دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

فهرست مطالب
فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و …
روش قبول درخواست ثبت1
روش انتشار آگهي هاي نوبتي7
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت  10
روش انتشار آگهي تحديد عمومي13
روش تحديد حدود عمومي15
روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن 17
روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك21
روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده 24
روش صدور سند مالكيت المثني26
فصل دوم : از بين رفتن سند
روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)  31
فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك
روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد   33
روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند    35
روش افزار املاك38
روش تفكيك املاك45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري 49
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري50
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري50
روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار 52
روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك55
روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده57
روش صدور اسناد مالكيت اعياني59
روش اجراي مادة 45 آئين نامه قانون ثبت 65
روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه 71
روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم) 76
روش اصلاح حد به كوچه77
روش اجراي مادة 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند81
روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها 85
روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن88
روش صدور سند مالكيت به نام وراث93
روش ابطال سند مالكيت المثني98
روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي  99
روش تشكيل پرونده ثبتي المثني101
روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي) 104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت107
روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت 
بخش يك(املاك)
روش قبول درخواست ثبت املاك
ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود داد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداه ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.
اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كسانيكه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:
ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتئكپي شناسنامه خود و سساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.
در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتيكه متقاضي آن را بطور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابزاري در صورتيكه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد……………….

دانلود پروژه مدیریت اسناد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد