دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده

مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده
چكيده :
در اين پروژه مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده ارزيابي مي شود . فولاد ميكروآلياژ محتوي غلظتي از كرم و مس و فسفر به مقدار كم مي باشد . كه گران و مهم تر از كاربرد فولاد معمول تقويت شده مي باشد. مقدار فسفر فولاد ميكروآلياژ از مقداري كه استاندارد ASTM‌  اجازه مي دهد تجاوز مي كند و ديگر فولاد ميكروآلياژي ما محدودة نرمالي از فسفر را دارا مي باشد. اين 3 نوع فولاد ميكروآلياژي ، يكي از فولادهاي معمولي عمليات حرارتي پذيرند كه توسط پروسه هاي دمايي به شكل كوئينچ كردن و تمپر كردن برروي فولاد كه مستقيماً پس از نورد مي‌باشدو برروي ديگر فولاد معمولي نورد گرم انجام شده است .در مطالعه اين پروژه متوجه مي شويم كه خورده شدن فولاد ميكروآلياژي فقط نصف سرعت خوردگي فولاد تقويت شده معمولي مي باشد. اگر فولادها پوشش هاي epoxy داشته باشند كاهش نرخ نسبي خوردگي تا يك دهم مي باشد .
در اين پروژه آزمايش هاي سريع‌اي بر روي فولادها انجام مي شود ، پتانسيل خوردگي،ماكروسل خوردگي و 3  آزمايشBench scale :
Southern Exposure  وCracked Beam و G109. براي ارزيابي فولاد از پتانسيل خوردگي و سرعت خوردگي استفاده مي‌‌كنيم. براي خاصيت مكانيكي فولاد از آزمايش هاي خمشي و كشش استفاده مي كنيم . نتايج نشان مي دهد كه پتانسيل خوردگي اين 5 فولاد تقريباً تمايل يكساني به خورده شدن دارند . در آزمايش Bench – Scale فولاد ميكروآلياژ با محتوي فسفري منظم (CRT ) پايين‌ترين خسارت خوردگي را از خود نسبت به فولاد معمولي نشان مي دهد .
اگرچه در آزمايش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگي بيشتري از خود نسبت به فولاد ساده نشان ميدهد . در آزمايش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگي در فولاد معمولي داريم . در آزمايش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولي از يك دوره مناسب11% خسارت خوردگي داريم .
خاصيت مكانيكي فولاد ميكروآلياژي مشابه ديگر فولادهاي ساده مي باشد و فسفر زياد تأثيري روي خاصيت مكانيكي ندارد.
فهرست مطالب
چكيده………………………………………………………………………………………………………
فصل اول: مقدمه
1-1-تعريف  خوردگي ……………………………………………………………………………….
2-1-محيط هاي خورنده………………………………………………………………………………
3-1- فولادهاي كم آلياژ……………………………………………………………………………….
1-3-1-اثرات افزودني هاي ميكروآلياژ كننده ……………………………………………………
2-3-1-انواع گوناگون فولادهاي فريت –  پرليت ميكروآلياژ شده ………………………….
1-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده وانادييم ………………………………………………….
2-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده نيوبيوم……………………………………………………..
3-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده وانادييم_نيوبيوم…………………………………………
4-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده موليبدن _نيوبيوم………………………………………..
5-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژشده وانادييم_نيتروژن…………………………………………
6-2-3-1-فولادهاي ميكروالياژشده  تيتانيوم……………………………………………………..
7-2-3-1-فولادهاي ميكروآليژ شده نيوبيوم_تيتانيوم…………………………………………..
8-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده تيتانيوم_وانادييم ………………………………………
فصل دوم : مروري بر منابع
1-2-  خوردگي فولاد در بتن………………………………………………………………………..
2-2- روش هاي نمايش ‌خوردگي………………………………………………………………….
1-2-2-  پتانسيل خوردگي …………………………………………………………………………….
2-2-2- سرعت خوردگي ماكروسل……………………………………………………………….
3-2-2- مقاومت پلاريزاسيون ………………………………………………………………………
3-2- آزمايش هاي خوردگي…………………………………………………………………………
1-3-2- آزمايش هاي ارزيابي سريع ………………………………………………………………
2-3-2- آزمايش Bench – Scale………………………………………………………………
4-2- روش كار…………………………………………………………………………………………
5-2- فولاد تقويت شده ……………………………………………………………………………..
6-2- آزمايش ارزيابي سريع ………………………………………………………………………..
1-6-2- ‌شرح آزمايش ……………………………………………………………………………….
1-1-6-2- آزمايش پتانسيل خوردگي ……………………………………………………………
2-6-2- خاصيت نمونه هاي آزمايش ……………………………………………………………..
3-6-2- برنامه آزمايش ………………………………………………………………………………
7-2- آزمايشات  Bench – Scale………………………………………………………………
1-7-2- روش آزمايشات ……………………………………………………………………………
1-1-7-2- Southern Exposure…………………………………………………………….
2-1-7-2- نمونه Cracked beam……………………………………………………………..
3-1-7-2- نمونه ASTM G109………………………………………………………………..
4-1-7-2- روش كار آزمايش هاي Southern Exposure و Cracked Beam ..
5-1-7-2- روش آزمايش ASTM G109…………………………………………………….
2-7-2- آماده سازي نمونه هاي آزمايش …………………………………………………………
3-7-2- موادهاي مورد نياز ………………………………………………………………………….
8-2-  آزمايش مكانيكي ………………………………………………………………………………
9-2 – آزمايشات ارزيابي سرعت……………………………………………………………………
1-9-2- آزمايش پتانسيل خوردگي ………………………………………………………………..
2-9-2- آزمايش خوردگي ماكروسل………………………………………………………………
10-2- آزمايشات Bench- Scale……………………………………………………………….
1-10-2- آزمايش Southern Exposure……………………………………………………
2-10-2- آزمايش هاي Cracked beam …………………………………………………….
3-10-2- آزمايش هاي ASTM G109 ……………………………………………………….
4-10-2- مشاهده و نمايش نمونه ها ……………………………………………………………..
11-2-  آزمايش هاي مكانيكي………………………………………………………………………
فصل سوم: نتيجه گيري و پيشنهاد
1- نتايج……………………………………………………………………………………………………
2- پيشنهاد………………………………………………………………………………………………..
3- خلاصه ……………………………………………………………………………………………….
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………
فهرست اشكال
1-2- آزمايش يك` پتانسيل خوردگي بر روي نمونه ي بتني…………………………………
2-2- آزمايش ماكروسل بر روي ميله هاي ساده…………………………………………………
3-2- آزمايش ماكروسل بر روي نمونه ي بتني…………………………………………………..
4-2-  ‍آزمايش ماكروسل براي خواندن پتانسيل خوردگي……………………………………..
5-2- نمونه  ملاتي……………………………………………………………………………………..
6-2- نمونه  southern Exposure…………………………………………………………….
7-2- a – نمونه  cracked Beam………………………………………………………………
7-2-b – نمونه   G109…………………………………………………………………………….
8-2- مقدار پتانسيل متوسط الكترود اشباع كلومل براي ميله هاي ساده در يون NaCl    1.          6 مولار
9-2-جعبه ترميتال براي آزمون Bench-Scale…………………………………………………
10-2- مقدار پتانسيل متوسط خوردگي الكترود اشباع شده كلومل براي ميله هايي كه در بتن فرو رفته (دريون NaCl  0.4 مولار
11-2- مقدار پتانسيل متوسط خوردگي الكترود اشباع شده كلومل براي نمونه هاي ملاتي در بتن فروشده ( در يون NaCl  1.6مولار
12-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي ميله هاي ساده در يون NaCl 1.6 مولار.
13-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي نمونه هاي در ملات فرو برده شده با سر پوش پليمري در انتهاي ميله ها در يون NaCl   0.4 مولار
14-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي ميله هاي در بتن فرو برده شده با سرپوش پليمري در يون1.6 NaCl مولار
15-2- سرعت متوسط  خوردگي آزمايش ماكروسل براي نمونه هاي درملات فروبرده شده بدون سرپوش در يون NaCl 0.4 مولار
16-2- سرعت متوسط خوردگي آزمايش ماكروسل براي ميله هاي فرو برده شده دربتن سرپوش دريون  NaCl 1.6 مولار
17-2- آزمايش      _Southern Exposure سرعت متوسط خوردگي………………..
18-2- آزمايش Southern Exposure_ سرعت متوسط خوردگي براي فولادهاي شده.
19-2- آزمايش Southern Exposure_ مجموع خسارت خوردگي…………………..
20-2- آزمايش Southern Exposure_  مجموع خسارات خوردگي براي فولادهاي تركيب شده.
21-2- آزمايش Southern Exposure  – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه هاي فولادي
22-2- آزمايش Southern Exposure  – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي فولادهاي تركيب شده.
23-2- آزمايش Southern Exposure   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين نمونه ها با حضور الكترود مس _مس
24-2- آزمايش Southern Exposure   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين (نمونه هاي تركيب شده) با حضور الكترود مس _مس
25-2- آزمايش Southern Exposure  – مقاومت متوسط ماده به ماده……………….
26-2- آزمايش Southern Exposure   – مقاومت متوسط ماده به ماده براي نمونه هاي  شده.
27-2- آزمايش Cracked beam –  سرعت متوسط خوردگي……………………………
28-2- آزمايش Cracked beam   – مجموع خسارت متوسط خوردگي………………
29-2- آزمايش Cracked beam   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه ها با حضور الكترود مس – مس
30-2- آزمايش Cracked beam   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين نمونه ها با حضور الكترود مس – مس
31-2- آزمايش Cracked beam   – مقاومت متوسط ماده به ماده………………………
32-2- آزمايش G109 – سرعت متوسط خوردگي…………………………………………..
33-2- آزمايش G109- مجموع متوسط خسارت خوردگي…………………………………
34-2- آزمايش  G109- پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه ها با حضور الكترود مس- مس
35-2-آزمايش  G109- پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پاييني با حضور الكترود مس – مس
36-2- آزمايش G109-  مقاومت متوسط ماده به ماده……………………………………….
37-2-سطح نمونه SE-CRPT2-1………………………………………………………………
38-2- ضخامت ترك بر روي نمونه SE – CRPT1 / N-3………………………………
39-2- توليد خوردگي بر روي قسمت بالايي نمونه SE-N-3………………………………
40-2- توليد خوردگي بر روي بالاي ميله ي نمونه SE-CRPT2-1……………………..
41-2- توليد خوردگي بر روي بالاي ميله ي نمونهSE-CRT-1  (نماي جانبي)………..
42-2- توليد خوردگي بر روي پايين ميله ها براي نمونه SE-CRPT2-1………………
فهرست جداول
1-2-   الكترودهاي استاندارد مرجع………………………………………………………………..
2-2-توضيح نيم سلول ( ASTM C876 )……………………………………………………..
3-2- حالت هاي شيميايي فولادهاي تقويت شده (%)………………………………………….
4-2- حالت هاي مكانيكي فولادهاي تقويت شده……………………………………………….
5-2- مقادير گوناگون پتانسيل خوردگي در روز 40 م…………………………………………
6-2- سرعت خوردگي آزمايش ماكروسل در مدت 100 روز()……………………
7-2- سرعت خوردگي آزمايش Bench – Scale در 70هفته( )………………..
8-2- خسارت خوردگي آزمايش Bench – Scale در 70 هفته………………………….
9-2-  مقاومت ماده به ماده ي اندازه گيري شده در آزمايش Bench – Scale ………..
10-2- مقاومت ماده به ماده آزمايش Bench – Scale در مدت 70 هفته………………
11-2- مقدار ولتاژ پتانسيل خوردگي ماده ي بالايي با حضور الكترود اشباع شده مس- مس  در آزمايش Bench – Scale  به مدت 70 هفته…………………………………………………………………………………………….
12-2- پتانسيل خوردگي اندازه گيري شده درآزمايش Bench–Scale به مدت
70 هفته…………………………………………………………………………………………………..
13-2- آزمايش هاي مكانيكي ………………………………………………………………………
فصل اول
مقدمه
1-خوردگي
1-1-تعريف  خوردگي
خوردگي را تخريب يا فاسد شدن يك ماده در اثر واكنش با محيطي كه در آن قراردارد تعريف مي كنند و بعضي ها اصرار دارند كه اين تعريف بايستي محدود به ‌فلزات باشد . ولي بايستي براي حل اين مسئله هم فلزات و هم غير فلزات را در نظر بگيريم .
مثلاً‌تخريب رنگ و لاستيك بوسيله نور خورشيد يا مواد شيميايي ، خورده شدن جدارة كوره فولاد سازي ، و خوره شدن يك فلز جامد بوسيله مذاب يك فلز ديگر و حتي خورد شدن فولادي كه در داخل تيرهاي بتني برق قرار دارد تماماً خوردگي ناميده مي شوند.
2-1- محيط هاي خورنده :
عملاً‌كليه محيط ها خورنده هستند،‌لكن شدت خورندگي آنها متفاوت است . مثالهايي در اين مورد عبارتند از : هوا ، رطوبت  آبهاي تازه ، مقطر،‌نمكدار و معدني . اتمسفرهاي روستائي، شهري،‌صنعتي ، بخار و گازهاي ديگر مثل كلر- آمونياك –سولفور هيدروژن ، دي اكسيد گوگرد وگازهاي سوختني، اسيدهاي معدني مثل اسيد كلريدريك، سولفوريك و نيتريك، اسيدها‌ي‌آلي مثل اسيد نفتيك‌، استيك و فرميك، قليائي ها ، خاكها ، طلاها، روغنهاي نباتي و نفتي و انواع و اقسام محصولات غذائي، بطور كل مواد «‌معدني » خورنده تر از مواد «‌آلي » مي باشند. مثلاً‌خوردگي در صنايع نفت بيشتر در اثر كلرور سديم ، گوگرد ، اسيد سولفوريك و كلريدريك و آب است تا بخاطر روغن ، نفت و بنزين .كاربرد درجه حرارتهاي فشارهاي بالا در صنايع شيميايي باعث امكان پذير شدن فرآيندهاي جديد با بهبود فرآيندها قديمي شده است ، به عنوان مثال ( راندمان بالاتر ) سرعت توليد بيشتر ، يا تقليل قيمت تمام شده . اين مطلب همچنين در مورد توليد انرژي از جمله انرژي هسته‌‌اي ، صنايع فضائي و تعداد بسيار زيادي از روشها و فرآيندها صادق است . درجه حرارتها و فشارهاي بالاتر معمولاً باعث ايجاد شرايط خوردگي شديدتر مي گردند بسياري از فرآيندها و عمليات متداول امروزه بدون استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگي غير ممكن ياغير اقتصادي مي باشند.
زنگ لفظي است كه براي آلياژهاي آهني به كار برده مي شود. زنگ از اكسيدهاي آهن تشكيل شده و معمولاً‌اكسيد نيتريك هيدراته است . موقعي كه در يك آگهي تجاري ادعا مي شود كه يك آلياژ غير آهني زنگ نمي زند ، ادعايي بيش نيست و لكن بدان معني نسبت كه آن فلز خورده نخواهد شد

دانلود پروژه مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد