اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و … در جامعه
دانلود پروژه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و … در جامعه

دانلود پروژه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و … در جامعه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه

فهرست
مقدمه: ۸
فصل اول ۱۱
طرح تحقیق ۱۱
۱-۱- بیان مساله: ۱۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۴
۱-۳- فرضیه: ۱۹
۱-۴- اهداف تحقیق: ۲۰
۱-۵- پیشینه تاریخی: ۲۱
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران ۲۸
۱-۶- روش شناسی تحقیق: ۳۰
۱-۷- محدودیتهای پژوهش: ۳۶
۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها: ۳۷
زن در توسعه ۳۸
نیروی کاردستمزدی ۳۸
کارخانه برای کارفرما ۳۹
۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ۷۰
۲-۴-۴- صنایع دستی ۸۰
۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران ۸۰
۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی ۸۳
۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ۸۳
۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ۸۴
۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان: ۸۷
۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی: ۹۱
۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی ۹۶
فصل سوم ۱۰۶
کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ۱۰۶
۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت: ۱۱۰
۳-۲- توپوگرافی: ۱۱۲
۳-۳- اقلیم ۱۱۶
۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه: ۱۱۶
۳-۳-۳- بارندگی: ۱۱۸
۳-۳-۴- رطوبت نسبی: ۱۲۰
۳-۳-۵- تبخیر: ۱۲۰
فصل چهارم ۱۲۲
نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش ۱۲۲
۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت: ۱۲۳
۴-۲- ساخت جنسی و سنی ۱۲۴
۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال ۱۲۶
۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت: ۱۲۸
۴-۴- جمعیت و تغییرات آن: ۱۲۸
۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش: ۱۳۱
۴-۵-۲- باروری: ۱۳۱
۴-۵-۳- مرگ و میر: ۱۳۲
۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش: ۱۳۳
۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش: ۱۳۳
۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش ۱۳۵
۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش: ۱۳۵
۴-۶-۲- آموزش: ۱۳۷
۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی: ۱۳۸
۴-۷- بهداشت و درمان ۱۴۱
۴-۸- شاخصهای بهداشتی ۱۴۲
فصل پنجم ۱۴۳
۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ۱۴۴
۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه: ۱۴۴
۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی: ۱۴۷
حجم خانوار: ۱۴۹
۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش: ۱۵۰
۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا: ۱۵۲
۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی: ۱۵۵
۵-۱-۵-۱-  دامداری و پرورش طیور: ۱۵۶
۵-۱-۵-۲- زنبورداری: ۱۶۱
۵-۱-۵-۳- نوغانداری: ۱۶۳
۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی: ۱۶۶
صنایع تبدیلی – صنایع دستی: ۱۶۷
۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ۱۷۱
۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه: ۱۷۱
۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها: ۱۷۴
۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان: ۱۸۴
۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه: ۱۸۸
۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی: ۱۹۵
۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ۲۰۲
فصل ششم ۲۰۸
نتیجه گیری: ۲۰۹
آموزش زنان = آموزش جامعه ۲۱۰
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ۲۱۳
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ۲۱۸
حفظ کیان خانواده: ۲۲۰
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی: ۲۲۱
سیاستها: ۲۲۳
تأمین نیازهای بهداشتی: ۲۲۳
ارتقای منزلت زنان روستایی: ۲۲۵
فهرست  منابع مأخذ فارسی: ۲۲۶
فهرست منابع و ماخذ لاتین: ۲۳۱
مقدمه:
جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.
بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.
جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.
با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.
این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.
تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.
فصل اول
طرح تحقیق
۱-۱- بیان مساله:
از آنجائیکه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای کشورمان بر سازمان خانوادگی استوار است، می‌توان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیق در تقسیم کار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، می‌توان به وظائف بیشمار آشکار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (بویژه نقش سرپرست خانوار) اشاره کرد. بطور کلی در کنار کارکرد خانوادگی (نگهداری و پرورش کودکان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هر چند که کمتر به عنوان شاغل محسوب می‌گردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امور خانه‌داری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار می‌رود. بنابراین نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان به انجام رسیده و کمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. اگر چه تاثیر اینگونه فعالیتها در درآمد کل خانوار غیر قابل انکار می‌باشد لیکن، سنجش میزان این تاثیر و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشکل است چرا که درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبی بوده و صرف موارد روزمره و هزینه‌های جاری کودکان و … می‌گردد و یا اصولاً ماهیت برخی از فعالیتهای زنان به گونه‌ای است که بیش از آنکه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خانوار می‌گردد.
از آنجائیکه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا کردن، وجین، شیردوشی، تولید لبنیات، قالی‌بافی و تولید صنایع دستی، تهیه هیزم و تهیه و جمع‌آوری سوخت و مانند آن بدینسان اگر چه نقش زنان اهمیت بارز اقتصادی دارد اما از لحاظ اجتماعی مورد ارزشگذاری مناسب قرار ندارد. در واقع بی سبب نیست که با ارتقاء سطح آگاهی و افزایش درآمد خانوار و نهایتاً بهره‌گیری از دانش فنی (تکنولوژی) نقش اقتصادی در فعالیتها کاهش می‌پذیرد.
با نظر به روندهای جاری در می‌یابیم که نقش اشتغال در توسعه روستایی بسیار کم‌رنگ و حاشیه‌ای است و با توجه به شرایط موجود کار زنان باید دید چگونه می‌توان نقش هدایت شده‌ای برای زنان در فرایند توسعه تعیین نمود؟ و به طور کلی با پیشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه می‌توان زنان را که عمدتاً از این فرایند متضرر شده و یا تبدیل به نیروهای غیرفعال و صرفاً یک زن خانه‌دار می‌گردند به جریان توسعه سوق داد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است