دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول 4
مقدمه 5
اهداف تحقيق 14
ضرورت و اهميت تحقيق 16
سوال مسئله 17
فرضيه هاي تحقيق 17
متغييرهاي مورد مطالعه 17
تعريف عملياتي متغييرها 17
1. DEPRESSION 18
1. ANXIETY 19
روش تحقيق (ادبيات و پيشينه ي تحقيق ) 25
جنبه هاي مختلف سازنده تست افسردگي بك عبارتند از : 26
نظريه هاي علل افسردگي 26
مروري بر تحقيقات انجام شده: 32
علائم افسردگي 33
علائم عمومي افسردگي 35
انواع باليني افسردگي 43
همه يگر شناسي افسردگي (شيوع افسردگي ) 44
سبب شناسي افسرگي (علل افسردگي ) 46
افسردگي معمول بيماريهاي جسمي 46
افسردگي و تجارب نخستين كودكي 47
افسردگي و بحران هاي زندگي 48
كاپلان بحرانها را به دو نوع تقسيم مي كند: 48
علل افسردگي هاي بيمار گونه 48
جامعه آماري مورد مطالعه 53
حجم نمونه 53
روش نمونه گيري 53
روش استخراج داده ها جهت تست فرضيات (روش اجراي پژوهش ) 54
جدول تفسير تست افسردگي بك 55
روش آماري 56
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 56
جدول شماره 1              جدول مشخصات نمونه آماري : 58
تعداد جانبازان زير 70 درصد N= 60
جدول شماره 3 60
جدول توزيع فراواني نمرات 60
جانبازان 70 درصد 60
مقايسه  نوزيع نمرات  افسردگي معلولين 70 درصد و زير 70 درصد 61
مجموع نمرات جانبازان 70 درصد =1 X 62
مجموع نمرات جانبازان زير 70 درصد = 2 X 62
جدول شماره 5 63
جدول توزيع فراواني و در صد ميزان افسردگي جانبازان 70 درصد 63
(با ااستفاده از درجات تشخيص افسردگي بك ) 63
نمودار شماره 1 64
نمودار توزيع فراواني نمرات جانبازان زير 70 در صد افراد = X 64
نمرات كسب شده در تست افسردگي بك =Y 64
نمودار شماره 2 65
نمودار توزيع فراواني نمرات جانبازان زير 70 در صد افراد = X 65
نمرات كسب شده در تست افسردگي بك =Y 65
تحليل نتايج : 68
بحث و نتيجه گيري 70
محدوديتهاي تحقيق 71
پيشنهادات 73
تست افسردگي بك 76
پرسشنامه 76
منابع و مأخذ 82
 فصل اول
مقدمه
افسردگي يكي از رايج ترين انواع ناراحتيهاي رواني است كه باعث مراجعه به روانپزشكان ،روانشناسان و ديگر متخصصان بهداشت رو اني مي گردد . از اين لحاظ افسردگي با سرما خوردگي در ميان ناراحتيها ي جسمي قابل مقايسه است . در هر لحظه از زمان 15 تا 20 در صد افراد بزرگسال جامعه ممكن است عوارض و نشانه هاي مختلف افسردگي شديد را از خود نشان دهند .حداقل 12 درصد از جمعيت كشور هاي پيشرفته در طي عمر خود براي معالجعه علايم افسردگي شديد به متخصصان رواني مراجعه مي كنند و حدس زده مي شود  كه 75در صد افرادي كه در موسسات درمان رواني بستري ميشوند  دچار افسردگي هستند . به دلايلي كه هنوز كاملاًروشن نيست در صد بيشتري از بانوان دچار افسردگي مي شوند ،نسبت زنان به مردان افسرده در ممالك پيشرفته صنعتي تقريباً2به1 مي با شد . افسردگي از زمان باستان شايع ترين نوع ((نا بساماني عاطفي )) شناخته شده است و در بسياري از مدارك زمان گذشته مي توان آثار آن را مشاهده كرد در حدود 450 سال پيش از ميلاد مسيح ،بقراط از اين بيماري به نام ملانكولي ياد كرده است . از مطالعه تاريخ چنين بر مي آيد كه دانشمندان ايراني مانند ابو علي سينا ور ازي اين بيماري را مي شناختند و از آن به عنوان عارضه اي رواني ياد كرده اند در سال 1986 كراپلين ،افسردگي را جزء بيماريهاي عاطفي (اختلالات خلقي )طبقه بندي كرد . از آغاز دوره پيش سنگ تا قرون 16تا 17 تكامل بشر از لحاظ ساز گاري اجتماعي و آسايش زندگي بسيار پايين بود . باانقلاب صنعتي همه چيز شروع به تحول نمود . صنعت رشد فزاينده اي پيدا كرد ،شهر هاي متمدني مثل لندن ،نيويورك و توكيو به سرعت توسعه يافتند ،جمعيت شهرها به چندين برابر رسيد و سطح در آمد مردم به شكل قا بل توجهي  افزايش يافت اغلب مردم غربي در كمال رفاه و آسايش زندگي مي كردند اما ساختمان جسماني و عقلاني بشر در چند هزار سال گذشته تغيير بسيار جزِِئي حاصل كرد ،انسان مجبور بوده است تطابق و تغيير موقعيت را بياموزد ليكن وا كنشهاي اساسي و غريزه اي او هنوز هم شباهت بسيار نزديكي با حيوانات  عالي تر دارد و اين همان مطلبي است كه اريك فرام در تئوري خود در بارهٌ شخصيت گفته ، و آن اينكه انسان زماني كه براي آزادي از اصل خود ، يعني طبيعت جدا شده و به زندگي متمدن شهري روي آورده ، احساس تنهايي مي كند و اين احساس موجب اضطراب و افسردگي او شده است كه اين مطلب ازدياد افسردگي را در جوامع صنعتي تأييد مي كند .
ناراحتيهاي گوناگون رواني و از جمله افسردگي طبيعتاٌ در درجات شديد خود جسم آدمي را هم تحت تأثير قرار مي دهد و شخص را تا حد بيماريهاي روان ــ تني (1) پيش مي برد.
حد نهايت آسيبي كه ناراحتيهاي رواني ، از جمله افسردگي ايجاد مي كنند خود كشي (2) مي باشد . بيماريهاي روان ــ تني ناشي از تأثيراختلالات رواني مانند اضطراب و افسردگي بر روي جسم انسان است . به عقيده تعدادي  از دانشمندان و به خصوص پژوهشگران انگليسي كه در اين مورد تحقيقات متعددي انجام داده اند علت بسياري از بيماريهاي جسمي (مثل زخم معده ، ناراحتيهاي قلبي و عروقي ، سكته هاي مغزي ، فشار خون و تعدادي از درد هاي مفاصل و…) را ناشي از فشار ها و استرسهاي رواني ميدانند ،
عده اي عقيده دارند تعداد اين بيماريهاي روان تني بيش از 60 در صد بيماريهاي جسمي مي باشد .
افسردگي درجات و انواع مختلفي دارد و از عوامل متعددي ممكن است ناشي گردد.
اين عوامل شامل : سرشت طبيعي (3) ، وراثت ، اختلال در فعاليت شيميايي و هورموني بدن ، تجارب خانوادگي (بخصوص داشتن پدر و مادر افسرده يا الكليك)،
از دست دادن يكي از والدين بخصوص مادر در اوايل زندگي يا محروميت از علاقه و محبت والدين ، حوادث ناراحت كننده و منفي در سالهاي اخير زندگي ، گرفتاري با همسر يا زوجه اي خشن و پر خاشگر ، نداشتن روابط اجتماعي نزديك با افراد قابل اعتماد ، بر خوردار نبودن از حمايت اجتماعي كافي و بالاخره نداشتن يا از دست دادن حسن احترام يا اعتماد  به خود مي باشد و يا مي توان افسردگي را ناشي ازنگرش منفي نسبت به خود يا استدلالهاي غلط در مورد وقايع مختلف زندگي و شناخت نادرست نسبت به آنها دانست .
يكي از افسردگي هاي شايع در بين زنان افسردگي پس از زايمان (1) يا جنون
پس از زايمان مي باشد كه ناشي از بهم ريختگي هورموني پس از زايمان ، ضربه اي كه در هنگام زايمان به مادر وارد مي شود و برداشت مادر از اينكه قسمتي از وجودش از او جدا شده است . افسر دگيهاي پس از زايمان اگر خفيف باشد ، عادي تلقي مي شود و در صورتي كه افسردگي شديد باشد و به حالت صدمه زدن به خود (مادر ) و نوزاد در آيد خطرناك ميباشد و احتياج به در مان فوري دارد .
در مورد مردان قسمتي از جامعه آماري افسرده ها مربوط به افراد معلول و جانبازمي با شد  كه علت افسردگي در آنان به چند عامل مهم بر مي گردد:
1- غمگين بودن آنها َ به خاطر نقص در يكي از اعضاي بدن و يا از دست دادن عضوي از بدنشان .
2- نوع  نگرش و طراز برخورد غلط مردم و كلاًً  جامعه نسبت به فعاليت و كار آيي آنها .
3- شناخت منفي جانبازان نسبت به ابعاد وجودي خود كه ناشي از نگرش غلط و طراز بر خورد  اشتباه مردم با آنها مي باشد .
دانلود پروژه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد