قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه
(۱) مقدمه. ۱
۱-۱ متابولسیم روی.. ۲
۱-۱-۱ پیشگفتار. ۲
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: ۲
۱-۱-۱-۳تاریخچه. ۳
۱-۱-۲متابولسیم روی.. ۳
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن. ۴
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ ۶
۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC.. 6
۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی. ۸
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی. ۸
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی: ۸
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت.. ۸
۱-۱-۸-محرکهای دارویی: ۹
۱-۱-۹-نتیجه. ۹
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات.. ۱۱
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)   Nutritinal supplement 11
۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی: ۱۲
۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12
۱-۲-۱-توزیع آهن در بدن: ۱۳
۱-۲-۲-هموگلوبین. ۱۳
۱-۲-۳-ذخیره آهن. ۱۳
۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن. ۱۴
۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption) 14
۱-۲-۵-۱مکانیسم جذب آهن. ۱۵
۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin) 15
۱-۲-۶-ساختمان فریتین : ۱۵
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین. ۱۶
۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن. ۱۶
۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی. ۱۶
مقادیر نرمال آهن سرم. ۱۷
۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم. ۱۷
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم. ۱۷
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی: ۱۷
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: ۱۸
۱-۲-۹- روش اول: ۱۸
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین): ۱۸
۱-۲-۹-۳- روش سوم: ۱۹
فصل دوم- – مواد و روشها
۲- مواد، وسایل، روشها ۲۱
۲-۱ مواد. ۲۱
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: ۲۱
۳-۳- روشهای دستگاهی. ۲۱
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : ۲۲
۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم: ۲۲
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۲۲
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. ۲۲
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۲
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۲
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۳
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: ۲۳
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۳
۲-۴-۳ بررسی اثر روی.. ۲۳
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. ۲۳
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین  ۲۴
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین  ۲۴
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: ۲۴
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات   ۲۴
۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی: ۲۴
۲-۵-۱ محلول‌های لازم: ۲۵
۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه: ۲۵
۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: ۲۶
۲-۵-۴- روش کنترل PH: 26
۲-۵-۵- طرز اندازه گیری آهن: ۲۶
۲-۵-۵-۱- روش کار: ۲۶
۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۷
فصل سوم-نتایج
۳- نتایج : ۳۰
۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری: ۳۰
۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم: ۳۰
۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین. ۳۱
۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه: ۳۱
۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۴۷
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. ۴۷
۳-۱-۲-۲ اثر زمان: ۴۷
۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات: ۴۷
۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک.. ۴۷
۳-۱-۲-۶ اثر PH.. 48
۳-۱-۳ بررسی اثر روی.. ۴۸
۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی.. ۴۸
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن. ۴۸
۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی: ۴۹
۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین: ۴۹
فصل چهارم- بحث
بحث.. ۶۹
آزمایشات Invitro: 69
Refrences 71
متابولسیم روی
۱-۱-۱ پیشگفتار
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها  ۶۰% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

نکته : این فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : WORD | صفحات:۱۴۲

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است