دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

 مراحل حسابداری پیمانکاری

فهرست مطالب
فصل اول : عملیات پیمانکاری :
–         اررکان اصلی عملیات پیمانکاری
–         انواع قرارداد های پیمانکاری
–         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
–         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
–         ارجاع کار به پیمانکار
–         انعقاد قرار داد با پیمانکار
–         اجرای کار ( شروع عملیات )
–         خاتمه کار
–         سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
–         بانک و صندوق
–         تخواه گردان ها
–         حساب های دریافتنی
–         حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
–         اسناد دریافتنی
–         پیش پرداخت ها
–         سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت :
–         دارائیهای ثابت مشهود
–         داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
–         حسابهای پرداختنی
–         اسناد پرداختنی
–         پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
–         سرمایه
–         در آمدها
–         هزینه ها
–         حساب پیمان
–         حساب کار گواهی شده
 
فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
–         روش کار تکمیل شده
–         روش درصد پیشرفت کار
–         ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
–         دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
–         تعیین سود پیمان تکمیل شده
–         انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
–         محاسبة صود پیمان نا تمام
–         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
–         نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
–         مالیات مقملوع
–         مالیات بر در آمد پیمانکاری
–         در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
–         مالیات موسسات پیمانکاری
–         شرکت های سهامی
–         نحوة نگهدای حساب های مالیاتی
–         پیش پرداخت مالیات
–         مالیات قطعی پیمان ها
–         ذخیرة مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
–         ترازنامه
–         جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت
–         گزارش های عملیاتی
–         گزارش پیشرفت کار
–         صورت حساب صودو زیان
–         تراز آزمایشی
مقدمه:
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
  کارفرما
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.
قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می شود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا دارایی هایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل می دهد.

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد