دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

فهرست مطالب

صورتهاي مالي 1385 6
ترازنامه 8
صورت سود و زيان 10
سال مالي منتهي به 29/12/1385 10
صورت جريان وجوه نقد 12
سال مالي منتهي به 29/12/1385 12
صورت جريان وجوه نقد 13
سال مالي منتهي به 29/12/1385 13
2-1-فعاليت شركت 13
صورت جريان وجوه نقد 15
سال مالي منتهي به 29/12/1385 15
يادااشت توضيحي صورتهاي مالي 19
سال مالي منتهي به 29/12/1385 19
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 21
سال مالي منتهي به 29/12/1385 21
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 22
سال مالي منتهي به 29/12/1385 22
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 23
سال مالي منتهي به 29/12/1385 23
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 24
سال مالي منتهي به 29/12/1385 24
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 26
سال مالي منتهي به 29/12/1385 26
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 28
سال مالي منتهي به 29/12/1385 28
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 30
سال مالي منتهي به 29/12/1385 30
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 31
سال مالي منتهي به 29/12/1385 31
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 33
سال مالي منتهي به 29/12/1385 33
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 35
سال مالي منتهي به 29/12/1385 35
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 39
سال مالي منتهي به 29/12/1385 39
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 41
سال مالي منتهي به 29/12/1385 41
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 42
سال مالي منتهي به 29/12/1385 42
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 44
سال مالي منتهي به 29/12/1385 44
12-اندوخته قانوني 44
13-درآمد 44
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 46
سال مالي منتهي به 29/12/1385 46
سال مالي منتهي به 29/12/1385 48
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 50
سال مالي منتهي به 29/12/1385 50
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 51
سال مالي منتهي به 29/12/1385 51
2-15-هزينه هاي عمومي اداري 52
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 53
سال مالي منتهي به 29/12/1385 53
16-صورت تطبيق سود عملياتي: 53
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 54
سال مالي منتهي به 29/12/1385 54
17-حسابهاي انتظامي: 54
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 57
سال مالي منتهي به 29/12/1385 57
17-حسابهاي انتظامي: 57
ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 59
سال مالي منتهي به 29/12/1385 59
18) تعهدات سرمايه اي 59
شركت مهندسان مشاور قدس رضوي (سهامي خاص)
صورتهاي مالي 1385
سال منتهاي به 29/12/1385
مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
با احترام،
به پوست صورتهاي مالي شركت مهندسان مشاور قدس رضوي (سهامي خاص) براي سال متناهي به 29 اسفند 1385 تقديم ميشود. اجزاي تشكيل دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است:
شماره صفحه
1-ترازنامه (2)
2-صورت سود و زيان (3)
1-2-گردش حساب سود انباشته (3)
3-صورت جريان وجوه نقد (4)
4-يادداشتهاي توضيحي
الف تاريخچهه فعاليت شركت (5)
ب-مبناي تهيه صورتهاي مالي
پ-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري (8)
ت-يادداشتهاي مربوط به اقلام مندرج در صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي (6 الي 29)
صورتهاي مالي بر اساس استاندارد مالي حسابداري تهيه شده و در تاريخ
به تأييد هيأت مديره رسيده است.
اعضاي هيأت مديره    سمت      امضاء
1-آقاي مهندس مهدي عرفانيان عزيزيان  رئيس هيأت مديره و عضو
2-آقاي دكتر پيروز حناچي   عضو هيأت مديره
3-آقاي مهندس يعقوب دارابي   عضو هيأت مديره

شركت مهندسان مشاور قدس رضوي (سهامي خاص)
ترازنامه
سال منتهاي به 29/12/1385
دارائيها يادداشت 29/12/1385 29/12/1382 بدهيها و حقوق صاحبان سهام يادداشت 29/12/1385 29/12/1382
دارائيهاي جاري  ريال ريال بدهيهاي جاري  ريال ريال
موجودي نقد و بانك 4 688/205/429 690/441/123 حسابها و اسناد پرداختني 9 788/824/977/1 820/788/581/1
حساب و اسناد دريافتني 5 985/007/767 292/612/257 بدهيهاي جاري  788/824/977/1 820/788/581/1
پيش پرداختها 6 000/400/10 –
جمع  673/613/206/1 982/053/381 بدهيهاي غيرجاري
ذخيره‌مزاياي پايان‌كارخدمت كاركنان 10 403/375/555 505/608/366
دارائيهاي غيرجاري 7 770/569/392 588/476/419 جمع بدهيهاي غيرجاري  403/375/555 505/608/366
ساير دارائيها 8 000/650/31 000/650/31 حقوق صاحبان سهام
جمع دارائيهاي غيرجاري  770/219/424 588/126/451 سرمايه 11 000/000/300 000/000/300
اندوخته قانوني 12 000/000/300 000/000/300
جمع دارائيها  443/833/630/1 570/180/832 سود انباشته (زيان)  (748/366/232/1) (755/216/446/1)
حسابهاي انتظامي  095/789/838 382/595/747 جمع حقوق صاحبان سهام  (748/366/902) 755/216/116/1)
جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام  443/833/630/1 570/180/832
طرف حسابهاي انتظامي  095/879/838 382/595/747
«يادداشتهاي شماره 1 الي 29 پيوست جزء لاينفك صورتهاي مالي است»
شركت مهندسان مشاور قدس رضوي (سهامي خاص)
صورت سود و زيان
سال مالي منتهي به 29/12/1385
يادداشت 29/12/1385 29/12/1382
ريال ريال
درآمد 13 963/668/629/7 833/326/151/6
كسر ميشود
ساير هزينه هاي 14 (577/529/225) (530/880/315)
كسر ميشود   303/446/835/5
هزينه هاي اداري و تشكيلات 14 (871/095/175/7) (496/033/788/5)
سود و (زيان) قبل از كسر ماليات  515/043/229 807/412/47
سود و (زيان) خالص  515/043/229 807/412/47
گردش حساب سود و (زيان) انباشته
سود خالص (زيان)  515/043/229 807/412/47

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد