حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر
دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر

دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر

نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)
فهرست مطالب
۱-مقدمه۱
۲- مدیرت فنی (حافظت فنی، تروتکنولوژی)….. ۵
۲-۱-  تعریف سیستم ۶
۲-۲-  تروتکنولوژی۸
۲-۳-  اهداف مدیریت فنی۱۲
۲-۴-  جایگاه امور مدیرت فنی در صنایع……. ۱۳
۳-       شرایط فعلی نگهدار و تعمیرات و امور مدیریت فنی درصنایع ایران   ۱۵
۳-۱-  علل وجود نارسایی در امور نگهداری و تعمیرات    ۱۹
۴- برنامه ریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات ۲۲
۴-۱-  تعریف عمومی۲۳
۴-۲-  بخشهای اصلی تشکیل دهنده امور مدیریت فنی  ۲۴
۴-۳-  فعالیت بخش امور اجرایی نگهداری و تعمیرات ۲۵
۴-۴-  عوامل موثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری   ۲۷
۴-۵-  هزینه های مورد نظر و روند تغییرات آنها.. ۳۰
۴-۶-  مدل پیشنهادی برای کنترل عملیات و آمار و اطلاعات    ۳۲
۴-۷-  نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی…. ۳۴
۵-کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و کنترل امور مدیریت فن (نت)    ۳۸
۵-۱-  کلیات۳۹
۵-۲-  لیست نمونه ای از خدمات قابل دریافت از کامپیوتر در امور مدیریت
فنی۴۲
۶-       نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر…….. ۴۵
۶-۱-  از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) تا نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر(TPM46
۶-۲-  تاریخه TPM…………………….. 50
۶-۳-  ارتباط بین TPM، تروتکنولوژی و پشتیبانیهای فن ۵۴
۶-۴-  معرفی TPM در کارخانه……………. ۵۶
۶-۵-  تهیه برنامه کلات TPM…………….. 59
۶-۶-  ساختار پیشرفت و تکامل TPM………… 60
۶-۷-  آموزشهای ابتدایی TPM…………….. 62
۷-       اثر بخشی تجهیزات، ضایعات مزمن و سایر نظریه ها در توسعه و ترویج TPM65
۷-۱-  شش ضایعه بزرگ که باعث محدودیت اثر بخشی تجهیزات می شوند ۶۶
۷-۱-۱ضایعات خرابیهای اضطراری۶۶
ضایعات آماده سازی و تنظیم۶۸
۷-۱-۳٫ ضایعات حرکت بدون تولید۶۸
۷-۱-۴٫  ضایعات کاهش سرعت ۶۹
۷-۱-۵٫ ضایعات کیفیت و دوباره کاری۷۰
۷-۱-۶٫  ضایعات آغاز تولید    ۷۱
۷-۲-  تحلیل P-M و ضایعات مزمن۷۱
۷-۲-۱٫   روش تحلیل P-M   ۷۳
۷-۳-  افزایش سطح مهارتها از طریق TPM……. 77
۷-۳-۱٫ اهداف تحلیل مهارتها  ۸۰
۸- طراحی و اجرا یک سیستم TPM84
۸-۱-  مقدمه………………………….. ۸۵
۸-۲-  مارپیچ مرگ یا سیستم …………….. ۸۷
۸-۳-  TPM در مقابل روشهای قدیمی……….. ۸۹
۸-۴-  تهیه چک لیست های مقدماتی TPM……… 90
۸-۵-  نقش ها و مسئولیت هایمشخص در یک سیستم TPM 95
۸-۵-۱٫  وظایف اصلی کاربران در خط تولید۹۶
۸-۵-۲٫ وظایف بخش نگهداری و تعمیر TPM98
۹-طراحی یک سیستم نگهداری فر اگیر مستقل TPM 102
۹-۱-  کلیات۱۰۳
۹-۲-  مرحله اول: آشنایی با کار در محیط تمیز و مرتب  ۱۰۴
۹-۳-  مرحله دوم: شناسایی ریشه اصلی مشکلات… ۱۰۹
۹-۴-  مرحله سوم: جمع بندی و آنالیز کردن داده ها و اطلاعات ۱۱۱
۹-۵-  مرحله چهارم: مشخص کردن و بیان نکات کلیدی انجام کار ۱۱۵
۹-۶-  مرحله پنجم: آموزش کاربران، کارگران و مدیران   ۱۱۶
۹-۷-  مرحله ششم: تامین قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز ۱۱۹
۹-۸-  مرحله هفتم: چرخه را تکرار کن، TPM پایانی ندارد    ۱۲۱
۹-۹-  فاکتورهای قابل اندازه گیری در TPM… 126
۹-۹-۱٫   MTBF و MTTR    ۱۲۶
۹-۹-۲٫ کاربری سودمند واقعی (APU130
۹-۹-۲٫۱٫  محاسبه APU  ۱۳۱
۹-۱۰- اهداف نهایی TPM 134
۱۰- آموزش مهارتهای نگهدری و تعمیرات (نت)…. ۱۳۵
۱۰-۱- مقدمه   ۱۳۶
۱۰-۲-مسئولیتهای کارگران خط تولید و کارکنان بخش نت۱۳۷
۱۰-۲-۱-چهار وظیفه اصلی اپراتور……… ۱۳۹
۱۰-۳- آموزش مهارت های نت۱۴۲
۱۰-۳-۱٫ اهداف و برنامه ها ۱۴۲
۱۰-۳-۲٫ درس اول: پیچ و مهره ها ۱۴۲
۱۰-۳-۳٫ درس دوم: خارها و یاتاقانها۱۴۵
۱۰-۳-۴٫ درس سوم: انتقال نیرو ۱۴۶
۱۰-۳-۵٫درس چهارم: هیدولیک، نیوماتیک و کاسه نمدها۱۴۷
۱۰-۴-پیاده سازی برنامه های آموزشی و کارورزی    ۱۴۹
۱۰-۵-آموزش امور نت به کارگران خط تولید (اپراتورها)۱۵۲
۱۰-۶-سایر دورههای آموزشی مربوطه……. ۱۵۴
۱۰-۶-۱٫ آموزش مدرسین    ۱۵۴
۱۰-۶-۲٫دوره روشهای نت  ۱۵۵
۱۰-۶-۳٫ دوره آموزش سیم کشی برقی و ابزار دقیق۱۵۷
۱۰-۶-۴٫ بررسی شرایط فنی ماشین ها۱۵۸
۱۰-۷-آهمیت آموزش در محل کار……….. ۱۵۹
۱۱- فعالیتهای گروههای کوچک TPM………….. 160
۱۱-۱-ترکیب فعالیتهای گروههای کوچک با سازمان    ۱۶۱
۱۱-۲-مقایسه گروههای QC,ZD…………. 162
۱۱-۲-۱٫ مقایسه سازمان های رسمی وغیر رسمی۱۶۴
۱۱-۲-۲٫تفاوت در اهداف  ۱۶۵
۱۱-۲-۳٫گروههای کوچک TPM متکی بر مدل ZD166
۱۱-۳- مدیریت بر گروههای TPM………… 167
۱۱-۳-۱٫اهداف گروهها با اهداف کلی شرکت تطابق دارند۱۶۹
۱۱-۳-۲٫انگیزه و روحیه برتر=سودمندی بیشتر۱۶۹
۱۱-۴-ترویج و توسعه فعالیتهای گروههای کوچک  ۱۷۰
۱۱-۴-۱٫کارگران بازیکنان نقش اصلی هستند۱۷۱
۱۱-۴-۲٫نقش مدیران در ترویج و توسعه گروهها۱۷۲
۱۱-۴-۳٫رهبری در گروههای کوچک ۱۷۴
۱۱-۴-۴٫نقش مدیریت تراز اول ۱۷۵
۱۱-۴-۵٫پرورش کارکنان توانمندی و دارای خود انگیزگی۱۷۶
۱۱-۴-۶٫ ایجاد یک فضا و محیط کار مناسب و مطلوب۱۷۷
 ۱۱-۴-۷٫  ارزیابی پیشرفت گروههای کوچک۱۷۹
۱۲- اندازه گیری اثر بخشی TPM182
۱۲-۱-دلیل نیاز به اندازه گیری اثر بخشی ۱۸۳
۱۲-۲-اندازه گیری اثر بخشی تجهیزات….. ۱۸۴
۱۲-۲-۱٫اثر بخشی کلی تجهیزات ۱۸۴
۱۲-۲-۲٫قابلیت دسترسی (نسبت بهره برداری۱۸۴
۱۲-۲-۳٫نسبت کارایی ۱۸۵
۱۲-۲-۴٫ نسبت کیفیت  ۱۸۵
۱۲-۲-۵٫زمان واحد آماده سازی ۱۸۵
۱۲-۳-شاخصهای قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر ۱۸۵
۱۲-۳-۱٫شاخصهای قابلیت اطمینان ۱۸۵
۱۲-۳-۲٫ شاخصهای قابلیت تعمیر ۱۸۶
۱۲-۴-اندازه گیری کارایی فعالیت های نت. ۱۸۶
۱۲-۴-۱٫ نسبت تعمیرات اضطراری (نسبت BM186
۱۲-۴-۲٫ نسبت نیروی انسانی اضطراری۱۸۷
۱۲-۴-۳ نسبت دستیابی به تعمیارت پیشگیری۱۸۷
۱۲-۴-۴٫روند عملیات بهسازی و ارتقاء قابلیت تعمیر۱۸۷
۱۲-۵-اندازه گیری شاخصهای مرتبط با بهره وری، کیفیت، هزینه، زمان تحویل،بهداشت صنعتی ایمنی و روحیه  ۱۸۷
۱۲-۶-جمع بندی    ۱۸۷
پیوست A: جایزه PM برای کارخانجات موفق در TPM   ۱۹۰
پیوست B: ارائه تقاضا برای دریافت جایزه PM.. 193
پیوست C: شاخصهای اهدایی جایزه PM……….. 196
واژه نامه…………………………….. ۲۰۴
مراجع………………………………… ۲۰۹
صنعت در ایران از دیرباز تاکنون به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه شناخته شده است. در قدیم صنعت بیشتر در خدمت اهداف نظامی مثل تولید وسایل جنگی، سپر، شمشیر و نیزه و… بوده که در مواقع خاص و شرایط ویژه از آن استفاده می شده است. البته ایرانیان در زمینه تولید وسایل تزئینی نیز ید طولایی دارند. آنها در این زمینه با استفاده از قدرت تولید صنعتی و با یاری روح هنرمندانه خود دست به خلق آثار زیبایی زده اند که امروزه نیز این ترکیب زیبای هنر و صنعت ایرانی زبانزد خاص و عام است. اما صنعت در قدیم اغلب به استفاده انسان از یکسری مواد اولیه که اغلب آهن، چوب، مفرغ و … بوده اند و انجام یکسری عملیات فیزیکی روی آنها برای تولید محصولی خاص گفته می شده است.
صنعت به معنای امروزی و جدید آن تقریباً از اواخر دوران قاجاریه و با حضور قدرت های صنعتی جهان مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در ایران آغاز بکار نمود. به همین دلیل زیربنای ساختار صنعتی ایران را می توان وابسته به صنایع اروپایی دانست. همان طور که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم، کارخانجات و صنایع ایران شباهت زیادی به صنایع اروپایی به ویژه آلمان و انگلستان دارند.
روند مدیریت بخش صنعت در جهان بعد از پایان جنگ جهانی دوم به طور کامل دگرگون شد و سیستم های مهندسی نگهداری و تعمیر (نت) نیز از همان زمان به مرور وارد بخش تولید شد. هدف اصلی این قسمت به حداقل رساندن زمان تلف شده در محیط کاری و به حداکثر رساندن بازده تولید می باشد. مخترع اصلی این روش آمریکائیها می باشند که در دهه پنجاه میلادی روشهای مهندس نگهداری و تعمیر موسوم به PM را به وجود آوردند که در قسمت های بعدی به جزئیات آن می پردازیم. اما این پروژه سعی دارد به روش مهندسی نگهداری و تعمیر (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM: Total Productive Maintenance) که محصول زحمت و تلاش مهندسین ژاپنی است بپردازد. دلیل اصلی انتخاب این موضوع را می توان اهمیت زیاد آن برای صنعت ایران دانست. TPM در حقیقت یک سیستم روان، ساده، کارآمد و از همه مهمتر ارزان قیمت می باشد که خصلت های آن با فرهنگ و سنت ایرانی تطابق زیادی دارد و می تواند برای صنعت کشور مفید فایده باشد. همان طور که می دانیم مشکل اصلی صنعت ایران در حال حاضر نبود یک سیستم مدیریتی قدرتمند و کارا می باشد که اعمال TPM می تواند راه حل خوبی مخصوصاً برای کارخانجات و کارگاههای نه چندان بزرگ کشور باشد………………

فرمت : WORD | صفحات:۲۱۷

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است