مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت
دانلود پروژه مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت

دانلود پروژه مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت

مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 5
1-1: مقدمه 6
2-1 بيان مسئله 8
3-1: هدف تحقيق 9
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق 10
5-1: روش تحقيق 10
6-1: جامعه آماري 10
7-1: نمونه و نحوه گزينش 11
8-1: ابزار جمع‌آوري اطلاعات 11
9-1: روش آماري 12
10-1: اهميت و ضرورت تحقيق 13
11-1: محدوديتها 15
12-1: تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 16
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق 17
درونگرايي – برونگرايي: 18
با ثبات هيجاني – بي‌ثبات هيجاني: 18
موفقيت در آزمون استعدادهاي درخشان: 18
تيزهوش موفق (پيش آموز): 18
تيزهوش ناموفق (كم آموز): 19
تيزهوشان سر آمد: 19
نابغه: 20
تيز هوش و با استعداد: 21
پراكندگي جنسي: 33
تعريف هوش: 33
نظريه رشد شناختي پياژه 37
نظريه شناختي كرول درباره هوش: 38
در زير نمونه‌هايي از تكاليف شناختي ابتداي مطرح شده‌اند: 40
بهره هوشي: 41
مقايسه شغلي تيزهوشان و افرادي عادي: 46
اين مقايسه يافته‌هاي زير ارائه مي دهد: 46
نقش تيز هوش در جامعه: 46
1- نقش تيز هوش در فعاليت‌هاي اجتماعي 46
2- نقش تيز هوش در توسعه اقتصادي: 47
3- نقش تيزهوش در رهبر و سياست گذاري مملكتي 47
4- نقش تيز هوش در امنيت ثابت و بقاي اجتماعي: 48
5- نقش تيزهوش در تعالي فرهنگي: 48
6- نقش تيزهوشان در حيثيت جهاني ممالك: 49
پيامدهاي اجتماعي و عدم توجه به تيزهوش: 50
1- آسيب رواني تيزهوش: 50
2- بزهكاري اجتماعي تيزهوش: 50
3- استبداد سياسي: 51
4- استثمار بشري: 51
5- آسيب‌هاي ارزش: 51
6- بحران اطلاعات: 52
7- تكنولوژي زيان بار: 53
بررسي نظام انگيزشي تيزهوشان: 54
1- شناخت: 54
2- پيشرفت علمي: 55
3- سرگرمي‌هاي اقتصادي: 55
4- قوام فردي: 55
5- تعاون 56
7- نظم: 56
8- امنيت: 57
مسائل انگيزشي: 57

1-1: مقدمه
شتاب دنياي فرا صنعتي امروز هر لحظه افزايش مي‌يابد، انسان هر روز راه و روش‌هاي (تكنولوژي) پيشرفته‌اي براي انجام اغلب كارهاي خود مي‌يابد و آنها را با صرف انرژي و سرمايه كمتري به انجام مي‌رساند و به اين ترتيب سطح رفاه مادي زندگي خويش را بهبود ميبخشد – با استفاده از روش‌هاي علمي كاري كه قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت كارشان ده‌ها مغز انسان بود، اكنون توسط يكي دو نفر در زماني بسيار كوتاه به انجام مي‌رسد. امروزه با استفاده از تكنولوژي جديد يك انساني از يك هكتار زمين مقدار محصولي را به دست مي آورد، كه در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هكتار به دست مي آورند. همين است. اوضاع در عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه‌هاي زندگي بشر در دنيا پيچيده امروز كه شاهد رقابت‌هاي بسيار فشرده جوامع مختلف در دستيابي به تكنولوژي برتر به مثابه منبع اصلي قدرت هستيم، و اگر، از گرانبهاترين سرمايه‌هاي هر جامعه و ملتي هستند، اينك جامعه‌ها پيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم پيچيده‌تر مي‌شود، نيازمند به شناسايي و پرورش ذهن‌هاي خلاق و آفريننده بيشتر و تحقيقات مربوط به تيزهوشي و خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روان شناسي آموزشگاهي بوده است.
با توجه به اينكه دنيا روز به روز پيچيده تر مي‌شود و تكنولوژي با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهاي رباتيك پاي به عرصه حيات بشري مي‌گذارند و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي هم به شيوه‌هاي بي‌سابقه فراگير شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تيزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگي فرهنگي خواهد شد، پس بايد بچه‌ها را به نوعي تربيت كنيم كه از حداكثر ظرفيت هوش خويش بهره‌مند شوند تا در آينده قادر باشند خود و جامعه صنعتي شان را اداره كنند.  دنياي امروز به اين نتيجه رسيده است كه اگر چه تيزهوشان  از اهميت بسيار برخوردارند و درست است كه انسان‌ها براي ادامه حيات مطلوب خود نيازمند بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت هوش خويش هستند، اما در آينده كشورهاي قدرتمند و جوامع پيشرو، جوامعي هستند كه به منابع قدرت بيشتري دسترسي داشته باشند و منبع اصلي قدرت يعني تكنولوژي جديد و برتر به بيان ديگر در دهه اول سال 2000 كشوري كه بتواند به تكنولوژي برتر مسلح شود، غني‌تر و قوي‌تر خواهد بود. بنابراين، شايسته است كه از ميان افراد تيز هوش جامعه، نوجوانان و جواناني را انتخاب و تربيت كنيم . كه داراي قابليت‌هاي آموزشي، آفرينش علمي و هنري هستند. همچنين ، زمينه تفكر و اگر براي آنان فراهم كنيم تا با اختراعات و نوآوري هايشان جامعه آموزش‌هاي ويژه  براي دانش‌آموزاني است كه داراي توانايي‌هايي و استعدادهاي برتري هستند.
اولين تحقيق منظم و جدي در زمينه كودكان تيزهوش توسط ترمن انجام گرفت كه وي بر ين باور نادرست كه كودك تيزهوش داراي شخصيت بيمار و رنجور است و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. ترمن با بررسي طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داده كه كودكان تيزهوش داراي ويژگي‌هاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. تر من با بري طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داد كه كودكان تيزهوش داراي ويژگيهاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ مشكلات رواني در وضعيت مطلوبي قرار دارند.
در حال حاضر مطرح مي شود كه كودكان تيزهوش داراي رشد اجتماعي بالاتري مي‌باشند و در محور برون گرايي از مقادير بالاتري برخوردارند.
از اين رو، در تحقيق فوق به مقايسه نيمرخ شخصيتي كودكان تيزهوش و عادي مي پردازيم و ميزان درونگرايي – برونگرايي و همچنين محور با ثبات- بي‌ثبات هيجاني را در افراد تيزهوش و عادي مورد مقايسه قرار مي دهيم.
2-1 بيان مسئله
ابهامات گوناگوني در زمينه عوامل تشكيل دهنده، هوش وجود دارد. اين وضعيت به جنبه‌هاي شخصيتي نيز اشاره مي نمايد كه ما هنوز نيز در شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر هوش بهر با محدوديت روبرو مي‌باشيم ضعف در خلا نظر فوق مي‌تواند احساس مساله تحقيق را بارز كند كه اين خلا نظري در عوامل شخصيتي موثر بر هوش / هوشبهر/ جاي دارد ولي با بررسي دقيق‌تر مساله تحقيق بايد آن را محدود كرده و آنگاه فقط به عوامل شخصيتي موثر به هوشبهر جاي دارد ولي با بررسي موثر بر هوش تاكيد كنيم. از اين رو مسئله تحقيق اينگونه عنوان مي‌شود كه آيا بين عوام شخصيتي و هوش بهر ارتباط معني داري وجود دارد يا خير ؟ بنا بر اين سوالات پژوهش زير به شرح زير عنوان مي‌شوند:
– آيا نيمرخ رواني با هوش بهر در ارتباط مي‌باشد يا خير؟
– آيا افراد تيزهوش در مقايسه با افراد با هوش معمولي از نيمرخ رواني متفاوتي برخوردارند؟
– آيا افراد تيز هوش در مقايسه با ديگران از ميزان برونگرايي- روانگرايي متفاوتي برخوردارند؟
– آيا افراد تيزهوش در مقايسه با ديگران از ميزان ثبات- بي‌ثبات هيجاني متفاوتي برخوردارند؟
3-1: هدف تحقيق
هدف اين تحقيق در حيطه تحقيقات بنيادي يا ناب جاي مي‌گيرد.
زيرا كه به شناسايي روابط بين متغيرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرايي پديده‌هاي پاسخ دهد. از آنجايي كه در اين تحقيق فرضيه به صورت قياسي عنوان شده‌اند و هدف اين تحقيق كسب نظريه در زمينه روابط بين هوش و ويژگي‌هاي شخصيتي مي باشد، مي‌توان  هدف تحقيق را در حيطه تحقيقات بنيادي قرار داد. بنابراين، هدف اين تحقيق به توصيف رابطه جزيي بين نيمرخ رواني افراد تيزهوش مي‌پردازد و از اين طريق به شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر تيزهوشي پي برد. تا بتوانيم ارتباط  بين تيزهوشي و برونگرايي- درونگرايي و همچنين با ثبات هيجاني- بي‌ثبات هيجاني را توصيف، تبيين، كنترل و پيش بيني نماييم.
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي اين تحقيق كه به صورت فرض خلاق يا مقابل بدون جهت تدوين شده‌اند به شرح زير مي باشند:
– ميزان درونگرايي- برونگرايي افراد هوش دي عادي متفاوت است.
– ميزان بي‌ثبات هيجاني- با ثبات هيجاني افراد تيزهوش با افراد عادي متفاوت  است.
5-1: روش تحقيق
روش اين تحقيق در حيطه تحقيقات توصيفي جاي مي‌گيرد. در زماني كه دستكاري مستقيم متغير مستقل صورت نميگيرد، با تحقيقات آزمايشي سرو كار نداريم، بلكه مفروضات تحقيقات توصيفي يا اكتشافي مطرح مي‌شود.  در تحقيقات توصيفي روش‌هايي از قبيل زمينه‌يابي يا پيمايشي، تاريخي، قوم شناسي و علي مقايسه‌اي قرار مي گيرد.
اما عده‌اي اعتقاد دارند كه روش تحقيق علي- مقايسه‌اي نيز زير مجموع از تحقيقات پيمايشي را در بردارد. در اين تحقيق روش علي – مقايسه‌‌اي را به كار برده‌ايم زيرا با مقايسه مقادير متغير مستقل سعي شده است تا به رابطه علي دست يابيم و توان دستكاري مستقيم متغير مستقل را نداريم. ابزار تحقيقات علي- مقايسه‌اي در اكثر اوقات پرسشنامه است.
6-1: جامعه آماري
تمامي نوجوانان 14 تا 18 ساله، ذكر ساكن شهر تهران كه در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 81-1380 ثبت نام كرده‌اند. لازم به ذكر است كه جامعه تحقيق فقط شامل افراد مذكر مي‌باشند.
7-1: نمونه و نحوه گزينش
نمونه اين تحقيق به دو گروه كودكان عادي و تيز هوش تقسيم مي‌شود. كودكان تيز هوش كودكاني هستند كه در مدارس استعدادهاي درخشان و آموزش كودكان استثنايي ثبت نام كرده‌اند و در حال حاضر مشغول تحصيل مي‌باشند. با توجه به فهرست مدارس استعدادها درخشان در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه استعدادهاي درخشان انتخاب شدند و از هر مدرسه حجم نمونه‌هاي 50 نفر گزينش گرديد. بنابراين، 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان كودكان تيز هوش از مدارس فوق گزينش شدند و اين وضعيت در زمينه مدارس عادي نيز مصداق ميكرد و از بين مدارس روزانه پسرانه نظام قديم شهر تهران نيز دو مدرسه و از هر مدرسه 50 نفر به حكم قرعه انتخاب گرديد كه در مجموع 200 نفر را در بر مي‌گرفت.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است