تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات پزشکی » دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

فهرست مطالب
فصل اول ۸
(۱) مقدمه ۸
۱-۱ متابولسیم روی ۹
۱-۱-۱ پیشگفتار ۹
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: ۱۱
۱-۱-۱-۳تاریخچه ۱۱
۱-۱-۲متابولسیم روی ۱۳
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن ۱۵
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ ۱۸
۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC 19
۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی ۲۳
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی ۲۳
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی: ۲۴
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت ۲۵
۱-۱-۸-محرکهای دارویی: ۲۶
۱-۱-۹-نتیجه ۲۷
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات ۳۰
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)  Nutritinal supplement 31
۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی: ۳۳
۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 34
۱-۲-۱-توزیع آهن در بدن: ۳۴
۱-۲-۲-هموگلوبین ۳۶
۱-۲-۳-ذخیره آهن ۳۶
۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن ۳۷
۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption) 38
۱-۲-۵-۱مکانیسم جذب آهن ۳۹
۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin) 40
۱-۲-۶-ساختمان فریتین : ۴۱
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین ۴۲
۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن ۴۳
۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی ۴۳
مقادیر نرمال آهن سرم ۴۴
۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم ۴۴
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم ۴۵
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی: ۴۶
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: ۴۶
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: ۴۷
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: ۴۷
۱-۲-۹- روش اول: ۴۸
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین): ۴۸
۱-۲-۹-۳- روش سوم: ۴۹
فصل دوم ۵۰
(۲) مواد، وسایل، روشها ۵۰
۲- مواد، وسایل، روشها ۵۱
۲-۱ مواد ۵۲
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: ۵۲
۳-۳- روشهای دستگاهی ۵۲
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : ۵۳
۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم: ۵۳
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۵۳
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین ۵۴
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۵۴
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۵۵
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۵۵
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: ۵۵
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۵۶
۲-۴-۳ بررسی اثر روی ۵۶
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین ۵۶
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین ۵۷
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین ۵۷
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: ۵۸
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات ۵۸
۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی: ۵۸
۲-۵-۱ محلول‌های لازم: ۵۹
۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه: ۶۰
۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: ۶۱
۲-۵-۴- روش کنترل PH: 61
۲-۵-۵- طرز اندازه گیری آهن: ۶۱
۲-۵-۵-۱- روش کار: ۶۲
۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین ۶۴
فصل سوم ۶۶
(۳) نتایج ۶۶
۳- نتایج : ۶۷
۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری: ۶۷
۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم: ۶۷
۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین ۶۹
۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه: ۶۹
(۹) ۸۴
۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۹۲
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین ۹۲
۳-۱-۲-۲ اثر زمان: ۹۲
۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات: ۹۳
۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک ۹۳
۳-۱-۲-۶ اثر PH 94
۳-۱-۳ بررسی اثر روی ۹۴
۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی ۹۵
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن ۹۵
۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی: ۹۶
۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین: ۹۷
فصل چهارم ۱۱۶
(۴) بحث ۱۱۶
بحث ۱۱۷
آزمایشات Invitro: 119
Refrences 122
-۱ متابولسیم روی
۱-۱-۱ پیشگفتار
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها  ۶۰% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:
روی فلزی با وزن ملکولی ۴/۶۵ گرم بر مول می باشد و در گروه IIB و ردیف چهارم از جدول تناوبی قرار گرفته است. روی را با علامت اختصاری Zn نمایش می دهند و دارای عدد اتمی ۳۰، وزن اتمی ۳۸/۶۵، چگالی gr/cm3 14/7 در oc 20، انرژی نخستین یونش آن ۳۹۴/۹ و دارای ۵ ایزوتوپ رادیواکتیوی طبیعی و یا حاصل شکافت هسته ای دیگر می باشد، فراوانترین ایزوتوپهای آن Zn 64  با فراوانی ۶/۴۸% و Zn 66  با فراوانی ۹/۲۷و Zn 68  با فراوانی ۸/۱۸% می باشد نیمه عمر روی d 244   ۶۵ می باشد. جزء عناصر احیاء کننده قوی و خود اکسید می شود ۷۶۳/۰   و بیشتر در حالت دو ظرفیتی موجود می باشد. یکی از عناصر کمیاب و ضروری بدن است. زیرا در اعمال اساسی مولکولی زیادی شرکت می کند. دسته ای از نمکهای کم محلول روی شامل هیدروکسید ، اکسالات و سولفید می باشد. روی با برخی از ترکیبات معدنی شامل سیترات لیدروکسید تولید کمپلکسهای محلول می کند.
۱-۱-۱-۳تاریخچه
ضرورت این عنصر برای میکروارگانیسم‌ها اولین بار در سالها ۱۸۶۹و ۱۹۲۶ مورد توجه قرار گرفت. کمبود این عنصر عملا در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شد. (۱۱۵) ولی در انسان کمبود این عنصر نادرست است، زیرا روی در همه جا موجود است. روی بعد از آهن فراوانترین عنصر کمیاب با میزان حدود ۵/۱ تا ۵/۲ گرم در کل بدن است. غلظت این عنصر در کروئید چشم (لایه عروقی میان کره چشم که بین صلبیه و شبکیه واقع است) و غده پروستات بالا است ولی بیشترین میزان این عنصر در بدن در استخوانها و عضلات یافت می شود. غلظت زیاد آن مخصوصا در ناحیه مغز، پانکراس و غده آدرنالین می‌باشد همچنین در تمام سلولها واعصاب وجود دارد. روی ساختمان شیمیایی کاتالیستی (آنزیمی) و قوانین خاصی دارد و بیشتر از ۶۰ آنزیم برای فعالیت خود به روی نیاز دارند که RNA پلیمراز هم شامل آن‌هاست. روی فعالانه به وسیله حفره‌های سیناپسی جذب می شود و فعالیت نورونها و حافظه را حمایت می کند. متابولیسم روی در مدت بیماری و استرسهای فیزیکی با هورمونها سازگار می شود. احتمالا سیتوکسین‌ها و توکسین‌ها قسمتی از سیستم دفاعی را به عهده دارند (۳)  این عنصر در لوزالمعده دارای فعالیت زیادی می باشد و مرتبا از طریق شیره لوزالمعده مقداری از آن به خارج ترشح می گردد. میزان روی در پلاسما دستخوش تغییرات روزانه است. منحنی تغییر غلظت این عنصر نسبت به ساعات روز به شکل u می باشد. ماکزیمم غلظت در صبح و کمترین آن در اواسط عصر است. بطور متوسط میزان روی در پلاسما   ۹۸ و یا  ۱۵ می باشد که   آن با الفا -۲- ماکروگلوبین و باقیمانده آن با آلبومین باند شده  است. در خون تنها ۱۰% تا ۲۰% میزان روی در پلاسما و باقیمانده آن در گلبولهای قرمز موجود است. همچنین غشاء گلبولهای قرمز دارای مقداری روی می باشد. غلظت عنصر روی در نطفه ۱۰۰ برابر میزان آن در پلاسما است. روی تشکیل دهنده تعداد زیادی از آنزیمها در پستانداران (بیش از ۱۵۰ آنزیم) است که به عنوان جایگاه فعال یا به عنوان جزئی از ساختمان آنها یا هر دو عمل می کند. تعدادی از این آنزیمها عبارتند از : کربنیک انیدراز، کربوکسی پتیپداز، آلکالین فسفاتاز، ترانس فرازها، لیگازها، لیازها، ایزومرازها، DNA,RNA پلیمرازها و سوپر اکسیدویس موتاز (۱۱۵)
روی در فرآیند‌های متابولیکی که شامل سنتز اسید نو کلئیک و پروتئین باشند دخالت دارد و همچنین برای سنتز و فعالیت انسولین ضروری است و به ثابت بودن هگزامرهای پروانسولین و انسولین به وسیله تشکیل کمپلکس‌هایی با آنها کمک می کند. روی همچنین در تشکیل پروتئین zinc finger نقش دارد. (۱۱۵) این پروتیئن در نواحی خاصی با DNA باند می شود. روی یک عنصر ضروری برای باند شدن این پروتئین با DNA است. روی در تشریع ترمیم زخمها دخالت دارد و برای رشد طبیعی عنصری ضروری است. این عنصر در قوه چشایی تاثیر می گذارد و می تواند خطر تغییرات شبکیه را در افراد مسن
تعلیل کند.
۱-۱-۲متابولسیم روی
روی بطور عمده از طریق دوازدهه و میزان کمی از طریق روده کوچک جذب می شود. جذب روی وابسته به سن نیست و با تعدادی از عوامل تغذیه ای مثل وجود امینو اسیدها (بویژه هیستیدین) و لاکتوز و همچنین وجود میزان کم آهن در رژیم غذایی افزایش می یابد. کمبود دریافت پروتئینها و افزایش دریافت فیتات باعث کاهش جذب روی می شود که این اثر با افزایش دریافت و جذب کلسیم تشدید خواهد شد. روی پس از جذب به کبد منتقل می شود و با آلبومین باند می شود. مسیر اصلی دفع روی، روده و سپس از طریق کلیه و  پوست است. مقدار کمی از طریق ادرار و ریزش پوست دفع می شود، همچنین در مردان فعالیتهای جنسی با از دست دادن روی همراه است کمبود این عنصر در افراد بالغ برای اولین بار در کشور مصر و ایران مشاهده شد، مورد اصل مرد ۲۱ ساله بود که پسر ۱۰ ساله ای به نظر می رسید. این بیمار مقدار زیادی نان و خاک می خورد.
موارد دیگر بیمارانی بودند که به عفونتهای ناشی از کرم قلابدار مبتلا بودند در سال ۱۹۹۶ بیماری (AE)   که یک بیماری نادرژنی بود  و با کمبود خیلی زیاد روی مواجه بود شناسایی شد (۸۱) مثالی خوب برای فهمیدن و درک کمبود روی وجذب ناکافی این عنصر است. این بیماران نمی توانند تریپتوفان را سوخت و ساز کنند که منجر به پائین آمدن سطح مقدار (PA) picolinic acid می شود. PA نتیجه یک سوخت و ساز طبیعی از متابولسیم تریپتوفان در بدن است که وجود آن خیلی مهمتر از جذب روی است. پیکولینات روی بیشترین تاثیر را در برگشت روی از دست رفته در اثر بیماری AE و همچنین جذب بیشتر روی از دیگر جانشینهای طبیعی را دارد. همچنین مصرف مواد طبیعی حاوی روی کاهش روی در بدن تامین می کند.

فرمت : WORD | صفحات: ۱۴۱

*********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است