دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه معماري نرم افزار
دانلود پروژه معماري نرم افزار

دانلود پروژه معماري نرم افزار

معماري نرم افزار
چکیده
با گسترش روز افزون استفاده از مدل­های فرایند مبتنی بر معماری، طراحی معماری نرم افزار اهمیت ویژه­ای یافته است. یک طراحی معماری خوب، طراحی است که نیاز­های کیفی مورد انتظار مشتری را برآورده نماید. در این گزارش روش ­های گوناگون طراحی معماری نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس ویژگی کیفی قابلیت تغییر به طور دقیق و جزئیات معرفی خواهد شد و سپس معماری یک سیستم مطالعه موردی با دیدگاه دستیابی به قابلیت تغییر طراحی خواهد شد.
فهرست مطالب
1   مقدمه. 4
2  معماری نرم افزار چیست ؟. 5
2-1       تعاریف پایه در معماری نرم افزار. 6
الگوهای معماری یا سبکهای معماری.. 6
مدل مراجع. 6
معماري مرجع. 6
2-2   دیدگاه های معماری.. 7
ديدگاه Bass. 7
ديدگاه 4+1. 8
ديدگاه‌هاي دیگر. 8
3 طراحی معماری نرم افزار. 9
3-1     كاركرد‌هاي سيستم و معماري نرم‌افزار. 9
3-2   ويژگي‌هاي كيفي. 9
3-3 ويژگي‌هاي كيفي سيستم 10
3-4   سناريو‌هاي ويژگي‌كيفي. 10
3-5   ويژگي‌هاي كيفي كسب و كار. 11
3-6   ويژگي‌هاي كيفي معماري.. 12
3-7     يك طراحی معماری خوب بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟‌ 12
3-8  دستیابی به ویژگیهای کیفی. 12
تاکتیکهای معماری        12
الگوهای معماری.. 14
ارتباط تاکتیکها و الگوهای معماری.. 15
4 روشهای طراحی معماری نرم افزار. 16
4-1 طراحی مبتنی بر ویژگی. 16
4-2 طراحی به کمک سبک های معماری مبتنی بر ویژگی    17
4-3 طراحی با ملاحظات اقتصادی با استفاده از روش آنالیز سود هزینه. 19
5  ويژگي كيفي قابليت تغيير. 23
5-1   تعريف قابليت تغيير. 23
5-2   مشخص نمودن نياز‌هاي قابليت تغيير با استفاده از سناريو‌هاي كيفي 23
5-3   مدل سازي قابليت تغيير در سطح معماري نرم افزار   24
5-4   تاكتيك‌هاي قابليت تغيير. 24
5-5  تاكتيك‌هايي كه تغييرات را محلي مي‌كنند. 25
5-6 تاكتيك‌هايي كه ميدان ديد وظايف را كاهش مي دهند. 26
5-7 تاكتيك‌هايي كه از پخش شدن تغييرات جلوگيري مي‌كنند. 26
5-8    ارزيابي قابليت تغيير. 27
ارزيابي نحوه اختصاص وظايف.. 27
ارزيابي وابستگي بين ماژول‌ها 27
انواع وابستگي. 27
نحوه بازنمايي وابستگي‌ها 29
روش Brute-force. 29
استفاده از بستار انتقالی. 29
استفاده از روش‌هاي بهينه سازي.. 30
استفاده از جدول وابستگي‌ها 30
5-9 تصميم گيري نهايي در مورد طراحي ويژگي كيفي قابليت تغيير. 30
6 مطالعه موردي.. 31
6-1  مرحله 1 – انتخاب يك سناريو حقيقي. 31
6-2  مرحله 2 – بررسي نوع سناريو حقيقي   31
6-3 مرحله 3 – انتخاب چهارچوب استدلال مناسب.. 32
6-4 مرحله 4 – مشخص نمودن پارامتر‌هاي محدود و آزاد     34
6-5 مرحله 5 –  مشخص كردن تاكتيك‌هاي وابسته به پارامتر‌هاي آزاد    35
6-6 مرحله 6 – اختصاص مقادير اوليه به پارامتر‌هاي آزاد       36
6-7 مرحله 7 – انتخاب تاكتيك‌ها و به كاربردن آنها براي دستيابي به پاسخ مناسب    36
استفاده از كامپايلر به عنوان واسط. 38
استفاده از سيستم‌عامل به عنوان واسط. 38
6-8 مرحله 8 : اختصاص مسئوليت‌ها به عناصر معماري.. 38
7   خلاصه و نتیجه گیری.. 40
8   مراجع. 41
شكل 1 –  ارتباط بين الگوي معماري، مدل مرجع و معماري مرجع. 7
شكل 2 –   بخش‌هاي تشكيل دهنده سناريو ويژگي كيفي. 11
شکل 3 – خلاصه­ای از تاکتیک­های قابلیت تغییر. 11
شکل 4 – خلاصهای از تاکتیکهای کارایی. 13
شکل 5 – مجموعه ای از مهمترین الگوهای معماری.. 14
شکل 6 – ورودیها و خروجیهای روش ADD.. 16
شکل 7 – الگوی معماری خط لوله همزمان. 18
جدول 1 – پارامترهای الگوی خط لوله همزمان. 18
جدول 2 – خروجی فاز اول روش CBAM… 20
شكل 8 –  نمودار مقايسه ميزان كاربرد هر راهبرد در مقابل هزينه. 20
شكل 9 –  انواع نمودار‌هاي ممكن براي سودمندي براساس پاسخ. 21
شكل 10 – معماري سه لايه. 24
جدول 3 – نحوه بازنمايي وابستگي بين دو ماژول. 29
شكل 11 – نمودار جريان داده ( تغييرات به طور غير مستقيم از A به B منتقل مي‌شود) 30
جدول 4- سناريو حقيقي قابليت تغيير براي سيستم مورد مطالعه. 31
جدول 5 – سناريو عمومي قابليت تغيير براي مسئله مورد بررسي. 32
شكل 12 – نمايش سيستم به صورت دو ماژول وابسته. 32
جدول 6 – چهارچوب استدلال براي ويژگي كيفي قابليت تغيير. 33
شكل 13 – پارامتر‌هاي اثر گذار بر روي هزينه تغييرات.. 34
جدول 7 – پارامتر‌هاي قابليت تغيير و تاكتيك‌هاي اثر گذار بر روي آنها 35
جدول 8 – قانون‌هايي كه نحوه استفاده از تاكتيك‌ها را مشخص…. 36
شكل 14 – تكه طراحي تاكتيك شكستن زنجيره وابستگي. 38
شکل 15 – اختصاص وظايف با توجه به تاكتيك‌هاي اعمال شده 39
مقدمه
امروزه يكي از مهمترين ويژگي‌هاي هر سيستم نرم‌افزاري، كيفيت مي‌باشد. با پيشرفت‌هاي انجام شده و گسترش ابزار‌هاي گوناگون براي توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار‌هايي كه كاركرد‌هاي مورد نظر مشتريان را برآورده سازند، امري آسان و سريع گشته است. در حال حاضر، تفاوت بين دو نرم‌افزار را توانايي نرم‌افزار‌ها در برآورده ساختن ويژگي‌هاي كيفي مورد انتظار تعيين مي‌كند.
معماري نرم افزارِ يك برنامه يا سيستم كامپيوتري، ساختار يا ساختارهايي از سيستم مي باشد، كه در برگيرنده اجزاء، صفات قابل مشاهده آن اجزا و ارتباط بين آنها باشد[Bass 03]  . معماري نرم‌افزار شامل اولين تصميمات طراحي سيستم مي‌باشد و اين تصميمات زيربناي فعاليت‌هاي طراحي، پياده‌سازي، استقرار و نگهداري سيستم مي‌باشد. همچنين معماري نرم‌افزار، اولين عنصر قابل ارزيابي در فرايند توسعه نرم‌افزار مي‌باشد[Bass 03]  . بنابراين براي طراحي سيستمي كه نياز‌هاي كيفي مورد نظر را برآورده سازد، توليد معماري نرم‌افزار اولين گام در دستیابی به كيفيت در نرم‌افزار و همچنين ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي است.
در مدل­های فرایند توسعه نرم­افزار مبتنی بر معماری معمولاً ابتدا نیاز­های کیفی سیستم تعیین شده و سپس معماری نرم­افزار مربوطه طراحی می­گردد. پس از طراحی معماری، می­توان به ارزیابی آن پرداخت و تغییرات لازم را در طراحی مورد نظر ایجاد داد. بنابراین دو بخش اساسی در مدل­های فرایند توسعه نرم­افزار مبتنی بر معماری، بخش­های طراحی و ارزیابی معماری نرم افزار می­باشند. این دو بخش در ارتباط مستقیم با یکدیگر می­باشند و هر یک مکمل دیگری می­باشد. بنابراین فرایند طراحی معماری را می­توان شامل ساخت معماری نرم­افزار، ارزیابی آن و اصلاح معماری پیشنهادی دانست.
در این گزارش، هدف بررسی روش­های موجود در طراحی معماری نرم­افزار بر اساس ویژگی­های کیفی مورد نظر مشتریان و بررسی نحوه خودکار سازی فرایند طراحی معماری با ارائه ابزار­هایی برای این منظور می­باشد. ادامه مطالب گزارش به این صورت طبقه بندی شده اند. در بخش 2 توضیح مختصری در ارتباط با معماری نرم­افزار و مفاهیم مرتبط با آن ارائه می­شود. این مفاهیم در ادامه مطالب گزارش به کار گرفته خواهند شد. در بخش 3 طراحی معماری نرم­افزار، ویژگی­های یک طراحی خوب و عوامل تاثیرگذار در طراحی معماری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش 4 روش­های طراحی معماری نرم افزار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش 5 خلاصه و  نتیجه گیری ارائه خواهد شد. در بخش 6 مراجع مورد استفاده در این گزارش معرفی می­گردد.


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است