دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مدیریت اسناد

مدیریت اسناد
فهرست مطالب
فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و …
روش قبول درخواست ثبت……………. 1
روش انتشار آگهي هاي نوبتي……….. 7
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت  10
روش انتشار آگهي تحديد عمومي……… 13
روش تحديد حدود عمومي……………. 15
روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن 17
روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك21
روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده 24
روش صدور سند مالكيت المثني………. 26
فصل دوم : از بين رفتن سند
روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)  31
فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك
روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد   33
روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند    35
روش افزار املاك…………………. 38
روش تفكيك املاك…………………. 45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري 49
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري…… 50
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري…… 50
روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار 52
روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك…… 55
روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده…. 57
روش صدور اسناد مالكيت اعياني…….. 59
روش اجراي مادة 45 آئين نامه قانون ثبت 65
روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه 71
روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم) 76
روش اصلاح حد به كوچه…………….. 77
روش اجراي مادة 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند……………… 81
روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها … 85
روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن………………………. 88
روش صدور سند مالكيت به نام وراث….. 93
روش ابطال سند مالكيت المثني……… 98
روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي  99
روش تشكيل پرونده ثبتي المثني……. 101
روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي)…. 104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت……………………. 107
روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت…………………………….. 110بخش يك(املاك)
روش قبول درخواست ثبت املاك
ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود داد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداه ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.
اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كسانيكه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:
ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتئكپي شناسنامه خود و سساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.
در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتيكه متقاضي آن را بطور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابزاري در صورتيكه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد…………

دانلود پروژه مدیریت اسناد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد