دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه محل یابی خطا در شبکه توزیع برق

محل یابی خطا در شبکه توزیع برق

ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

11-مقدمه

مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند . بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع در اصل اساسی ذیل مطرح می گردد :

تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

حفظ کیفیت مناسب سرویس

تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :

فعالیت اصلی مراکز حوادث شرکتهای توزیع در تداوم توزیع الکتریکی به شبکه فشار ضعیف می باشد .

ارائه سرویس به مصرف کنندگان  برق به دلایل مختلف  ممکن است با اختلال مواجه گردد. غیر از مواردی مانند اعمال خاموشیهای ناشی  از کمبود انرژی برق ، اغلب موارد مربوط به شبکه توزیع است . مهمترین عوامل عدم تداوم کار عادی شبکه توزیع عبارتند از :

حوادث غیر مترقبه مانند صدمه دیدن کابلها ، شکستگی تیرها ، آسیب دیدگی تجهیزات ناشی از برخورد وسایل نقلیه ، شرایط جوی و….

عدم توانایی در تامین بار مصرف کنندگان به دلیل اضافه بار خطوط با ترانسفورماتور ها و ….

تعمیر یا سرویس تجهیزات

2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس :

ارائه سرویس مداوم به مصرف کنندگان کافی نمی باشد بلکه کیفیت این سرویس نیز بسیار با اهمیت است . این کیفیت از دو جنبه برای به رهبرداری ( شرکت توزیع ) و مصرف کننده حائز اهمیت است :

الف – کاهش تلفات شبکه توزیع تا حد ممکن ( از دید بهره بردار )

ب- تامین ولتاژ مناسب در پستهای 4/0 کیلو ولت ( از دید مصرف کننده )

هدف اساسی دیسپاچینگ توزیع ، تداوم سرویس و ارتقای کیفیت سرویس می باشد . با توجه به مطالب فوق سعی شده است روشهای فعلی مراکز حوادث به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد بررسی قرار گیرند و در عین حال نقش سیستم دیسپاچینگ توزیع برای کمک به تعیین تداوم و کیفیت سرویس تبیین گردد . برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع ایران ضروری می باشد .

2-1- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران

شبکه فشار متوسط در ایران شامل رده های ولتاژ 33،20،11 کیلو ولت است . طراحی این شبکه  بصورت شعاعی ، حلقوی و یا غربالی است ولی بهره برداری از آن به صورت شعاعی یا حلقوی باز می باشد . پستهای توزیع عموماً به دو صورت زمینی و هوایی نصب شده اند.

هر فیدر ورودی و خروجی از یک پست زمینی ، با یک سکسیونر به شینه های فشار متوسط پست وصل شده که به صورت دستی قابل قطع و وصل می باشد . در پستهای هوایی ، طبق بررسیهای به عمل آمده فقط ورودی ترانسفورماتور دارای فیوزکات اوت می باشد و معمولاً تجهیزاتی برای قطع و وصل خط هوایی نصب نشده است .

نقاطی که در آنها شبکه حلقوی به شبکه شعاعی ( یا حلقوی باز ) تبدیل می شود به نقاط مانور مرسوم می بیاشند که در موقع بروز خطا در یک فیدر ، می توان با استفاده از سکسیونرهای نصب شده در پستهای زمینی و نقاط مانور قسمتهای سالم فیدر را برقرار کرده و به این ترتیب بخشی از خاموشیهای ایجاد شده را برطرف نمود ، ولی در صورتی که در روی فیدر هوایی اشکال ایجاد شود ، معمولاً آن فیدر تا برطرف شدن عیب بی برق می ماند .

[1] – Contlinnity of service

[2] – Quality of  service

فهرست مطالب
فصل اول
ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع
1-1-مقدمه
1-1-1-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان
2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس
2-1- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران
3-1- تداوم کیفیت سرویس
3-1-1- تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان
فصل دوم
مروری بر روشهای محل یابی خطا
در شبکه های توزیع
1-2-مقدمه
1-1-2- محل یابی خطا برای خطوط شعاعی با چندین شاخه فرعی
2-2- الگوریتم محل یابی خطا برای خطوط انتقال شعاعی به همراه بارها
1-2-2- محل یابی خطا و رفتار بار
2-2- 2- اساس محل یابی خطا
3-2- تکنیک محل یابی خطا برای سیستم توزیع با استفاده از سینگالهای ولتاژ گذاری فرکانس بالای خطا
1-3-2- مقدمه
2-3-2-طراحی فاصله یاب و اصول آن
1-2-3-2- قاعده اصلی محل یابی خطا
2-2-3-2- دستگاه آشکار ساز خطا
4-2- طرح جدید برای آشکار سازی خطا بروی فیدرهای توزیع هوایی بر اساس روش امواج سیار
1-4-2- مقدمه
2-4-2- ساختار اصلی محل یاب
3-4-2- اساس عملکرد محل یاب
فصل سوم
محل یابی خطا در شبکه های توزیع
مقدمه
2-3- محل یابی خطا
3-3- دامنه احتمالاتی محل یابی خطا
4-3 -تشخیص خطا
فصل چهارم
برنامه کامپیوتری محل یابی خطا در
شبکه های توزیع
F.L.D.F
1-4- برنامه کامپیوتری (F.L.D.F  )
1-1-4- مقدمه
2-1-4- روند نمای برنامه
2-4- اجرای برنامه برای شبکه شبیه سازی شده
1-2-4- حالت اول
2-2-4- حالت دوم
3-4- نقش بار در محل یابی خطا در فیدرهای توزیع
4-4- مدلهای پاسخ سریع بار
1-4-4- سطح کلی بار
2-4-4- پاسخ دینامیکی
3-4-4- محدوده ولتاژ
5-4- مدلهای پاسخ سریع
1-5-4- مدار آزمایشگاهی و اندازه گیری اطلاعات
6-4- روش تجزیه و تحلیل و نمایش آزمایشها
7-4- نتایج و تحلیل
فصل پنجم
اجرای برنامه محل یابی بروی یک فیدر نمونه
1-5-بررسی محل یابی خطا بروی یک فیدر نمونه
2-5- فیدر لاکان از پست 20/63 کیلو ولت شهر صنعتی
3-5- روش انجام کار
فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع
فهرست جداول
جدول (1-4) اطلاعات فیدر 20 کیلو ولت با 5 گره
جدول (2-4)    اطلاعات بار پستهای هرگره
جدول (3-4)    نتایج بدست آمده از اجرای برنامه
جدول (4-4)    اطلاعات فیدر 20 کیلو ولت با 12 گره
جدول (5-4)    اطلاعات بار پستهای هر گره
جدول (6-4)   نتایج بدست آمده برای حالت اول
جدول (7-4)   نتایج بدست آمده برای حالت دوم
جدول (8-4)    نتایج بدست آمده برای حالت خطای دو فاز
جدول (9-4)   نتایج بدست آمده برای فیدر با 5 گره
جدول (10-4)    نتایج بدست آمده برای خطا در نقطه A
جدول (11-4)    نتایج بدست آمده برای خطا در نقطه B
جدول (12-4)   نتایج به دست آمده برای خطای دو فاز A
جدول (13-4)   مقایسه بین نتایج بدست آمده در دو حالت
فهرست اشکال
شکل 1-1   دیاگرام تک خطی یک فیدر توزیع شعاعی
شکل 1-2   دیاگرام تک خطی
شکل 2-2    بخشی از خط انتقال
شکل 3-2   خط انتقال خطا دار به همراه بار
شکل 4-2   دیاگرام شبکه ای براى خط تک فاز بدون تلفات
شکل 5-2    بلوک دیاگرام دستگاه محل یاب خطا
شکل 6-2   سرعت سیر سیگنالهای مد هوایی و زمینی a خط ،b کابل
شکل 7-2    اساس و ساختار یک محل یاب
شکل 8-2   ساختار یک فیدر شعاعی با سه محل یاب
شکل 1-3   سیستم اتوماتیکی محل یابی و تشخیص خطا
شکل 2-3   طرح محل یابی و تشخیص خطا
شکل 3-3   خطای تک فاز به زمین برروی فاز A
شکل 4-3   دیاگرام تک خطی یک فیدر توزیع ساده
شکل 5-3   جستجو برای محلهای خطای ممکن
شکل 6-3    اشکال در محاسبه محل خطا
شکل 7-3    کاهش شبکه برای تحلیلهای احتمالاتی
شکل 8-3   فیدر توزیع تک فاز کاهش داده شده
شکل 9-3   خطایی بر روی یک انشعاب
شکل 10-3    جریان فاز و تغییر بار روی فاز خطا دار
شکل 11-3    نمایش سناریوی خطا
شکل 1- 4    فلوچارت اجرای برنامه
شکل 2- 4   فیدر نمونه 20 کیلو ولت با 5 گره
شکل 3-4   فیدر نمونه 20 کیلو ولت با 12 گره
شکل 4-4    مدل شبیه سازی شده شکل 3- 4
شکل 5-4   شکل موج جریان پس از وقوع خطا و قطع کلید بازبست
شکل 6-4   مدار آزمایشگاهی بار تک فاز
شکل 7-4   مقادیر هدایت و سوسپتانس خنک کننده هوا
شکل 1-5    نحوه ورود اطلاعات در برنامه
شکل 2- 5    خروجیهای حاصل از اجرای برنامه…………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 116

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه محل یابی خطا در شبکه توزیع برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد