دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كمك فنـرها بررسي انواع و روش طراحي آنها

كمك فنـرها (بررسي انواع و روش طراحي آنها)

فهرست مطالب
فصل 1 : كمك فنر و خودرو
1-1-كاربرد و شيوه نصب                                 3
1-2-آزمايش كمك فنر                                 8
1-2-1-آزمايش بر روي خودرو                         8
فصل 2 : انواع كمك فنر
2-1-كمك فنر دوجداره بي فشار                             13
2-1-1-ساختار و شيوه كاركرد                         13
2-1-2-هواگيري و موازنه حجم                         18
2-1-3-رينگ آب بند ، ميله پيستون با پيستون ، راهنما             20
2-1-4-محفظه سيلندر ، مخزن روغن و لوله محافظ             24
2-1-5-كمك فنر براي موقعيت كاري دشوار ، خودروي سواري         25
2-1-6-روشهاي توليد                             26
2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                             27
2-2-1-كمك فنر دوجداره مجهز به بالشتك گاز                 27
2-2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                         29
2-3-كمك فنر يك جداره با فشار                             31
عنوان                                           صفحه
2-3-1-ساختار و شيوه كاركرد                         31
2-3-2-رينگ آب بند ، ميله پيستون ، راهنما                 35
2-3-2-محاسن و معايب                             37
فصل 3 : بررسي نيروي ميرايي
3-1-نيروي هيدروليكي ميرا كننده                             40
3-1-1-منحني مشخصه كمك فنر                         40
3-1-2-ميرايي كاهنده ، افزاينده و خطي                     44
3-1-3-نسبت كشش به فشار                         47
3-1-4-شيوه انتخاب و نوع فنربندي                     50
3-1-5-محاسبه نسبت ميرايي كل خودرو و محور چرخها             52
3-1-6-ميرايي موثر در نقطه تماس چرخ                     54
3-1-7-مثال عددي                                 61
3-2-ميرايي اصطكاك                                 63
3-3-عوامل موثر بر ميرايي                                 68
3-3-1-دما                                     68
3-3-2-كف آلود شدن روغن                         68
3-3-3-ميرايي تئوري و حقيقي                         70
عنوان                                           صفحه
3-3-4-تلرانس ميرايي                             71
3-3-5-كاهش اثر ميرايي                             73
3-4-روغن كمك فنر                                 74
فصل 4 : نكات طراحي
4-1-ابعاد و طول كمك فنر                                 80
4-1-1-طول كمك فنر دوجداره                         80
4-1-2-طول كمك فنر يك جداره                         83
4-1-3-كمك فنر مجهز به ضربه گير كشش و فشار             85
4-1-4-فضاي لازم                                 89
4-2-اتصالات كمك فنر                                 91
4-2-1-خواسته هاي طراحي                         91
4-2-2-اتصالات چشمي                             92
4-2-3-اتصالات پيني                             97
4-2-4-نمونه هاي ويژه                             103
4-3-ضربه گير و ايستان لاستيكي                             107
4-3-1-ضربه گير كشش كمك فنر                         107
4-3-2-ضربه گير فشار كمك فنر و ايستان                     113
عنوان                                           صفحه
فصل 5 : كمك فنر تنظيم پذير
5-1-كمك فنر تنظيم پذير الكتريكي                             121
5-1-1-خواسته هاي طراحي                         121
5-1-2-سيستم شركت بيلشتاين                         122
5-1-3-سيستم شركت بوگه                             127
5-1-4-سيستم شركت دلكو                             132
5-1-5-سيستم شركت فيشتل و ساكس                     137
5-1-6-سيستم شركت كني                             139
5-2-كمك فنر تنظيم پذير الكترونيوماتيكي                         146
5-3-كمك فنر تنظيم پذير هيدروليكي                         150
ضميمه
لرزش گير فرمان                                     156
نشان هاي به كار رفته در روابط و واحدها                         170
منابع و مآخذ          منابع و مآخذ
1-«كمك فنر و لرزش گير» ، تاليف پروفسور يورنزن رايمپل و هلوت اشتول ، ترجمه محمد سادات افجه اي ، انتشارات مركز تحقيقات دانا .
2-«مباني تعليق و چرخ» ، تاليف پروفسور يورنزن رايمپل و هلوت اشتول ، ترجمه محمد سادات افجه اي .
3-«شاسي و بدنه خودروها» ، ترجمه مهندس محمد نبوي .
4-«مباني پنوماتيك (كاربرد هواي فشرده در صنعت)» ، ترجمه فرامرز خضرائي .
5-«اصول طراحي مهندسي» ، تاليف پروفسور ولاديمير هوبكا ، ترجمه علي اصغر امير.
6-«ارتعاشات مكانيكي ، تئوري و كاربرد» ، تاليف رضا خوئي ، انتشارات دانشگاه اميركبير .
7-«طراحي اجزاء در مهندسي مكانيك» ، تاليف پروفسور جوزف ادوارد شيگلي ، ترجمه بيژن ديبا ، مركز انتشارات نشر دانشگاه .
8-Hydropenumatische Federung und Niveauregulierung .
177

دانلود پروژه كمك فنـرها بررسي انواع و روش طراحي آنها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد