هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
فهرست مطالب

چکیده
فرهنگ اختصارات
فصل ۱  مشخصات تشعشعی یک آنتن۲
۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ۲
۱-۳) شدت تشعشعی آنتن۳
۱-۴) نمودارهای تشعشعی۴
۷ HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان
یک آنتن ۸VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و
۱-۷) بهره جهتی آنتن ۹
۱-۸) سمتگرایی ۹
۱-۹) بازده تشعشعی آنتن ۱۰
) ۱۰g 1-10) بهره یا گین آنتن (
۱-۱۱) امپدانس ورودی آنتن ۱۱
۱- ۱۲) قطبش موج ۱۱
۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری۱۲
فصل ۲-  آنتن های تلفن همراه۱۴
۲-۱) مقدمه۱۴
۲-۲) آنتن کوچک چیست ؟ ۱۴
۲-۳) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ۱۵
۲-۴) شاسی در گوشی موبایل  ۱۸
۲-۵) آنتنهای سیمی۱۸
۲-۶) موقعیت آنتن در موبایل۲۱
۲-۷) حجم آنتن۲۳
۲-۸فصل ۳ ) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل۲۶
– توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA 30
۳-۱) مقدمه۳۰
۳-۲) تغییرات پورت زمین  و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل۳۰
۳-۳) تحلیل آنتن PIFA  با استفاده از مدل های معادل ۳۷
۳-۴ ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش۳۹
۳-۵) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS 40
فصل ۴ –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق۴۴
۴-۱) مقدمه۴۴
۴-۲) طراحی اولیه آنتن۴۴
۴-۳) تبدیل آنتن PIFA   تک باند به دو باند۴۹
۴-۴) بهینه سازی آنتن طراحی شده۵۱
۴-۵)جمع بندی۶۲
فهرست منابع
فهرست اشکال
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
شکل۱-۱ نواحی اطراف یک آنتن ۶
شکل۱-۲ میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن ۶
شکل۱-۳  عنصر زاویه فضایی ۷
شکل۱-۴  نمودار قطبی پرتو تشعشعی  صفحه H 8
شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی ۹
شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان ۱۰
شکل۱-۷ ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت ۱۱
شکل۱-۸  الف)قطبش خطی افقی  ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد
ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد۱۴
فصل دوم-  آنتن های تلفن همراه
شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین ۲۰
شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون ۲۰
شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900 21
شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800 22
شکل۲-۵ (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن  Lوارون  (ج) آنتن  Fوارون ۲۳
شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن  Fوارون مسطح ۲۴
شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه ۲۵
شکل ۲-۸  انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی ۲۷
شکل ۲-۹ رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 28
شکل۲-۱۰ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890 29
شکل ۲-۱۱ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 29
شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه ۲۹
شکل ۲-۱۳ (الف) تشعشع کننده باند بالا  (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل ۳۱
فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA
شکل ۳-۱ (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) ۳۴
شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) ۳۶
شکل ۳-۳ VSWR  اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده ۳۷
شکل ۳-۴ الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۳۸
شکل ۳-۵  نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz 40
شکل ۳-۶  الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۴۱
شکل ۳-۷ نمای کناری آنتن PIFA 41
شکل ۳-۸  مدل خط انتقال برای آنتن PIFA 42
شکل ۳-۹  (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال ۴۳
شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده ۴۴
شکل ۳-۱۱  نمودارVSWR آنتن طراحی شده ۴۵
شکل۳-۱۲ نمودارre (Z) آنتن طراحی شده  ۴۵
شکل ۳-۱۳ نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0  ۴۶
شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900 46

فصل چهارم –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

شکل ۴-۱  نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده ۴۹
شکل ۴-۲  نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه ۴۹
شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 50
شکل ۴-۴  نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51
شکل ۴-۵ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51
شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 52
شکل ۴-۷  نمودار  VSWR در باند MHZ 900 52
شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y 53
شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ 54
شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ 54
شکل ۴-۱۱  نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن ۵۵
شکل ۴-۱۲  نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ 56
شکل ۴-۱۳  نمودار VSWR  نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ 57
شکل۴-۱۴  نمودار VSWR  نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ 57
شکل ۴-۱۹  نمایی از آنتن در صفحه Z-X 60
شکل ۴-۲۰  نمایی از آنتن در صفحه Z-Y 60
شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا ۶۱
شکل  ۴-۲۲: VSWR  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz 61
شکل ۴-۲۳: VSWR  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800 62
شکل  ۴-۲۴ : VSWR  آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900 62

فرمت : WORD | صفحات:۷۷

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است