آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
دانلود پروژه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود پروژه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
فهرست مطالب:
مقدمه: ۱
فصل اول: طرح تحقیق۲
عنوان کامل پژوهش۳
هدف پژوهش۳
اهمیت مسئله (نظری علمی)
سوال ها یا فرضیه های پژوهش: ۳
تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: ۴
مشخص کردن نقش متغیرها۴
طرح پژوهش: ۴
جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: ۴
روش نمونه برداری: ۵
ابزار گرد آوری داده ها: ۵
روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق۶
مقدمه۷
۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک۸
۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف۸
تاریخچه کشاورزی۹
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. ۱۱
۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده۱۲
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل۱۳
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. ۱۵
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۷
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی۱۸
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت۲۰
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده۲۲
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی۲۳
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. ۲۴
وضعیت کلی کشاورزی در کشور۲۵
موقعیت جغرافیایی ایران۲۶
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. ۲۸
سیاست های کشاورزی دولت۲۹
نگاهی به استان خراسان.. ۳۳
خاک شناسی.. ۳۵
خاک چیست۳۵
شناسایی خاک در ایران۳۷
پروفیل خاک… ۳۹
بافت خاک… ۴۰
ساختمان خاک… ۴۰
اجزای معدنی خاک۴۱
هوموس ۴۱
ذرات فعال خاک (هوموس و رس) ۴۲
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها۴۳
زمین های آهک دار۴۳
زمین های بدون آهک۴۳
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)۴۴
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا۴۶
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک۴۷
آبیاری ۴۹
وضعیت آب در خاک۵۱
تعریف آبیاری.. ۵۲
روش های مختلف آبیاری۵۳
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: ۵۳
آبیاری بارانی۵۶
انواع سیستم های آبیاری بارانی۵۷
آبیاری قطره ای۵۹
آبیاری زیر زمینی۶۰
آبخیزداری۶۲
منابع آبهای زیرزمینی۶۳
چاه ها ۶۳
حشره شناسی۶۴
رابطه انسان با حشرات۶۵
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند )۶۵
ارتباط مضر بین انسان و حشرات۶۶
روش های مبارزه با آفات نباتی۶۷
مبارزه فیزیکی۶۸
مبارزه زراعی۶۸
مبارزه بیولوژیکی۶۸
مبارزه روانی۶۸
مبارزه ژنتیکی۶۹
مبارزه شیمیایی۷۰
مبارزه تلفیقی.. ۷۰
حشره کش ها یا سموم۷۰
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ۷۱
انواع سموم حشره کش۷۲
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند ۷۲
حشره کش های معدنی ۷۲
حشره کش های آلی گیاهی ۷۲
حشره کش های آلی کلره۷۲
سموم فسفره آلی ۷۲
سموم گوگردی آلی ۷۳
سموم از نظر نحوه اثر. ۷۳
سموم داخلی یا گوارشی ۷۳
سوم تماسی یا خارجی ۷۳
سموم نفوذی ۷۳
سموم جذبی (سیستمیک) ۷۳
سموم تنفسی ۷۳
سموم تدخینی ۷۴
چغندر قند۷۴
پنبه. ۷۵
آفات جالیز۷۵
آفات مهم گیاهان زراعی۷۶
آفات مهم غلات۷۶
آفات درختان میوه. ۷۶
آفات مهم درختان پسته۷۸
آفات انار. ۷۸
مبارزه با علف هرز۷۸
مبارزه با موش ها۷۹
اصلاح نباتات۷۹
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی۸۱
منابع طبیعی۸۲
اهمیت و نقش منابع طبیعی۸۵
تعریف جنگل۸۹
تعریف جنگل داری۹۱
از نقطه نظر اقتصادی۹۱
از نقطه نظر کشاورزی ۹۱
از نقطه نظر بهداشتی ۹۲
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند۹۲
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور۹۳
مرتع.. ۹۵
بیابان.. ۹۷
بیابان زائی و مبارزه با آن۹۸
مشاغل مربوط: ۱۰۱
تعریف مکانیزاسیون۱۰۵
فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. ۱۰۶
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. ۱۰۷
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی۱۰۹
تراکتور و تکامل آن.. ۱۱۱
طبقه بندی تراکتورها ۱۱۲
هدف های خاک ورزی عبارتند از : ۱۱۳
روش های خاک ورزی.. ۱۱۴
گاو آهن.. ۱۱۶
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن۱۱۸
گاو آهن برگردان دار۱۱۸
ادوات خاک ورزی ثانویه۱۲۲
کولتیواتورها ۱۲۲
دیسک ها (هرس بشقابی) ۱۲۳
دیسک ها ۱۲۳
دیسک یک راهه۱۲۴
دیسک دو زانویی۱۲۴
دیسک یک زانویی (افست): ۱۲۴
انواع تسطیح کن۱۲۵
غلتک ها یا خرد کننده ها: ۱۲۶
کاشت محصولات.. ۱۲۶
بذر افشانی: ۱۲۷
بذر کاری: ۱۲۷
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری۱۲۷
کپه کاری ۱۲۷
ماشین آلات کاشت… ۱۲۷
ردیف کارها: ۱۲۷
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. ۱۲۸
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: ۱۲۸
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند۱۲۹
اندازه ردیف کارها: ۱۲۹
خطی کارها ۱۳۰
انواع خطی کارهای غلات.. ۱۳۱
بذر پاش ها ۱۳۲
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) ۱۳۳
نشاء کار ۱۳۳
سیب زمینی کارها: ۱۳۳
ادوات داشت۱۳۴
سمپاش ها: ۱۳۷
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش۱۳۷
مخزن: ۱۳۷
به هم زن ۱۳۸
صافی: ۱۳۸
بوم ۱۳۸
نازل یا افشانک: ۱۳۸
ماشین های برداشت… ۱۳۹
دروگر ۱۳۹
ماشین های برداشت غلات۱۴۱
ماشین های برداشت سیب زمینی۱۴۳
ماشین برداشت چغندرقند۱۴۴
فصل سوم: روش تحقیق۱۴۶
مقدمه: ۱۴۷
روش تحقیق۱۴۷
مصاحبه با مزرعه داران۱۴۸
مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی۱۴۸
توجیه اقتصادی مکانیزاسیون: ۱۴۹
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها۱۴۹
توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد۱۴۹
جامعه آماری: ۱۵۰
منابع اطلاعات۱۵۱
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۲
ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.. ۱۵۳
بررسی فرضیه ها۱۵۹
فرضیه۲: ۱۶۰
فرضیه ۳ ۱۶۰
فرضیه ۴: ۱۶۱
تحلیل یافته های مصاحبه ای۱۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۱۶۵
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه۱۶۶
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴۱۶۶
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴۱۶۸
پیشنهادات: ۱۶۸
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۸
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲۱۶۹
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳۱۶۹
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۰
سایر پیشنهادات۱۷۰
فهرست منابع۱۷۲
مقدمه:
انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.
امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود.
امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند.
در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است