شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه : ۸

معرفی موضوع: ۸

انگیزه انتخاب موضوع ۹

سوال و فرضیه تحقیق: ۱۱

روش تحقیق: ۱۲

پیشینه تحقیق: ۱۲

مشکلات و موانع تحقیق: ۱۳

بخش اول : ۱۴

کلیات ۱۴

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد ۱۵

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد ۱۵

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد ۱۷

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری: ۱۸

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: ۱۹

گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه: ۲۲

مبحث  سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعه مناطق آزاد ۲۲

گفتار اول: اشتغال ۲۳

گفتار دوم : توسعه صادرات ۲۶

گفتار سوم: انتقال تکنولوژی ۲۸

گفتار چهارم: کسب درآمد ارزی ۲۸

گفتار پنجم: ورود به بازارهای جهانی ۲۹

گفتار ششم: جذب سرمایه ۳۰

مبحث چهارم: ۳۲

امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد ۳۲

بند اول: اصل مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی ۳۳

بند دوم: کاهش تشریفات و سهولت امور اداری ۳۵

بند سوم: معافیت های گمرکی و مالیاتی ۳۶

گفتار دوم : تضمینات ۳۷

بند اول: تضمین عدم ملی کردن یا جبران خسارت عادلانه ۳۸

بند دوم: تضمین انتقال سرمایه و سود: ۳۹

گفتار سوم: حل و فصل اختلافات: ۴۰

فصل دوم : معرفی مناطق آزاد ایران ، چین و امارات ۴۲

مبحث اول: تاریخچه مناطق آزاد ایران ۴۲

فصل دوم: معرفی مناطق اقتصادی ویژه چین: ۴۵

گفتار اول: مقدمه ۴۵

گفتار دوم : منطقه ویژه ژوهای: (Zhuhai) 50

گفتار سوم: منطقه اقتصادی ویژه شانتو(Shantou ) 51

گفتار چهارم: منطقه اقتصادی ویژه (شن ژن: ShanZhen ) 52

گفتار پنجم: منطقه اقتصادی ویژه (زیامن Xiamen) 54

گفتار ششم: شهر آزاد شانگهای ۵۶

گفتار هفتم: منطقه اقتصادی ویژه پودونگ ۵۸

مبحث سوم: مناطق آزاد امارات ۶۰

گفتاراول: منطقه آزاد جبل علی ۶۱

گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه (سیف Saif) 63

گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان ۶۴

گفتار پنجم: منطقه آزاد فجیره ۶۵

فصل اول: اقسام قرار دادکار ۶۷

بند اول قرارداد برای مدت معین: ۶۸

بند دوم: قرارداد کار برای انجام کار معین: ۶۸

بند سوم : قرارداد کار برای مدت نا معین : ۶۹

گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار ۷۰

مبحث دوم: قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۷۲

مبحث سوم: قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارت) ۷۳

فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار ۷۵

مبحث اول: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۷۵

شرط کتبی بودن قرارداد کار ۷۵

مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۷۷

فصل سوم: دوره آزمایشی ۷۹

مبحث اول: دوره آزمایشی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۷۹

فصل چهارم : تعلیق قرارداد کار ۸۳

مبحث اول: کلیات ۸۳

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار ۸۳

گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار ۸۴

گفتار سوم: آثار تعلیق ۸۵

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۸۷

گفتار اول: امور مربوط به کارگر ۹۰

بند اول :  دوره درمان حوادث و بیماری غیر مرتبط شغلی ۹۰

بند دوم : دوره درمان حوادث و بیماری ناشی از کار ۹۱

بند چهارم:‌ مرخصی استعلاجی ۹۲

گفتار دوم: موارد مربوط به کارفرما ۹۳

بند اول :  علل تعلیق قرارداد از جانب کارفرما ۹۳

بند دوم: مقرری تعلیق تولید و قرار داد کار از جانب کارفرما ۹۴

مبحث چهارم: تعلیق قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۹۵

فصل  پنجم: انحلال قرارداد کار یا پایان رابطه کارگری و کارفرمایی ۹۷

مبحث اول: مقدمه ۹۷

گفتار اول : انحلال قرارداد کار در قراردادهای کاربا مدت معین یا برای انجام کار معین ۹۹

مبحث دوم: اخراج ۱۰۲

بند اول : دلایل توجیه کننده اخراج ۱۰۳

الف )‌ امور مربوط به رفتار کارگر ۱۰۳

بند دوم : مواردی که اخراج منع شده است ۱۰۶

بند سوم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج ۱۰۷

گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۱۲

بند اول : اخراج موجه ۱۱۳

بند دوم : اخراج ناموجه ۱۱۶

بند سوم: اخطار و مهلت پیشین اخراج ۱۱۷

بند چهارم: تشریفات و آیین رسیدگی به دعاوی اخراج ۱۱۸

بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه ۱۱۹

بند ششم : مسئولیت اخراج ناموجه ۱۲۰

گفتار چهارم: بررسی مقررات اخراج در منطقه آزاد جبل علی (امارت) ۱۲۱

بند اول: دلایل موجه اخراج ۱۲۲

الف) امور مربوط به رفتار کارگر ۱۲۲

ب) موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها و کاهش توانایی کارگر ۱۲۳

بند دوم: اخراج ناموجه ۱۲۴

بند سوم: مهلت اخطار پیشین ۱۲۵

بند چهارم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج ۱۲۶

بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج ۱۲۶

الف)‌ حق سنوات ۱۲۶

ب)‌ خسارت اخراج ناموجه ۱۲۸

مبحث سوم: استعفا ۱۲۹

گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ایران ۱۳۰

گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۳۴

بند اول : دلایل و موارد موجه استعفا ۱۳۴

بند دوم: تشریفات استعفا در مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۳۶

بند سوم: حق سنوات یا مقرری امرار معاش کارگر مستعفی ۱۳۹

بند چهارم: مسئولیت کارگری که به هزینه بنگاه آموزش دیده و بعد از آموزش خواستار استعفاست: ۱۴۰

گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۴۱

بنداول : دلایل و وموارد موجه استعفا ۱۴۱

بند دوم : تشریفات استعفا ۱۴۴

بند سوم: حق سنوات و مطالبات کارگر مستعفی ۱۴۴

مبحث چهارم: از کار افتادگی کلی ۱۴۷

گفتار اول: مقررات از کار افتادگی کلی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۴۸

گفتار دوم: از کار افتادگی کلی مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۵۰

بند اول : بیماری یا حوادث غیر ناشی از کار (غیر مرتبط با کار) ۱۵۱

بند دوم : بیماری یا حوادث ناشی از کار ۱۵۴

گفتار سوم: از کار افتادگی کلی در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۵۶

بند اول: شروط استحقاق غرامت از کار افتادگی کلی ۱۵۷

بند دوم: غرامت از کارافتادگی ناشی از کار ۱۵۷

مبحث پنجم: موارد دیگر انحلال قرارداد کار یا پایان رابطه کارگری و کارفرمایی. ۱۵۹

گفتار اول: تشریفات بعد از خاتمه قرارداد کار در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۶۰

بند اول : اطلاع اداره منطقه آزاد از تنبیهات انضباطی صورت گرفته بر علیه کارگران حمایتی: ۱۶۱

بخش سوم: ۱۶۸

شرایط کار ۱۶۸

فصل  اول: مدت کار ۱۶۹

مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۷۰

گفتار اول: ساعات کار ۱۷۰

گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی: ۱۷۳

گفتار سوم: کار اضافی: ۱۷۵

مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۷۷

گفتار اول: ساعات کار ۱۷۷

گفتار دوم: کار اضافی ۱۷۹

گفتار سوم: دستمزد کار اضافی ۱۸۰

مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی(امارات) ۱۸۲

گفتار اول: ساعات کار ۱۸۲

گفتار دوم: کار اضافی ۱۸۳

گفتار اول: تعطیل هفتگی ۱۸۴

گفتار دوم: تعطیلات رسمی ۱۸۵

گفتار سوم: مرخصی ها ۱۸۶

گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی: ۱۹۰

گفتار دوم: مرخصی ها ۱۹۱

فصل  سوم: دستمزد ۱۹۴

مبحث اول: ماهیت دستمزد ۱۹۴

مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد ۱۹۵

گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر ۱۹۶

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین: ۱۹۷

گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد: ۱۹۹

گفتار دوم: مصونیت مزد: ۲۰۱

گفتار سوم: حداقل مزد: ۲۰۲

اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۲۰۶

گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران ۲۱۸

بخش چهارم ۲۲۵

روابط جمعی کار ۲۲۵

فصل  اول: کلیات ۲۲۶

مبحث اول: تشکلهای کارگری ۲۲۸

گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری ۲۲۸

گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری ۲۲۸

گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری ۲۳۰

مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی ۲۳۱

گفتار اول: تعریف و سابقه تاریخی ۲۳۱

گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی ۲۳۲

گفتار اول: مقاوله نامه شماره ۸۷ ۲۳۳

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸ ۲۳۴

گفتار اول: تعریف ۲۳۶

پیمانهای جمعی ۲۴۵

فصل  سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران ۲۴۶

فصل  چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۲۴۸

مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری ۲۴۸

مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری ۲۴۹

گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران ۲۵۰

گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی: ۲۵۱

گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران ۲۵۲

گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی ۲۵۳

گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری ۲۵۳

گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه: ۲۵۴

مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری ۲۵۵

مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی ۲۵۶

فصل  پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۲۵۹

بخش پنجم ۲۶۰

نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما ۲۶۰

فصل  اول: مقدمه ۲۶۱

مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی ۲۶۲

گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی ۲۶۳

مبحث دوم: راههای حل اختلاف ۲۶۴

گفتار سوم: رسیدگی کیفری ۲۶۶

مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری ۲۶۶

فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران ۲۷۰

فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین ۲۷۴

مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی ۲۷۴

گفتار اول: مذاکره و سازش ۲۷۴

گفتار دوم: کمیته میانجیگری اختلافات کاری بنگاه: ۲۷۵

گفتار سوم: کمیته داوری اختلافات کارگری ۲۷۵

گفتار چهارم: دادگاه عمومی ۲۷۶

مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی ۲۷۸

مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی ۲۷۹

فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات») ۲۸۱

نتیجه‌گیری ۲۸۴

قراردادکار ۲۸۴

تعلیق‌ قراردادکار ۲۸۶

انحلال‌ قرارداد کار یا پایان ‌رابطه‌ کارگری‌ و کارفرمائی‌ ۲۸۷

شرایط‌ کار: ۲۹۴

روابط‌ جمعی‌ کار: ۲۹۸

نظام‌ حل‌ اختلاف‌ ۳۰۰

مراجع و مواخذ ۳۰۲

پایان نامه ها: ۳۰۴

مجلات: ۳۰۴

قوانین و مقررات: ۳۰۵

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق ۳۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

 

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان “حقوق کار در مناطق آزاد تجاری” می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری” به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است