دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .
براي دستيابي به هدف فوق تهيه متون آموزشي مناسب مورد تاكيد خاصي قرار گرفته و با توجه به اهميت كامپيوتر در دنياي امروز ، بخصوص در تصميم گيري هاي كشوري با حجم زياد اطلاعات و نقش مهمي كه اين تكنولوژي در دستيابي به ساير تكنولوژي هاي پيشرفته ايفا مي كند ، استفاده از آن و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي به كمك نرم افزار هاي پايگاه داده مفيد واقع خواهد شد .
در اين پايان نامه به مباحث زير  اشاره شده است :
o فصل اول : معرفي ، كه به معرفي كل سيستم مي پردازد .
o فصل دوم : مروري بر فرآيند انبار داري ، كه به نكاتي در مورد اصول انبارداري اشاره مي كند .
o فصل سوم : طراحي نرم افزار ، كه ساختار و چگونگي تشكيل پايگاه دادة سيستم     را مورد بررسي قرار مي دهد .
o فصل چهارم : پياده سازي نرم افزار ، كه در آن به نحوة پياده سازي نرم افزار پرداخته ايم .
o فصل پنجم : راهنماي استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت هاي استفاده از اين نرم افزار را مي آموزد .
o فصل ششم : قسمت هايي از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا مي شويم .

فهرست مطالب

چکیده 5
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری 5
کلمات کلیدی : 6
فصل اول : 8
معرفي 8
ضعف برنامه هاي انبار موجود 9
2-1) انگيزه تحقيق 10
3-1) هدف پروژه 10
4-1) روش انجام پروژه 11
فصل دوم : 11
مروري بر فرآيند انبار داري 12
1-2)انبار 12
انبار هاي پوشيده : 12
انبار هاي سر پوشيده : 13
انبار هاي باز يا محوطه : 13
2-2) دلايل استفاده از انبار 13
3-2) انواع موجودي هاي انبار 14
مواد خام و يا مواد اوليه 14
مواد و لوازم مصرفي و غير مصرفي 14
مواد و لوازم در جريان ساخت 14
اجناس خريداري شده جهت فروش 15
4-2) سازمان انبار 15
5-2) وظايف انبار دار 16
6-2) دياگرام جريان اطلاعات در انبار 17
دياگرام جريان اطلاعات انبار 18
فصل سوم : 19
طراحي نرم افزار 19
1-3) گزارش شناخت سيستم 20
2-3) گزارش كامل آناليز سيستم 22
5-3) نمودار FRD سيستم كفش مشكين 27
5-2-3) نمودار هاي DFD 28
3-7-2-3) نمودار Class Relation 35
12-3) نمودار ERD سيستم كفش مشكين 38
8-2-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی 38
بانك اطلاعاتي مورد استفاده : Access 38
نام بانك اطلاعاتي : DB Meshkin 38
فصل چهارم : 43
پياده سازي نرم افزار 43
1-4) مقدمه 44
2-4) تعريف چند واژه 45
5-4) مستندات مشترك كليه فرم ها 46
1-رويداد  Error ديتا كنترل 46
3- زيربرنامه ابتداي ركورد 48
4- زيربرنامه ركورد قبلي 48
5- زير برنامه ركورد بعدي 49
6- زيربرنامه انتهاي ركورد 49
7- زير برنامه دكمه جديد 49
8- زير برنامه ToggleButtons 49
9- زير برنامه TextChange 50
10- رويداد Change كليه Text Box ها : 51
11- رويداد MoveComplete 51
12- زير برنامه ControlsTagLoad 52
13- زير برنامه حذف 53
14- زير برنامه جستجوی فرم پرسنل 54
15- زير برنامه خروج 54
16- زير برنامه مرتب سازي بر اساس شماره پرسنلي 54
17- زير برنامه مرتب سازي بر اساس نام 55
18- زير برنامه مرتب سازي بر اساس نام خانوادگي 55
19- زير برنامه دريافت شماره پرسنلي فقط به صورت عدد صحيح 55
6-4) حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای نرم افزار 56
فرم های طراحی شده برنامه 57
منابع و مراجع 68

چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری
با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبار داری جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .
این پروژه در نظر دارد که ایده های شرکت کفش مشکین مشهد را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد که مهم آنها عبارتند از :
خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت
بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
یکپارچه سازی برنامه
مراحل به کارگرفته شده برای کسب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پروژه عبارتند از :
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
پس از انجام مراحل امکان سنجی و آنالیز ؛ در فاز طراحی و پیاده سازی این برنامه از 6 جدول اطلاعاتی توسط نرم افزارAccessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزاری Visual Studio ؛ نرم افزار Visual Basic 6 استفاده شده است .

مقدمه

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .
براي دستيابي به هدف فوق تهيه متون آموزشي مناسب مورد تاكيد خاصي قرار گرفته و با توجه به اهميت كامپيوتر در دنياي امروز ، بخصوص در تصميم گيري هاي كشوري با حجم زياد اطلاعات و نقش مهمي كه اين تكنولوژي در دستيابي به ساير تكنولوژي هاي پيشرفته ايفا مي كند ، استفاده از آن و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي به كمك نرم افزار هاي پايگاه داده مفيد واقع خواهد شد .
در اين پايان نامه به مباحث زير  اشاره شده است :
o فصل اول : معرفي ، كه به معرفي كل سيستم مي پردازد .
o فصل دوم : مروري بر فرآيند انبار داري ، كه به نكاتي در مورد اصول انبارداري اشاره مي كند .
o فصل سوم : طراحي نرم افزار ، كه ساختار و چگونگي تشكيل پايگاه دادة سيستم     را مورد بررسي قرار مي دهد .
o فصل چهارم : پياده سازي نرم افزار ، كه در آن به نحوة پياده سازي نرم افزار پرداخته ايم .
o فصل پنجم : راهنماي استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت هاي استفاده از اين نرم افزار را مي آموزد .
o فصل ششم : قسمت هايي از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا مي شويم .

فصل اول :

معرفي

ضعف برنامه هاي انبار موجود
با آمدن سيستم عامل ويندوز ، سيستم عامل داس رفته رفتهاز دور خارج شده است و برنامه هاي قديمي از جمله برنامه هاي انبارداري تحت سيستم عامل داس بوده اند قابل مقايسه با برنامه هاي تحت ويندوز نمي باشد بنا به دلايل زير :
– محيط گرافيكي ويندوز
محيط متن داس در مقابل محيط گرافيكي و دوستانه كه كاربر كمتر احساس خستگي مي كند و با سليقه خود زمينه كاري را عوض مي كند كه تاثيرات رواني بهينه اي بر روي كاربر دارد .

– قابليت چند وظيفه اي ويندوز
در محيط داس در هر لحظه فقط يك عمل را مي توانيد انجام دهيد ولي در محيط ويندوز شما قابليت چند وظيفه اي را داريد و چند كار را با هم انجام مي دهيد . مثلاَ در حين كار با برنامه خود نامه هاي الكترونيكي خود را دريافت كنيد ، فايل ها را از اينترنت دريافت كنيد ، منابع خود را براي ديگران به اشتراك گذاشت و موسيقي نيز گوش كرد بدون اينكه برنامه خود را قطع كنيد .
– استفاده از موتور هاي پايگاه داده
نرم افزار هاي تحت ويندوز امكاناتن بهتري براي استفاده از پايگاه داده مختلف دارد مثلاَ در محيط Visual Foxpro علاوه بر استفاده از جداول Foxpro امكان استفاده از جداول Access ، Excell ، Oracle ، DB و …
را دارد . كه اين قابليت براي برنامه نويس مفيد واقع مي شود و جداول طراحي شده در هر نرم افزار ديگر قابل استفاده است . كه اين امكان در محيط داس خيلي ضعيف مي باشد .

– استفاده از قابليت بهينه شبكه
در محيط شبكه ويندوز هر ايستگاه كاري مي تواند داده ها و منابع خود را در اختيار ديگر ايستگاه ها بگذارد ولي در محيط شبكه ناول اين امكان فقط در سرور وجود دارد و امكانات بيشمار شبكه ويندوز  قابل قياس با شبكه هاي قديمي نيست .

2-1) انگيزه تحقيق
با توجه به وجود برنامه هاي انبار كه تا حدودي نيازهاي انبارداري را پاسخ مي دهد ولي در بيشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نياز به برنامه خصصوصي كه نياز هاي كامل انباردار راپاسخ دهد نيز وجد دارد . در برنامه هاي انبارداري جديد مسؤل انبار يا مدير با دادن فاكتور هاي خاص به برنامه تصميم گيري براي مقدار ورود و خروج كالا را براي توليد و غيره را به عهده خود برنامه مي گذارد .

3-1) هدف پروژه
اين پروژه در نظر دارد كه ايده هاي اين شركت را جهت استفاده بهينه از برنامه انبارداري برآورده سازد . كه مهم آنها عبارتند از :
خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت
بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
یکپارچه سازی برنامه

4-1) روش انجام پروژه
در ابتدا با دريافت فرمها و فاكتور ها و همچنين نياز هاي برنامه از سوي كارفرما مراحل آناليز برنامه صورت گرفته است . براي تهيه اين يرنامه از شش جدول استفاده شده است كه براي تهيه اين جداول از نرم افزار Accessاستفاده شده است و براي پياده سازي فرم ها از بسته نرم افزار ي  Visual Basic 6 استفاده شده است .

فصل دوم :

مروري بر فرآيند انبار داري

1-2)انبار
به محل يا فضايي كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ، صنعتي ، مواد اوليه و يا فرآورده هاي مختلف كه بر اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي مي گردد ، انبار گفته مي شود .
انبار از نظر فرم به سه شكل مي باشد :

انبار هاي پوشيده :
– اين امكان از تمام اطراف بسته و داراي سقف و وسايل ايمني كامل مي باشد .

انبار هاي سر پوشيده :

– اين انبار داراي سقف است ولي چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبي مي باشد . اين نوع انبار ها كالا ها را از باران و آفتاب حفظ مي كند .

انبار هاي باز يا محوطه :
–  اين انبار ها به صورت محوطه مي باشد و معمولاَ براي نگهداري ماشين آلات و لوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد .

2-2) دلايل استفاده از انبار
در امور تداركات و كار پردازي ، سيستم انبارداري از اهميت خاصي برخوردار است و همكاري اين دو واحد خدماتي با يكديگر اجتناب ناپذير است . سيستم صحيح انبارداري داراي متضمن مزاياي زير مي باشد :
– دريافت ، حفاظت و دسترسي قرار دادن كالا ، مواد و وسايل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام مي شود .

– با اعمال كنترل دقيق ، از ازدياد خارج از حد موجودي ها كه ممكن است بر اثر تغيير قيمت ها باعث زيان گردد ، جلوگيري مي شود .

– با استفاده صحيح از سيستم انبارداري ميزان موجودي كالا در انبار و ميزان مصرف آن در هر واحد ، كه پايه و اساس حسابداري صنعتي مي باشد ، محاسبه مي گردد .

– كنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت به سهولت صورت مي گيرد .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 71

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد