در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه مديريت سازمانهای ورزشی
دانلود پروژه مديريت سازمانهای ورزشی

دانلود پروژه مديريت سازمانهای ورزشی

مديريت سازمانهای ورزشی
فهرست مطالب
فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت
مدیریت
مدیریت ورزشی
فرآیند مدریریت
آیا مدیریت علم است یا هنر ؟
مقصود مدیریت
سازمان و نیاز به مدیریت
حرکت افراد و گردش کار سازمانها
مهارت های مدیران
مهارت فنی
مهارت های ادراکی و تصمیم گیری
مهارت طراحی و حل مساله
مهارت انسانی و ارتباطی
مهارت هوش عاطفی
سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است
مدیریت عالی / گروه سیاستگذار
مدیریت میانی / گروه مجریان
مدیریت عملیاتی / سرپرستان / گروه عملیاتی
مدیریت موثر و موفق
چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود
نظریه ها و مکاتب مدیریت
مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از
مکتب کلاسیک
نظریه مدیریت علمی
نظریه فرآیندی مدیریت
اصل تقسیم کار
اصل اختیار و مسئولیت
اصل انضباط
اصل فرماندهی
اصل وحدت مدیریت
اصل تبعیت منافع
اصل حقوق و پاداش ( جبران خدمات کارکنان )
اصل تمرکز
اصل سلسله مراتب
اصل نظام ( نظم ) سازمانی
اصل عدالت
اصل ثبات و دوام
اصل ابداع و ابتکار
اصل تقویت مبانی کار ( یگانگی )
اصول و مفاهیم بوروکراسی
)مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری
التون مایو
سازمانهای رسمی و غیر رسمی
روابط اجتماعی
روابط تخصصی
نظریه سلسله مراتب نیازها
سلسله مراتب نیازهای مازلو
نیازهای فیزیولوژیکی مانند
نیازهای ایمنی ، مانند
قدر و منزلت
اصول و مبانی مدیریت
وظایف مدیریت
مدیریت بر 5 وظیفه
برنامه ریزی
ضرورت برنامه ریزی
موفقیت هر سازمان
هدفهای برنامه ریزی
هدف گذاری
تعریف برنامه
تعریف استراتژی
خط مشی
برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی
برنامه ریزی جامع / استراتژی
عوامل برنامه ریزی
عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند
کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن
تعیین هدفهای گروهی
طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات
ارزشیابی
تجهیزات
استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی
وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید
سفارش به موقع وسایل ورزشی
مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید
از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید
تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید
نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی
بودجه
جدول مسابقات
رزرو نمودن تسهیلات
مکاتبات
سازماندهی
تعریف سازماندهی
اصول مهم سازماندهی
تقسیم کار و تفویض مسئولیتها
مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار
طراحی دستورالعمل های انضباطی
اساس انتخاب ، شایستگی است نه شخصیت
سازمان صف
سازمان ستاد
ستاد کمکی
ستاد مشورتی
ساختار سازمانی
پیچیدگی
رسمیت
تقسیم بندی مختلف سازمان ها
تقسیم بندی مختلف سازمان ها
هدایت و رهبری
رهبری
سبک رهبری
سبکهای مدیریت و رهبری
سبک مدیریتی دستوری
مدیریت و رهبری حمایتی
مدیریت و رهبری مشارکتی
نظارت و کنترل
مکانیزم نظارت و کنترل
مشخصات
سنجش و اندازه گیری
واحد نظارت
واحد فعال تغییر دهنده
فرایند کنترل
کنترل را می توان طی 4 مرحله انجام داد
طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی
تعریف کنترل
فرایند کنترل
سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی
اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه
بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل
بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی
بودجه بر مبنای صفر
فصل دوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی
هدف کلی
سازمانهای ورزشی
سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک
کمیته بین المللی المپیک
وظایف IOC
وظایف هیئت اجرایی
اجلاس IOC
کمیته های ملی المپیک ( NOCS )
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
وظایف کمیته ملی المپیک
ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک
مجمع عمومی
هیئت رئیسه و هیئت اجرایی
) فدراسیونهای بین المللی
فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی
فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند
ونهای ملی ( NFS )
فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران
اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است
فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
انجمنهای ورزشی بانوان
هیئت ورزشی
) المپیک سولیداریتی ( همبستگی )
کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است
جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی
) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی
وظایف سازمانی تربیت بدنی
شورای سازمان تربیت بدنی
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی
)وزارت آموزش و پرورش
تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش
)وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی
جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
خودآزمایی
سازماندهی یک رویداد ورزشی
سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی
شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات
شرح وظایف کمیته نمایشگاهها
شرح وظایف کمیته روابط عمومی
شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی
شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات
شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی
شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی
شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات
شرح وظایف کمیته ارزیابی
شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات
شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه
شرح وظایف کمیته بهداشت ، درمان و خدمات پزشکی
شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها
شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس
شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات
امور مسافرت
استقبال و بدرقه
شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها
فصل سوم :بـودجـه
تعریف بودجه
اصول بودجه بندی
اصل سالانه بدون بودجه
اصل وحدت
اصل جامعیت بودجه
چرخه یا دوره بودجه بندی
تهیه و تنظیم بودجه
تصویب بودجه
اجرای بودجه
نظارت بر بودجه
انواع بودجه
)انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی
انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه
بودجه عمومی دولت شامل
انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )
بودجه ورزش در آموزش و پرورش
سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه
چرا مردم کمک مالی می کنند
اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات
هدف
رهبری
داوطلبان
ارتباطات مردمی
روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات
فصل چهارم
مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش
اصول قابل توجه در تشکیل جلسات
تعیین هدف
تهیه و تنظیم دستور جلسه
تعیین زمان جلسه
تعیین و انتخاب مکان جلسه
اطلاع قبلی
اداره و رهبری جلسه
محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد
هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث
حفظ نظم و ترتیب
توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند
شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو
رفع هرگونه سوء تعبیر از مباحثات
حمایت از پیشنهادهای سازنده
کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم
خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی
تنظیم صورتجلسه
خود آزمایی
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است