دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نظامنامه کيفيت کارخانه آرد

دانلود پروژه نظامنامه کيفيت کارخانه آرد

فهرست مطالب
بخش اول كليات
مقدمه اي در مورد معرفی واحد توليدی :
1-2 خط مشی و اهداف کيفی واحد توليدی :
ـ اصطلاحات و تعاريف :
بخش دوم: سازمان واحد توليدي
2-1 ـ سازمان واحد توليدی و بخش های آن و نمودار سازمانی واحد توليدی :
2-2 ـ ساماندهی امور کيفيت واحد توليدی و نمودار سازمانی بخش کيفيت :
2-3 ـ شرح وظايف :
2-3-1- شرح وظايف مدير داخلی :
2-3-2 ـ شرح وظايف مدير توليد :
2-3-3- شرح وظايف واحد فنی :
2-3-4- شرح وظايف واحد برق :
2-3-5- شرح وظايف مدير کتنرل کيفيت :
شرح وظايف مسئول آزمايشگاه :
شرح وظايف مسئول بهداشت :
شرح وظايف واحد بوجاری :
شرح وظايف والسچی :
2-3- 10 –شرح وظايف الکچی :
بخش سوم: مستندات نظام كيفيت
3-1 – ساختار مستندات نظام کيفيت :
3-1-1 – جدول دستورالعمل ها :
3-1-2- جدول فرمها :
3-2- نحوه تهيه ، بررسی ، تأييد ، تصويب ، تجديد نظر ، توزيع مستندات نظام کيفيت و چگونگی کنترل آنها :
3-3- حفظ و نگهداری سوابق :
بخش چهارم: كنترل فرايندهاي توليدي و عملياتي
4-1 – نمودار فرآيند ها :
جدول نمودار فرآيند :
4-2- تدارکات و انبايش مواد اوليه :
4-3- فرآوری مواد اوليه و يا ساخت و مونتاژ قطعات :
4-4- بسته بندی محصول نهايی :
4-5 –انبايش ، حمل و تحويل محصول :
بخش پنجم: بازرسی و آزمايش مواد ، قطعات و محصولات
5-1- بازرسی و آزمايش مواد اوليه :
5-2- بازرسی و آزمايش حين فرآيند :
5-3- بازرسی و آزمايش محصول نهايی :
بخش ششم: شناسايي ، رديابی ، وضعيت بازرسی و آزمايش مواد، قطعات و محصولات
6- شناسايی، رد يابی و وضعيت بازرسی و آزمايش مواد ، قطعات و محصولات :
بخش هفتم: امکانات آزمايشگاهی و کنترل تجهيزات و بازرسی آزمون و اندازه گيری ( برسی کارکردی ) وکاليبراسيون
7-1- امکانات و تجهيزا ت آزمايشگاهی :
7-2- کاليبراسيون :
بخش هشتم: کنترل و تعيين تکليف مواد ، قطعات و محصولات نا منطبق و اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه و رسيدگی به شکايات مشتريان
8- کنترل و تعيين تکليف مواد ، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه و رسيدگی به شکايات مشتريان :
بخش نهم: آموزش كاركنان
9- آموزش کارکنان :
بخش دهم: كاربرد فنون
10 – فنون آماری :
پيوستها : فهرست مدارک و مستندات مرتبط با نظام کيفيت و ساير ضمائم ضروری
قسمت اول: دستورالعملها
دستورالعمل بوجاری مقدماتی :
دستورالعمل بوجاری اوليه :
دستورالعمل نم زن :
دستور العمل پوستگير :
دستورالعمل شن گير :
دستور العمل تريور :
دستورالعمل والس ها :
دستورالعمل الک ها :
دستورالعمل کاراسل ( کيسه گيری ) :
دستورالعمل ايمنی کارخانه :
دستورالعمل کلرزنی :
دستورالعمل فوميگاسيون :
دستورالعمل بهداشت :
قسمت دوم: فرمها
فرم روزانه واحد بوجاری :
فرم روزانه طبقه الکها :
فرم روزانه طبقه والس ها :
فرم گندم های ورودی :
فرم بهداشت محيط :
فرم بهداشت فردی :
فرم گزارش توليد :
فرم سرويس غلطک ها
فرم سرويس الک ها :
فرم آزمايشگاه شيمی :
فرم محصول نا منطبق :
فرم سوابق آموزشی :
فرم فوميگاسيون :
فرم درخواست خريد کالا :
فرم کاراسل و انبار آرد
فرم سوابق ………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 90

*****************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه نظامنامه کيفيت کارخانه آرد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد