دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS 

فهرست
فصل اول
نظرية سلولي
تعريف انواع سلول
ماكروسلها
ميكروسل ها
ميكروسل بيروني
ميكروسل دروني
سلول چتري
نمونه هايي از سلول چتري
ناحيه ي تحت سرويس شبكه ي موبايل عمومي
ناحيه ي تحت سرويس Gsm
روشهاي دست يابي چند گانه به سيگنال
FDMA
TDMA
CDMA
فصل دوم
سيستم GSM
مقدمه
تجزيه و تحليل معماري GSM
الف : ترمينال دستي
ب ـ ترمينال قابل حمل
ج ـ ترمينال قابل نصب روي خودرو
SIM
Pluging
PIN
PUK
سيستم ايستگاه پايه : base station
BTS
انجام امور مشتركين
ساختار يك BTS
مديريت شبكه راديويي
مديريت ايستگاههاي گيرنده ـ فرستنده
مديريت شبكه انتقال
مركز سويچينگ سرويسهاي موبايل : ( MSC)
Gateway
ثبت كننده موقعيت اصلي ( HLR )
ثبت كننده موقعيت محلي ( VLR )
TMSI
مركز عملياتي و نگهداري ( OMC )
مركز صدور مجوز ( تشخيص هويت ) (AUC )
رجيستر شناسه تجهيزات ( EIR )
امكانات نرم افزاري OSS
الف : مديريت ساختاري
ب ـ مديريت خطا
ج ـ مديريت اجرايي
باندهاي فركانسي در GSM
كانال راديويي
Duplex Distance
جداسازي كانال
مدولاسيون انتقال
مراحل برقراري ارتباط در GSM
ارتباط MS
طريقه تماس با يك MS
Handover :
سلسله مراتب ايجاد يك تماس در شبكه GSM
Mobile call originaton
encryption ,  authentication
Inter – Msc Hand off  
1 ـ سخت
2 ـ به هم پيوسته
3 ـ نرم
الف : INTRA – BSS
ب ـ inter – bss
ج ـ inter – msc
امنيت در شبكه GSM
فصل سوم
 مقدمه
روند كار طراحي سل
پراكندگي جمعيت
محاسبه ظرفيت ترافيكي در هر سل
حداكثر تعداد مكالمات ممكن در ساعت
جدول ارلانگ
واگذاري فركانس و كانالهاي منطقي
Frequendy And Lgical Channel Allocation
نسبت كاربر به تداخل هم كانال و كانال مجاور : C/I , C/A
نسبت كاريز به تداخل هم كانال : Carrier To Interference Ratio C/I
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور
الگوي استفاده مجدد از فركانس : Freqrency Re – use Pattern
فصل چهارم
ارتباط بي سيم
انتقال سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال
1 ـ نرمال  NB) )
2 ـ تصحيح فركانسي
3 ـ هم زماني
4 ـ كانال دسترسي
5 ـ ساختگي
كانال در GSM
كانال تصحيح كننده فركانس ( FCCH)
كانال مشترك cccH
الف ـ كانال فراخواني PCH
ب ـ كانال دسترسي تصادفي
ج ـ كانال اجازه دسترسي ( Agch )
كانال كنترل اختصاصي : ( DCCH)
الف : كانال اختصاصي مستقل ( SDCCH)
ب  ـ كانال اختصاصي وابسته كند ( SSCCH )
ج ـ كانال اختصاصي تصحيح فركانسي ( FACCH)
مشكلات انتقال
عناصر اصلي مسير راديويي
عناصر و پارامترهاي مسير راديويي
مدلهاي اصلي انتشار سيار
انتشار در فضاي آزاد
باز تابش با حذف جزئي
مدلهاي ديگر انتشار
انتشار در محيطهاي واقعي
مشكلات انتقال
از دست رفتن مسير
Fading
1 ـ از نوع طولاني و طبيعي
2 ـ از نوع چند مسيره
تاخير زماني
هم ترازي زماني
طرح هايي براي حل مشكلات انتقال
WAVE CODER ( كد كننده موج )‌
vocoder
اساس
كد كننده هيبريد
كدينگ كانال
INTERLEAVING
سطح دوم INTERLEAVING
FREQUENCY HOPPING
فصل پنجم
general pachet radio service (GPRS)
نيازهاي عمده در زمان استاندارد شدن GPRS
معماري GPRS
(point – to – multipoint ) PTM
( point – to – point ) PTP
( gateway GPRS support node ) CGSN
(serving  GPRS support node ) SGSN
مدهاي ايستگاه موبايل
packet data channel ( PDCH)
نواحي مسير يابي ( Rorting areas )
Home GSN ( HGSN )
پكت هاي سر چشمه از موبايل
سرويسها
پروتكلهاي GPRS
Net Wotk Service  NS
ساختار NS – PDU
ساختار BSSP – PDU
GPRS Tunnelling protocol             GTP
Logical link control layer protocol for GPRS             LLC
sub- Network Dependant convergence protocol        SNDCP
معماري پروتكل هاي GPRS
مخابره ديتا در شبكه GPRS
مسير يابي بسته هاي ديتا بين تلفن همراه GPRS و مهمان ثابت
مسير يابي Mobile Originated Data
مسيرم دهي MOBILE terminated data به شبكه GPRS خانگي
مسير يابي Mobile terminated data به شبكه ملاقات كننده GPRS
نتيجه گيري

فصل اول :

نظرية سلولي

بر اساس اين نظريه ناحيه اي كه مي خواهد تحت پوشش شبكة موبايل قرار گيرد به نواحي جغرافيايي كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كيلومتر تقسيم مي شود در هر سلول سيستم ها فرستنده گيرنده پوشش راديويي سلول را به عهده دارند . و كانالهاي راديويي با دامنة مختلف فركانس در آن به مشتركش سرويس مي دهند . فرستنده هايي كه در سلولهاي مجاور هم هستند از كانالهاي فركانس جداگانه استفاده مي كنند تا از تداخل فركانس جلوگيري شود اگر انرژي آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد مي توان از كانالهاي فركانس در فاصله متناسب و دورتر بيشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سيگنال شكل داخل پيش نيايد . از طرفي براي اينكه بتوان بيشترين دفعات از فركانسهاي مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال بايد داراي كمترين فاصلة كمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم كانال بايد به گونه اي باشد كه تداخل هم كانالي از يك آستانة بخار بيشتر شود . اين آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سراميك در ناحية يكي از سلولها افزايش يابد مي توان سلول مورد نظر را به 2 يا چند سلول با توجه به نياز ترافيكي تقسيم كرد را تا هر چه اين تعداد بيشتر شود نياز به زير ساختهاي بيشتري براي حمل كردن سيستم مطرح مي گردد و هزينه بيشتر مي شود در نتيجه پوشش سلولي نوعي فعاليت پويا و ديناميك محسوب مي شو د كه به گروهي از سلولهاي مجاور كه كلية كانالهاي سيستم را بر اساس ضوابط خاص به كار مي برند و در تمام ناحيه تحت پوش تكرار مي شوند كلاستر مي گويند .

در طراحي سلول سلول 6 ضلعي در نظر گرفته مي شود زيرا اگر با فرض اينكه 2 عدد BTS با آنتن هاي هم جهت داشته باشيم و براي هر مشترك دوايري به مركز BTS ها در نظر بگيريم مجموعه نقاطي وجود دارند كه قدرت سيگنال رسيده از دو BTS در آنجا يكسان است و با ادامة اين كار به 6 ضلعي منتظم مي رسيم .

البته در ديتاي واقعي به علت وجود پستي و بلندي و موقعيت جغرافيايي مناطق و همچنين وجود موانع طبيعي و مصنوعي فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعي هاي منتظم با ابعاد يكسان امكان پذير نمي باشد . ماكزيمم شعاع سلولها 35 كيلومتر مي باشد …………

دانلود پروژه مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد