آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
دانلود پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

دانلود پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول
مقدمه نانو۳
۱-۱ مقدمه۴
۱-۱-۱ فناوری نانو۴
۱-۲ معرفی نانولوله‌های کربنی۵
۱-۲-۱ ساختار نانو لوله‌های کربنی۵
۱-۲-۲ کشف نانولوله۷
۱-۳ تاریخچه۱۰
فصل دوم
خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی۱۴
۲-۱ مقدمه۱۵
۲-۲ انواع نانولوله‌های کربنی۱۶
۲-۲-۱ نانولوله‌ی کربنی تک دیواره(SWCNT)16
۲-۲-۲ نانولوله‌ی کربنی چند دیواره (MWNT)19
۲-۳ مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی۲۱
۲-۳-۱ ساختار یک نانو لوله تک دیواره۲۱
۲-۳-۲ طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره۲۴
۲-۴ خواص نانو لوله های کربنی۲۵
۲-۴-۱ خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن۲۹
۲-۴-۱-۱ مدول الاستیسیته۲۹
۲-۴-۱-۲ تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک۳۳
۲-۴-۱-۳ تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها۳۶
۲-۵ کاربردهای نانو فناوری۳۹
۲-۵-۱ کاربردهای نانولوله‌های کربنی۴۰
۲-۵-۱-۱ کاربرد در ساختار مواد۴۱
۲-۵-۱-۲ کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی۴۳
۲-۵-۱-۳ کاربردهای شیمیایی۴۶
۲-۵-۱-۴ کاربردهای مکانیکی۴۷
فصل سوم
روش های سنتز نانو لوله های کربنی۵۵
۳-۱ فرایندهای تولید نانولوله های کربنی۵۶
۳-۱-۱ تخلیه از قوس الکتریکی۵۶
۳-۱-۲ تبخیر/ سایش لیزری۵۸
۳-۱-۳ رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارت(CVD)59
۳-۱-۴ رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما (PECVD )61
۳-۱-۵ رشد فاز بخار۶۲
۳-۱-۶ الکترولیز۶۲
۳-۱-۷ سنتز شعله۶۳
۳-۱-۸ خالص سازی نانولوله های کربنی۶۳
۳-۲ تجهیزات۶۴
۳-۲-۱ میکروسکوپ های الکترونی۶۶
۳-۲-۲ میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)67
۳-۲-۳ میکروسکوپ الکترونی پیمایشی یا پویشی (SEM)68
۳-۲-۴ میکروسکوپ های پروب پیمایشگر (SPM)70
۳-۲-۴-۱ میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM)70
۳-۲-۴-۲ میکروسکوپ های تونل زنی پیمایشگر (STM)71
فصل چهارم
شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی بوسیله روش های پیوسته۷۳
۴-۱ مقدمه۷۴
۴-۲ مواد در مقیاس نانو۷۵
۴-۲-۱ مواد محاسباتی۷۵
۴-۲-۲ مواد نانوساختار۷۶
۴-۳ مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو۷۷
۴-۳-۱ چارچوب های تئوری در تحلیل مواد۷۷
۴-۳-۱-۱ چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد۷۷
۴-۴ روش های شبیه سازی۷۹
۴-۴-۱ روش دینامیک مولکولی۷۹
۴-۴-۲ روش مونت کارلو۸۰
۴-۴-۳ روش محیط پیوسته۸۰
۴-۴-۴ مکانیک میکرو۸۱
۴-۴-۵ روش المان محدود (FEM)81
۴-۴-۶ محیط پیوسته مؤثر۸۱
۴-۵ روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی۸۳
۴-۵-۱ مدلهای مولکولی۸۳
۴-۵-۱-۱ مدل مکانیک مولکولی (دینامیک مولکولی)۸۳
۴-۵-۱-۲ روش اب انیشو۸۶
۴-۵-۱-۳ روش تایت باندینگ۸۶
۴-۵-۱-۴ محدودیت های مدل های مولکولی۸۷
۴-۵-۲ مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها۸۷
۴-۵-۲-۱ مدل یاکوبسون۸۸
۴-۵-۲-۲ مدل کوشی بورن۸۹
۴-۵-۲-۳ مدل خرپایی۸۹
۴-۵-۲-۴ مدل قاب فضایی۹۲
۴-۶ محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته۹۵
۴-۶-۱ کاربرد مدل پوسته پیوسته۹۷
۴-۶-۲ اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل۹۷
۴-۶-۳ اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله۹۸
۴-۶-۴ اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله۹۹
۴-۶-۵ محدودیتهای مدل پوسته پیوسته۹۹
۴-۶-۵-۱ محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته۹۹
۴-۶-۵-۲ محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته۹۹
۴-۶-۶ کاربرد مدل تیر پیوسته ۱۰۰
فصل پنجم
مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی ۱۰۲
۵-۱ مقدمه۱۰۳
۵-۲ نیرو در دینامیک مولکولی۱۰۴
۵-۲-۱ نیروهای بین اتمی۱۰۴
۵-۲-۱-۱ پتانسیلهای جفتی۱۰۵
۵-۲-۱-۲ پتانسیلهای چندتایی۱۰۹
۵-۲-۲ میدانهای خارجی نیرو۱۱۱
۵-۳ بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته۱۱۱
۵-۴ ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی۱۱۳
۵-۴-۱ مدل انرژی- معادل۱۱۴
۵-۴-۱-۱ خصوصیات محوری نانولوله های کربنی تک دیواره۱۱۵
۵-۴-۱-۲ خصوصیات محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره۱۲۴
۵-۴-۲ مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS131
۵-۴-۲-۱ تکنیک عددی بر اساس المان محدود۱۳۱
۵-۴-۲-۲ ارائه ۳ مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS141
۵-۴-۳ مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB155
۵-۴-۳-۱ مقدمه۱۵۵
۵-۴-۳-۲ ماتریس الاستیسیته۱۵۷
۵-۴-۳-۳ آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی۱۵۸
۵-۴-۳-۴ تعیین و نگاشت المان۱۵۸
۵-۴-۳-۵ ماتریس کرنش-جابجائی۱۶۱
۵-۴-۳-۶ ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای۱۶۲
۵-۴-۳-۷ ماتریس سختی برای یک حلقه کربن۱۶۳
۵-۴-۳-۸ ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه۱۶۷
۵-۴-۳-۹ مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه۱۶۸
فصل ششم
نتایج۱۷۱
۶-۱ نتایج حاصل از مدل انرژی-معادل۱۷۲
۶-۱-۱ خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره۱۷۳
۶-۱-۲ خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره۱۷۶
۶-۲ نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS181
۶-۲-۱ نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار ]۵۴MATLAB [182
۶-۲-۲ اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره۱۹۲
۶-۳ نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB196
فصل هفتم
نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۳
۷-۱ نتیجه گیری۲۰۴
۷-۲ پیشنهادات۲۰۶
فهرست مراجع ۲۰۷

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است