كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري
دانلود پروژه مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

دانلود پروژه مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

فهرست مطالب
مديريت اجرا و نگهداري سيستم هاي آبياري            9
پيشگفتار:    9
الف) طرح توسعه:          9
ب) توضيحاتي درباره‌ي كتابچه راهنما: 9
اطلاعات و دستورالعمل‌ها:                11
ج) ثبت فعاليت ها:          11
نمودار طرح توسعه         12
مرحله‌ 1: شناسايي و بازديدهاي اوليه   13
اهداف اصلي:                13
روش ها:     14
1/1) شناسايي:             14
2/1) بازديد اوليه           15
1/2/1) تماس با افراد صاحب نفوذ:     15
2/2/1) معرفي طرح و موسسه‌ي مجري آن:            15
3/2/1) تبليغات و فعاليت هاي آگاه سازي:              17
مرحله‌ي 2: فعاليت هاي آگاه سازي       18
اهداف اصلي:                18
روش ها:     18
1/2) هدف از فعاليت هاي آگاه سازي:   19
2/2) جلسات گروهي:      20
اهداف اصلي:                25
روش ها :    25
اسناد:‌         26
تجهيزات سمعي بصري: هيچ              26
اطلاعات و دستورالعمل :  26
3/3) تهيه‌ي طرح نظرسنجي:             28
4/3) روش هاي گردآوري اطلاعات:    28
1/4/3) مصاحبه هاي رسمي:             29
مصاحبه هاي انفرادي:      29
مصاحبه هاي گروهي:      30
2/4/3) گفتگوهاي غيررسمي:            32
3/4/3) قدم زدن در روستا:               34
5/3) ساختار طرح نظرسنجي:           34
1/5/3) جلسه ‌ي معارفه    34
هدف از اجراي نظرسنجي:                34
2/5/3) بازديد اوليه از مزرعه:           35
3/5/3) مصاحبه هاي انفرادي و گروهي:               35
مراحل برنامه ريزي و طراحي            36
تجهيزات سمعي بصري:    37
1/4) ايفاي نقش به عنوان تسهيل كننده: 37
2/4) بازديدهاي علمي:    37
1/2/4) معرفي و تشريح برنامه‌ي بازديد:               38
2/2/4) شناسايي سيستم هاي آبياري مناسب:          38
3/2/4) انتخاب سيستم هاي آبياري مناسب:            39
4/2/4) زمينه سازي براي برگزاري برنامه‌ي بازديد: 40
5/2/4) اجراي برنامه‌ي بازديد:          41
6/2/4) جلسه نهايي:       42
3/4) بررسي مشكلات و راه حل آن‌ها:  43
1/3/4) دستور جلسه‌ي جلسات مشكل يابي:            43
4/4) اجراي فعاليت هاي ترويجي كشاورزي:          47
زمان بندي: چند هفته پس از تكميل طرح اوليه (مرحله‌ي 3)          48
تجهيزات سمعي بصري:    48
1/1/5) اصول پايه اي فرآيند طراحي مشاركتي:       49
2/1/5) هدف كميته‌ي طراحي:            50
3/1/5) وظايف و اختيارات كميته‌ي طراحي:           50
4/1/5) تركيب كميته ي طراحي:         51
2/5) تشكيل كميته‌ي طراحي:             52
3/5) آموزش اعضاي كميته‌ي طراحي:  52
4/6) برگزاري برنامه هاي بازديد:       59
5/6) جلسات طراحي:      60
1/5/6) ارايه‌ي جزييات آريش سيستم:   60
2/5/6) گشت و گذار در مزرعه:         61
3/5/6) بازنگري آرايش سيستم:          62
4/5/6) همكاري كشاورزان روستاهاي مختلف:        63
5/5/6) انواع سيستم هاي توزيع:        64
6/5/6) تاسيسات رفاهي: 65
7/5/6) گزارش بازبيني آرايش سيستم:  66
2/7) ارايه‌ي آرايش نهايي سيستم:        72
مرحله 9: معرفي اعضاي گروه آبياري   86
اهداف تشكيل گروه آبياري:                87
اهداف تشكيل حوزه‌ي آبياري:             88
ساختار و وظايف اصلي گروههاي آبياري:              90
ساختار و وظايف اصلي حوزه‌ي آبياري:                93
مرحله 10: تشكيل گروه‌هاي آبياري      101
قواعد تشكيل گروه آبياري: 102
1/10) وظايف گروه‌هاي آبياري:         104
2/10) ساختار گروه آبياري               105
1/2/10) اعضا             105
2/2/10) هسته‌ي مركزي  107
3/2/10) كميته              108
3/10) تدوين قوانين و مقررات گروه آبياري:          110
1/3/10) قوانين و مقررات:               110
2/3/10) جريمه و مجازات:              114
4/10) تهيه‌ي فهرست عضويت گروه آبياري:          115
5/10) رسميت يافتن قوانين گروه آبياري:              116
6/10) انتخاب اعضاي كميته:            116
1/6/10) شرايط مورد نياز براي اعضاي كميته:       116
2/6/10) وظايف و مسئوليت هاي اعضاي كميته:     117
وظايف و مسئوليت هاي رئيس:           117
وظايف و مسئوليت هاي منشي/ خزانه دار:             118
3/6/10) نحوه‌ي انتخاب يا انتصاب اعضاي كميته:   119
3/6/10) عدم تشكيل گروه آبياري:      120
7/10) انتخاب نام براي گروه آبياري:   121
8/10) استخدام نيروي كار:               121
1/8/10) فعاليت يكي از اعضاي گروه آبياري به عنوان مدير آبياري:              122
مرحله 11: تشكيل حوزه‌ي آبياري        125
2/11) مباني تاسيس حوزه‌ي آبياري:    127
3/11) ساختار حوزه‌ي آبياري:           128
1/3/11) اعضا:            128
حقوق اعضاي حوزه‌ي آبياري:            129
وظايف و مسئوليت هاي اعضاي حوزه‌ي آبياري:      130
3/3/11) هيئت مديره:     131
وظايف و اختيارات هيئت مديره:         132
4/3/11) رئيس:            133
وظايف و اختيارات رئيس:                134
مرحله 12: تشكيل حوزه‌ي آبياري        140
5/12) فرم ثبت نام در حوزه‌ي آبياري: 144
نقطه‌ي عطف 2: حوزه‌ي آبياري تاسيس گرديد.        144
مرحله 13: تهيه و امضاي موافقت نامه‌ي طرح         145
گروه هدف: اعضاي هيئت مديره و شوراي حوزه‌ي آبياري           145
1/13) ارايه بازنگري موافقت نامه طرح:               146
2/13) امضاي موافقت نامه طرح:        147
1/2/13) رد موافقت، از جانب حوزه آبياري:          147
2/3/14) ممانعت از تحويل آب:          147
1/15) آموزش اعضاي گروهها و حوزه‌هاي آبياري:  152
1/1/15) آموزش اعضاي شورا و هيئت مديره حوزه آبياري:        152
2/1/15) آموزش كارمندان حوزه آبياري:               153
استفاده:       153
نگهداري:     153
3/1/15) آموزش گروههاي آبياري:      154
استفاده:       154
نگهداري:     154
گروه هدف: اعضاي شوراي هيئت مديره حوزه آبياري                155
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبياري       155
زمان بندي: چند هفته پيش از آغاز مراحل احداث (مرحله 17)       155
اهداف اصلي:                155
روش ها:     155
اسناد: هيچ   155
تجهيزات سمعي بصري: فلوچارت شماره 1/16        155
1/16) اهداف تشكيل كميته احداث        155
2/16) وظايف و اختيارات كميته احداث:               156
2/16) وظايف و اختيارات كميته احداث:               156
2/16) تركيب كميته احداث سيستم:      156
4/16) تشكيل كميته طراحي:              157
5/16) آموزش اعضاي كميته نصب سيستم:            157
گروه هدف: اعضاي كميته نصب سيستم 158
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و كارشناس آبياري    158
زمان بندي: در مدت نصب سيستم آبياري               158
اهداف اصلي:                158
روش ها:     158
اسناد: هيچ   158
تجهيزات سمعي بصري: هيچ              158
1/17) جلسات بازنگري فعاليت ها:     159
گروه هدف: حوزه آبياري وكليه مراجع خدمات رساني 160
كارمندان مسول: كاركنان موسسه مجري و گرداننده تشكل            160
اهداف اصلي:                160
روش ها:     160
اسناد: موافقت نامه خدمات رساني (1/18).            160
تجهيزات سمعي بصري: هيچ              160
1/18) نوع موافقت نامه خدمات رساني:                161
2/18) مفاد اصلي موافقت نامه:          161
3/18) تهيه موافقت نامه هاي خدمات رساني:          163
1/3/18)تهيه موافقت‌نامه خدمات‌رساني بين‌حوزه آبياري وشركت مجري‌طرح:   163
مرحله 19: بازبيني نهايي و انتقال مسئوليت استفاده و نگهداري     164
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبياري       164
زمان بندي: حداكثر يك ماه پس از تكميل مراحل نصب سيستم (مرحله 17).       164
اهداف اصلي:                164
روش ها:     164
اسناد: موافقت نامه انتقال مسئوليت       164
تجهيزات سمعي بصري: هيچ              164
1/19) بررسي نهايي      165
2/19) تهيه و تصويب موافقت نامه انتقال مسئوليت به هيئت‌مديره حوزه آبياري: 165
3/19) پذيرش موافقت‌نامه انتقال مسئوليت از جانب شوراي‌حوزه آبياري:         167
4/19) مراسم امضاي موافقت نامه انتقال مسئوليت:   168
نقطه عطف 3: موافقت نامه انتقال مسئوليت امضا شد.                168
گروه هدف: اعضاي شورا و هيئت مديره حوزه و همچنين گروه آبياري.            169
اهداف اصلي:                169
روش ها:     169
اسناد: موافقت نامه خدمات رساني        170
تجهيزات سمعي بصري: هيچ              170
1/20) نظارت هاي منظم: 170
2/20) حل اختلافات:      170
3/20) داوري اختلافات:  171

مديريت اجرا و نگهداري سيستم هاي آبياري
پيشگفتار:
هدف از نگارش كتاب حاضر آن است كه با توضيح كامل مراحل مختلف يك طرح، به گردانندگان تشكل هاي گروهي در زمينه‌ي اجراي وظايف محوله، كمك شود.
الف) طرح توسعه:
طرح توسعه شامل مراحل زير است:
–               تهيه و جمع آوري اطلاعات
–               فرايند برنامه ريزي و طراحي
–               تشكيل گروه
–               تجهيز گروه
–               و سرانجام امور تكميلي.
هر يك از مراحل فوق به زير شاخه هايي تقسيم مي شوند. توضيحات كامل مراحل ياد شده در كتاب آمده است.
ب) توضيحاتي درباره‌ي كتابچه راهنما:
در ابتداي هر فصل يكي از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتداي آن كلياتي از اطلاعات ذيل درج گرديده است:
گروه هدف: در اين قسمت مشخص شده كه كدام فرد يا گروه كشاورزي در مرحله‌ي مورد بحث، مسئوليت دارد. گروه هدف مي تواند شامل كليه‌ي كشاورزان يك روستا و حومه‌ي آن، اعضاي گروههاي ويژه، اعضاي شورا، اعضاي هيئت مديره، كارگران فني حوزه‌ي آبياري  و غيره باشد.
كارمندان مسئول: در اين بخش از كارمنداني از موسسات دولتي يا خصوصي نام برده شده كه در مرحله‌ي مورد نظر، مسئوليت خاصي را برعهده دارند.
NGOها: سازمان هاي غير دولتي كه در زمينه هاي خاصي فعاليت دارند.
زمان بندي: مشخص مي كند طي چه زماني پس از اتمام يك مرحله، مرحله‌ي بعدي آن بايد آغاز شود.
اهداف اصلي: نتيجه اي است كه طي هر مرحله از طرح توسعه بايد حاصل شود.
روش ها: مشخص مي كند كه در هر مرحله از چه روشهايي مي توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهاي گروهي يا خصوصي، نظرسنجي، سخنراني، مباحثه، مشاهده و…)

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است