هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
دانلود پروژه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

دانلود پروژه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     ۱
بخش اول : کلیات     ۵
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی     ۶
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی     ۷
۱-۱-۱-    معنی لغوی خسارت     ۷
۱-۱-۲-    معنی اصطلاحی خسارت     ۹
۱-۱-۳-    انواع تقسیمات خسارت و معیار آن     ۱۱
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد     ۱۲
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع     ۱۳
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم    ۱۳
۱-۱-۴-    ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی     ۱۶
۱-۱-۵-    تعریف خسارت معنوی     ۱۸
۱-۱-۶-    تقسیمات خسارت معنوی     ۲۲
۱-۱-۷-    پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن     ۲۴
۱-۱-۸-    پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران     ۲۶
۱-۱-۹-    نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه     ۲۶
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن     ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر     ۲۷
۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع     ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع     ۳۱
۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار     ۳۲
۱-۲-۶- اجبار     ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار     ۳۴
۱-۲-۸- اجرای حق     ۳۴
۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی     ۳۵
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد    ۳۵
ب- خسارت باید مستقیم باشد     ۳۷
ج – خسارت باید جبران نشده باشد     ۳۹
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد     ۴۱
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی     ۴۲
۱-۳-۱- نظریه تقصیر     ۴۲
۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر     ۴۵
۱-۳-۳- نظریه خطر     ۴۵
۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر     ۴۶
۱-۳-۵- نظریه تضمین حق     ۴۷
۱-۳-۶- نظریه مختلط     ۴۸
۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه     ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر     ۴۹
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه     ۵۱

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام     ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر     ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی     ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی     ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی    ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی     ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی     ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب     ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب     ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور     ۷۲
۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی     ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     ۷۶
۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     ۷۶
۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه     ۷۷
۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه     ۸۱
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی     ۸۳
۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه     ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     ۸۵
۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی     ۸۷
۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب     ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۰
۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه     ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۱
۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه     ۹۲
۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف     ۹۳
۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی     ۹۴
۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی     ۹۵
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی     ۹۶
۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     ۹۶
۲-۵-۲- نظریه مالی     ۹۷
۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی     ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی     ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی     ۱۰۵
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن     ۱۱۰
 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی     ۱۱۱
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی     ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی     ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری     ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی     ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری     ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی     ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی     ۱۴۶
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات     ۱۵۳
۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات     ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها     ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     ۱۵۶
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی     ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده     ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع     ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی     ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی     ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه     ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه     ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانونی     ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات     ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی     ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادی     ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت     ۱۸۶
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور     ۱۸۹
۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها     ۱۹۱
۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها     ۱۹۲
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی     ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی     ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست     ۱۹۷
الف ) تقصیر سرپرست     ۱۹۸
ب) عدم تقصیر سرپرست     ۱۹۹
 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     ۲۰۳
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی     ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی     ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی     ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی     ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل     ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی     ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی     ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی     ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد     ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت     ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی     ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب     ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی     ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی     ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی     ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی     ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی     ۲۴۱
۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه     ۲۴۲
۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت     ۲۴۳
۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه     ۲۴۴
۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث     ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او     ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی     ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی     ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافیت     ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده     ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده     ۲۵۵
۴-۴-۴- رضایت زیان دیده     ۲۵۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد     ۲۶۰
۵-۱- نتیجه‌گیری     ۲۶۱
۵-۲- پیشنهادات     ۲۶۴
۱- فهرست منابع     ۲۶۶
الف – کتب فارسی     ۲۶۶
ب – پایان نامه‌های فارسی     ۲۶۹
ج – قوانین     ۲۷۰
د – نشریات فارسی     ۲۷۰
۲ – کتب عربی     ۲۷۱
۳ – منابع لاتین     ۲۷۶
الف – کتب فرانسه     ۲۷۶
چکیده انگلیسی
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند             بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول ۳۹ و ۴۰ ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۲۲ و ۲۳ ۳۲ ق ۱۰ . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل ۱۷۱ ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .
حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .
۱-    آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟
۲-    اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟
۳-    شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟
۴-     آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟
۵-     خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟
۶-    موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟
۷-    آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :
۱- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .
۲- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و …) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .
۳- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .
۴- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .
اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین ۱- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی ۲- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .
بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است