عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه وب سایت مدرسه
دانلود پروژه وب سایت مدرسه

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

دانلود پروژه وب سایت مدرسه 

فهرست مطالب

مقدمه

۱) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER

۱-۱) آشنائی با ASP.NET

۲-۱) ویژگیهای ASP.NET

۳-۱) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET

۴-۱) ابزارهای ASP.NET

۵-۱) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک

۶-۱) چرا به .NET  احتیاج داریم؟

۷-۱) معرفی اولیه  VB.NET

۸-۱) نصبVB.NET

۹-۱) چگونگی نصب IIS

۱۰-۱) جزئیات IIS

۱۱-۱) مدیریتIIS

۲-۱) معرفی   SQL SERVER

۱-۲-۱) Relation Database

۲-۲-۱)Replication Services

۳-۲-۱) Analysis Services

۴-۲-۱)Reporting Service

۵-۲-۱) Management Tools

۶-۲-۱) بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER

۷-۲-۱)ADO.NET

۸-۲-۱) سرویس اعلان (Notification)

۹-۲-۱) سرویس گزارش‌ گیری

۱۰-۲-۱) بهبودهای ایجاد شده در زبان

۱۱-۲-۱) تکنولوژی XML

۱۲-۲-۱) Isolation Level

۱۳-۲-۱)   باز هم .NET

۲) فصل دوم

۱-۲) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)

۲-۲) فاز اول :  Planning

۱-۲-۲) Project Initiation

۲-۲-۲) Identifying Business Values

۳-۲-۲) System Requests

۴-۲-۲)  Feasibility Analysis

۵-۲-۲) Approral Comittlee

۶-۲-۲) Project Management

۳-۲) فاز دوم : Analysis

۱-۳-۲)  Analysing Strategy

۲-۳-۲) System Requriment gathering

۳-۳-۲) System Proposal

۴-۲) فاز سوم :Design

۱-۴-۲ )Design strategy

۲-۴-۲ ) Design Architecture

۳-۴-۲) Database

۴-۴-۲ )System Specification

۵-۲) فاز چهارم : Emplementation

۱-۵-۲)System Contruction and Test

 ۲-۵-۲) System instakation

 ۳-۵-۲) Support and maintannce Plan

۶-۲) ارتباطات جداول(Relationship)

۱-۶-۲) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case

۲-۶-۲) Class Diagram  مدرسه

۳-۶-۲) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز

۴-۶-۲) Use Case Diagram جستجو دانش آموز

۵-۶-۲) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید

۶-۶-۲) Activity Diagram جستجو عضو جدید

۷-۲) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه

۱-۷-۲) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی

۲-۷-۲) اطلاع رسانی ۲۴ ساعته به مخاطبین

۳-۷-۲)استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی

۴-۷-۲) از قافله عقب نمانیم

۵-۷-۲) معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو

۶-۷-۲)آگاهی از نظرات مخاطبان

۳) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)

۱-۱-۳) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه Class

۲-۱-۳) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  )

۳-۱-۳) کد مربوط به فرم ورود login

۴-۱-۳) کد مربوط به فرم اصلی Main

۵-۱-۳) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher)

۶-۱-۳) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه Tamas

۷-۱-۳) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی Programclass

۸-۱-۳) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران Pictureteacher

۹-۱-۳) کد مربوط به فرم تصاویر سایت Picture

۱۰-۱-۳) کد مربوط به فرم اپراتور سایت Operator

۱۱-۱-۳) کد مربوط به فرم نظر سنجی Nazarat

۱۲-۱-۳) کد مربوط به فرم دانش آموزان Student

۱۳-۱-۳) کد مربوط به فرم درباره ما  Aboutme

Stoder Procedure-2-3

۲-۲-۳) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها

۳-۲-۳) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL

۴-۲-۳) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)

۵-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )

۶-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)

۷-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)

۸-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )

۹-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )

۱۰-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )

۱۱-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))

( deleteusers)

۱۲-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)

۱۳-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)

۱۴-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )

۱۵-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )

۱۶-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)

۱۷-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)

۱۸-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )

۱۹-۲-۳) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )

۲۰-۲-۳)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )

۴) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه

۵)نتیجه گیری

۱-۵) معایب سیستم دستی

 ۲-۵) مزایای سیستم مکانیزه

منابع و مأ خذ

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ (نصب IIS )

شکل ۲-۱ ( جزئیات IIS )

شکل ۳-۱ (مدیریت IIS )

شکل ۴-۲ (لیست جداول بانک اطلاعاتی)

شکل ۵-۲ (Relationship 1  )

شکل ۶-۲ (  Relationship 2)

شکل ۷-۲ Class Diagram

شکل ۸-۲ Use Case Diagram

شکل ۹-۲ (Use Case Diagram)

شکل ۱۰-۲ Activity Diagram

شکل ۱۱-۲ Activity Diagram

شکل ۱۲-۳ چگونگی ایجاد Stored Procedure

شکل ۱۳-۳ (ایجاد Stored Procedure)

شکل ۱۴-۳ (نوشتن کد در Stored Procedure )

شکل ۱۵-۴ (چگونگی اجرای پروژه)

شکل ۱۶-۴ (صفحه اجرای پروژه)

شکل ۱۷-۴ (صفحه ورود به سایت)

شکل ۱۸-۴ (صفحه اصلی سایت)

شکل ۱۹-۴ (صفحه مدیریت سایت)

شکل ۲۰-۴ (صفحه اطلاعات دانش آموزان)

شکل ۲۱-۴ (صفحه اطلاعات دبیران)

شکل ۲۲-۴ (صفحه اطلاعات کاربران)

شکل ۲۳-۴ (صفحه سطح دسترسی)

شکل ۲۴-۴ (صفحه اطلاعات کلاسها)

شکل ۲۵-۴ (صفحه امکانات دیگر سایت)

شکل ۲۶-۴ (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)

شکل ۲۷-۴ (صفحه ارتباط با مدرسه)

شکل ۲۸-۴ (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)

شکل ۲۹-۴ (صفحه تاریخچه مدرسه)

شکل ۳۰-۴ (صفحه تصاویر مدرسه)

فهرست جداول

جدول ۱- ۲ (تحلیل فاز سوم )

جدول ۲-۲ ( Student)

جدول ۳- ۲ (Teacher)

جدول ۴-۲ (User)

جدول ۵-۲ (Page)

جدول ۶-۲ (Group)

جدول ۷-۲ (Job )

جدول ۸-۲ (Composit)

جدول ۹-۲ (Class)

    جدول ۱۰-۲ (Nazarat)

جدول ۱۱-۲ (Sokhan)

فصل اول

آشنایی با

ASP.NET

VB.NET

SQL SERVER

 • آشنائی با ASP.NET

ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages یا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.

در زیر برخی ویژگیهای ASP.NET را بررسی می کنیم.

 • §     ویژگیهای ASP.NET :

• صفحات ASP.NET کامپایل می شوند.

هنگامی که یک صفحه ASP.NET برای اولین بارتوسط یک مراجعه کننده به سایت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپایل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. این بدین معنی است که صفحات ASP.NET خیلی سریع اجرا می شوند.

• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پیچیده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمایش داد.

• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بیش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. این کلاس ها تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از این کلاس ها می توان جهت تولید تصاویر بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن یک فایل و یا ارسال یک نامه استفاده کرد.

 • زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET

شما در ASP.NET می توانید از هر زبان برنامه نویسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنید. این زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . این بدین معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نیاز به فراگیری زبان جدیدی ندارید و اگر یکی از زبانهای ویژوال بیسیک یا ++C یا جاوا را می دانید هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید.از طرف دیگر تعدادی زبانهای دیگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مایل باشید حتی می توانید از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنید.

فرمت : word  | صفحات:۱۲۷  

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است