هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی
دانلود پروژه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

دانلود پروژه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

فهرست مطالب

فصل اول    کلیات
۱-۱)هدف    ۱۵
۱-۲)پیشینه و تحقیق    ۱۵
۱-۳)روش کار و تحقیق    ۱۵
فصل دوماختصاصات عمومی نمکها در ایران     ۱۷
الفکلیاتی درمورد نمکها     ۱۸
۱-۲ تاریخچه نمک     ۱۸
۲-۲ نمک وموارد استفاده آن۲۰
۳-۲ پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان     ۲۰
ب     ژئو شیمی و کانی شناسی     ۲۷
۴-۲ ژئوشیمی     ۲۷
۵-۲ کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌    ۲۸
۶-۲ کانی های همراه هالیت     ۳۱
۷-۲ فرایندهای بعد از رسوبگذاری     ۳۴
پ     شرایط ومحیط تشکیل هالیت۳۷
۸-۲ شرایط تشکیل هالیت     ۳۷
۹-۲ محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌    ۳۹
۱۰-۲ ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن     ۴۱
۱۱-۲ موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها     ۴۴
۱۲-۲ سبخا     ۴۶
۱۳-۲ محیط های دریایی    ۴۷
۱۴-۲ نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟    ۴۸
ث    انواع ژنتیکی کارنسارها نمک     ۵۳
۱۵-۲ اقیانوس ها ودریاها     ۵۳
۱۶-۲ دریاچه ها     ۵۴
۱۷- ۲ آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌    ۵۶
۱۸-۲ حوضه های دریاچه ای نوع پلایا     ۵۷
۱۹-۲ نهشته های نمک لایه ای     ۵۷
۲۰-۲ گنبدهای نمکی۵۹
۲۱-۲ کانی های همراه گنبدهای نمکی۶۱
۲۲-۲ پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی     ۶۲
۲۳-۲ چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی۶۳
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری    ۶۹
۲۴-۲ مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))    ۶۹
۲۵-۲ مدل دریاچه ای والتر ( ۱۹۰۳)    ۷۰
۲۶-۲ مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)    ۷۰
۲۷-۲ تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)    ۷۵
۲۸-۲ مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک     ۷۵
۲۹-۲ مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری     ۷۷
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی     ۸۲
۳۰-۲ نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس    ۸۲
۳۱-۲ گنبدهای نمکی استان هرمزگان    ۸۶
۱-۳۱-۲ گنبد نمکی قشم    ۸۶
۲-۳۱-۲ گنبد نمکی سیاهو    ۸۸
۳-۳۱-۲ گنبد نمکی گچین    ۸۹
۳۲-۲ نمک های ژوراسیک فوقانی    ۹۰
۳۳-۲ آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان    ۹۱
۱-۳۳-۲ گنبد نمکی علی آباد    ۹۱
۲-۳۳-۲ گنبد نمکی اسماعیل آباد    ۹۱
۳-۳۳-۲ نمک آبی راین    ۹۲
۴-۳۳-۲ نمک آبی کویر لوت شهداد    ۹۲
۵-۳۳-۲ نمک آبی نوق    ۹۳
۳۴-۲ نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی    ۹۳
۱-۳۴-۲ زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان)    ۹۵
۲-۳۴-۲ برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد    ۹۷
۳-۳۴-۲ گنبدهای نمکی حوضه یزد    ۹۷
الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد    ۹۸
ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد    ۹۸
ج-کانال نمک عقدا    ۹۹
۳۵-۲ نمک های ائو-الیگوسن    ۹۹
۳۶-۲ نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی    ۱۰۱
۳۷-۲ آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان    ۱۰۳
۱-۳۷-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان    ۱۰۴
۲-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی    ۱۰۵
الف-معدن کوه نمک    ۱۰۵
ب-معدن تخت رستم    ۱۰۵
ج-معدن سردره    ۱۰۶
د-معدن سیالک    ۱۰۶
ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار    ۱۰۷
و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار)    ۱۰۷
ز-معدن راه راهک    ۱۰۸
ح-معدن کرند    ۱۰۸
ط-معدن ناروبنه    ۱۰۹
ی- معدن بنه کوه    ۱۰۹
ک-معدن رودخانه شور    ۱۰۹
۳-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار    ۱۱۰
الف-معدن گزوشک    ۱۱۰
ب-معدن چاه غلغل    ۱۱۱
ج-معدن شهر آباد    ۱۱۱
د-معدن حسین آباد ده نمک    ۱۱۲
ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت    ۱۱۲
و-نمک های محدوده سرخه    ۱۱۳
ز-معدن لاهورد    ۱۱۳
ح-برونزدهای نمکی نمکان    ۱۱۳
۶-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی    ۱۱۹
۳۸-۲ آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان    ۱۲۰
۱-۳۸-۲ زمین شناسی استان خراسان    ۱۲۰
۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمکی استان خراسان    ۱۲۲
۱-معدن نمکی آبقوی    ۱۲۲
۲-معدن نمک عمارلو    ۱۲۳
۳-معدن نمک حصار یزدان    ۱۲۴
۴-معدن نمک سلطان آباد    ۱۲۴
۵-معدن نمک غار    ۱۲۴
۶-معدن نمک اسلام قلعه    ۱۲۵
۷-کالشور سبزوار    ۱۲۵
۸-معدن نمک آبی گدار خماری    ۱۲۵
۹-نمک زار سبزوار    ۱۲۵
۱۰-نمک آبی جاجرم    ۱۲۶
۳۹-۲ ذخایر یا آثار نمکی میوسن    ۱۲۷
۱-۴۰-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن
الف-آثار نمکی استان لرستان    ۱۲۸
۱-نمک چل قادی (سفید دشت)    ۱۲۸
۲-مظهر معدن نمکی چالکل    ۱۲۸
۳-نمک چم چیر (امیر آباد)    ۱۳۰
۴-مظهر معدنی نمک بابا بهرام    ۱۳۰
۴۱-۲ آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن    ۱۳۱
۱-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن    ۱۳۱
الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم    ۱۳۲
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر    ۱۳۲
۱-                 گنبد نمکی قم یا کوه نمک    ۱۳۴
۲-                 گنبد نمکی یزدان    ۱۳۵
۳-                گنبد نمکی آخ    ۱۳۶
۴-                گنبد نمکی شیخ حاجی    ۱۳۶
۳-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر    ۱۳۷
۴۲-۲ آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن    ۱۴۰
۱-۴۲-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن    ۱۴۰
۲-۴۲-۲ گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان    ۱۴۰
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان    ۱۴۰
۱-گنبد نمک مزرعه    ۱۴۱
۲-گنبد نمکی ایوند    ۱۴۲
۳-گنبد نمکی سار    ۱۴۲
۴-گنبد نمکی ترب    ۱۴۲
۵-گنبد نمکی منور    ۱۴۳
۶-گنبد نمکی شوره دره    ۱۴۳
۷-گنبد نمک قره آغاج تبریز    ۱۴۳
۸-گنبد نمک تازه کند    ۱۴۴
۹-گنبد نمک نهند    ۱۴۴
۱۰-گنبد نمکی داش اسپیران    ۱۴۴
۱۱-گنبد نمکی خواجه    ۱۴۵
۱۲-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ)    ۱۴۵
۱۳-گنبد نمکی قزلجه    ۱۴۵
۱۴-معدن نمک هریس    ۱۴۶
۱۵-معدن نمک قاپولوق    ۱۴۶
۱۶-گنبدهای نمکی اواوغلی    ۱۴۶
۱۷-گنبد نمکی خاک مردان    ۱۴۶
۱۸-گنبد نمکی قلیچ تپه    ۱۴۶
۱۹-گنبد نمکی زنجیره    ۱۴۸
۲۰-گنبد نمک امیر بیک    ۱۴۸
۲۱-گنبد نمکی شعبانلو    ۱۴۸
۲۲-گنبد نمکی کشک سرای    ۱۴۹
۲۳-معدن نمک مامان    ۱۴۹
۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمک استان زنجان    ۱۵۰
۱-معدن نمک خرم آباد(جبا)    ۱۵۱
۲-معدن نمک زهستر آباد    ۱۵۲
۳-مظهر نمک گنبد    ۱۵۲
۴-مظهر نمک گچی قشلاق    ۱۵۲
۵-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)    ۱۵۳
۶-مظهر نمک طالقان    ۱۵۳
۴۳-۲ نمک های پلیوسن    ۱۵۳
۴۴-۲ نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون)    ۱۵۴
۱-۴۴-۲ پلایاهای خور    ۱۵۵
۲-۴۴-۲ مرداب یا باتلاق گاو خونی    ۱۵۷
۳-۴۴-۲ چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی    ۱۵۸
۴۵-۲ نمک های عهد حاضر    ۱۶۰
۱-۴۵-۲ دریاچه های شور ایران    ۱۶۰
الف-دریاچه ارومیه    ۱۶۰
ب- دریاچه نمک    ۱۶۲
ج-دریاچه حوض سلطان    ۱۶۳
د-دریاچه بختگان    ۱۶۴
ه- دریاچه مهارلو    ۱۶۵
۹- دریاچه شورابیل اردبیل     ۱۶۶
فصل سومگنبدهای نمکی گرمسار     ۱۶۷
۱-۳- موقعیت جغرافیایی     ۱۶۸
۲-۳- مطالعه کارهای انجام شده قبلی     ۱۶۹
– زمین شناسی     ۱۷۱
۲-۳ – زمین شناسی عمومی     ۱۷۲
۴-۳- زمین شناسی شمال غرب گرمسار     ۱۷۲
۴-۳-۱- نمک S     ۱۷۳
۴-۳-۲- نمک و مارن زرشکی MP-S    ۱۷۴
۴-۳-۳- مارن زرشکی     ۱۷۴
۴-۳-۴- مارن الوان     ۱۷۵
۴-۳-۵- ولکانیک     ۱۷۶
۴-۳-۶- شیل سبز sh    ۱۷۷
۴-۳-۷- گچ وشیل sh – G    ۱۷۸
۴-۳-۸- ژیپس توده‌ای     ۱۷۸
۴-۳-۹- آهک قم O-M    ۱۷۹
۴-۳-۱۰- سازند قرمز فوقانی     ۱۸۰
۴-۳-۱۱-سازند هزار دره     ۱۸۱
۴-۳-۱۲- سازند کهریزک     ۱۸۲
۴-۳-۱۳- گچ کواترنر    ۱۸۳
۴-۳-۱۴- پادگانه های آبرفتی     ۱۸۳
۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه     ۱۸۴
۴-۳-۱۶- کفه های رسی و نمکی     ۱۸۵
۴-۳-۱۷- آبراهه و کانال های رودخانه ای     ۱۸۵
۵-۳-۱- زمین شناسی ساختمانی     ۱۸۶
۵-۳-۲- گسل‌ها     ۱۸۷
-معادن فعال نمک گرمسار     ۱۸۹
۳-۱-معدن کوهدشت کهن     ۱۹۰
۳-۲-معدن نمک قائم     ۱۹۲
۳-۳- معدن نمک غرب قائم     ۱۹۳
۳-۴-معدن نمک مروارید     ۱۹۳
۳-۵- معدن نمک سالار     ۱۹۴
۳-۶- معدن نمک راهراهک     ۱۹۵
۳-۷- معدن تخت رستم     ۱۹۵
۳-۸-معدن نمک سیالک     ۱۹۶
۳-۹- معدن نمک میلاد     ۱۹۹
۳-۱۰- معدن نمک صادقی     ۲۰۱
۳-۱۱- معدن نمک سرو    ۲۰۲
فصل چهارمشرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک     ۲۰۶
۴-۱- کارخانه نمک کوبی زهره    ۲۰۶
۴-۲- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره     ۲۰۸
فصل پنجم     نتیجه گیری و پیشنهادات     ۲۱۱
منابع     ۲۱۳

 

فهرست مطالب

فصل اول    کلیات
۱-۱)هدف    ۱۵
۱-۲)پیشینه و تحقیق    ۱۵
۱-۳)روش کار و تحقیق    ۱۵
فصل دوماختصاصات عمومی نمکها در ایران     ۱۷
الفکلیاتی درمورد نمکها     ۱۸
۱-۲ تاریخچه نمک     ۱۸
۲-۲ نمک وموارد استفاده آن۲۰
۳-۲ پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان     ۲۰
ب     ژئو شیمی و کانی شناسی     ۲۷
۴-۲ ژئوشیمی     ۲۷
۵-۲ کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌    ۲۸
۶-۲ کانی های همراه هالیت     ۳۱
۷-۲ فرایندهای بعد از رسوبگذاری     ۳۴
پ     شرایط ومحیط تشکیل هالیت۳۷
۸-۲ شرایط تشکیل هالیت     ۳۷
۹-۲ محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌    ۳۹
۱۰-۲ ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن     ۴۱
۱۱-۲ موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها     ۴۴
۱۲-۲ سبخا     ۴۶
۱۳-۲ محیط های دریایی    ۴۷
۱۴-۲ نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟    ۴۸
ث    انواع ژنتیکی کارنسارها نمک     ۵۳
۱۵-۲ اقیانوس ها ودریاها     ۵۳
۱۶-۲ دریاچه ها     ۵۴
۱۷- ۲ آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌    ۵۶
۱۸-۲ حوضه های دریاچه ای نوع پلایا     ۵۷
۱۹-۲ نهشته های نمک لایه ای     ۵۷
۲۰-۲ گنبدهای نمکی۵۹
۲۱-۲ کانی های همراه گنبدهای نمکی۶۱
۲۲-۲ پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی     ۶۲
۲۳-۲ چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی۶۳
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری    ۶۹
۲۴-۲ مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))    ۶۹
۲۵-۲ مدل دریاچه ای والتر ( ۱۹۰۳)    ۷۰
۲۶-۲ مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)    ۷۰
۲۷-۲ تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)    ۷۵
۲۸-۲ مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک     ۷۵
۲۹-۲ مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری     ۷۷
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی     ۸۲
۳۰-۲ نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس    ۸۲
۳۱-۲ گنبدهای نمکی استان هرمزگان    ۸۶
۱-۳۱-۲ گنبد نمکی قشم    ۸۶
۲-۳۱-۲ گنبد نمکی سیاهو    ۸۸
۳-۳۱-۲ گنبد نمکی گچین    ۸۹
۳۲-۲ نمک های ژوراسیک فوقانی    ۹۰
۳۳-۲ آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان    ۹۱
۱-۳۳-۲ گنبد نمکی علی آباد    ۹۱
۲-۳۳-۲ گنبد نمکی اسماعیل آباد    ۹۱
۳-۳۳-۲ نمک آبی راین    ۹۲
۴-۳۳-۲ نمک آبی کویر لوت شهداد    ۹۲
۵-۳۳-۲ نمک آبی نوق    ۹۳
۳۴-۲ نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی    ۹۳
۱-۳۴-۲ زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان)    ۹۵
۲-۳۴-۲ برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد    ۹۷
۳-۳۴-۲ گنبدهای نمکی حوضه یزد    ۹۷
الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد    ۹۸
ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد    ۹۸
ج-کانال نمک عقدا    ۹۹
۳۵-۲ نمک های ائو-الیگوسن    ۹۹
۳۶-۲ نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی    ۱۰۱
۳۷-۲ آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان    ۱۰۳
۱-۳۷-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان    ۱۰۴
۲-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی    ۱۰۵
الف-معدن کوه نمک    ۱۰۵
ب-معدن تخت رستم    ۱۰۵
ج-معدن سردره    ۱۰۶
د-معدن سیالک    ۱۰۶
ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار    ۱۰۷
و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار)    ۱۰۷
ز-معدن راه راهک    ۱۰۸
ح-معدن کرند    ۱۰۸
ط-معدن ناروبنه    ۱۰۹
ی- معدن بنه کوه    ۱۰۹
ک-معدن رودخانه شور    ۱۰۹
۳-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار    ۱۱۰
الف-معدن گزوشک    ۱۱۰
ب-معدن چاه غلغل    ۱۱۱
ج-معدن شهر آباد    ۱۱۱
د-معدن حسین آباد ده نمک    ۱۱۲
ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت    ۱۱۲
و-نمک های محدوده سرخه    ۱۱۳
ز-معدن لاهورد    ۱۱۳
ح-برونزدهای نمکی نمکان    ۱۱۳
۶-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی    ۱۱۹
۳۸-۲ آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان    ۱۲۰
۱-۳۸-۲ زمین شناسی استان خراسان    ۱۲۰
۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمکی استان خراسان    ۱۲۲
۱-معدن نمکی آبقوی    ۱۲۲
۲-معدن نمک عمارلو    ۱۲۳
۳-معدن نمک حصار یزدان    ۱۲۴
۴-معدن نمک سلطان آباد    ۱۲۴
۵-معدن نمک غار    ۱۲۴
۶-معدن نمک اسلام قلعه    ۱۲۵
۷-کالشور سبزوار    ۱۲۵
۸-معدن نمک آبی گدار خماری    ۱۲۵
۹-نمک زار سبزوار    ۱۲۵
۱۰-نمک آبی جاجرم    ۱۲۶
۳۹-۲ ذخایر یا آثار نمکی میوسن    ۱۲۷
۱-۴۰-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن
الف-آثار نمکی استان لرستان    ۱۲۸
۱-نمک چل قادی (سفید دشت)    ۱۲۸
۲-مظهر معدن نمکی چالکل    ۱۲۸
۳-نمک چم چیر (امیر آباد)    ۱۳۰
۴-مظهر معدنی نمک بابا بهرام    ۱۳۰
۴۱-۲ آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن    ۱۳۱
۱-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن    ۱۳۱
الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم    ۱۳۲
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر    ۱۳۲
۱-                 گنبد نمکی قم یا کوه نمک    ۱۳۴
۲-                 گنبد نمکی یزدان    ۱۳۵
۳-                گنبد نمکی آخ    ۱۳۶
۴-                گنبد نمکی شیخ حاجی    ۱۳۶
۳-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر    ۱۳۷
۴۲-۲ آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن    ۱۴۰
۱-۴۲-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن    ۱۴۰
۲-۴۲-۲ گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان    ۱۴۰
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان    ۱۴۰
۱-گنبد نمک مزرعه    ۱۴۱
۲-گنبد نمکی ایوند    ۱۴۲
۳-گنبد نمکی سار    ۱۴۲
۴-گنبد نمکی ترب    ۱۴۲
۵-گنبد نمکی منور    ۱۴۳
۶-گنبد نمکی شوره دره    ۱۴۳
۷-گنبد نمک قره آغاج تبریز    ۱۴۳
۸-گنبد نمک تازه کند    ۱۴۴
۹-گنبد نمک نهند    ۱۴۴
۱۰-گنبد نمکی داش اسپیران    ۱۴۴
۱۱-گنبد نمکی خواجه    ۱۴۵
۱۲-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ)    ۱۴۵
۱۳-گنبد نمکی قزلجه    ۱۴۵
۱۴-معدن نمک هریس    ۱۴۶
۱۵-معدن نمک قاپولوق    ۱۴۶
۱۶-گنبدهای نمکی اواوغلی    ۱۴۶
۱۷-گنبد نمکی خاک مردان    ۱۴۶
۱۸-گنبد نمکی قلیچ تپه    ۱۴۶
۱۹-گنبد نمکی زنجیره    ۱۴۸
۲۰-گنبد نمک امیر بیک    ۱۴۸
۲۱-گنبد نمکی شعبانلو    ۱۴۸
۲۲-گنبد نمکی کشک سرای    ۱۴۹
۲۳-معدن نمک مامان    ۱۴۹
۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمک استان زنجان    ۱۵۰
۱-معدن نمک خرم آباد(جبا)    ۱۵۱
۲-معدن نمک زهستر آباد    ۱۵۲
۳-مظهر نمک گنبد    ۱۵۲
۴-مظهر نمک گچی قشلاق    ۱۵۲
۵-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)    ۱۵۳
۶-مظهر نمک طالقان    ۱۵۳
۴۳-۲ نمک های پلیوسن    ۱۵۳
۴۴-۲ نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون)    ۱۵۴
۱-۴۴-۲ پلایاهای خور    ۱۵۵
۲-۴۴-۲ مرداب یا باتلاق گاو خونی    ۱۵۷
۳-۴۴-۲ چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی    ۱۵۸
۴۵-۲ نمک های عهد حاضر    ۱۶۰
۱-۴۵-۲ دریاچه های شور ایران    ۱۶۰
الف-دریاچه ارومیه    ۱۶۰
ب- دریاچه نمک    ۱۶۲
ج-دریاچه حوض سلطان    ۱۶۳
د-دریاچه بختگان    ۱۶۴
ه- دریاچه مهارلو    ۱۶۵
۹- دریاچه شورابیل اردبیل     ۱۶۶
فصل سومگنبدهای نمکی گرمسار     ۱۶۷
۱-۳- موقعیت جغرافیایی     ۱۶۸
۲-۳- مطالعه کارهای انجام شده قبلی     ۱۶۹
– زمین شناسی     ۱۷۱
۲-۳ – زمین شناسی عمومی     ۱۷۲
۴-۳- زمین شناسی شمال غرب گرمسار     ۱۷۲
۴-۳-۱- نمک S     ۱۷۳
۴-۳-۲- نمک و مارن زرشکی MP-S    ۱۷۴
۴-۳-۳- مارن زرشکی     ۱۷۴
۴-۳-۴- مارن الوان     ۱۷۵
۴-۳-۵- ولکانیک     ۱۷۶
۴-۳-۶- شیل سبز sh    ۱۷۷
۴-۳-۷- گچ وشیل sh – G    ۱۷۸
۴-۳-۸- ژیپس توده‌ای     ۱۷۸
۴-۳-۹- آهک قم O-M    ۱۷۹
۴-۳-۱۰- سازند قرمز فوقانی     ۱۸۰
۴-۳-۱۱-سازند هزار دره     ۱۸۱
۴-۳-۱۲- سازند کهریزک     ۱۸۲
۴-۳-۱۳- گچ کواترنر    ۱۸۳
۴-۳-۱۴- پادگانه های آبرفتی     ۱۸۳
۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه     ۱۸۴
۴-۳-۱۶- کفه های رسی و نمکی     ۱۸۵
۴-۳-۱۷- آبراهه و کانال های رودخانه ای     ۱۸۵
۵-۳-۱- زمین شناسی ساختمانی     ۱۸۶
۵-۳-۲- گسل‌ها     ۱۸۷
-معادن فعال نمک گرمسار     ۱۸۹
۳-۱-معدن کوهدشت کهن     ۱۹۰
۳-۲-معدن نمک قائم     ۱۹۲
۳-۳- معدن نمک غرب قائم     ۱۹۳
۳-۴-معدن نمک مروارید     ۱۹۳
۳-۵- معدن نمک سالار     ۱۹۴
۳-۶- معدن نمک راهراهک     ۱۹۵
۳-۷- معدن تخت رستم     ۱۹۵
۳-۸-معدن نمک سیالک     ۱۹۶
۳-۹- معدن نمک میلاد     ۱۹۹
۳-۱۰- معدن نمک صادقی     ۲۰۱
۳-۱۱- معدن نمک سرو    ۲۰۲
فصل چهارمشرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک     ۲۰۶
۴-۱- کارخانه نمک کوبی زهره    ۲۰۶
۴-۲- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره     ۲۰۸
فصل پنجم     نتیجه گیری و پیشنهادات     ۲۱۱
منابع     ۲۱۳

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

فرمت : word | صفحات:۲۰۰

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است