دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي

نيروگاه جذر و مدي
فهرست مطالب
* فصل اول
* انرژيهاي قابل حصول از دريا
* 1-1- معرفي انرژي هاي قابل حصول از درياها
* 1-2- انرژي جزر ومد دريا
* 1-3- انرژي امواجدريا
* ويژگي هاي منبع
* 1-3-1- مبدل هاي انرژي امواج
* 1- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)
* 2- طرح ماشين شناور موج- نيرو
* 3- طرح ژنراتور نوع دلفين
* 1-3-2- اثرات زيست محيطي
* 1-3-3- نتيجه گيري
* 1-4- انرژي حرارتيدريا
* 1-4-1- تكنولوژي حرارتي درياها
* تكنولوژي سيكل بسته براي OTEC
* 1-4-2- اثرات زيست محيطي
* 1-4-3- نتيجه گيري
* 1-5- انرژي اختلاف غلظت نمك
* 1-5-1- تكنولوژي اختلاف غلظت نمك
* 1-5-2- نتيجه گيري
* فصل دوم
* جـزر و مــد
* 2-1- منشاء و تاريخچه جزر و مد
* 2-2- مكانيسم تشكيل جزر و مد
* 2-3- تركيب اثر ماه و خورشيد برروي جزر و مد
* 2-3-1 جزر و مد حداكثر
* 1-3-4- جزر و مد حداقل
* 2-4- نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد
* 2-5- اثر اينرسي آب برروي جزر و مد
* 2-6- اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد
* 2-7- ساير پارامترهاي موثر در جزر و مد
* 2-8- كاربردهاي جزر و مد
* 1- توليد برق
* 2- استفاده از انرژي جزر و مد در نجات كشتي ها
* 3- آبياري زمين هاي ساحلي
* 4- استفاده از جزر و مد براي ماهيگيري
* 2-9- مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد
* فصل سوم
* شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي
* 3-1- شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي
* 3-2- كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا
* 3-3- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد
* 3-4- نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي
* 3-4-1- نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي
* 3-4-2- نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي
* 3-4-3- ساختن دايك
* 3-4-4- طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي
* 3-4-5- انواع توربين هاي به كارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي
* 3-4-6- طراحي محور توربين
* فصل چهارم
* نيروگاه جزر و مدي
* 4-1- روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مد
* 4-2- سيستم يك حوضچه اي
* 4-2-1- سيستم يك حوضچه اي با جريان از سوي حوضچه به دريا
* 4-2-2- سيستم يك حوضچه اي با جريان از سوي دريا به حوضچه
* 4-2-3- سيستم دوطرفه حوضچه به دريا و بالعكس
* 4-3- سيستم دو حوضچه اي
* 4-4- سيستم تركيبي شامل دو حوضچه
* 4-5- نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
* 4-5-1- مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
* 4-6- نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده
* 4-6-1- مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس در فرانسه
* 4-6-2- مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا
* 4-7- بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق
* 4-8- مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي
* 4-8-1- رسوبات
* 4-8-2- اثرات بر طبيعت
* 4-9- نتيجه گيري
* فصل پنجم
* سياست‌هاي وزارت نيرو در توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو
* 1- ايجاد بستر مناسب از طريق شناسايي و برآورد منابع و مطالعات امكان سنجي
* 2- ايجاد بسترهاي فني مناسب و ظرفيت سازي
* 3- ايجاد بسترهاي قانوني
* 4- فعال سازي بخش خصوصي
* 5- فعال سازي تحقيقات
* 6- انجام پروژه هاي نمايش عملكرد
* 7- اطلاع رساني، آگاه سازي و آموزش
* فصل ششم
* مشكلات و موانع پيش روي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران
* 1- عدم شناخت كافي و آگاهي از تمام جوانب انرژيهاي نو نظير منبع، تكنولوژي، اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن
* فعاليت‌هاي وزارت نيرو براي حل اين مشكل
* 2- بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه
* منابع انرژيهاي تجديدپذير در كنار هزينه سرمايه گذاري بالاتر از مزايايي برخوردارند كه بطور اجمالي عبارتند از
* فعاليت هاي وزارت نيرو
* 3- فقدان قانون و مقررات ويژه انرژيهاي تجديدپذير در ايران
* 4- يارانه هاي انرژي
* 5- فقدان عزم عمومي قانونگذاري و مسئولان در اين زمينه
* 6- فعاليتهاي موازي دستگاه ها و عدم توجه به وظايف قانوني دستگاه ها
* فصل هفتم
* مقالات فارسي
* مقاله نخست
* توسعه انرژيهاي تجديدپذير
* چكيده
* مراحل توسعه انرژيهاي تجديدپذير
* قيمت انرژي
* تشويق به توسعه تجاري
* انتقال فن آوري
* اجرا نمونه انتقال فن آوري نيروگاه هاي برق بادي در كشور
* نتيجه گيري
* مقاله دوم
* مروري بر دورنماي انرژي جزر و مد و امواج دريا
* چكيده
* كلمات كليدي
* 1- مقدمه
* 2- انرژي جزر و مدي
* 3- انرژي امواج
* 4- خلاصه و نتيجه گيري
* فصل هشتم
* ترجمه مقاله
* (انرژي تجديدپذير)
* انرژي تجديدپذير
* نيروي جزر و مد
* فيزيك جزر و مد
* اثرات جاذبه و نيروي گريز از مركز
* توليد برق از جزر و مد
* توربين هاي استفاده شده در نيروگاههاي جزر و مدي
* پره هاي جزر و مدي
* توربين هاي جزر و مدي
* محدوديت نيروگاههاي جزر و مدي
* تغييرات جزر و مدي
* تغييرات اكولوژي
* نيروگاههاي جزر و مدي در استراليا
* نيروگاههاي جزر و مدي  چگونگي كار آنها
* نيروگاههاي جزر و مدي  تاريخچه و محل
* نيروگاه جزر و مدي  طرح و مشكلات
* اثرات اجتماعي
* نتيجه
* توسعه نيروگاههاي جزر و مدي در دهانه رودخانه ها و محيطهاي دريايي
* انرژي جزر و مد
* جزر و مد  انرژي وابسته به نيروي جاذبه
* بهره بردراي از منابع
* انرژي جزر و مدي از جهت اقتصادي
* اثرات محيطي
* نتايج
* روشهاي توليد برق
* توليد در مد
* توليد در جزر
* توليد در جزر بعلاوه پمپ كردن در زمان مد
* توليد برق به روش دوطرفه
* توليد با دو آبگير
* پيـوسـت
* پيوست – مقايسه انواع توربين هاي مورد استفاده در نيروگاههاي جزر و مدي
* پيوست- منحني‌هاي عملكرد و آرايش‌هاي مختلف حوضچه‌ها در سيستم دو حوضچه‌اي تركيبي نيروگاه جزر و مدي
* پيوست- منحني عملكرد نيروگاه جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
* Renewable energy………….

فرمت : word | صفحات:180

*************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد