امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه مديريت روسازي راه
دانلود پروژه مديريت روسازي راه

دانلود پروژه مديريت روسازي راه

دانلود پروژه مديريت روسازي راه ( P.M.S )

ابتدا روسازي با استفاده از شاخص‌هاي گوناگون وضعيت كه در برگيرنده‌ي، افت و خيز، ناهمواري و لغزندگي هستند، ارزيابي مي‌شود. آنگاه براساس تحليل اين شاخص‌ها يك گزينه براي اصلاح وضعيت انتخاب مي‌گردد و اين در حالي است كه هيچگونه مقايسه‌اي از نظر هزينه هاي چرخه‌ي عمر بين گزينه‌ها انجام نمي‌گيرد. يكي از مزاياي عمده‌ي اين روش آن است كه گزينه‌ي پيشنهادي كمبودهاي شناسايي شده را برطرف خواهد كرد. عيب اين روش در آن است كه گزينه‌ي انتخاب شده ممكن است الزاماً اقتصادي ترين گزينه نباشد.

پروژه مديريت روسازي راه ( P.M.S )

فهرست مطالب

قسمت ((الف))

الف-1        مقدمه

الف-1-2     روش‌هاي انتخاب گزينه‌هاي ترميم و نگهداري

1- روش انتخاب بر مبناي تجربيات قبلي

2- روش انتخاب بر مبناي وضعيت كنوني

3- روش انتخاب بر مبناي هزينه‌هاي چرخه عمر

الف-2     مديريت روسازي بعنوان يك سيستم مديريت مهندسي

الف-3     فرآيند مديريت روسازي

الف-4     مقايسه مديريت در سطح پروژه و مديريت در سطح شبكه

قسمت ((ب))

ب-1       تعريف شبكه روسازي

ب-2       تعريف شاخه

ب-3       تعريف قطعه

ب-3-1    تعريف شاخه

ب-3-2    ترافيك

ب-3-3    تاريخچه ساخت

ب-3-4    رتبه روسازي

ب-3-5    تسهيلات زهكشي و شانه‌ها

ب-3-6    وضعيت روسازي

ب-4       اشكال ديگر طبقه بندي قطعات

قسمت ((ج))

روشهاي بررسي و درجه بندي وضعيت خرابي روسازي‌ها

ج-1           كليات

ج-2           تقسيم روسازي به واحدهاي نمونه

ج-3           تعيين واحدهاي نمونه مورد بررسي

ج-3-1        بازرسي در سطح پروژه

ج-3-1-1    تعيين تعداد واحدهاي نمونه مورد بازرسي

ج-3-1-2    انتخاب واحدهاي نمونه مورد بازرسي

ج-3-2        بازرسي در سطح شبكه

ج-3-2-1    تعيين تعداد واحدهاي نمونه مورد بازرسي

ج-3-2-2    انتخاب واحدهاي نمونه مورد بازرسي

ج-4           انتخاب واحدهاي نمونه اضافي

ج-5           روش‌هاي اجرايي بررسي وضعيت

ج-5-1        روسازي‌هاي داراي رويه آسفالتي

1- تجهيزات مورد نياز     2- مراحل انجام كار

ج-5-2        روسازي‌هاي داراي رويه بتني

1- تجهيزات مورد نياز     2- مراحل انجام كار

ج-5-3        راههاي بدون رويه

1- تجهيزات مورد نياز     2- مراحل انجام كار

ج-6           انجام بازرسي با استفاده از تابلوهاي الكترونيكي

ج-7           نحوه محاسبه نشانه وضعيت روسازي PCI

ج-7-1        محاسبه PCI يك واحد نمونه براي روسازي‌هاي آسفالتي و راههاي بدون رويه

ج-7-2        محاسبه PCI يك قطعه

پيوستها

پيوست (الف)     پرسشنامه‌هاي بررسي ميداني

پيوست (ب)       راههاي بتن آسفالتي

تعريف خرابي‌ها و منحني‌ها ومنحني‌هاي ضريب كاهندگي

الف-1)يك سيستم مديريت روسازي (PMS) روش سيستماتيك و منسجم را براي انتخاب ضروريات ترسيم و نگهداري و تعيين اولويت‌ها و زمان بهينه براي تعمييرات از طريق پيش بيني وضعيت روسازي در آينده در اختيار مي‌گذارد.

در صورتيكه ترميم و نگهداري در مراحل نخستين اضمحلال و قبل از زوال ناگهاني وضعيت روسازي انجام شود، بيش از 50% از هزينه‌ها‌ي تعميرات صرفه جويي خواهد شد.علاوه بر اين به منظور پايين آوردن هزينه‌ها از بستن راه به مدت طولاني برروي رفت و آمد وسايل نقليه وايجاد مسيرهاي انحرافي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

الف-1-2) روش‌هاي انتخاب گزينه‌هاي ترميم و نگهداري

1- روش مبتني بر تجربيات قبلي (Ad Hoc):

اين روش آشكارا به كاربرد عادتمند محدودي گزينه‌ي از پيش انتخاب شده منجر خواهد شد.يكي از معايب عمده‌ي اين روش آن است كه امكان انتخاب نشدن بهترين يا اقتصادي ترين گزينه همواره وجود دارد.

2- روش انتخاب بر مبناي وضعيت كنوني:

ابتدا روسازي با استفاده از شاخص‌هاي گوناگون وضعيت كه در برگيرنده‌ي، افت و خيز، ناهمواري و لغزندگي هستند، ارزيابي مي‌شود. آنگاه براساس تحليل اين شاخص‌ها يك گزينه براي اصلاح وضعيت انتخاب مي‌گردد و اين در حالي است كه هيچگونه مقايسه‌اي از نظر هزينه هاي چرخه‌ي عمر بين گزينه‌ها انجام نمي‌گيرد. يكي از مزاياي عمده‌ي اين روش آن است كه گزينه‌ي پيشنهادي كمبودهاي شناسايي شده را برطرف خواهد كرد. عيب اين روش در آن است كه گزينه‌ي انتخاب شده ممكن است الزاماً اقتصادي ترين گزينه نباشد.

3- روش انتخاب بر مبناي هزينه‌هاي چرخه‌ي عمر:

اين فرايند انتخاب اقتصادي ترين استراتژي ترميم و نگهداري را كه بر اساس هزينه‌هاي چرخه‌ي عمر تعيين مي‌شود تضمين مي‌نمايد. تحليل هزينه‌هاي چرخه‌ي عمر مي‌بايست هزينه‌هاي نگهداري آتي مربوط به هريك از گزينه‌ها را در برگيرد. به اين ترتيب نه تنها بهترين گزينه‌ي ترميم و نگهداري انتخاب خواهد شد بلكه بهترين زمان اجراي آن نيز تعيين ميگردد.

الف-2) مديريت روسازي بعنوان يك سيستم مديريت مهندسي:

يك سيستم مديريت مهندسي (EMS) عبارت است از مجموعه‌اي از ابزارها‌ي مهندسي است كه به منظور بررسي وضعيت و پيش بيني آن و تدوين برنامه‌ها‌ي كاري با هدف بهينه سازي مخارج بكار گرفته مي شوند. در سيستم ‌هاي مديريت مهندسي به منظور تعيين زمان و مكان و چگونگي نگهداري تسهيلات به بهترين وجه، از تكنولوژي مهندسي استفاده مي‌شود.اين سيستم‌ها اهرم‌هاي لازم را براي حفظ سرمايه گذاري هاي زير بنايي در اختيار قرار مي‌دهند. يك سيستم مهندسي با يك سيستم مديريت نگهداري (MMS) كه اساساً يك سيستم مديريت اطلاعات يا انبار داري است تفاوتهاي زيادي دارد. سازمانها مي‌توانند كليه‌ي سيستمهاي مديريت مهندسي و مديريت نگهداري موجود را در يكديگر ادغام كنند. هدف از اين يكپارچه سازي پيوند اطلاعاتي است كه بوسيله سيستم هاي جدا از هم توليد مي‌شوند. اين كار به منظور بهينه كردن برنامه ريزي و مديريت صورت مي‌گيرد. بعنوان مثال كنده‌كاري روسازي براي انجام تعميرات در تأسيسات زير زميني خدمات شهري بلافاصله پس از اجراي روكش‌كاري بسيار پرهزينه است. اين هزينه‌ها را مي‌توان با يكپارچه كردن سيستمهاي مديريت به حداقل رساند.

الف-3) فرايند مديريت روسازي:

1- تعريف شبكه روسازي راه

2- اندازه‌گيري وضعيت روسازي

3- پيش‌بيني وضعيت روسازي

4- مديريت در سطح شبكه

5- مديريت در سطح پروژه

اولين عملكرد در اين فرايند تعريف شبكه‌ي (شبكه‌هاي) روسازي‌ها است كه مي‌بايست مديريت شود و تقسيم هر شبكه به قطعاتي كه قابل مديريت هستند. اين كار تنها يك بار صورت مي‌گيرد، ليكن مابقي كار به صورت دوره‌اي تكرار مي‌شود. نحوه‌ي اندازه‌گيري وضعيت و پيش‌بيني آن بستگي به آن دارد كه آيا مديريت در سطح پروژه صورت مي‌گيرد و يا در سطح شبكه.

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است