ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات
دانلود پروژه وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات

دانلود پروژه وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات

 مقاله وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات

فهرست مطالب

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی… ۱
۱-۳- مقدمه. ۱
۲-۳- ماهیت رقابت در صنایع پوشاک و نساجی… ۲
۱-۲-۳- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاک…. ۲
۲-۲-۳- راهبرد کانال آفرین ها ۵
۳-۲-۳- تصمیمات خرید کانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ…. ۸
۳-۳- ویژگیهای مهم مواضع راهبردی صنایع پوشاک و نساجی… ۱۱
بخش چهارم.. ۱۶
آیا TUFS پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است. ۱۶
۱-۴- مقدمه. ۱۶
۲-۴- ویژگیهای مهم TUFS.. 16
۳ـ۴ سناریوی تکنولوژیکی صنعت پوشاک هند.. ۱۷
۱-۳-۴- وضع تکنولوژیکی شرکتهای پوشاک…. ۱۸
۲-۳-۴- اهداف سرمایه گذاری در ماشین آلات… ۱۸
۳-۳-۴- موانع سرمایه گذاری… ۱۹
۴-۳-۴- دیدگاه صنایع پوشاک در مورد TUFS.. 20
۴-۴- اقدامی که شرکتهای پوشاک باید در پیش گیرند. ۲۱
۵-۴- اظهارات پایانی… ۲۲
بخش پنج.. ۲۲
آیا طرح مالی ارتقاء فن آوری پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است؟  ۲۲
۱-۵- مقدمه. ۲۳
۲-۵- پس زمینه. ۲۳
۱-۲-۵- انتظارات مشتریان.. ۲۳
۳-۵- بهبود مهارت ها و سیستم ها ۲۵
۱-۳-۵- بهبود مهارت ها ۲۵
۲-۳-۵- بهبود سیستم ها ۲۸
۴-۵- اظهارات پایانی… ۲۹
مرجع.. ۳۰
بخش ششم.. ۳۱
مراحل لازم جهت تقویت زنجیره عرضه. ۳۱
۱-۶- مقدمه. ۳۱
۲-۶- تعریف SCM… ۳۲
۳-۶- سیر و تحول SCM در صنعت پوشاک و نساجی… ۳۳
۱-۳-۶- مرحله اول : ۱۹۷۵ – ۱۹۶۰ – عصر فشار موجودی کالا.. ۳۳
۲-۳-۶- مرحله دوم: ۱۹۹۰ – ۱۹۷۵ – تلفیق عملیات در شرکت… ۳۴
۳-۳-۶- مرحله سوم: اواخر دهه ۱۹۹۰ به بعد – مفهوم SCM به تدریج شکل می گیرد. سرعت حائز اهمیت شد، به ویژه در کالاهای پسند روز. ۳۴
۴-۳-۶- آینده تحول.. ۳۶
۴-۶- عوامل دگرگونی در نساجی مدرن.. ۳۶
۱ـ۴ـ۶ تغییر وجه خرده فروشی پوشاک در کشورهای پیشرفته ۵٫٫ ۳۷
۵ـ۶ ویژگیهای مهم صنعت پوشاک و نساجی هند.. ۳۸
۱ـ۵ـ۶ پیشرفت فن‌آوری و SCM… ۴۰
۶ـ۶ تأثیر SCM  بر تجارت… ۴۴
۱ـ۶ـ۶ آیا SCM  بر منافع اثر گذار بوده است ؟. ۴۴
۲-۶-۶- چه راهی برای دستیابی به برتری عملیاتی وجود دارد؟. ۴۴
۳-۶-۶- بهینه سازی زنجیره عرضه. ۴۴
۴-۶-۶- ارزش کاهش هزینه. ۴۵
۷-۶- چگونه زنجیره عرضه را تقویت کنیم؟. ۴۶
۱-۷-۶- هفت اصل SCM مربوط به مشاوره اندرسن.. ۴۶
۲-۷-۶- ضرورت شبکه سازی فن‌آوری… ۴۸
۸-۶- تعهد و پتانسیل SCM… ۴۹
۱-۸-۶- سه مانعی که رشد مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ را به تاخیر می‌اندازد  ۴۹
منابع: ۵۲
بخش هفتم.. ۵۴
نیاز به تقویت زنجیره عرضه. ۵۴
۱-۷- مقدمه. ۵۴
۲-۷- چارچوب مفهومی… ۵۴
۱-۲-۷- زنجیره عرضه، مدیریت جریان ها ۵۴
۲-۲-۷- طبقه‌بندی‌ مقوله‌های تولید.. ۵۵
۳-۷- برنامه کار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان.. ۵۷
۱-۳-۷- مدیریت زنجیره عرضه برای محصول غیرمنفعل.. ۵۷
برنامه کار تولیدکنندگان.. ۵۸
برنامه‌های کار عرضه‌کننده. ۵۹
توسعه محصول ـ طرحها عملیات مشترک…. ۶۰
۲-۳-۷- مدیریت زنجیره عرضه برای محصولات واکنشی… ۶۲
منابع.. ۶۴
بخش هشت… ۶۵
تغییر روندهای خرده فروشی… ۶۵
۱-۸- مقدمه. ۶۵
۲-۸- تحول خرده فروشی، ساختار بازار هند، اولویت مصرف کنندگان هندی برای خرید  ۶۶
۱-۲-۸- تحول خرده فروشی… ۶۶
۲-۲-۸- ساختار بازار هند.. ۶۷
۳-۲-۸- الویت مصرف کنندگان هند برای خرید.. ۶۹
توضیحات… ۷۰
۳-۸- موضوعات استراتژیک،‌ فضای فروشگاه و نوع محصول ـ حرکت به سوی «دانش حرفه‌ای»  ۷۲
۱-۳-۸- فضای فروشگاه. ۷۲
۲-۳-۸- سیاست محصول مرکز فروش و کیفیت خدمات… ۷۳
۳-۳-۸- حرکت به سوی دانش حرفه‌ای… ۷۸
۴-۸- اظهارات پایانی… ۷۹
منابع.. ۸۱
بخش نُهم.. ۸۲
پوشاک و نساجی: موضوعات سازمان تجارت جهانی (WTO). 82
۱-۹- مقدمه. ۸۲
۲-۹- موضوعات بحث… ۸۳
۱-۲-۹- حذف تدریجی سهمیه. ۸۳
۲-۲-۹- موانع تعرفه‌ای… ۸۵
۳-۲-۹- توافق Back-load شده. ۸۵
۳-۹- درگیری‌های ATC در صادرات هند.. ۸۶
۴-۹- اقدامات جبرانی و اصلاحی… ۸۷
۵-۹- آیا صنعت هند آماده برای رویارویی با چالشهاست؟. ۸۸
۶-۹- اظهارات پایانی… ۸۹
بخش دهم.. ۹۰
پوشاک و نساجی: موضوعات تجارت جهانی… ۹۰
۱-۱۰- مقدمه. ۹۰
۲-۱۰- پس از تحقق ATC ـ موضوعات و مسائل.. ۹۱
۳-۱۰- موضوعات مهم دیگر. ۹۲
۱-۳-۱۰- موضوع دستیابی… ۹۲
۲-۳-۱۰- موضوعات غیرتجاری… ۹۳
۳-۳-۱۰- منطقه گرایی… ۹۳
۴-۱۰- در صورتیکه تحقق بدون هر گونه تغییر در ATC و مناطق مربوط ادامه یابد، در ۵ سال آینده چه روی خواهد داد؟. ۹۵
۵-۱۰- اهداف هند از مذاکرات چه باید باشد؟. ۹۶
۶-۱۰- پیشنهادهای خاص جهت دستیابی به اهداف… ۹۶
۱-۶-۱۰- به دنبال دستیابی بیشتر به بازار از طریق کاهش تعرفه. ۹۶
۲-۶-۱۰- کنترل سوء‌استفاده از عوارض ضدقیمت‌‌شکنی… ۹۷
۳-۶-۱۰- کاهش تأثیر نامطلوب موافقت نامه تجاری منطقه ای… ۹۸
۷-۱۰- پیشنهاد برای امتیازاتی که هند باید ارائه دهد.. ۹۸
۱-۷-۱۰- الزامات تعرفه‌ای… ۹۸
۲-۷-۱۰- عوارض حفاظتی… ۹۹
مرجع.. ۹۹
بخش یازدهم.. ۱۰۰
توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی، تجربیات یک واحد ریسندگی… ۱۰۰
۱-۱۱- مقدمه. ۱۰۰
۲-۱۱- پیشینه دو واحد ریسندگی، رویکردی به HRD و نتایج بدست آمده. ۱۰۲
۱-۲-۱۱- اطلاعات پیشینه دو واحد.. ۱۰۲
۲-۲-۱۱- رویکردها به توسعه منابع انسانی… ۱۰۳
۳-۲-۱۱- نتایج بدست آمده. ۱۰۸
۴-۲-۱۱- موانع توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی… ۱۱۰
۳-۱۱- اظهارات پایانی… ۱۱۱
منابع.. ۱۱۲
بخش دوازدهم.. ۱۱۳
توسعه منابع انسانی در صنایع سنتی: تجربیات یک واحد پوشاک…. ۱۱۳
۱-۱۲- مقدمه. ۱۱۳
۱-۲-۱۲- پیشینه Denifine. 115
۲-۲-۱۲- منبع انسانی به عنوان یک فرد. ۱۱۶
۳-۲-۱۲- انتخاب برنامه NIFT.. 117
۴-۲-۱۲- نتایج بدست آمده. ۱۱۹
۵-۲-۱۲- نقش کارآفرینان عالی ربته در توسعه منابع انسانی در صنایع سنتی   ۱۲۰
۳-۱۲- اظهارات پایانی… ۱۲۲
منابع.. ۱۲۳
بخش سیزدهم.. ۱۲۴
برنامه کار. ۱۲۴
۱-۱۳- مقدمه. ۱۲۴
۲-۱۳- برنامه کار. ۱۲۵
۱-۲-۱۳- سرمایه گذرای مستقیم خارجی در خرده فروشی… ۱۲۵
۲-۲-۱۳- نکته‌سنج‌تر کردن مشتریان.. ۱۲۷
۳-۲-۱۳- ایجاد رهبری برای صنایع پوشاک و نساجی هند.. ۱۲۷
۴-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای فنی دراین دو صنعت و مدیریت بهتر زنجیره عرضه  ۱۳۰
۵-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای افراد متعلق به بخشهای ضعیف‌تر جامعه. ۱۳۱
۳-۱۳- اظهارات پایانی… ۱۳۳
مرجع.. ۱۳۴
پیوست I 135
پیوست II 136
پیوست III 137
پیوست IV.. 138
صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی
۱-۳- مقدمه
ATMA و NIFT سازمانهایی که حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی که صنایع پوشاک و نساجی هند احتمالاً در هزاره بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره کرده اند. آماده سازی صنایع پوشاک و نساجی هند برای هزاره بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است. این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی که صنایع پوشاک و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار می کند که :
هزاره بعدی ، برای صنایع پوشاک و نساجی یک رقابت شدید جهانی را نوید می دهد. رقابت قریب الوقوع پیش از این سایه فکنی کرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع مورد بحث در این سمینار، وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات است. با این وجود، تمایل داریم توجه بیشتر را بر صنایع پوششی و خرده فروشی معطوف داریم تا بر منسوجات. این بدین دلیل است که بخشهای پوشاک و خرده فروشی فی نفسه، ارزش بیشتری به زنجیره عرضه نساجی می افزایند، و نیز بدلیل اینکه این بخشها گرایشهای بازار را هدایت می کنند. دوم اینکه تمایل داریم توجه خود را بر جهان متمرکز کنیم تا صرفاً بر هند، چرا که صنعت هند بر مبنای صادرات هدایت می شود و نیاز به درک درست سناریوی جهانی دارد و نیز بدین جهت که پیشرفت ها در هند مهمترین روال کار جهانی را دنبال خواهند کرد.

منابع:

۱- ویلیام. سی. کپاسینو، مدیریت زنجیره عرضه، اصول اولیه و ماورا، (ویرجینیا APICS:USA 1997) ، ص ۱۰٫
۲- دیوید ریگبی، «مدیریت زنجیره عرضه نساجی: مشکلات جدید، راه‌حل‌های جدید»، مقالات ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی جامعه رنگرزها در باکستون، دربی‌شایر، انگلستان، در اول اکتبر ۱۹۹۲٫ انتقال داده شده از وب سایت اعضای پیوسته دیویدریگبی.
۳- همانجا.
۴- ای.پی سینگلتری و ساموئل سی وینچتر، Jr ، فراسوی تولید انبوه: مدلهای مدیریت استراتژیک برای تغییر و دگرگونی تولید رقابت جویانه در صنعت نساجی آمریکا، مجله انجمن نساجی، جلد ۸۹، قسمت ۲، شماره ۱ (۱۹۹۸).
۵- هیکی متیلا، «تغییرات محتمل در خرده‌فروشی پوشاک اروپا و تاثیر آنها بر تولید پوشاک و نساجی»، مجله نساجی جلد ۲۵، شماره ۲، (۱۹۹۶) صص ۲۴-۲۰٫
۶- سری رام خانا، تاریخچه صنعت نساجی هند، Textile outlook International، جلد ۵۴، (جولای، ۱۹۹۴)، ص ۶۹٫

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است