دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران (شهر )سازي

فهرست مطالب

فصل اول : طرح مسئله
۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱
۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲
۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲
۱-۴- تعریف پروژه۲
فصل دوم : شناخت
-۱-۲مقدمه۴
-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر۴
-۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر۴
-۲-۲اقامت۵
-۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت۵
-۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ۶
-۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶
-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی۶
-۱-۳-۲ ساباط۶
-۲-۳-۲کاربات۶
-۳-۳-۲کاروانسرا۷
۲-۳-۴- دسکره یا مهمانخانه۷
-۵-۳-۲ نتیجه گیری۷
-۴-۲فضای باز۷
-۱-۴-۲تعریف فضای باز۷
-۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری۸
-۵-۲فضای سبز۹
-۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری۹
-۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری۱۰
-۳-۵-۲نتیجه گیری۱۰
-۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری۱۰
-۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی۱۱
-۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون۱۱
-۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند۱۱
-۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند۱۱
-۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون۱۲
-۸-۲تعریف پارک۱۴
-۱-۸-۲انواع پارکها۱۴
-۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها۱۵
-۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهری۱۶
-۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی۱۶
-۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله۱۶
-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه۱۶
-۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه۱۷
-۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور۱۷
-۱-۴-۸-۲پارک محله ای۱۷
-۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری۱۸
-۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ۱۸
-۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل۱۸
-۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز۱۸
-۹-۲سیر تحول معماری منظر۱۹
-۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان۱۹
-۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵) ۲۰
-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ۲۱
-۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸۲۲
-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹۲۳
-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰۲۴
-۷-۹-۲نتیجه‌گیری۲۴
-۱۰-۲باغسازی۲۴
-۱-۱۰-۲تعریف باغ۲۴
-۲-۱۰-۲انواع باغ و ویژگیهای آن۲۵
-۳-۱۰-۲ باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها۲۶
-۴-۱۰-۲معرفی باغهایی با ارزش معماری۲۷
-۱۱-۲خاور دور۳۱
-۱۲-۲معرفی باغسازی در ایران۳۴
-۱-۱۲-۲ باغسازی دوره صفویه۳۴
-۲-۱۲-۲نمونه های باغهای ایران۳۴
-۱۳-۲خصوصیات باغ ایرانی۴۵
-۱-۱۳-۲هندسه باغ ایرانی۴۷
-۲-۱۳-۲ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی۴۷
-۳-۱۳-۲سایر خصوصیات باغ ایرانی۴۸
-۴-۱۳-۲آب در باغ۴۹
-۵-۱۳-۲گیاهان در باغ ایرانی۵۲
-۶-۱۳-۲پوشش گیاهی باغهای ایرانی۵۳
-۱۴-۲مباحث نظری۵۴
-۱-۱۴-۲اوقات فراغت۵۴
-۲-۱۴-۲تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت۵۴
-۳-۱۴-۲ مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر۵۵
-۴-۱۴-۲نقش و کارکرد اوقات فراغت۵۶
-۵-۱۴-۲آثار و نتایج اوقات فراغت۵۶
-۱۵-۲تفریح و تفرج۵۷
-۱-۱۵-۲تعریف واژه تفریح۵۷
-۲-۱۵-۲تعریف تفرج۵۸
-۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهی۵۸
-۴-۱۵-۲پیش بینی تقاضای تفرجگاهی۵۸
-۵-۱۵-۲رابطه جمعیت و تفرج۵۹
-۶-۱۵-۲الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی۶۰
-۱۶-۲توریسم و جهانگرد۶۱
-۱-۱۶-۲تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ۶۲
-۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت۶۳
-۱-۲-۱۶-۲تئوریهای جهانگردی۶۳
-۴-۱۶-۲اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان۶۴
-۵-۱۶-۲ارزشهای فرهنگی و جهانگردی۶۵
-۶-۱۶-۲ارزشهای اقتصادی و جهانگردی۶۵
-۷-۱۶-۲بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف۶۶
-۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردی۶۷
-۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردی۶۷
-۱۰-۱۶-۲جهانگردی پایداری و توسعه آن۶۸
-۱۱-۱۶-۲نتایج۶۹
فصل سوم : مطالعات پایه
بررسی استان خراسان۷۰ -۱-۳
-۱-۱-۳پیشینه تاریخی۷۰
-۲-۳ جغرافیای طبیعی خراسان۷۱
-۱-۲-۳ موقعیت۷۱
-۲-۲-۳ پستی وبلندیها ۷۲
-۳-۳ آب و هوای استان خراسان۷۲
بادها۷۳-۱-۳-۳
-۲-۳-۳ تنوع آب و هوایی استان خراسان۷۴
-۴-۳تقسیمات کشوری۷۴
-۵-۳جمعیت استان۷۵
-۱-۵-۳جمعیت و اهمیت آن ۷۵
-۲-۵-۳رشد جمعیت۷۶
-۳-۵-۳تراکم جمعیت۷۷
-۴-۵-۳سواد۷۷
-۵-۵-۳زمینه های اشتغال۷۷
-۶-۵-۳مسکن۷۸
صنایع دستی۷۸ -۷-۵-۳
۸۰ جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -۶-۳
بناهای یادبود تاریخی۸۲ -۷-۳
بناهای یادبود مذهبی۸۲ -۸-۳
فرهنگ و هنر۸۳ -۹-۳
معرفی چند بنای تاریخی مشهد۸۴ -۱۰-۳
بررسی کلان شهر مشهد۸۶ -۱۱-۳
۸۶ تاریخچه شکل گیری شهر -۱-۱۱-۳
موقعیت جغرافیایی ۸۸ -۱۲-۳
جهت و نوع توسعه شهر۸۸ -۱-۱۲-۳
۸۹ عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -۲-۱۲-۳
مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی۹۲ -۱۳-۳
اقلیم۹۳ -۱۴-۳
دمای هوا ۹۳-۱-۱۴-۳
تابش آفتاب۹۴ -۲-۱۴-۳
میزان بارندگی۹۵-۳-۱۴-۳
رطوبت نسبی۹۵-۴-۱۴-۳
وزش باد۹۵-۵-۱۴-۳
توصیه های اقلیمی۹۶ -۶-۱۴-۳
نقش شهر مشهد در استان خراسان۹۶ -۱۵-۳
وضعیت فرهنگی ۹۷-۱۶-۳
پوشش گیاهی۹۸-۱۷-۳
بررسی‌های جمعیت شهر مشهد۹۹ -۱۸-۳
تعداد جمعیت و میزات رشدآن۹۹ -۱-۱۸-۳
ترکیب جنسی و سنی جمعیت۱۰۰ -۲-۱۸-۳
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن۱۰۰ -۱۹-۳
تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن۱۰۱-۱-۱۹-۳
عوامل افزایش زائر و مسافر۱۰۲ -۲-۱۹-۳
بررسی روند توریسم در مشهد۱۰۲-۲۰-۳
۱۰۲ توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن -۱-۲۰-۳
بررسی خصوصیات توریسم در مشهد۱۰۳ -۲-۲۰-۳
نوسان تعداد مسافران و زائران۱۰۵ -۳-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵۱۰۶-۴-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری۱۰۷-۵-۲۰-۳
بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد۱۰۷ -۲۱-۳
کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد۱۰۸-۲۲-۳
معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد۱۰۸ -۲۳-۳
جاذبه های توریستی شهر مشهد۱۰۸-۲۴-۳
نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد۱۰۹ -۲۵-۳
نگاهی به تاریخ شاندیز۱۱۱-۲۶-۳
ساختار شهری شهر شاندیز۱۱۲-۱-۲۶-۳
-۲-۲۶-۳منظر و ارتباط فضایی۱۱۳
-۳-۲۶-۳ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار۱۱۴
سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار۱۱۶ -۴-۲۶-۳
تنگناها و محدودیت‌ها۱۱۷-۵-۲۶-۳
فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی۱۱۷-۶-۲۶-۳
فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری۱۱۷-۷-۲۶-۳
فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج۱۱۸-۸-۲۶-۳
امکانات و قابلیت‌ها۱۱۹-۹-۲۶-۳
تهیه طرح‌های ویژه گردشگری۱۱۹-۱۰-۲۶-۳
مشکلات و محدودیت‌ها۱۱۹ -۱۱-۲۶-۳
توان‌ها و قابلیت‌‌ها۱۲۰-۱۲-۲۶-۳
الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران۱۲۱ منابع و جاذبه‌های گردشگری : -۲۷-۳
ترکیب گردشگران۱۲۲-۲۸-۳
الگوها و رفتارهای گردشگری۱۲۳-۲۹-۳
طرح‌های توسعه۱۲۴-۳۰-۳
فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
گردشگری به عنوان یک سیستم۱۲۷-۱-۴
عناصر اصلی سیستم گردشگری۱۲۸-۲-۴
اصول بین المللی گردشگری۱۳۰ -۳-۴
بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران۱۳۴ -۴-۴
طرح توسعه ملی گردشگری ایران۱۳۵-۵-۴
انواع گردشگری۱۳۵-۶-۴
گردشگری روستایی۱۳۷-۷-۴
گردشگری شهری۱۳۸-۸-۴
گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ۱۴۰ -۹-۴
گردشگری پایدار۱۴۳-۱۰-۴
اصول گردشگری پایدار۱۴۴-۱۱-۴
گردشگری فرهنگی۱۴۵-۱۱-۴
اکوتوریسم۱۴۷-۱۲-۴
گردشگری و تکنولوژی۱۴۸-۱۳-۴
انواع جاذبه ها گردشگری۱۵۲-۱۴-۴
شاخصهای کیفی طراحی منظر۱۵۴-۱۵-۴
طراحی محیط و منظر۱۵۴ -۱-۱۵-۴
-۲-۱۵-۴برنامه‌ریزی تفرجی۱۵۵
-۳-۱۵-۴بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها۱۵۶
-۴-۱۵-۴پوشش گیاهی۱۵۶
-۵-۱۵-۴پوشش گیاهی منطقه۱۵۸
-۶-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)۱۵۸
-۷-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)۱۶۰
-۸-۱۵-۴بافت۱۶۱
-۹-۱۵-۴معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت۱۶۱
-۱۰-۱۵-۴ترکیب عملکردی درختان۱۶۲
-۱۶-۴گذرها در طراحی سایت۱۶۲
-۱۷-۴ آب در طراحی سایت۱۶۴
-۱۸-۴«آب» در طراحی فضای سبز۱۶۴
-۱۹-۴اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی۱۶۵
-۲۰-۴نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب۱۶۶
ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی۱۶۷-۲۱-۴
تکنیک‌‌های استفاده از آب۱۶۸-۲۲-۴
مبلمان و المان‌های سایت ۱۷۰-۲۳-۴
نتیجه‌گیری۱۷۲ -۲۴-۴
فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر
-۱-۵ضوابط طراحی پارک و فضای سبز۱۷۳
-۱-۱-۵ضوابط شهرسازی ۱۷۳
-۲-۱-۵ضوابط اجرایی۱۷۳
-۳-۱-۵ ضوابط مربوط به شهرسازی۱۷۳
-۲-۵تعیین ابعاد و اندازه فضاها۱۷۴
-۳-۵ضوابط گذرها۱۷۴
-۴-۵ضوابط کف سازی ۱۷۵
-۵-۵ضوابط تجهیزات ۱۸۱
-۶-۵بخش خدماتی ۱۸۶
-۱-۶-۵رستوران مجموعه۱۸۶
-۲-۶-۵ اغذیه ۱۸۷
-۳-۶-۵تریا ۱۸۷
-۴-۶-۵چایخانه ۱۸۷
-۵-۶-۵فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی۱۸۸
-۶-۶-۵ رستوران سنتی ۱۸۸
-۷-۶-۵ کیوسکهای فروش تنقلات ۱۸۹
-۸-۶-۵نگهبانی و اطلاعات ۱۹۰
-۹-۶-۵سرویسها ۱۹۰
-۱۰-۶-۵ پارکینگ ۱۹۰
 -۱۱-۶-۵اداری۱۹۱
-۷-۵ بخش فرهنگی ۱۹۲
-۱-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی ۱۹۲
-۲-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری ۱۹۴
-۳-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری۱۹۴
-۸-۵ درک ارزشهای بصری مناظر۱۹۵
-۱-۸-۵پوشش گیاهی مجموعه ۱۹۵
-۲-۸-۵ارزیابی پوشش گیاهی ۱۹۶
-۳-۸-۵طراحی مبلمان در فضای سبز۱۹۸
-۴-۸-۵سکوهای نشیمن در فضای سبز۱۹۹
-۵-۸-۵ تدوین برنامه فیزیکی ۲۰۰
فصل ششم : مطالعات تطببقی
نمونه‌ پارک‌های داخلی۲۰۳ -۶
-۱-۶ باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) ۲۰۳
-۲-۶ طراحی فضاهای عمومی و بناها۲۰۴
-۳-۶ حرکت آب۲۰۷
-۴-۶ مصالح۲۰۸
-۵-۶ پارک گلدن گیت۲۱۰
-۶-۶ باغ‌ها۲۱۲
-۷-۶ یادبودها۲۱۴
مجسمه ها و المانها ۲۱۷ -۸-۶
فصل هفتم : مطالعات کالبدی
۷-۱- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ۲۱۸
۷-۱-۱مشخصات سایت۲۱۸
۷-۱-۲- محل قرار گیری سایت۲۱۸
۷-۱-۳- آنالیز سایت انتخابی۲۱۸
۷-۱-۴- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) ۲۱۹
فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه
-۱-۸چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )۲۲۹
اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح۲۲۹-۲-۸
تعریف فضا و درک فضایی۱ ۲۲۹ -۱-۲-۸
زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ۲۳۱ -۲-۲-۸
شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران۲۳۴ -۳-۸
شکل گیری ساختار و ایده ۲۳۶ -۴-۸
-۱-۴-۸ نقش ایده در طراحی ۲۳۷
نقش ایده در طراحی تفرجگاه۲۳۸ -۲-۴-۸
در جستجوی ایده۲۳۹-۳-۴-۸
شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران۲۴۰-۵-۸
نتیجه گیری۲۴۱-۶-۸
اصول و مبانی نظری پروژه۲۴۲-۱-۶-۸
آنالیز ایده اصلی۲۴۳-۲-۶-۸
منابع و ماخذ ۲۴۴
فصل نهم : معرفی طرح
مقدمه:
نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.
پس چه خوب است بدین منظور بستری مناسب در فضایی پاک و عاری از آلودگی‌های صوتی و محیطی یک کلان شهر ایجاد کرد که بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسافرن از پتانسیل‌های خاص این فضاها نیز بهترین استفاده را برد. منطقه سوران یکی از مناطق اطراف شهر مشهد است که به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای در کنار شهر مشهد و در حد فاصل (مشهد- شاندیز) بنیان نهاده شده است.
ولی این منطقه با گذشت زمان چندان به جلو پیش نرفته است و نیاز خاصی در این باره ضروری به نظر می‌رسد. با چنین نگرشی بحث اوقات فراغت هر چه بیشتر خودنمایی می‌کند. با توجه به مقوله فرهنگ و اهمیت به هدایت آن به سمت و سویی خاص که گفته شد، منطقه گردشگری سوران هنوز فاقد یک قطب مناسب تفریحی- اقامتی است. با توجه به نیازهای این منطقه به چنین فضاهایی به نظر می‌رسد طراحی یک مجموعه گردشگری با کیفیت از جمله نیازهای رده اول این ناحیه از اطراف مشهد است.
منابع و ماخذ :
– کتب :
ارزش ها و نگرش های ایرانیان (یافته های پیمایش در مشهد) ، ویرایش اول ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرحهای ملی ، تابستان ۱۳۸۱ .
اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران ، جلد اول ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، دوره دوم ، محمود توسلی ، چاپ دوم ۱۳۶۹ .
اصول و مبانی هنرهای تجسمی (جلد اول) ، حلیمی محمد حسین ، چاپ شرکت افست ، چاپ اول ۱۳۷۲ .
انسان دوستی و هنر ، زی منکو ولادیسلاو ، علوی نیا جلال ، نشر محور ، چاپ اول ۱۳۷۸ .
رفتارهای فرهنگی ایرانیان (یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در کل کشور ) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ، تابستان ۱۳۸۲ .
فضای شهری و روابط اجتماعی – فرهنگی ، نامه پژوهش فرهنگی (فصلنامه تحقیقات فرهتگی ) ، سال هفتم ، دوره جدید ، شماره ۵ ، بهار ۱۳۸۲ .
مبانی هنرهای تجسمی ، نامی غلامحسین ، انتشارات توس ، چاپ اول ۱۳۷۱ .
نگرشی نو بر هنر معاصر ، هادی سهراب ، چاپ تندیس ، ۱۳۷۹ .
هنر و جامعه ، رژه باستید ، حسینی غفار، انتشارات توس ، چاپ اول ۱۳۷۴ .
Time –Saver standards for landscape Architecture –
مقالات :
۱- مقاله بررسی تحولات اندیشه‌های مؤثر بر شکل‌گیری اصول طراحی منظر شهر در قرن ۲۰ نوشته: شهرزاد فریادی
۲- جزوه تاریخ معماری با طبیعت و مقاله سیر تغییر پارک‌های شهری از قرن ۱۵ به امروز نوشته: هما بهبهانی
۳- حکمت – علی اصغر ، سرزمین هند (بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستان تا عصر حاضر ) دانشگاه تهران ، ۱۳۳۷ ص ۱۱۹
۴- سامی – علی، شیراز دیار سعدی و حافظ ، شیراز ، ۱۳۴۷ ، ص ۳۹ و ۴۰
۵- توکل – محمدسعید ، نگرشی بر تاریخچه باغسازی در دوران تیموریان در هند (۱۷۰۷-۱۵۰۸ م) فصلنامه علمی فضای سبز- سال سوم – زمستان ۷۳ – شماره نهم و دهم – ص ۷۳و۷۲
۶- روحانی – غزاله ، طراحی باغ و احداث فضای سبز تهران،انتشارات فرهنگ جامع , ۱۳۷۱ ص ۵۶
۷- گروتر – یورگ، «زیباشناختی در معماری» پاکزاد – جهانشاه ، همایون – عبدالرضا – تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵، ص ۴۱۶
۸-Tang Dinesty ( ۹۰۶-۶۱۸ میلادی)
۹- Ming Dinesty (1644-1366 میلادی)
– مجلات :
معمار ۲ ، معماری در فضای بینابین ، رضایی رضا.
معمار ۳ ، اصول و الگوهای معماری ایرانی ، صدر هومن.
معمار ۳ ، کیاسما شمایل تقاطع ها ، طاهری فرزانه.
معمار ۹ ، تکنیک های خلاقیت ، افشار نادری کامران.
معماری و فرهنگ ۱۸ و ۱۹ ، معماری نوگرای ایرانی ، قبادیان وحید .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 250

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد