دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

فهرست مطالب

فصل اول 4
اداره مالي اداري 4
امور متقاضيان و امور مشتركين 5
واحد آبونمان 11
فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان : 14
فصل دوم 16
تشكيلات و روابط سازماني 16
چارت سازماني 17
فصل سوم 22
برنامه ريزي 28
قوانين عمومي‌مديريت 30
مسائل پرسنلي 32
شماره گذاري و اجراي پروژه 36
خريد و تداركات 38
سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت 40
فصل چهارم 45
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري 45
شبكه كابل و هوايي 46
بخش اطلاعات 118 59
واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني 63
واحد واگذاري خطوط شهري 64
2-تعيين بوخت و مشخصات فني يك خط تلفن 64
3-تغيير مكانهاي تلفن‌هاي مشتركين 64
4-تغيير نام و مكان تلفن 65
5-ليست بندي كافوها 66
6-نگهداري نقشه‌هاي فني وثبت كليه اطلاعات 66
7-تعيين دفتر وديعه 67
8-دفتر حق تقديم 68
فصل پنجم 70
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور 70
واحد تلفن راه دور و بين‌المللي 71
1-ارتباط نقدي 71
2-ارتباط نسيه – 73
3-ارتباط وارده 73
واحد تلفن بين‌الملل 75
اطاق دستگاه كارير 80
مؤخره و نتيجه گيري : 81
منابع و ماخذ : 88
اداره مالي اداري
اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه‌ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعاليت و تداركات و پشتيباني به موقع اين اداره نباشد شايد بتوان گفت به فعاليت بقيه واحدهاي ادارات مختلف اين مجموعه بي‌نتيجه و يا متوقف مي‌ماند .
امور متقاضيان و امور مشتركين
با انتشار اگهي قبول تقاضاي تلفن نسبت به ثبت نام متقاضيان تلفن و فروش فيش به آنان اقدام مي‌شود اين ثبت نام و فروش فيش بايستي در محدوده مرز خدمات تلفني كه در طرح ايجاد امكانات مخابراتي است بايستي صورت پذيرد پس از فراهم شدن امكانات فني ، توسط واحد مذكور جهت كلي متقاضيان رديف وديعه تعيين و طي دعوتنامه اي از متقاضي نسبت به تكميل پرونده اقدام مي‌شود و جهت هر يك با رعايت حق تقديم فرم سيمك شي صادر و به واحد مربوطه ارسال مي‌نمايند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زيربط به امور متقاضيان نصبت به صدور فرم دايري تلفن و ارسال آن به واحد‌هاي مربوطه نسبت به بر قراري ارتباط مشتركين اقدام مي‌شود و پرونده مربوطه نيز از امور متقاضيان به امور مشتركين جهت استقرار در فايل مربوطه و بايگاني مي‌گردد .
پس از دايري هر تلفن كليه تغييرها و درخواستهاي مشتركين در واحد امور مشتركين صورت مي‌پذيرد كه اهم آن بشرح ذيل مي‌باشد .
1-تغيير نام فيش بكلي ممنوع است مگر بصورت درجا به غير فقط با تغيير مالك در صوتيكه خريدار ملك ، خريدار فيش مذكور باشد و يا اينكه متقاضي تلفن فوت نموده باشد واگذاري نوبت به احدي از ورّاث با اجازه ساير ورثه طبق گواهي مربوطه ملامانع است .
2-تعويض آدرس فيش كه با اخذ هزينه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعايت آئين نامه و مقررات شركت صورت مي‌گيرد . چون نرخ هزينه تعويض آدرس فيش در سه دوره مورد مطالعه يعني سالهاي 68و70و72 تغيير نكرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهايي كه در زيل آمده‌است فقط بخاط تغييرات   مي‌باشد كه اشاره مي‌شود .
سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال
سال 68
سال 70
سال 72 5217
13189
24221 2608500
6594500
12110500 500
500
500
تفاوت در آمد تعويض آدرس فيش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ريال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ريال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ريال بوده است .
3-تغيير نام تلفن كه با تنظيم فرم مربوطه و رعايت آئين نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزينه تغيير نام تلفن نيز طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذيل مي‌باشد.

سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال
سال 68
سال 70
سال 72 219
658
113 109500
329000
556500 500
500
500
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ريال بوده است .
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ريال بوده است .
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ريال بوده است .
4-تغيير مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فني و رعايت آئين نامه و مقررات شركت بلامانع است .
5-تعويض شماره تلفن با در خواست كتبي صاحب امتياز تلفن با ذكر دليلي مزاحمت يا آزاد نشدن به موقع و يا نياز به پي در پي نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فني و يا بنا به نياز شركت مخابرات به شمارة مذكور و تعويض آن به شماره ديگر انجام مي‌شود . توسط امور مشتركين مخابرات دكتر حسابي و به درخواست مشتركين در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 يكصد و نود و دو مورد تعويض شماره انجام شده است .
6-قطع و وصل تلافن با تقاضاي كتبي صاحب امتياز آن و يا قائم مقام قانوني وي با تكنيل فرم‌هاي مربوطه پس از تسويه حساب و پرداخت بدهيهاي معوقه و هزينة قطع و وصل انجام خواهد شد و يا اينكه قطع ارتباط صاحب امتياز بعلت عدم پرداخت بدهي و يا دخالت غير مجاز در سيمكشي و تغيير مكان و منصوبات تلفن صورت مي‌گيرد .
با بررسي بعمل آمده چون نرخ هزينه قطع و وصل تلف در طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته است لذا فقط به اعلام تغييرات در آمدها اكتفا ميگردد .

سال در آمد از قطع وصل تلفن نرخ قطع تلفن    بريال نرخ وصل تلفن   بريال
سال 68
سال 70
سال 72 3862000
4234000
60332750 1500
15000
1500 1000
1000
1000
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 372000 ريال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 56098750 ريال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 56470750
ريال بوده است .
7-مزاحمت‌هاي تلفني ، در صورا تايجاد مزاحمت تلفني ، شاكي با در خواست كتبي خود و ارائه آن به امور مشتركين اقدام مي‌نمايند واحد مذكور با صدور فرم كشف مزاحمت نسبت به درخواست وذكور رسيدگي و پس از كشف مزاحم طبق قانون با خاطي برخورد مي‌نمايند .
كه در سال 72 به تعداد 1272 مورد و در سال 73 1540 مورد كشف مزاحم شده كه با تمامي‌آنان طبق مقررات برخورد گرديده است .
با توجه به اينكه با مزاحمين تلفي طبق آئينامه شركت مزاحمت ايران براي مزاحت بار اول ارتباط تلفني مشترك به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي و براي بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع مي‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موكود به اخذ تعهد كتبي از مشترك يا قائم مقام قانوني وي مي‌باشد .
در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفني مشترك موقتاً قطع و پرونده جهت رسيدگي به كميسيون رسيدگي به مزاحمت‌هاي تلفني احاطه مي‌گردد تا در صورت تائيد وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتياز مي‌گردد (1) .
وصل مجدد تلفن مشترك در مزاحمت‌هاي بار اول و دوم مستلزم اخذ هزينه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاري شركت مخابرات مي‌باشد .
لذا با توجه به هزينه دريافتي از مزاحمين تلفني جهت قطع و وصل تلفن ( 1500-1000 ريال )(2) در مقايسه با در آمدي كه شركت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌هاي ياد شده از دست مي‌دهد بسيار نا چيز مي‌باشد ولي به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمين تلفني و ايجاد محيط امن و آرامش جهت كليه مشتركين ، خود را ملزم به رعايت مفاد مذكور مي‌باشد .
واحد آبونمان
پس از واگذاري امتياز خط تلفن به مشترك ابتدا دائري تلفن به واحد آبونما ارسال مي‌گردد تا اين واحد مشخصات دائري از قبيل نام ، نام خانوادگي ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاريخ دائري را به مركز كامپيوتر اعلام يا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال مي‌گردد ،  كنتر برداري قبوض در ابتداي هر سيكل دو ماهه انجام و به مركز كامپيوتر ارسال مي‌كردد تا با توجه به كنتر قبلي كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال مي‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتي به اداره پست جهت توضيع ارسال  گردد.
قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعويض به اداره پست جهت توضيع تحويل پاسخگويان آبونمان داده مي‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركين مقرض به كاركرد و هزينة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالي از قبيل اشتباه پانچيست در پانچ اطلاعات كنتور و غيره بود رفع و اصلاح نمايند .
پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طي قبوض صادره توسط مشتركين به بانك ، هر روزه وصوليهاي قبوض تحويل كاركنان حسابدار اين واحد مي‌گردد تا با حسابرسي‌هاي خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپيوتر دسته بندي و ارسال نمايند . مشتركيني  كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام ننمايند توسط مركز كامپيوتر ليستي تهيه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌هاي بدهكار داده مي‌شود كه اين واحد پس از بررسي تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال مي‌دارد و پس از مراجعه مشتركين بدهكار جهت پرداخت بدهيها پس از وصول بدهي نسبت به وصل مجدد تلفن‌هاي مذكور اقدام مي‌نمايند .
چنانچه مشتركي بخواهد تلفن خود را از محلي به محل ديگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذكور مي‌بايستي تغيير نمايد از طريق امور مشتركين فرم تغيير مكان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحيه آدرس به اين واحد ارسال مي‌گردد تا اين واحد مقدمات كار و تغيير آدرس در قبوض را براي انجام به مركز كامپيوتر انجام دهد.
چنانچه مشتركي نسبت به كاركرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصي براي تلفن مذكور تهيه و به مركز تلفن مربوطه ارسال مي‌گردد تا نسبت به كنترل كنتور تلفن مذكور اقدام نمايند و نتيجه سالم و يا معيوب بودن كنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتيجه به مشترك معترض اعلام شود …

فرمت : WORD | صفحات:81

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد