دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي

معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي

فهرست مطالب

فصل اول    كليات
1-1)هدف    15
1-2)پيشينه و تحقيق    15
1-3)روش كار و تحقيق    15
فصل دوماختصاصات عمومي نمکها در ايران     17
الفکلياتي درمورد نمکها     18
1-2 تاريخچه نمک     18
2-2 نمک وموارد استفاده آن20
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان     20
ب     ژئو شيمي و کاني شناسي     27
4-2 ژئوشيمي     27
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌    28
6-2 کاني هاي همراه هاليت     31
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري     34
پ     شرايط ومحيط تشکيل هاليت37
8-2 شرايط تشکيل هاليت     37
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌    39
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن     41
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها     44
12-2 سبخا     46
13-2 محيط هاي دريايي    47
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟    48
ث    انواع ژنتيکي کارنسارها نمک     53
15-2 اقيانوس ها ودرياها     53
16-2 درياچه ها     54
17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌    56
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا     57
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي     57
20-2 گنبدهاي نمکي59
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي61
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي     62
23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي63
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري    69
24-2 مدل يا تئوري   حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877))    69
25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)    70
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)    70
27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)    75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک     75
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري     77
آثار ومعادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي     82
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس    82
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان    86
1-31-2 گنبد نمكي قشم    86
2-31-2 گنبد نمكي سياهو    88
3-31-2 گنبد نمكي گچين    89
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني    90
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان    91
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد    91
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد    91
3-33-2 نمك آبي راين    92
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد    92
5-33-2 نمك آبي نوق    93
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي    93
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)    95
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد    97
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد    97
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد    98
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد    98
ج-كانال نمك عقدا    99
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن    99
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي    101
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان    103
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان    104
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي    105
الف-معدن كوه نمك    105
ب-معدن تخت رستم    105
ج-معدن سردره    106
د-معدن سيالك    106
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار    107
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)    107
ز-معدن راه راهك    108
ح-معدن كرند    108
ط-معدن ناروبنه    109
ي- معدن بنه كوه    109
ك-معدن رودخانه شور    109
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار    110
الف-معدن گزوشك    110
ب-معدن چاه غلغل    111
ج-معدن شهر آباد    111
د-معدن حسين آباد ده نمك    112
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت    112
و-نمك هاي محدوده سرخه    113
ز-معدن لاهورد    113
ح-برونزدهاي نمكي نمكان    113
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي    119
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان    120
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان    120
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان    122
1-معدن نمكي آبقوي    122
2-معدن نمك عمارلو    123
3-معدن نمك حصار يزدان    124
4-معدن نمك سلطان آباد    124
5-معدن نمك غار    124
6-معدن نمك اسلام قلعه    125
7-كالشور سبزوار    125
8-معدن نمك آبي گدار خماري    125
9-نمك زار سبزوار    125
10-نمك آبي جاجرم    126
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن    127
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان    128
1-نمك چل قادي (سفيد دشت)    128
2-مظهر معدن نمكي چالكل    128
3-نمك چم چير (امير آباد)    130
4-مظهر معدني نمك بابا بهرام    130
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن    131
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن    131
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم    132
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر    132
1-                 گنبد نمكي قم يا كوه نمك    134
2-                 گنبد نمكي يزدان    135
3-                گنبد نمكي آخ    136
4-                گنبد نمكي شيخ حاجي    136
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر    137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن    140
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن    140
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان    140
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان    140
1-گنبد نمك مزرعه    141
2-گنبد نمكي ايوند    142
3-گنبد نمكي سار    142
4-گنبد نمكي ترب    142
5-گنبد نمكي منور    143
6-گنبد نمكي شوره دره    143
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز    143
8-گنبد نمك تازه كند    144
9-گنبد نمك نهند    144
10-گنبد نمكي داش اسپيران    144
11-گنبد نمكي خواجه    145
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)    145
13-گنبد نمكي قزلجه    145
14-معدن نمك هريس    146
15-معدن نمك قاپولوق    146
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي    146
17-گنبد نمكي خاك مردان    146
18-گنبد نمكي قليچ تپه    146
19-گنبد نمكي زنجيره    148
20-گنبد نمك امير بيك    148
21-گنبد نمكي شعبانلو    148
22-گنبد نمكي كشك سراي    149
23-معدن نمك مامان    149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان    150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)    151
2-معدن نمك زهستر آباد    152
3-مظهر نمك گنبد    152
4-مظهر نمك گچي قشلاق    152
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)    153
6-مظهر نمك طالقان    153
43-2 نمك هاي پليوسن    153
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)    154
1-44-2 پلاياهاي خور    155
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني    157
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني    158
45-2 نمك هاي عهد حاضر    160
1-45-2 درياچه هاي شور ايران    160
الف-درياچه اروميه    160
ب- درياچه نمك    162
ج-درياچه حوض سلطان    163
د-درياچه بختگان    164
ه- درياچه مهارلو    165
9- درياچه شورابيل اردبيل     166
فصل سومگنبدهاي نمكي گرمسار     167
1-3- موقعيت جغرافيايي     168
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي     169
– زمين شناسي     171
2-3 – زمين شناسي عمومي     172
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار     172
4-3-1- نمك S     173
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S    174
4-3-3- مارن زرشكي     174
4-3-4- مارن الوان     175
4-3-5- ولكانيك     176
4-3-6- شيل سبز sh    177
4-3-7- گچ وشيل sh – G    178
4-3-8- ژيپس توده‌اي     178
4-3-9- آهك قم O-M    179
4-3-10- سازند قرمز فوقاني     180
4-3-11-سازند هزار دره     181
4-3-12- سازند كهريزك     182
4-3-13- گچ كواترنر    183
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي     183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه     184
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي     185
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي     185
5-3-1- زمين شناسي ساختماني     186
5-3-2- گسل‌ها     187
-معادن فعال نمک گرمسار     189
3-1-معدن كوهدشت كهن     190
3-2-معدن نمك قائم     192
3-3- معدن نمك غرب قائم     193
3-4-معدن نمك مرواريد     193
3-5- معدن نمك سالار     194
3-6- معدن نمك راهراهك     195
3-7- معدن تخت رستم     195
3-8-معدن نمك سيالك     196
3-9- معدن نمك ميلاد     199
3-10- معدن نمك صادقي     201
3-11- معدن نمك سرو    202
فصل چهارمشرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك     206
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره    206
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره     208
فصل پنجم     نتيجه گيري و پيشنهادات     211
منابع     213

 

فهرست مطالب

فصل اول    كليات
1-1)هدف    15
1-2)پيشينه و تحقيق    15
1-3)روش كار و تحقيق    15
فصل دوماختصاصات عمومي نمکها در ايران     17
الفکلياتي درمورد نمکها     18
1-2 تاريخچه نمک     18
2-2 نمک وموارد استفاده آن20
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان     20
ب     ژئو شيمي و کاني شناسي     27
4-2 ژئوشيمي     27
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌    28
6-2 کاني هاي همراه هاليت     31
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري     34
پ     شرايط ومحيط تشکيل هاليت37
8-2 شرايط تشکيل هاليت     37
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌    39
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن     41
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها     44
12-2 سبخا     46
13-2 محيط هاي دريايي    47
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟    48
ث    انواع ژنتيکي کارنسارها نمک     53
15-2 اقيانوس ها ودرياها     53
16-2 درياچه ها     54
17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌    56
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا     57
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي     57
20-2 گنبدهاي نمکي59
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي61
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي     62
23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي63
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري    69
24-2 مدل يا تئوري   حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877))    69
25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)    70
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)    70
27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)    75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک     75
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري     77
آثار ومعادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي     82
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس    82
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان    86
1-31-2 گنبد نمكي قشم    86
2-31-2 گنبد نمكي سياهو    88
3-31-2 گنبد نمكي گچين    89
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني    90
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان    91
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد    91
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد    91
3-33-2 نمك آبي راين    92
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد    92
5-33-2 نمك آبي نوق    93
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي    93
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)    95
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد    97
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد    97
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد    98
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد    98
ج-كانال نمك عقدا    99
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن    99
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي    101
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان    103
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان    104
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي    105
الف-معدن كوه نمك    105
ب-معدن تخت رستم    105
ج-معدن سردره    106
د-معدن سيالك    106
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار    107
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)    107
ز-معدن راه راهك    108
ح-معدن كرند    108
ط-معدن ناروبنه    109
ي- معدن بنه كوه    109
ك-معدن رودخانه شور    109
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار    110
الف-معدن گزوشك    110
ب-معدن چاه غلغل    111
ج-معدن شهر آباد    111
د-معدن حسين آباد ده نمك    112
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت    112
و-نمك هاي محدوده سرخه    113
ز-معدن لاهورد    113
ح-برونزدهاي نمكي نمكان    113
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي    119
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان    120
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان    120
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان    122
1-معدن نمكي آبقوي    122
2-معدن نمك عمارلو    123
3-معدن نمك حصار يزدان    124
4-معدن نمك سلطان آباد    124
5-معدن نمك غار    124
6-معدن نمك اسلام قلعه    125
7-كالشور سبزوار    125
8-معدن نمك آبي گدار خماري    125
9-نمك زار سبزوار    125
10-نمك آبي جاجرم    126
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن    127
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان    128
1-نمك چل قادي (سفيد دشت)    128
2-مظهر معدن نمكي چالكل    128
3-نمك چم چير (امير آباد)    130
4-مظهر معدني نمك بابا بهرام    130
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن    131
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن    131
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم    132
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر    132
1-                 گنبد نمكي قم يا كوه نمك    134
2-                 گنبد نمكي يزدان    135
3-                گنبد نمكي آخ    136
4-                گنبد نمكي شيخ حاجي    136
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر    137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن    140
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن    140
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان    140
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان    140
1-گنبد نمك مزرعه    141
2-گنبد نمكي ايوند    142
3-گنبد نمكي سار    142
4-گنبد نمكي ترب    142
5-گنبد نمكي منور    143
6-گنبد نمكي شوره دره    143
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز    143
8-گنبد نمك تازه كند    144
9-گنبد نمك نهند    144
10-گنبد نمكي داش اسپيران    144
11-گنبد نمكي خواجه    145
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)    145
13-گنبد نمكي قزلجه    145
14-معدن نمك هريس    146
15-معدن نمك قاپولوق    146
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي    146
17-گنبد نمكي خاك مردان    146
18-گنبد نمكي قليچ تپه    146
19-گنبد نمكي زنجيره    148
20-گنبد نمك امير بيك    148
21-گنبد نمكي شعبانلو    148
22-گنبد نمكي كشك سراي    149
23-معدن نمك مامان    149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان    150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)    151
2-معدن نمك زهستر آباد    152
3-مظهر نمك گنبد    152
4-مظهر نمك گچي قشلاق    152
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)    153
6-مظهر نمك طالقان    153
43-2 نمك هاي پليوسن    153
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)    154
1-44-2 پلاياهاي خور    155
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني    157
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني    158
45-2 نمك هاي عهد حاضر    160
1-45-2 درياچه هاي شور ايران    160
الف-درياچه اروميه    160
ب- درياچه نمك    162
ج-درياچه حوض سلطان    163
د-درياچه بختگان    164
ه- درياچه مهارلو    165
9- درياچه شورابيل اردبيل     166
فصل سومگنبدهاي نمكي گرمسار     167
1-3- موقعيت جغرافيايي     168
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي     169
– زمين شناسي     171
2-3 – زمين شناسي عمومي     172
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار     172
4-3-1- نمك S     173
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S    174
4-3-3- مارن زرشكي     174
4-3-4- مارن الوان     175
4-3-5- ولكانيك     176
4-3-6- شيل سبز sh    177
4-3-7- گچ وشيل sh – G    178
4-3-8- ژيپس توده‌اي     178
4-3-9- آهك قم O-M    179
4-3-10- سازند قرمز فوقاني     180
4-3-11-سازند هزار دره     181
4-3-12- سازند كهريزك     182
4-3-13- گچ كواترنر    183
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي     183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه     184
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي     185
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي     185
5-3-1- زمين شناسي ساختماني     186
5-3-2- گسل‌ها     187
-معادن فعال نمک گرمسار     189
3-1-معدن كوهدشت كهن     190
3-2-معدن نمك قائم     192
3-3- معدن نمك غرب قائم     193
3-4-معدن نمك مرواريد     193
3-5- معدن نمك سالار     194
3-6- معدن نمك راهراهك     195
3-7- معدن تخت رستم     195
3-8-معدن نمك سيالك     196
3-9- معدن نمك ميلاد     199
3-10- معدن نمك صادقي     201
3-11- معدن نمك سرو    202
فصل چهارمشرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك     206
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره    206
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره     208
فصل پنجم     نتيجه گيري و پيشنهادات     211
منابع     213

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

فرمت : word | صفحات:200

دانلود پروژه معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد