دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات

 مقاله وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات

فهرست مطالب

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی… ۱
۱-۳- مقدمه. ۱
۲-۳- ماهیت رقابت در صنایع پوشاک و نساجی… ۲
۱-۲-۳- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاک…. ۲
۲-۲-۳- راهبرد کانال آفرین ها ۵
۳-۲-۳- تصمیمات خرید کانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ…. ۸
۳-۳- ویژگیهای مهم مواضع راهبردی صنایع پوشاک و نساجی… ۱۱
بخش چهارم.. ۱۶
آیا TUFS پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است. ۱۶
۱-۴- مقدمه. ۱۶
۲-۴- ویژگیهای مهم TUFS.. 16
3ـ۴ سناریوی تکنولوژیکی صنعت پوشاک هند.. ۱۷
۱-۳-۴- وضع تکنولوژیکی شرکتهای پوشاک…. ۱۸
۲-۳-۴- اهداف سرمایه گذاری در ماشین آلات… ۱۸
۳-۳-۴- موانع سرمایه گذاری… ۱۹
۴-۳-۴- دیدگاه صنایع پوشاک در مورد TUFS.. 20
4-4- اقدامی که شرکتهای پوشاک باید در پیش گیرند. ۲۱
۵-۴- اظهارات پایانی… ۲۲
بخش پنج.. ۲۲
آیا طرح مالی ارتقاء فن آوری پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است؟  ۲۲
۱-۵- مقدمه. ۲۳
۲-۵- پس زمینه. ۲۳
۱-۲-۵- انتظارات مشتریان.. ۲۳
۳-۵- بهبود مهارت ها و سیستم ها ۲۵
۱-۳-۵- بهبود مهارت ها ۲۵
۲-۳-۵- بهبود سیستم ها ۲۸
۴-۵- اظهارات پایانی… ۲۹
مرجع.. ۳۰
بخش ششم.. ۳۱
مراحل لازم جهت تقویت زنجیرة عرضه. ۳۱
۱-۶- مقدمه. ۳۱
۲-۶- تعریف SCM… 32
3-6- سیر و تحول SCM در صنعت پوشاک و نساجی… ۳۳
۱-۳-۶- مرحله اول : ۱۹۷۵ – ۱۹۶۰ – عصر فشار موجودی کالا.. ۳۳
۲-۳-۶- مرحله دوم: ۱۹۹۰ – ۱۹۷۵ – تلفیق عملیات در شرکت… ۳۴
۳-۳-۶- مرحلة سوم: اواخر دهة ۱۹۹۰ به بعد – مفهوم SCM به تدریج شکل می گیرد. سرعت حائز اهمیت شد، به ویژه در کالاهای پسند روز. ۳۴
۴-۳-۶- آیندة تحول.. ۳۶
۴-۶- عوامل دگرگونی در نساجی مدرن.. ۳۶
۱ـ۴ـ۶ تغییر وجه خرده فروشی پوشاک در کشورهای پیشرفته ۵٫٫ ۳۷
۵ـ۶ ویژگیهای مهم صنعت پوشاک و نساجی هند.. ۳۸
۱ـ۵ـ۶ پیشرفت فن‌آوری و SCM… 40
6ـ۶ تأثیر SCM  بر تجارت… ۴۴
۱ـ۶ـ۶ آیا SCM  بر منافع اثر گذار بوده است ؟. ۴۴
۲-۶-۶- چه راهی برای دستیابی به برتری عملیاتی وجود دارد؟. ۴۴
۳-۶-۶- بهینه سازی زنجیره عرضه. ۴۴
۴-۶-۶- ارزش کاهش هزینه. ۴۵
۷-۶- چگونه زنجیره عرضه را تقویت کنیم؟. ۴۶
۱-۷-۶- هفت اصل SCM مربوط به مشاوره اندرسن.. ۴۶
۲-۷-۶- ضرورت شبکه سازی فن‌آوری… ۴۸
۸-۶- تعهد و پتانسیل SCM… 49
1-8-6- سه مانعی که رشد مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ را به تاخیر می‌اندازد  ۴۹
منابع: ۵۲
بخش هفتم.. ۵۴
نیاز به تقویت زنجیرة عرضه. ۵۴
۱-۷- مقدمه. ۵۴
۲-۷- چارچوب مفهومی… ۵۴
۱-۲-۷- زنجیرة عرضه، مدیریت جریان ها ۵۴
۲-۲-۷- طبقه‌بندی‌ مقوله‌های تولید.. ۵۵
۳-۷- برنامه کار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان.. ۵۷
۱-۳-۷- مدیریت زنجیرة عرضه برای محصول غیرمنفعل.. ۵۷
برنامه کار تولیدکنندگان.. ۵۸
برنامه‌های کار عرضه‌کننده. ۵۹
توسعة محصول ـ طرحها عملیات مشترک…. ۶۰
۲-۳-۷- مدیریت زنجیرة عرضه برای محصولات واکنشی… ۶۲
منابع.. ۶۴
بخش هشت… ۶۵
تغییر روندهای خرده فروشی… ۶۵
۱-۸- مقدمه. ۶۵
۲-۸- تحول خرده فروشی، ساختار بازار هند، اولویت مصرف کنندگان هندی برای خرید  ۶۶
۱-۲-۸- تحول خرده فروشی… ۶۶
۲-۲-۸- ساختار بازار هند.. ۶۷
۳-۲-۸- الویت مصرف کنندگان هند برای خرید.. ۶۹
توضیحات… ۷۰
۳-۸- موضوعات استراتژیک،‌ فضای فروشگاه و نوع محصول ـ حرکت به سوی «دانش حرفه‌ای»  ۷۲
۱-۳-۸- فضای فروشگاه. ۷۲
۲-۳-۸- سیاست محصول مرکز فروش و کیفیت خدمات… ۷۳
۳-۳-۸- حرکت به سوی دانش حرفه‌ای… ۷۸
۴-۸- اظهارات پایانی… ۷۹
منابع.. ۸۱
بخش نُهم.. ۸۲
پوشاک و نساجی: موضوعات سازمان تجارت جهانی (WTO). 82
1-9- مقدمه. ۸۲
۲-۹- موضوعات بحث… ۸۳
۱-۲-۹- حذف تدریجی سهمیه. ۸۳
۲-۲-۹- موانع تعرفه‌ای… ۸۵
۳-۲-۹- توافق Back-load شده. ۸۵
۳-۹- درگیری‌های ATC در صادرات هند.. ۸۶
۴-۹- اقدامات جبرانی و اصلاحی… ۸۷
۵-۹- آیا صنعت هند آماده برای رویارویی با چالشهاست؟. ۸۸
۶-۹- اظهارات پایانی… ۸۹
بخش دهم.. ۹۰
پوشاک و نساجی: موضوعات تجارت جهانی… ۹۰
۱-۱۰- مقدمه. ۹۰
۲-۱۰- پس از تحقق ATC ـ موضوعات و مسائل.. ۹۱
۳-۱۰- موضوعات مهم دیگر. ۹۲
۱-۳-۱۰- موضوع دستیابی… ۹۲
۲-۳-۱۰- موضوعات غیرتجاری… ۹۳
۳-۳-۱۰- منطقه گرایی… ۹۳
۴-۱۰- در صورتیکه تحقق بدون هر گونه تغییر در ATC و مناطق مربوط ادامه یابد، در ۵ سال آینده چه روی خواهد داد؟. ۹۵
۵-۱۰- اهداف هند از مذاکرات چه باید باشد؟. ۹۶
۶-۱۰- پیشنهادهای خاص جهت دستیابی به اهداف… ۹۶
۱-۶-۱۰- به دنبال دستیابی بیشتر به بازار از طریق کاهش تعرفه. ۹۶
۲-۶-۱۰- کنترل سوء‌استفاده از عوارض ضدقیمت‌‌شکنی… ۹۷
۳-۶-۱۰- کاهش تأثیر نامطلوب موافقت نامه تجاری منطقه ای… ۹۸
۷-۱۰- پیشنهاد برای امتیازاتی که هند باید ارائه دهد.. ۹۸
۱-۷-۱۰- الزامات تعرفه‌ای… ۹۸
۲-۷-۱۰- عوارض حفاظتی… ۹۹
مرجع.. ۹۹
بخش یازدهم.. ۱۰۰
توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی، تجربیات یک واحد ریسندگی… ۱۰۰
۱-۱۱- مقدمه. ۱۰۰
۲-۱۱- پیشینة دو واحد ریسندگی، رویکردی به HRD و نتایج بدست آمده. ۱۰۲
۱-۲-۱۱- اطلاعات پیشینة دو واحد.. ۱۰۲
۲-۲-۱۱- رویکردها به توسعة منابع انسانی… ۱۰۳
۳-۲-۱۱- نتایج بدست آمده. ۱۰۸
۴-۲-۱۱- موانع توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی… ۱۱۰
۳-۱۱- اظهارات پایانی… ۱۱۱
منابع.. ۱۱۲
بخش دوازدهم.. ۱۱۳
توسعة منابع انسانی در صنایع سنتی: تجربیات یک واحد پوشاک…. ۱۱۳
۱-۱۲- مقدمه. ۱۱۳
۱-۲-۱۲- پیشینة Denifine. 115
2-2-12- منبع انسانی به عنوان یک فرد. ۱۱۶
۳-۲-۱۲- انتخاب برنامه NIFT.. 117
4-2-12- نتایج بدست آمده. ۱۱۹
۵-۲-۱۲- نقش کارآفرینان عالی ربته در توسعة منابع انسانی در صنایع سنتی   ۱۲۰
۳-۱۲- اظهارات پایانی… ۱۲۲
منابع.. ۱۲۳
بخش سیزدهم.. ۱۲۴
برنامه کار. ۱۲۴
۱-۱۳- مقدمه. ۱۲۴
۲-۱۳- برنامه کار. ۱۲۵
۱-۲-۱۳- سرمایه گذرای مستقیم خارجی در خرده فروشی… ۱۲۵
۲-۲-۱۳- نکته‌سنج‌تر کردن مشتریان.. ۱۲۷
۳-۲-۱۳- ایجاد رهبری برای صنایع پوشاک و نساجی هند.. ۱۲۷
۴-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای فنی دراین دو صنعت و مدیریت بهتر زنجیرة عرضه  ۱۳۰
۵-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای افراد متعلق به بخشهای ضعیف‌تر جامعه. ۱۳۱
۳-۱۳- اظهارات پایانی… ۱۳۳
مرجع.. ۱۳۴
پیوست I 135
پیوست II 136
پیوست III 137
پیوست IV.. 138
صنايع پوششي و خرده فروشي : رقابت جهاني
1-3- مقدمه
ATMA و NIFT سازمانهايي كه حمايت مالي اين سمينار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناريويي كه صنايع پوشاك و نساجي هند احتمالاً در هزارة بعدي با آن روبرو مي شوند، اشاره كرده اند. آماده سازي صنايع پوشاك و نساجي هند براي هزارة بعدي ، موضوع اصلي اين سمينار است. اين بروشور با توصيف سناريوي احتمالي كه صنايع پوشاك و نساجي هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار مي كند كه :
هزارة بعدي ، براي صنايع پوشاك و نساجي يك رقابت شديد جهاني را نويد مي دهد. رقابت قريب الوقوع پيش از اين سايه فكني كرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجي را تحت تأثير قرار داده است.
موضوع مورد بحث در اين سمينار، وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات است. با اين وجود، تمايل داريم توجه بيشتر را بر صنايع پوششي و خرده فروشي معطوف داريم تا بر منسوجات. اين بدين دليل است كه بخشهاي پوشاك و خرده فروشي في نفسه، ارزش بيشتري به زنجيرة عرضة نساجي مي افزايند، و نيز بدليل اينكه اين بخشها گرايشهاي بازار را هدايت مي كنند. دوم اينكه تمايل داريم توجه خود را بر جهان متمركز كنيم تا صرفاً بر هند، چرا كه صنعت هند بر مبناي صادرات هدايت مي شود و نياز به درك درست سناريوي جهاني دارد و نيز بدين جهت كه پيشرفت ها در هند مهمترين روال كار جهاني را دنبال خواهند كرد.

منابع:

۱- ویلیام. سی. کپاسینو، مدیریت زنجیره عرضه، اصول اولیه و ماورا، (ویرجینیا APICS:USA 1997) ، ص ۱۰٫
۲- دیوید ریگبی، «مدیریت زنجیره عرضه نساجی: مشکلات جدید، راه‌حل‌های جدید»، مقالات ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی جامعه رنگرزها در باکستون، دربی‌شایر، انگلستان، در اول اکتبر ۱۹۹۲٫ انتقال داده شده از وب سایت اعضای پیوسته دیویدریگبی.
۳- همانجا.
۴- ای.پی سینگلتری و ساموئل سی وینچتر، Jr ، فراسوی تولید انبوه: مدلهای مدیریت استراتژیک برای تغییر و دگرگونی تولید رقابت جویانه در صنعت نساجی آمریکا، مجله انجمن نساجی، جلد ۸۹، قسمت ۲، شماره ۱ (۱۹۹۸).
۵- هیکی متیلا، «تغییرات محتمل در خرده‌فروشی پوشاک اروپا و تاثیر آنها بر تولید پوشاک و نساجی»، مجله نساجی جلد ۲۵، شماره ۲، (۱۹۹۶) صص ۲۴-۲۰٫
۶- سری رام خانا، تاریخچه صنعت نساجی هند، Textile outlook International، جلد ۵۴، (جولای، ۱۹۹۴)، ص ۶۹٫

 

دانلود پروژه وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد