دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

مشخصات اجرايي تجهيزات  سرد خانه ها و اتاق های انجماد
فهرست مطالب
1.1 سردخانه ها و اتاقهاي انجماد 7
-2 چگونگي خريد و نگاهداري سردخانه ها و اتاقهاي انجماد 7
3. چگونگي استفاده از اين سند 8
جزئيات فني: 9
جزئيات مناقصه: 10
مشخصات اجرايي تجهيزات 22
1.1 سردخانه ها و اتاقهاي انجماد 22
2. 1 توصيف تجهيزات 22
3. چگونگي استفاده از اين سند 24
حداكثر جريان در فاز براي شروع 28
  .1مقدمه:
1.1 سردخانه ها و اتاقهاي انجماد
سردخانه ها و اتاقهاي انجماد به طور معمول براي نگهداري واكسنها در سطح ملي يا تقريباً ملي براي طول زمان چندين ماه استفاده مي شود. اگر سردخانه يا اتاق انجمادي قادر به كار نباشد، خدمات مصونيت سازي (ايمن سازي) تمام كشور ممكن است در خطر قرار بگيرند. بنابراين تجهيزات بايد تا بالاترين استانداردهاي در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداري شود.
اين سند، مشخصات براي واحدهاي اوليه و به اندازه كافي بزرگ با ظرفيت در حدود 40 متر مربع را به صورت مختصر ارائه مي كند. (اين مشخصات) اتاقهاي انجمادي كه به طور قابل توجهي بزرگتر هستند فقط بايد با مشورت با يك متخصص سرمايش تعيين مشخصات شوند.
2. 1 توصيف تجهيزات
مشخصات اجرايي ارائه شده در اين سند براي انواع اتاقهاي مناسب براي نگهداري واكسنها در زير به كار مي رود:
E1/ CR   سردخانه‌ها ( +8 C تا +2 C)
E1/ FR اتاقهاي انجماد ( -15 C تا -25 C)
 -2 چگونگي خريد و نگاهداري سردخانه ها و اتاقهاي انجماد
برخلاف تجهيزات زنجيره اي سرمايش ديگر، سردخانه ها و اتاقهاي انجامد با منظور قبلي ساخته مي شود و بايد در مكان مخصوص اجزا به يكديگر متصل گرديده و شروع به كار نمايد. خريدار براي انتخاب فضايي براي اتاق و براي آماده سازي ان فضا طوري كه  آن را براي نصب مناسب نمايد، مسئول مي باشد. ساختماني كه سردخانهرا در بر مي گيرد بايد در دسترس و در شرايطي خوب باشد، بايد پرداخت مناسب و تهويه كافي داشته باشد و بايد تغذيه الكتريكي صحيحي داشته باشد.
مراحل درگير در خريد و به كار اندازي يك سردخانه در زير خلاصه مي شود:
براي جزئيات بيشتر به who/ V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدايي يا متوسط و منابع مرتبط ديگر مراجعه كنيد.
تصميم گيري براي مكان و ظرفيت: براي مكان و ظرفيت مورد نياز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصميم گيري كنند. فضا (ها) يي را كه مي خواهيد تجهيزات در آنجا نصب گردد را انتخاب كنيد.
ليست نهايي توليد كنندگان: با توليد كنندگان سردخانه تماس بگيريد و تصديق كنيد كه كدام يك قادر به فراهم كردن، نصب، راه اندازي و خدماتي رساني سردخانه ها و اتاق هاي انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه اي از حداقل سه (3) شركت تهيه كنند. اگر چه Who توليد كننده خاصي را تاييد نمي كند، فهرستي از توليد كنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش 2000)
انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده كنيد، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممكن است براي است براي ژنراتورهاي (مولدهاي) رزرو و اگر كه مورد نياز است دعوت شوند.د راهمنايي براي تشخيص و خريد ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش 2000) ارائه شده است.
قرارداد سفارش تنظيم كنيد: مناقصه ها را دريافت و ارزيابي كنيد. بر روي يك برنامه نصب به توافق برسيد و با توليد كننده برنده قرارداد سفارش تنظيم كنيد.
مكان مخصوص را آماده كنيد: فضايي را براي سردخانه مطابق با نيازهاي توليد كننده و راهنمايي هاي تنظيم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدائي يا متوسط، آماده كنيد.
نظارت كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كاربر را سرپرستي كنيد.
مداوماً كنترل كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كنرتل كنيد و موثر بودن قرارداد نگهداري را مداوماص كنترل كنيد.
تجديد قرارداد كنيد: مطمئن شويد كه قرارداد نگاهداري بعد از تاريخ انقضاي قرارداد اوليه تجديد شده است.
3. چگونگي استفاده از اين سند
مراجعه هاي متقابل (مراجعه از فهرستي به فهرست ديگر) زيادي بين عبارت هاي استاندارد و مشخصات زير وجود دارند. به منظور پرهيز از اغتشاش، كاربران بايد هرگونه عبارات يا انتخاب هاي غيرقابل استفاده را حذف كنند. اما نبايد مقادير عبارات را تغيير دهند.
4. سردخانه هايي كه در درجه حرارت +2 C تا +8  كار مي كند.
CR.1 نوع تجهيزات: سردخانه (ها) براي ذخيره واكسن در مقادير زياد
محل نصب: همانند عبارت CR.7، و در تطابق با جزئيات بيشتر اشاره شده در عبارت CR.7
تعداد و اندازه واحد: همانند عبارت CR.R
موعد تحويل: > موعد < (Incoterms 2000) > مقصد يا ورودي مدخل<
يادداشت راهنما: Incoterms مورد نياز و نقطه تحويل را مشخص كنيد.
CR.2 استانداردهاي كنترل كيفيت: توليد اجزاء و تمام مراحل نصب و راه اندازي بايد مطابق با ISO 9001 باشد.
يادداشت هاي راهنما: نسخه فعلي Iso 9001:2000 مي باشد، اما گواهينامه تا Iso 9001: 1994 بايد قابل قبول باشد.
CR.3 اطلاعاتي كه همراه با مناقصه ارائه مي شود: اطلاعات حمايتي زير را همراه با اسنداد مناقصه ارائه كنيد (از هر عبارتي كه حذف شده است چشم پوشي كنيد).
جزئيات فني:
نقشه ها، بلندي ها و قسمت ها در مقياس 1:50 كه هر سردخانه را نشان مي دهد، تجهيزات سرمايشي اش و طرح و تربيت قفسه بندي.
شرح روشني كه محموله و مجموعه پيشنهادي را توصيف مي كند.
روندها (روش ها) (CR. 25)
جزئيات هرگونه كار ساختماني كه بايد توسط خريدار انجام شود، شامل هرگونه نياز به تهويه، دائمي، گرمايشي يا سرمايش در فضا (ها) يي كه سردخانه (ها) را در بر گرفته است.
برنامه براي توليد، تحويل و مونتاژ.
تاييد براي گواهينامه (CR.2) ISO 9001
جزئيات فني كامل از تمام تجهيزات و اجزاء اتصالي، شامل ساختار پانل، قفسه بندي، واحدهاي سرمايشي، مبرد (سيال مبرد)، سيستم هشدار دهنده (شامل ميزان dB صدا دهنده)، ثبت كننده دما، و قطعات يدكي و مصرفي پيشنهادي.
جزئيات تثبيت كننده ولتاژ، اگر مرود نياز است (CR.21)
محل تبخير كننده (كلاف تبخير)
جزئيات جدا كننده روغن (اگر كندانسو را تقطير كنند) در بيرون قرار داده شده است)
اطلاعات توان مصرفي (CR.10)
گواهينامه ايمني الكتريكي براي تمام اجزاء (CR.11)
جزئيات قطعات يدكي و صورت كالاهاي مصرفي پيشنهادي (CR.23 , CR.22)
جزئيات برنامه (ها)ي آموزشي پشنهادي (CR.26)
جزئيات خدمات نگاهداري و عامل نگاهداري محلي پيشنهادي، و همچنين همراه با پيشنهادهاي مشخص براي نگاهداري عادي و اضطراري (CR.27)
وزن خالص پيش بيني شده كامل تجهيزات نصب شده به كيلوگرم
جزئيات مناقصه:
زمان تحويل را مشخص كنيد.
طول دوره‌ي گارانتي را مشخص كنيد.
جزئيات حمل ونقل، شامل وزن و حجم بسته بندي ها را مشخص كنيد.
براي تهيه قطعات مشخص شده براي مكان مخصوص شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
براي نصب و راه اندازي قطعات، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
براي تهيه قطعات يدكي، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
براي آموزش كاربران، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
براي آموزش تكنسين (هاي) تعميرات، شامل زمان پرداخت و پول رايج، تعيين قيمت كنيد.
هزينه محاسبه شده ساليانه قطعات مصرفي
هزينه قرارداد نگاهداري پنج ساله، شامل زمان پرداخت و پول رايج
CR.4 كنترل درجه حرارت: درجه حرارت سردخانه بايد بين   +2 و   +8 باقي بماند وقتي كه در هر قسمتي از سردخانه، تحت هرگونه شرايط باري بين خالي و پر، و ماوراي ميزان درجه حرارت محيطي كامل مشخص شده در CR.5، اندازه گيري شود.
CR.5 شرايط آب و هوايي: كنترل درجه حرارت محدود شده در CR.4 بايد تحت شرايط آب و هوايي زير به دست آيد:
منطقه گرم: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم   +43، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم   0.
يا
منطقه معتدله: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم   032، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم   0.
يا
منطقه سرد: حداكثر درجه حرارت تابستاني محيطي مداوم +32 ، حداقل درجه حرارت زمستاني محيطي مداوم -5 .
يادداشت راهنما: فقط يك رژيم (روش) آب و هوايي را انتخاب كنيد. و توضيحاتي را كه كاربر ندارد را حذف كنيد. به عنوان انتخابي ديگر، رژيم (روش) درجه حرارت واقعي به دست آمده از اطلاعات آب و هوايي ملي را مشخص كنيد. در آب و هواي سرد، به انتخاب بدترين شرايط حداقل درجه حرارت زمستاني توجه مخصوص بكنيد. براي مثال، ايا مكاني كه سردخانه بايد در آنجا قرار گيرد به طور دائم گرم مي شود، و آيا اين گرما 100% قابل اطمينان است؟ اگر نه، «حفاظت درجه حرارت ضعيف» ضروري است.
دانلود پروژه مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد