دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن
فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه
(1) مقدمه. 1
1-1 متابولسيم روي.. 2
1-1-1 پيشگفتار. 2
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2
1-1-1-3تاریخچه. 3
1-1-2متابولسیم روی.. 3
1-1-3-کمبود روی در بدن. 4
1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6
1-1-4-مسموم کنندگي ZinC.. 6
1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8
1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8
1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8
1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8
1-1-8-محرکهای دارویی: 9
1-1-9-نتیجه. 9
1-1-9-1فعل و انفعالات.. 11
1-1-9-2مکملهای مغذي (83)   Nutritinal supplement 11
1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 12
1-1-2-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12
1-2-1-توزيع آهن در بدن: 13
1-2-2-هموگلوبين. 13
1-2-3-ذخيره آهن. 13
1-2-4-جايگاه انتقالي ‌آهن. 14
1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 14
1-2-5-1مكانيسم جذب آهن. 15
1-2-6-فريتين سرم (serum ferritin) 15
1-2-6-ساختمان فريتين : 15
1-2-6-2برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين. 16
1-2-6-3-عمل فريتين در بدن. 16
1-2-6-4-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي. 16
مقادير نرمال آهن سرم. 17
1-2-7-1تغييرات روزانه در آهن سرم. 17
1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17
1-2-8-1- ملاحضات کلی: 17
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18
1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 18
1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 18
1-2-9- روش اول: 18
1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 18
1-2-9-3- روش سوم: 19
فصل دوم- – مواد و روشها
2- مواد، وسایل، روشها 21
2-1 مواد. 21
2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 21
3-3- روشهای دستگاهی. 21
2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 22
2-4-1 تعیین طول موج  ماکزیمم: 22
2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 22
2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. 22
2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22
2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23
2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 23
2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23
2-4-3 بررسی اثر روی.. 23
2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23
2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین  24
2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین  24
2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي: 24
2-4-3-5 اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات   24
2-5- آزمايشات دياليز تعادلي: 24
2-5-1 محلول‌هاي لازم: 25
2-5-2- طرز كار با دستگاه: 25
2-5-3- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين: 26
2-5-4- روش كنترل PH: 26
2-5-5- طرز اندازه گيري آهن: 26
2-5-5-1- روش كار: 26
2-5-6- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين. 27
فصل سوم-نتايج
3- نتايج : 30
3-1 تيتراسيون اسپكتروفتومتري: 30
3-1-1 تعيين طول موج ماكزيمم: 30
3-1-1-2- اثر روي بر روي متالوتايونين. 31
3-1-1-3 اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه: 31
3-1-2 بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين: 47
3-1-2-1 اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين. 47
3-1-2-2 اثر زمان: 47
3-1-2-3 اثر يون بيكربنات: 47
3-1-2-4 اثر اسيد سيتريك.. 47
3-1-2-6 اثر PH.. 48
3-1-3 بررسي اثر روي.. 48
3-1-3-1 اثر تغييرات غلظت روي.. 48
3-1-3-2 اثر رقابتي روي با آهن. 48
3-2 نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي: 49
3-2-1 تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين: 49
فصل چهارم- بحث
بحث.. 69
آزمايشات Invitro: 69
Refrences 71
متابولسيم روي
1-1-1 پيشگفتار
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

نکته : این فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : WORD | صفحات:142

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد