـ رايانه ماشين دلهره آور                                                                                   ٢٣
ـ محدوديت های رايانه                                                                                     ٢٥
ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢٦
ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                            ٢٧
ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                      ٢٨
ـ ماشين آموزشی                                                                                      ٢٩
ـ آموزش به کمک رايانه                                                                                   ٣۱
ـ مزايای آموزش رايانه ای                                                                           ٣٦
ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                ٣٨
ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی                                          ٣٩
فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری                                                                                     ٥٩
ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                       ٥٩
ـ يافته های تحقيق                                                                                   ٥٩
ـ جدول شماره ۱                                                                                    ٦٠
ـ نمودار شماره ۱                                                                                        ٦۱
ـ جدول شماره ٢                                                                               ٦٢
ـ نمودار شماره ٢                                                                                    ٦٣
ـ جدول شماره ٣                                                                                      ٦٤
ـ نمودار شماره ٣                                                                                      ٦٥
ـ جدول شماره ٤                                                                                      ٦٦
ـ نمودار شماره ٤                                                                                    ٦٧
ـ جدول کل                                                                                            ٦٨
ـ نمودار کل                                                                                           ٦٩
فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری
ـ تجزيه و تحليل يافته ها                                                                                  ٧٠
ـ نتيجه گيری                                                                                                ٧٠
فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت                                           ٧٤
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت                                           ٧٩
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .          ٨٢
ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان                                                                       ٨٧
ـ ديدگاه آرمانی                                                                                             ٨٩
ـ توصيه ها                                                                                                     ٩٠
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای                                   ٩۱
ـ شرايط اجرايی                                                                                              ٩٣
پيوست ها
منابع
موضوع :
فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در
ايجاد و رشد خلاقيت .
بخشی از مطالب متن
شبکه های ارتباطی است .
شايد اينترنت بزرگترين عامل تغيير فناوری ، تغيير شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حيرت انگيز در طول تاريخ باشد اما تمامی اين قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اينترنت امکان تحقق اين هدف را که بتوانيم شرايط مناسب يادگيری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و  بزرگسال ،  زن و مرد فراهم سازيم به ما می دهد .
واقعيت اين است که ميليون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اينترنت دسترسی داشته باشند و  نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختيار گيرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه اين اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . اين افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع اين مشکل آموزشی بايد تدابيری اتخاذ شده و      اقدام هايی انجام شود .
به کارگيری فناوری اطلاعات و اينترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصويری و گرافيکی آن  شرايط مناسبی را برای يادگيری و درک و فهم بيشتر تدريس معلمان فراهم می سازد . در واقع اينترنت راه های متنوعی را پيش روی فراگيران و معلمان می گذارد تا با تنوع بيشتری ياد گيرند و ياد دهند . استفاده از اينترنت باعث مشارکت و فعاليت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگيران را ميسر می سازد .
ارتقاء کيفيت آموزش از طريق شبکه و اينترنت يکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . يک سؤال مهم اين است که آيا يادگيری از طريق رايانه و اينترنت به اندازه ساير شيوه های يادگيری اثر بخش است ؟

دانلود پروژه كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتw2000
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد